Vyhláška č. 279/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 106/2020
Platnosť od 19.06.2020
Účinnosť od 01.07.2020

279

VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2020,

kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 69 písm. a) až c) a § 69c odst. 2 zákona o zdravotních službách:


Čl. I

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb., vyhlášky č. 364/2015 Sb. a vyhlášky č. 137/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. b) se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

4. korespondenční adresa, pokud není totožná s adresou podle bodu 3, a pokud je pacientem sdělena,“.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 5.

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 6, který zní:

6. jedinečný resortní identifikátor pacienta přidělený pacientovi Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky,“.

3. V § 1 odst. 1 písm. i) se slovo „další“ nahrazuje slovem „jiné“.

4. V § 1 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j) identifikační a kontaktní údaje registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud jsou poskytovateli známy,“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

5. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Zdravotnická dokumentace poskytovatele, který rozhodl o vedení pacientského souhrnu, rovněž obsahuje údaje a záznamy, které jsou podstatné pro vedení pacientského souhrnu a nejsou uvedeny v odstavci 1 nebo 2, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

6. V § 2 písm. c) se za slova „v případě dlouhodobé lůžkové péče“ vkládají slova „nebo následné lůžkové péče v oboru psychiatrie“.

7. V § 3 odst. 1 se za slova „bylo-li přiděleno,“ vkládají slova „jedinečný resortní identifikátor pacienta přidělený pacientovi Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky,“.

8. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které znějí:

㤠4a

(1) Pacientský souhrn je pro účel poskytnutí základních údajů o zdravotním stavu pacienta prostřednictvím Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví (dále jen „Národní kontaktní místo“) jinému poskytovateli veden elektronicky a strukturovaně v kódových systémech, které umožňují komunikaci mezi Národním kontaktním místem a poskytovatelem, který pacientský souhrn vede a předává Národnímu kontaktnímu místu. Kódové systémy pro účel vedení pacientského souhrnu jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Obsah a struktura pacientského souhrnu je stanovena v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Pacientský souhrn lze vést za účelem předávání Národnímu kontaktnímu místu, pokud je u poskytovatele, který pacientský souhrn vede, zajištěna jeho nepřetržitá dostupnost. Pacientský souhrn lze poskytovat prostřednictvím individuálního rozhraní poskytovatele nebo výměnné platformy sdružující více poskytovatelů.

(3) Poskytovatel, který rozhodne o vedení pacientského souhrnu, ohlásí správci Národního kontaktního místa prostřednictvím datové zprávy do datové schránky správce, pro potřeby zřízení přístupu do Národního kontaktního místa, vedení pacientského souhrnu. Ohlášení obsahuje:

a) identifikační údaje poskytovatele v rozsahu obchodní firma nebo název a identifikační číslo osoby, je-li přiděleno,

b) adresu rozhraní informačního systému poskytovatele pro komunikaci s Národním kontaktním místem,

c) šifrovací certifikát poskytovatele určený pro komunikaci s Národním kontaktním místem,

d) způsob poskytování pacientského souhrnu podle odstavce 2 věty druhé.

(4) Poskytovatel k ohlášení podle odstavce 3 zároveň připojí protokol dokládající provedení testu shody rozhraní provozovaného informačního systému v souladu s provozní dokumentací Národního kontaktního místa. Provedení testu shody zajišťuje správce Národního kontaktního místa. Provozní dokumentace Národního kontaktního místa je veřejně přístupná na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

§ 4b

(1) Požadavek o pacientský souhrn podaný prostřednictvím Národního kontaktního místa poskytovateli, který Národnímu kontaktnímu místu ohlásil vedení a poskytování pacientského souhrnu, obsahuje:

a) identifikační údaje pacienta podle § 1 odst. 1 písm. b) bodů 1 a 2 a

b) identifikační údaje poskytovatele jiného státu Evropské unie, který o pacientský souhrn žádá, a jeho zdravotnického pracovníka.

(2) Požadavek o pacientský souhrn je předáván prostřednictvím rozhraní informačního systému poskytovatele, které bylo podle § 4a odst. 3 písm. b) ohlášeno Národnímu kontaktnímu místu.“.

9. V příloze č. 3 bodu 4 se slova „100 let od data narození pacienta nebo 10 let od úmrtí pacienta“ nahrazují slovy „10 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb pacientovi, v případě pacienta s nařízeným ochranným léčením 30 let po posledním poskytnutí zdravotních služeb.“.

10. V příloze č. 3 bodu 15 písm. c) se za slovo „záření“ vkládají slova „ , s výjimkou provedení tohoto vyšetření poskytovatelem ambulantní péče v oboru zubní lékařství“.

