Nařízení vlády č. 215/2020 Sb.Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Čiastka 77/2020
Platnosť od 29.04.2020
Účinnosť od 01.07.2021

215

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. dubna 2020

o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 5 a § 4 odst. 5 a 7 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 214/2020 Sb.:


§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) úvěrující bankou banka, zahraniční banka vykonávající na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky nebo finanční instituce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) bez ohledu na její sídlo nebo místo registrace podléhající povolovacímu režimu domovského státu a dohledu domovského orgánu dohledu,

b) investičním úvěrem úvěr na inovaci a zkvalitnění výroby,

c) příjemcem úvěru vývozce, výrobní podnik nebo obchodní podnik,

d) posledním účetním obdobím účetní období ke dni 31. prosince 2019.

§ 2

Účel a rozsah záruk

(1) Záruky za splacení úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a udržení podnikání poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru (dále jen „záruka“ nebo „záruky“) jsou poskytovány za účelem zachování a zvýšení dostupnosti likvidity pro příjemce úvěru, a to jako mimořádné opatření, jehož cílem je zmírnění ekonomických a sociálních dopadů pandemie COVID-19.

(2) Účel a rozsah záruk nesmí překročit vymezení dané sdělením Evropské komise týkajícím se podmínek státní podpory ekonomiky v reakci na pandemii COVID-192).

(3) Záruka bude poskytnuta nejpozději do 31. prosince 2021, a to za závazky splacení úvěrové jistiny jedné úvěrující bance nebo více úvěrujícím bankám příjemci úvěru do výše nesplacené úvěrové jistiny.

(4) Záruky nemohou být poskytovány podnikatelským subjektům s převažující ekonomickou činností heren, kasin a sázkových kanceláří.

Podmínky poskytování záruk

§ 3

(1) Exportní pojišťovna může poskytnout záruku za splacení úvěrů poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru, kteří se potýkají s nedostatkem likvidity a kteří

a) mají za poslední účetní období více než 250 zaměstnanců podle kritérií stanovených pro počet zaměstnanců přímo použitelným předpisem Evropské unie3), přičemž do tohoto počtu zaměstnanců mohou být zahrnuti i zaměstnanci ovládajících a ovládaných osob a dále osob ovládaných stejnou ovládající osobou4),

b) prokáží úvěrující bance, že podíl vývozu na celkových ročních tržbách z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží za poslední účetní období dosáhl alespoň 20 % (dále jen „podíl vývozu“), přičemž výrobní podnik nebo obchodní podnik prokazuje podíl vývozu nepřímo prostřednictvím podílu vývozu vývozce; příjemci úvěrů, jejichž hlavním oborem ekonomické činnosti je ubytování, prokáží úvěrující bance namísto podílu vývozu, že podíl ročních tržeb z poskytování služeb zahraničním osobám na území České republiky za poslední účetní období dosáhl alespoň 20 % celkových ročních tržeb,

c) nevyužívají jiný nástroj veřejné podpory v souvislosti s pandemií COVID-19, který je poskytován formou záruk za úvěry nebo subvencování úroků stejného podkladového úvěru.

(2) Záruka může být úvěrující bance poskytnuta při splnění podmínek podle odstavce 1 a pokud

a) úvěrující banka předloží exportní pojišťovně

1. žádost úvěrující banky o poskytnutí záruky, která bude obsahovat alespoň identifikační údaje úvěrující banky, příjemce úvěru a ekonomicky spjaté skupiny1) příjemce úvěru, výsledný interní ratingový stupeň úvěrující banky jako hodnocení příjemce úvěru na základě výsledků za poslední účetní období, účel, výši a časové rozložení čerpání a splácení poskytovaného úvěru a údaje o případném dalším zajištění splacení úvěrové jistiny, dobu a výši plnění podle záruky,

2. čestné prohlášení příjemce úvěru o nedostatku likvidity, o tom, že ke dni 31. prosince 2019 a ke dni 12. března 2020 nebyl v úpadku a nemá po splatnosti žádné závazky vůči státu, že souhlasí s poskytnutím záruky a jejími podmínkami a zavazuje se uhradit exportní pojišťovně na základě její výzvy plnění poskytnuté úvěrující bance na základě záruky, a o tom, že nevyužívá jiné nástroje veřejné podpory podle odstavce 1 písm. c),

3. čestné prohlášení úvěrující banky o prověření účelu podle písmene c) bodu 2,

b) exportní pojišťovna na základě informací a podkladů podle písmene a) ohodnotí bonitu příjemce úvěru nejhůře interním ratingem odpovídajícím stupni B-,

c) úvěr poskytnutý úvěrující bankou příjemci úvěru

1. činí nejvíce 25 % z celkového ročního obratu příjemce úvěru v roce 2019, kde obrat odpovídá celkovým ročním tržbám z prodeje výrobků, poskytování služeb a z prodeje zboží za poslední účetní období, nejméně však částku odpovídající 5000000 Kč, přičemž marže úvěrující banky za poskytnutý úvěr nepřesahuje následující hodnotu pro danou dobu, na kterou je úvěr poskytován:

Úvěr do 1 rokuÚvěr do 3 letÚvěr do 6 let
1,5 % p.a.1,75 % p.a.3,0 % p.a.

