Nařízení vlády č. 217/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

Čiastka 79/2020
Platnosť od 29.04.2020
Účinnosť od 01.05.2020

OBSAH

217

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. dubna 2020,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití

Čl. I

V § 16 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí náhrady podle § 5 odst. 8 doručit Fondu do 15. června 2020.

(4) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí náhrady doručena po lhůtě uvedené v odstavci 3, použije se § 5 odst. 9 obdobně.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Čl. III

V nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 10 vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

㤠10a

Lhůty pro podání žádosti o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby v roce 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby podle § 4 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 3 obdobně.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Čl. V

V nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb., nařízení vlády č. 87/2011 Sb., nařízení vlády č. 107/2012 Sb., nařízení vlády č. 332/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 50/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb. a nařízení vlády č. 426/2017 Sb., se za § 12 vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

㤠12a

Lhůta pro poskytnutí platby v roce 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 2 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 12 odst. 1 obdobně.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. VII

V nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 10a vkládá nový § 10b, který včetně nadpisu zní:

㤠10b

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 2 obdobně.

(3) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení podle § 7a odst. 9 doručit Fondu do 15. června 2020.“.

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

Čl. IX

V nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 11a vkládá nový § 11b, který včetně nadpisu zní:

㤠11b

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 2 obdobně.“.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Čl. XI

V nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015, nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 293/2018 Sb. a nařízení vlády č. 350/2019 Sb., se za § 34 vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní:

㤠34a

Lhůty pro podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům v roce 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 2 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 8 odst. 4 obdobně.“.

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Čl. XIII

V nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 12a vkládá nový § 12b, který včetně nadpisu zní:

㤠12b

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí platby pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 3 obdobně.“.

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Čl. XV

V nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 62/2016 Sb., nařízení vlády č. 17/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 34/2018 Sb., nařízení vlády č. 58/2019 Sb. a nařízení vlády č. 332/2019 Sb., se za § 20 vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu zní:

㤠20a

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 5 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 5 odst. 3 obdobně.“.

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XVII

V nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 59/2019 Sb. a nařízení vlády č. 351/2019 Sb., se za § 33 vkládají nové § 33a až 33c, které včetně nadpisů znějí:

㤠33a

Lhůty pro podání žádosti v roce 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 3 odst. 4 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení podle § 6 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Pro rok 2020 lze žádost o zvýšení zařazené výměry podle § 7 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(4) Pro rok 2020 lze žádost o snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020, nejedná-li se o žádost o snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 2 písm. a) nebo b).

(5) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 9 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(6) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 5, použije se § 9 odst. 4 obdobně.

(7) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení v souvislosti s vyklučením podle § 14 odst. 1 písm. b) doručit Fondu nejpozději do 15. června 2020.

§ 33b

Posuzování podmínky povinného školení v integrované produkci pro rok 2020

Jestliže žadatel v roce 2020 absolvuje nejpozději do 31. prosince 2020 školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, je tím splněna podmínka uvedená v § 12 odst. 5 písm. i) nebo v § 13 odst. 5 písm. i).

§ 33c

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020

V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 17 vedoucí k postupu podle hlavy čtvrté nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DESÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Čl. XIX

V nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 18/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017, nařízení vlády č. 43/2018 Sb., nařízení vlády č. 57/2019 Sb. a nařízení vlády č. 332/2019 Sb., se za § 27a vkládají nové § 27b a 27c, které včetně nadpisů znějí:

㤠27b

Lhůty pro podání žádostí pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o zvýšení zařazené výměry podle § 4 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 2 písm. b) doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(4) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 3, použije se § 6 odst. 5 obdobně.

§ 27c

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020

V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e) vedoucí k postupu podle části třetí nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.“.

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Čl. XXI

V nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 19/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 234/2019 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 12 vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

㤠12a

Lhůty pro podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu nebo žádosti o poskytnutí dotace na péči o lesní porost v roce 2020

(1) Žadatel, který v roce 2020 hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu podle § 5, doručí Fondu ohlášení podle § 4 do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost podle § 6 odst. 1 nebo žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 6 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2, použije se § 6 odst. 3 obdobně.“.

Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Čl. XXIII

V nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 314/2017 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 15 vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

㤠15a

Lhůty pro podání žádosti v roce 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 7 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2, použije se § 7 odst. 2 obdobně.

(4) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení podle § 10 odst. 8 nebo podle § 11 odst. 9 doručit Fondu do 15. června 2020.“.

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně souvisejících nařízení vlády

Čl. XXV

Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 197/2018 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 14a se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pro žádosti podané v roce 2020 se při výpočtu intenzity chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat ke každému dni kontrolního období od 1. června do 30. září podle § 6 odst. 2 písm. b) neposuzují dny, kdy v období od 1. června do 15. června je intenzita chovu hospodářských zvířat nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky.“.

2. Za § 14a se vkládá nový § 14b, který včetně nadpisu zní:

㤠14b

Lhůty pro podání žádostí o poskytnutí platby pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 4 obdobně.“.

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Čl. XXVII

V nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 57/2019 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 14 vkládají nové § 14a a 14b, které včetně nadpisů znějí:

㤠14a

Lhůty pro podání žádostí o poskytnutí platby pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 3 obdobně.

§ 14b

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020

V případě žádosti o poskytnutí platby pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 6 odst. 2 vedoucí k postupu podle § 8 odst. 1 nebo § 9 odst. 1 nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.“.

Čl. XXVIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

Čl. XXIX

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, se mění takto:

1. Za § 31 se vkládají nové § 31a až 31c, které včetně nadpisů znějí:

㤠31a

Lhůty pro podání žádostí o zařazení a žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 3 odst. 4 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 7 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2, použije se § 7 odst. 4 obdobně.

§ 31b

Posuzování podmínky povinného školení v integrované produkci pro rok 2020

Jestliže žadatel v roce 2020 absolvuje nejpozději do 31. prosince 2020 školení zajišťované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, je tím splněna podmínka uvedená v § 10 odst. 5 písm. h) nebo v § 11 odst. 5 písm. i).

§ 31c

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020

V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 14 vedoucí k postupu podle části čtvrté nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.“.

2. V příloze č. 10 části A. řádku 27. se číslo „0,9“ nahrazuje číslem „0,09“ a v části C. řádku 3. se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,027“.

Čl. XXX

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

Čl. XXXI

V nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, se za § 24 vkládají nové § 24a a 24b, které včetně nadpisů znějí:

㤠24a

Lhůty pro podání žádostí o zařazení a žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 2 odst. 5 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 5 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.

(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2, použije se § 5 odst. 5 obdobně.

§ 24b

Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020

V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) vedoucí k postupu podle části třetí nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.“.

Čl. XXXII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST SEDMNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXXIII

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2020.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.