73

VYHLÁŠKA

ze dne 8. března 2019

o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

Požadavky na

a) členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech farmaceutů (dále jen „základní kmeny“),

b) obsah vzdělávání v základních kmenech,

c) technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základních kmenech,

d) typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe v rámci vzdělávání v základních kmenech,

e) délku povinné odborné praxe v rámci základních kmenů,

f) teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základních kmenech,

g) rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni,

jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Přechodné ustanovení

Absolvování odborné praxe, kterou farmaceuti zařazení do oboru specializačního vzdělávání po 30. červnu 2017, nejpozději však ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky, absolvovali do 31. října 2019, a to podle vzdělávacích programů platných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za absolvování povinné odborné praxe podle této vyhlášky.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.


Příloha k vyhlášce č. 73/2019 Sb.

Základní kmen lékárenský - v délce 18 měsíců

Část I.

Členění specializačního vzdělávání a délka odborné praxe

a) povinná odborná praxe

PraxeDélka praxe
1. V lékárně poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékárenskou péči s výjimkou odloučeného oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
Praxe v oboru praktické lékárenství může s výjimkou praxe podle bodu 2. probíhat podle § 11 odst. 14 zákona č. 95/2004 Sb. na neakreditovaném pracovišti.
18 měsíců včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)
z toho2. V akreditovaném zařízení - Lékárna poskytovatele lůžkové péče, v níž jsou připravovány a vydávány léčivé přípravky pro účely poskytování lůžkové péče a která má současně odborná pracoviště.5 dní

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy
1. kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty
2. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
3. kurz Základy legislativy a sociální farmacie
4. kurz Farmakoterapie - vybrané kapitoly

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním lékárenském kmeni

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb. v zařízení podle písmene a) v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 18 měsíců.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit uvedených v písmenu b).

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 18 měsíců vzdělávání [část I. a) 1.]

V lékárně poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékárenskou péči s výjimkou odloučeného oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků - 18 měsíců praxe
Teoretické znalosti• znalosti léčiv a jejich mechanismů účinku, farmakokinetických vlastností, indikací, a možných interakcí, nežádoucích účinků a návykového potenciálu s ohledem na principy bezpečného používání léčiv,
• znalosti princ pů farmaceutické technologie s ohledem na dávky a dávkování léčivých přípravků,
• právní a ekonomické znalosti relevantní pro farmaceutickou praxi,
• základní terapeutické postupy u vybraných onemocnění,
• znalost přípravy nesterilních léčivých přípravků,
• znalost práce s informačními zdroji relevantními v lékárenské praxi (lékopisná literatura, databáze lékových informací, právní předpisy),
• znalosti terminologie a základních postupů v oblasti klinického hodnocení léčiv,
• schopnost rozlišit léčivé přípravky od jiných výrobků, kriticky posoudit sdělení reklamního charakteru a vhodně informovat pacienty,
• vymezení, principy a dokumentace individuálních konzultací poskytovaných pacientům,
• potraviny pro zvláštní lékařské účely,
• zdravotnické prostředky v prostředí lékárny.
Praktické dovednosti• objednávky léčivých přípravků, léčivých látek, pomocných látek a zdravotnických prostředků,
• příjem léčivých přípravků, léčivých látek, pomocných látek, zdravotnických prostředků a ostatního sortimentu v lékárně (s důrazem na jejich kontrolu fyzickou, věcnou i finanční, evidenci a dokumentaci dodávky),
• skladování a péče o zásoby v lékárně (kontrola fyzická, doba použitelnosti, zprávy o kvalitě léčiv, kontrola a monitoring prostředí),
• výdej léčivých přípravků na recept včetně správné dispenzace pacientům,
• výběr a dispenzace léčivých přípravků, jejichž výdej není vázaný na lékařský předpis,
• výdej zdravotnických prostředků na poukaz,
• výdej ostatního sortimentu lékárny, zejména v kontextu samoléčení,
• zacházení s návykovými látkami s důrazem na příjem, výdej a jejich evidenci,
• příprava a úprava nesterilních léčivých přípravků,
• zabezpečení kvality v lékárně,
• retaxace lékařských předpisů,
• úhrada léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, účtování zdravotním pojišťovnám,
• povinná hlášení v lékárně, řešení reklamací a závad v jakosti,
• nepoužitelná léčiva a jejich likvidace,
• hygienický a sanitační režim v lékárně,
• provozní řád lékárny,
• bezpečnost práce a požární ochrana na pracovišti,
• základy ekonomiky lékárny,
• využití informačních zdrojů v lékárně,
• zapojení farmaceuta do klinického hodnocení léčiv pod dohledem,
• poskytování individuálních konzultací pod dohledem.