2. bude poskytnut za účelem financování provozních nákladů, pracovního kapitálu, výdajů na inovaci a zkvalitnění výroby (investiční úvěr) a na udržení podnikání, případně na základě souhlasu exportní pojišťovny i na financování již poskytnutých úvěrů za účelem financování provozních nákladů, pracovního kapitálu, výdajů na inovaci a zkvalitnění výroby a na udržení podnikání (refinancování), kdy za doložení exportní orientace a vývozu se považuje prokázání podílu vývozu podle odstavce 1 písm. b) a za doložení udržení podnikání a doložení nedostatku likvidity se považuje čestné prohlášení příjemce úvěru podle písmene a) bodu 2,

d) účel úvěru poskytnutého úvěrující bankou bude příjemcem úvěru s výjimkou doložení udržení podnikání a nedostatku likvidity podle písmene c) bodu 2 prokázán úvěrující bance v souladu s obvyklými postupy úvěrujících bank,

e) celková výše všech zárukou exportní pojišťovny zajištěných nesplacených úvěrových jistin poskytnutých příjemci úvěru nepřekročí částku odpovídající 2000000000 Kč na příjemce úvěru nebo na ekonomicky spjatou skupinu1) příjemce úvěru, je-li jejím členem,

f) úvěrující banka zavázala příjemce úvěru ve smlouvě o úvěru k plnění dále uvedených povinností, které bude v průběhu trvání úvěru v termínech stanovených smlouvou o úvěru kontrolovat, a to

1. řádné a včasné placení závazků dodavatelům; za provedení platby řádně a včas se považuje její provedení nejpozději do 30 dnů ode dne data splatnosti, pokud takovéto opožděné úhrady nepřekročí 10 % ze zůstatku všech splatných závazků ke konci kalendářního měsíce,

2. řádné a včasné vyplácení mezd zaměstnancům,

3. omezení výplaty dividend nebo jiného podílu na zisku, zákaz prodeje majetkových podílů a prodeje veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo jejich zatížení právy třetích osob bez souhlasu úvěrující banky po dobu, na kterou je záruka poskytnuta,

4. další povinnosti nezbytné pro řádné vystavení záruk požadované exportní pojišťovnou,

g) úvěrující banka se zaváže, že právo uplatnit záruku a právo na plnění ze záruky nepostoupí na jinou osobu a že uplatní postupy podle § 6 odst. 2.

§ 4

(1) Doba, na kterou jsou úvěr a záruka poskytovány, může činit nejvýše šest let.

(2) Před uplynutím doby podle odstavce 1 nesmí úvěrující banka bez souhlasu exportní pojišťovny požádat o předčasné splacení úvěru nebo učinit splatným poskytnutý úvěr, který je zajištěn zárukou, anebo podat návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo se k takovému návrhu připojit. Příjemce úvěru může poskytnutý úvěr kdykoliv splatit dříve, a to bez placení jakýchkoliv poplatků a nákladů s tím spojených.

(3) Exportní pojišťovna bude na vyžádání informovat úvěrující banky o využití limitu podle § 3 odst. 2 písm. e).

§ 5

(1) Exportní pojišťovna jako výstavce ručí za splnění závazků příjemců úvěru do výše a za podmínek uvedených v záruční listině. Příjemce úvěru nahradí exportní pojišťovně to, co plnila z poskytnuté záruky.

(2) Úvěrující banka zaplatí exportní pojišťovně za poskytnutí záruky odměnu, jejíž výše se stanoví vynásobením celkové výše úvěrové jistiny poskytovaného úvěru anebo celkové nesplacené úvěrové jistiny, pokud se úvěr průběžně splácí, a níže uvedené sazby odměny odpovídající stupni interního ratingu příjemce úvěru stanoveného exportní pojišťovnou a odpovídajícímu roku platnosti záruky. Sazby odměn zohledňují kreditní kvalitu příjemce úvěru a minimální sazby stanovené sdělením Evropské komise2), které vycházejí z kalkulace nákladů na podstupované riziko. Sazby odměny odpovídají výši krytí nesplacené úvěrové jistiny podle § 6.

Interní rating exportní pojišťovnySazba odměny za 1. rok (p.a.)Sazba odměny za 2. a 3. rok (p.a.)Sazba odměny za 4. až 6. rok (p.a.)
do B+0,50 %1,00 %2,00 %
B0,68 %1,35 %2,00 %
B-1,30 %2,00 %2,25 %

(3) Odměna podle odstavce 2 je stanovena za dobu platnosti záruky, s možností splátek v jednotlivých letech platnosti záruky. Má-li exportní pojišťovna z poskytnuté záruky plnit, bude odměna úvěrující bankou doplacena poměrně k částce plnění ze záruky. Bude-li při bezeškodním průběhu záruka na žádost úvěrující banky předčasně ukončena, stanoví se odměna jen za skutečnou dobu platnosti záruky.

