Vyhláška č. 21/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 9/2020
Platnosť od 27.01.2020
Účinnosť od 01.02.2020

21

VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 368/2019 Sb., k provedení § 75 odst. 5 veterinárního zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb. a vyhlášky č. 371/2019 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši

a) paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů,

b) paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,

c) paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,

d) částky nákladů stanovené pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly.

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

2. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Výše částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly

Výše částky nákladů stanovené pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

3. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.

VÝŠE ČÁSTKY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVÁDĚNÍM POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ KONTROLY

Živočišné produkty

Vstupující komoditaParametry zásilkyČástka nákladů
Produkty živočišného původu a vedlejší produkty živočišného původuZásilka produktů do 6 tun včetně
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti200 Kč
Fyzická kontrola (bez odběru vzorků)600 Kč
Fyzická kontrola (s odběrem vzorků)800 Kč
Zásilka produktů nad 6 tun
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti400 Kč
Fyzická kontrola (bez odběru vzorků)600 Kč
Fyzická kontrola (s odběrem vzorků)800 Kč

Živá zvířata

Vstupující komoditaParametry zásilkyČástka nákladů
Živá zvířata
živé ryby
Zásilka do 40000 kusů zvířat včetně
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti100 Kč
Fyzická kontrola200 Kč
Zásilka nad 40000 kusů zvířat
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti200 Kč
Fyzická kontrola600 Kč
Živá zvířata
a) plazi
b) obojživelníci
c) bezobratlí
Zásilka do 1000 kusů zvířat včetně
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti100 Kč
Fyzická kontrola200 Kč
Zásilka nad 1000 kusů zvířat
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti200 Kč
Fyzická kontrola600 Kč
Živá zvířata
a) psi
b) kočky
c) fretky
Částka nákladů za jedno zvíře
Kontrola dokladů300 Kč
Kontrola totožnosti100 Kč
Fyzická kontrola100 Kč
Max. 1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) drůbež
b) násadová vejce
c) rybí jikry
d) drobná pernatá zvěř
e) králíci
f) drobná srstnatá zvěř
Zásilka zvířat
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti200 Kč
Fyzická kontrola400 Kč
Živá zvířata
a) ptáci
b) hlodavci
c) hmyzožravci
d) malí savci
e) letouni
f) zvířata určená pro zoologické zahrady
g) kožešinová zvířata
Zásilka zvířat
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti200 Kč
Fyzická kontrola400 Kč

Tranzit produktů a živých zvířat

Vstupující komoditaČástka nákladů
bez rozlišeníZásilka zvířat nebo produktů
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti200 Kč
Fyzická kontrola600 Kč

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2020.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.