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

A. Program kurzu Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

Předmět
Řetěz přežití a jeho články. Úloha zdravotnické záchranné služby v ČR, její organizace.
Základní životní funkce.
Bezprostřední ohrožení života - příčiny, výskyt a příznaky.
Náhlá zástava krevního oběhu, výskyt, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace; automatizovaná externí defibrilace; historie vzniku neodkladné resuscitace, definice, zásady a ukončení neodkladné resuscitace, terapeutické postupy.
Bezvědomí, mdloba, křeče.
Dusnost - kardiálního, nekardiálního původu.
Úrazy, krvácení a jeho stavění, zlomeniny, šok, luxace, termická traumata, úrazy elektrickou energií.
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.
Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.
Praktická výuka.
Celkem 12 hodin nebo e-learning

Znalosti získané v kurzu se ověřují po ukončení testem.

B. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět
Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých
medicínských oborů, možnosti prevence.
Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.
Celkem 8 hodin nebo e-learning

C. Program kurzu Základy legislativy a sociální farmacie

PředmětPočet hodin
Specializační vzdělávání farmaceutů.1
Zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.1
Registrace léčivých přípravků.1
Cenová a úhradová problematika.2
Kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k činnostem farmaceutů.2
Eticko-psychologické aspekty lékárenské péče.2
Farmakovigilance pro lékárníky.2
Lékové formy, dávky a dávkování léčiv.4
Role farmaceuta v klinickém hodnocení léčiv.2
Návykové látky.2
Hraniční léčivé přípravky, zdravotní prostředky, potravní doplňky, kosmetika.2
Celkem21

D. Program kurzu Farmakoterapie - vybrané kapitoly

PředmětPočet hodin
Základy farmakoterapie vybraných onemocnění, aplikace v lékárenské péči.14
Základy managementu vybraných symptomů a polékových reakcí v lékárně.3
Praktické aspekty laboratorních výsledků pro lékárenskou péči.2
Dokumentační činnost spojená s individuálními konzultacemi.1
Odpovědnost lékárníka při poskytování individuálních konzultací v lékárně.1
Celkem21

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání farmaceutů

Pracoviště pro odbornou praxi v oboru část I. a) 1.

Pro část I. a) 1.

Lékárna poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékárenskou péči.

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Pracoviště pro odbornou praxi v oboru část I. a) 2.

Pro část I. a) 2.

Lékárna poskytovatele lůžkové péče.

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb musí mít:

- prostor pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků zdravotnickým zařízením lůžkové péče,

- místnost pro přípravu a úpravu léčivých přípravků pro účely zdravotnického zařízení lůžkové péče,

- odborné pracoviště pro poskytování lékových informací zdravotnickým pracovníkům daného poskytovatele lůžkové péče.

Další odborná pracoviště zřizuje poskytovatel zdravotních služeb podle spektra poskytovaných služeb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

a) technické a věcné vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat v elektronické podobě a závěrečné vyhodnocení.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b) personální zabezpečení

1. Lektoři, kteří jsou lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2. Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru urgentní medicína.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

a) technické a věcné vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b) personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

kurz Základy legislativy a sociální farmacie

a) technické vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b) personální zabezpečení

1. Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru praktické lékárenství, veřejné lékárenství, klinická farmacie, farmaceutická technologie nebo nemocniční lékárenství nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru nemocniční lékárenství nebo

2. lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost.

kurz Farmakoterapie - vybrané kapitoly

a) technické a věcné vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b) personální zabezpečení

1. Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru praktické lékárenství, veřejné lékárenství, klinická farmacie, farmaceutická technologie nebo nemocniční lékárenství nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru nemocniční lékárenství,

2. lektoři, kteří jsou lékaři se specializovanou způsobilostí a minimálně dvouletou praxí ve vyučované problematice,

3. lektoři ze státní správy se znalostí příslušných oborů a právních předpisů, nebo

4. lektoři s minimálně pětiletou praxí v oblasti zdravotnických prostředků.