§ 6

Výše krytí nesplacené úvěrové jistiny

(1) Záruku je možné poskytnout až do výše 90 % úvěrové jistiny, pokud hodnocení příjemce úvěru interním ratingem exportní pojišťovny bude lepší než stupeň B-. V případě hodnocení příjemce úvěru interním ratingem exportní pojišťovny odpovídajícím stupni B- lze záruku poskytnout pouze do výše 80 % úvěrové jistiny. V části úvěrové jistiny, na jejíž splacení není poskytnuta záruka, nese úvěrové riziko úvěrující banka.

(2) V případě plnění z poskytnuté záruky má úvěrující banka povinnost na základě požadavku exportní pojišťovny vymáhat na příjemci úvěru i pohledávku exportní pojišťovny na náhradu nebo v souvislosti s plněním ze záruky. Úvěrující banka a příjemce úvěru mají za povinnost sjednat případné další zajištění splácení úvěrové jistiny tak, aby toto zajišťovalo i budoucí pohledávku exportní pojišťovny na náhradu nebo v souvislosti s plněním ze záruky. Úvěrující banka poskytne exportní pojišťovně podíl na veškerých výnosech z dalšího zajištění splácení úvěrové jistiny, za jehož splacení exportní pojišťovna poskytla záruku, a to v poměru sdílení rizika s exportní pojišťovnou.

§ 7

Postup vyplácení veškerých peněžních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch exportní pojišťovny a způsob tvorby fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk

(1) Fond na krytí závazků z poskytovaných záruk (dále jen „fond“) je tvořen peněžními prostředky poskytovanými ze státního rozpočtu exportní pojišťovně na základě rozhodnutí vlády, výnosy plynoucími z vystavených záruk a úrokovými výnosy z finančního umístění peněžních prostředků fondu.

(2) Prvotní peněžní vklad do fondu činí 4000000000 Kč. O jeho poskytnutí ze státního rozpočtu rozhodne vláda.

(3) O dalším poskytnutí peněžních prostředků ze státního rozpočtu do fondu vláda rozhodne na základě materiálu zpracovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí v návaznosti na žádost exportní pojišťovny o doplnění fondu předložené Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí.

(4) Exportní pojišťovna předloží žádost o doplnění fondu Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí v případě, že došlo nebo v následujících 6 měsících dojde k poklesu peněžních prostředků fondu pod částku vyčíslenou podle § 9.

(5) Exportní pojišťovna v žádosti o doplnění fondu odůvodní výši požadovaných peněžních prostředků ze státního rozpočtu kvalifikovaným odhadem očekávaných ztrát z poskytování záruk. Při odhadu očekávaných ztrát z poskytování záruk zohlední exportní pojišťovna zejména vliv výnosů z vystavených záruk, úrokových výnosů z finančního umístění peněžních prostředků fondu a nákladů hrazených z fondu. Náklady hrazenými z fondu jsou náklady na plnění ze záruk, poměrná část provozních nákladů exportní pojišťovny a náklady na finanční umístění peněžních prostředků fondu.

§ 8

Část pojistné kapacity připadající na poskytnuté záruky

(1) Část pojistné kapacity exportní pojišťovny pro rok 2020 určené na poskytnutí záruk činí 142000000000 Kč.

(2) Část pojistné kapacity exportní pojišťovny pro rok 2021 určené na poskytnutí záruk činí 142000000000 Kč.

(3) Část pojistné kapacity exportní pojišťovny určené na poskytnutí záruk po uplynutí období podle § 2 odst. 3 činí pro každý následující rok doby trvání závazků exportní pojišťovny z poskytnutí záruk částku odpovídající odhadu objemu nesplacených úvěrových jistin krytých již poskytnutými zárukami k 1. lednu roku, na který se předkládá návrh státního rozpočtu. Exportní pojišťovna sdělí Ministerstvu financí na základě jeho výzvy odhad výše části pojistné kapacity určené na poskytnutí záruk pro rok, na který se předkládá návrh státního rozpočtu, a pro příslušný střednědobý výhled.

§ 9

Poměr mezi fondem na krytí závazků z poskytovaných záruk a celkovými závazky z poskytování záruk

Výše fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk nesmí klesnout pod částku odpovídající 8 % celkových závazků z poskytování záruk.

§ 10

Oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost vůči orgánům Evropské unie v souladu s pravidly stanovenými pro poskytování státní pomoci formou vystavování záruk plní Ministerstvo průmyslu a obchodu.


§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 579/2020 Sb. Čl. II

Právní vztahy a práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se řídí podle nařízení vlády č. 215/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

2) Sdělení Komise Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (2020/C 91 I/01).
Sdělení Komise Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (2020/C 112 I/01).
Sdělení Komise Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (2020/C 164/03).
Sdělení Komise Třetí změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (2020/C 218/03).
Sdělení Komise Čtvrtá změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 a změna přílohy sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů (2020/C 340 I/01).
Sdělení Komise Pátá změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 a změna přílohy sdělení Komise členským státům o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů (2021/C 34/06).

3) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.
Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C (2003) 1422) (2003/361/EC).

4) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.