11. Za přílohu č. 3 se doplňuje příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 98/2012 Sb.

Obsah a struktura pacientského souhrnu

A. Identifikační a kontaktní údaje pacienta

a) jméno, popřípadě jména, příjmení pacienta,

b) rodné číslo, je-li přiděleno,

c) číslo a typ elektronicky čitelného dokladu, jímž se prokazuje totožnost,

d) datum narození,

e) pohlaví, je-li určeno,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu na území České republiky,

h) korespondenční adresa pacienta, není-li totožná s adresou podle písmene g),

i) telefonní číslo, adresa elektronické pošty,

j) jazyk nebo jazyky, v nichž pacient komunikuje,

k) jedinečný resortní identifikátor pacienta přidělený pacientovi Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky.

B. Identifikační a kontaktní údaje registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

a) obchodní firma nebo název registrujícího poskytovatele, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b) telefonní číslo, adresa elektronické pošty.

C. Identifikační a kontaktní údaje zákonných zástupců nebo opatrovníků anebo kontaktních osob podle § 33 zákona o zdravotních službách

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby,

b) vztah k pacientovi,

c) telefonní číslo, adresa elektronické pošty.

D. Informace o zdravotním pojištění

Kód zdravotní pojišťovny a číslo pojištěnce, není-li tímto číslem rodné číslo.

E. Urgentní informace

a) alergie:

1. slovní popis,

2. strukturovaný kódovaný popis, a to

2.1. datum zjištění,

2.2. typ agens,

2.3. druh agens,

2.4. projev alergické reakce,

2.5. stupeň závažnosti,

b) ostatní rizikové faktory:

1. slovní popis,

2. strukturovaný a kódovaný popis, a to

2.1. datum zjištění,

2.2. typ rizikového faktoru,

2.3. stupeň závažnosti.

F. Souhrnná anamnéza

a) slovní popis obsahující informace o

1. provedených očkováních,

2. minulých zdravotních problémech a diagnózách,

3. významných chirurgických výkonech se vztahem k minulým zdravotním problémům a diagnózám,

b) strukturovaný kódovaný popis obsahující informace o

1. očkování, a to

1.1. název očkovací látky,

1.2. kód látky,

1.3. datum očkování,

2. minulých zdravotních problémech a diagnózách, a to

2.1. datum nebo jiné časové určení vzniku,

2.2. datum nebo jiné časové určení ukončení,

2.3. kód zdravotního problému nebo diagnózy,

3. provedených významných chirurgických výkonech, a to

3.1. kód výkonu,

3.2. datum provedení,

3.3. počet provedení.

G. Současné zdravotní problémy a diagnózy a související údaje

a) současné zdravotní problémy a diagnózy:

1. datum nebo jiné časové určení vzniku,

2. datum nebo jiné časové určení ukončení,

3. popis zdravotního problému nebo diagnózy volným textem,

4. kód zdravotního problému nebo diagnózy,

b) významné chirurgické výkony se vztahem k současným zdravotním problémům a diagnózám:

1. popis chirurgického výkonu volným textem,

2. kód výkonu,

3. datum provedení,

4. počet provedení,

c) zdravotnické prostředky, na kterých závisí nebo může záviset pacientův zdravotní stav:

1. slovní popis,

2. datum implantace nebo počátku používání,

3. kód zdravotnického prostředku,

d) léčebná doporučení, která nezahrnují medikamentózní léčbu, datum zápisu, doporučení volným textem,

e) slovní popis soběstačnosti nebo invalidity pacienta, datum vzniku a kód.

H. Užívané léky

a) název a kód léku,

b) síla, forma, způsob podání, a to kódem,

c) množství/dávka, dávkování,

d) počátek a doba podávání nebo datum ukončení podávání.

I. Faktory životního stylu

a) slovní popis faktoru,

b) kód faktoru,

c) datum nebo jiné časové působení určení začátku působení faktoru,

d) množství nebo měrná jednotka.

J. Těhotenství

Kód způsobu stanovení těhotenství a předpokládaný termín porodu.

K. Fyzikální nález

a) krevní tlak systolický a diastolický, tepová frekvence a datum jejich měření,

b) výška a hmotnost, a to hodnota, jednotka a datum měření.

L. Diagnostické testy

Krevní skupina a Rh faktor textem a kódem, datum stanovení.

M. Doprovodné údaje

a) datum vytvoření pacientského souhrnu,

b) datum poslední aktualizace pacientského souhrnu,

c) identifikační údaje poskytovatele, který pacientský souhrn vytvořil, a to obchodní firma nebo název, adresa sídla nebo adresa místa podnikání, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, případně další identifikátory poskytovatele,

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení lékaře, který pacientský souhrn vypracoval; pokud jde o pacientský souhrn doplňovaný průběžně více lékaři nebo vzniklý agregací dat, tato položka se neuvádí.

Poznámka k příloze č. 4:

Poskytovatel v pacientském souhrnu uvede v případech, kdy nemá k dispozici některý z údajů, které se v něm zaznamenávají, že tento údaj mu není znám.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.