Základní kmen technologicko-laboratorní - v délce 12 měsíců

Část I. Členění specializačního vzdělávání a délka odborné praxe

a) povinná odborná praxe

Praxe v akreditovaném zařízeníDélka praxe
U poskytovatele zdravotních služeb12 měsíců včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)
- ve farmaceutickém oboru: Farmaceutická technologie nebo Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví nebo Nemocniční lékárenství nebo Radiofarmaka,
nebo
- v lékařském oboru: Alergologie a klinická imunologie nebo Hematologie a transfuzní lékařství nebo Klinická biochemie nebo Lékařská genetika nebo Lékařská mikrobiologie nebo Nukleární medicína nebo Patologie nebo Soudní lékařství.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy
1. kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty
2. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
3. kurz Základy legislativy a zabezpečení jakosti

Rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním technologicko-laboratorním kmeni

Absolvování povinné odborné praxe v oboru potvrzené školitelem s příslušnou specializovanou způsobilostí, případně školitelem podle § 38a odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb. v akreditovaném zařízení v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem v délce 12 měsíců.

Absolvování povinných vzdělávacích aktivit uvedených v písmenu b).

Část II.

Obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce

Teoretické znalosti a praktické dovednosti - 12 měsíců vzdělávání [část I. a)]

Farmaceutická technologie nebo Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví nebo Nemocniční lékárenství nebo Radiofarmaka Alergologie a klinická imunologie nebo Hematologie a transfuzní lékařství nebo Klinická biochemie nebo Lékařská genetika nebo Lékařská mikrobiologie nebo Nukleární medicína nebo Patologie nebo Soudní lékařství - 12 měsíců praxe v akreditovaném zařízení pod odborným dozorem školitele
Teoretické znalosti• Znalost základních právních předpisů z oblasti činnosti a vzdělávání zdravotnických pracovníků.
• Základy řízení kvality.
• Znalost základních principů hodnocení a zajištění jakosti, posouzení rizik.
• Seznámení s validačními procesy v souladu s mezinárodními standardy.
• Základní principy řízené dokumentace.
• Znalost mikrobiologických metod pro zajištění monitoringu čistých prostor.
• Znalost hygienických zásad zaměřené na pracovní prostředí, personál a výsledný produkt.
• Základní metody aseptických příprav.
• Zásady bezpečnosti práce se zaměřením práce v laboratoři s nebezpečnými látkami (hazard drugs, radiofarmaka, cytostatika), ochranné pomůcky, bezpečnostní listy, likvidace nebezpečných odpadů.
Praktické dovednosti• Tvorba řízené dokumentace: vyhotovení směrnic, standardních doporučených postupů, jejich implementace do praxe.
• Vedení dokumentace týkající se metrologie, monitoringu teplot, přístrojového vybavení pracoviště.
• Příprava sterilních lékových forem v zařízeních lékárenské péče a/nebo na pracovištích nukleární medicíny pod dohledem školitele.
• Realizace odběru vzorků pro mikrobiologický monitoring v čistých prostorách - určení místa spadů/stěrů, počet vzorků, validace procesu.
• Hodnocení výsledků mikrobiologických testů v praxi, včetně neshod.
• Využití informačních zdrojů na pracovišti.
• Třídění nebezpečného odpadu a zajištění likvidace.

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

E. Program kurzu Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

Předmět
Řetěz přežití a jeho články. Úloha zdravotnické záchranné služby v ČR, její organizace.
Základní životní funkce.
Bezprostřední ohrožení života - příčiny, výskyt a příznaky.
Náhlá zástava krevního oběhu, výskyt, diagnóza, základní a rozšířená neodkladná resuscitace; automatizovaná externí defibrilace; historie vzniku neodkladné resuscitace, definice, zásady a ukončení neodkladné resuscitace, terapeutické postupy.
Bezvědomí, mdloba, křeče.
Dusnost - kardiálního, nekardiálního původu.
Úrazy, krvácení a jeho stavění, zlomeniny, šok, luxace, termická traumata, úrazy elektrickou energií.
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.
Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.
Praktická výuka.
Celkem 12 hodin nebo e-learning

Znalosti získané v kurzu se ověřují po ukončení testem.

F. Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen „NL“) a léčba závislostí

Předmět
Škodlivé užívání NL a závislosti na NL v ČR.
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence.
Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé.
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.
Celkem 8 hodin nebo e-learning

G. Program kurzu Základy legislativy a zabezpečení jakosti

PředmětPočet hodin
Specializační vzdělávání farmaceutů.1
Základní právní předpisy z oblasti činnosti zdravotnických pracovníků (Zákon o léčivech a související právní předpisy).4
Český lékopis.1
Provozní řád, hygienický režim, čisté prostory, aseptické postupy.2
Řízení kvality, validace procesů, řízená dokumentace.2
Vedení dokumentace na pracovišti dle platné legislativy.2
Mikrobiologický monitoring čistých prostor a vody, hodnocení výsledků.3
Zacházení s nebezpečnými látkami včetně likvidace.1
Celkem16

Část III.

Požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pro pracoviště, která jsou podmínkou pro získání akreditace, k provádění specializačního vzdělávání farmaceutů

Pracoviště pro odbornou praxi v oboru část I. a)

Farmaceutická technologie

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Laboratorní a vyšetřovací metody

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Nemocniční lékárenství

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Radiofarmaka

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Alergologie a klinická imunologie

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení ambulantní péče příslušného oboru podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení ambulantní péče příslušného oboru podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) typ pracoviště

Na pracovišti se poskytuje lůžková nebo ambulantní péče v oboru alergologie a klinická imunologie pro dospělé nebo dětské pacienty. Na pracovišti se poskytují zdravotní služby pacientům s alergickou rýmou při reaktivitě na inhalační alergeny, s potravinovými či lékovými alergiemi, reaktivitou na jed blanokřídlého hmyzu, bronchiálním astmatem alergického či nealergického typu, atopickým ekzémem a alergickou dermatitidou, recidivujícími infekcemi nebo jinými symptomy primární nebo sekundární imunodeficience.

Hematologie a transfuzní lékařství

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče nebo na zdravotnické zařízení lůžkové nebo ambulantní péče příslušného oboru podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče laboratorního pracoviště nebo na zdravotnické zařízení lůžkové nebo ambulantní péče příslušného oboru podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) typ pracoviště

Praxe v rámci základního technicko-laboratorního kmene probíhá podle určení školitele na pracovišti hematologie nebo na transfuzním pracovišti s provozní dobou v pondělí až pátek, na němž je zajištěna přítomnost lékaře se specializovanou způsobilostí v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a školitele v rozsahu alespoň poloviny stanovené týdenní pracovní doby;

1. hematologické pracoviště s rozsahem činností, které zajišťuje:

1.1 laboratoř morfologie a koagulace (všechny základní metody),

1.2 hematologická ambulance s širokým spektrem hematologických diagnóz - nenádorová hematologie, koagulace a nádorová hematologie, možnost ad hoc hospitalizace a poskytování lůžkové péče pacientovi s hematologickou diagnózou, nepřetržitá konziliární služba pro zdravotnické pracovníky daného poskytovatele zdravotních služeb i registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo

2. transfuzní pracoviště s rozsahem činností, které zajišťuje:

2.1 krevní banka a imunohematologická laboratoř (všechny základní metody), nepřetržitá konziliární služba pro zdravotnické pracovníky daného poskytovatele zdravotních služeb a konziliární služba pro registrující poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví (sledování těhotných/prevence hemolytického onemocnění novorozenců (HON),

2.2 výrobu transfuzních přípravků alespoň v rozsahu odběrů krve pro výrobu transfuzních přípravků na základě platného povolení k výrobě transfuzních přípravků a surovin pro další výrobu uděleného Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech, nebo

3. kombinace hematologického a transfuzního pracoviště.

Klinická biochemie

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče příslušného oboru podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče laboratorního pracoviště příslušného oboru podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje služby nejméně ve 4 základních oborech specializačního vzdělávání z následujících oborů:

pediatrie,

vnitřní lékařství,

chirurgie,

gynekologie a porodnictví,

anesteziologie a intenzivní medicína.

Poskytovatel zdravotních služeb musí mít nepřetržitý provoz:

laboratoře klinické biochemie a laboratoře klinické hematologie.

Laboratoře poskytují služby minimálně pro tyto obory:

1. endokrinologie a diabetologie,

2. nefrologie,

3. gastroenterologie.

Lékařská genetika

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče příslušného oboru podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče laboratorního pracoviště příslušného oboru podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) typ pracoviště

Poskytovatel zdravotních služeb musí zajišťovat celé spektrum vzdělávacího programu v oboru, a to v oblasti genetického poradenství, prenatální diagnostiky a reprodukční genetiky, cytogenetiky/ molekulární cytogenetiky, molekulární genetiky a bioinformatiky.

Lékařská mikrobiologie

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče příslušného oboru podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče laboratorního pracoviště příslušného oboru podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Nukleární medicína

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotnického zařízení lůžkové péče příslušného oboru podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) typ pracoviště

Praxe probíhá ve zdravotnickém zařízení, v němž se poskytuje péče v oboru nukleární medicína, které je vybaveno minimálně jednou gamakamerou umožňující vyšetření SPECT, má zařízení pro měření aplikovaných aktivit radiofarmak, detekční přístroje pro dozimetrickou kontrolu podle požadavků Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Poskytovatel zdravotních služeb provádí 2500 in vivo vyšetření ročně nebo průměrně 2500 in vivo vyšetření za poslední 3 roky, z tohoto počtu 800 metodou SPECT.

Patologie

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče příslušného oboru podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče laboratorního pracoviště příslušného oboru podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

c) typ pracoviště

Seznam prováděných výkonů:

1. nekroptická vyšetření,

2. cytologická vyšetření a bioptická vyšetření.

Součástí zdravotnického zařízení je:

1. vlastní bioptická laboratoř,

2. cytologická laboratoř zahrnující diagnostiku různých orgánových systémů,

3. pitevní provoz.

Soudní lékařství

a) technické a věcné vybavení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na technické a věcné vybavení laboratorních pracovišť diagnostické a léčebné péče příslušného oboru podle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

b) personální zabezpečení

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje požadavky na minimální personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče laboratorního pracoviště příslušného oboru podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Vzdělávací aktivity u pověřených organizací

kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

a) technické a věcné vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

Učebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospělý, dětský a novorozenec) umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné vyhodnocení.

Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

b) personální zabezpečení

1. Lektoři, kteří jsou lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní medicíny a praxí v oboru nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, nebo se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejméně 5 let, popřípadě se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

2. Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře v oboru urgentní medicína.

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

a) technické a věcné vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b) personální zabezpečení

Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

kurz Základy legislativy a zabezpečení jakosti

a) technické a věcné vybavení

Učebna pro teoretickou výuku.

b) personální zabezpečení

1. Lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s vysokoškolským vzděláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice nebo na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou činnost,

2. lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru praktické lékárenství, veřejné lékárenství, klinická farmacie, farmaceutická technologie nebo nemocniční lékárenství nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru nemocniční lékárenství,

3. lektoři, kteří jsou lékaři se specializovanou způsobilostí a minimálně dvouletou praxí ve vyučované problematice, nebo

4. lektoři s minimálně pětiletou praxí v oblasti zabezpečování jakosti ve výrobě nebo na mikrobiologických pracovištích.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.