Vyhláška č. 72/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 30/2019
Platnosť od 14.03.2019
Účinnosť od 01.04.2019

72

VYHLÁŠKA

ze dne 7. března 2019,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6, § 7b odst. 8, § 7d odst. 3, § 7f odst. 3, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6, § 38d odst. 4 a § 79 odst. 8 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb. a vyhlášky č. 158/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 až 8 se v textu pod nadpisem text „§ 5 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 9“.

2. V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňuje text „ , Z“.

3. V § 15 odst. 1 písmeno a) zní:

a) druh provedené technické prohlídky,“.

4. V § 15 odst. 2 písm. a) bodu 1 se slova „kontrola technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy“ nahrazují slovy „technická silniční kontrola“.

5. V § 20 odst. 1 písm. f) se slovo „příloh“ nahrazuje slovem „přílohy“ a text „a 9“ se zrušuje.

6. V § 22 odst. 1 a 2 se číslo „445“ nahrazuje číslem „297“.

7. V § 23 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) registrační značky pro elektrická vozidla,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

8. V § 25, 27, 29, 31 a 32 se v textu pod nadpisem text „§ 7b odst. 6“ nahrazuje textem „§ 7b odst. 8“.

9. V § 25 se za slova „je provedena 7“ vkládá text „ , vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde je provedena 8“.

10. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní:

㤠25a

Forma, provedení a obsah registrační značky elektrického vozidla a její tabulky

(K § 7b odst. 8 zákona)

(1) Registrační značka elektrického vozidla je složena z velkých písmen „EL“ a z dalších arabských číslic nebo velkých písmen latinské abecedy, kterých je u automobilů 5, u motocyklů 4, vyjma rozměru tabulky 520 x 110 mm, kde jich je 5, a u mopedů se šlapadly, kde jsou 3.

(2) Tabulky s registrační značkou elektrického vozidla svými rozměry, geometrickým uspořádáním číslic a písmen a barevným provedením odpovídají tabulkám se standardní registrační značkou pro silniční motorová vozidla a přípojná vozidla.“.

11. V § 26 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „latinské abecedy“.

12. V § 26 se na konci textu odstavců 3 a 4 doplňují slova „nebo písmeny latinské abecedy“.

13. V § 27 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích, umísťuje se mezera pro umístění nálepky o pravidelné technické prohlídce vpravo na konci prvního řádku.“.

14. V § 29 odst. 1 písm. a) se za slova „nákladní automobil,“ vkládají slova „pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem b) nebo e); pro“.

15. V § 29 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; pro ostatní vozidla, pokud nemají prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem d)“.

16. V § 29 odst. 1 písm. d) se slovo „silniční“ zrušuje.

17. V § 29 odst. 1 písm. e) a v § 29 odst. 1 písm. l) se za slovo „osobní“ vkládají slova „a nákladní“.

18. V § 29 odst. 1 písm. h) se za slova „nákladní automobil,“ vkládají slova „pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem i) nebo l); pro“.

19. V § 32 odst. 4 se věta třetí zrušuje.

20. V § 32 odst. 4 písmeno b) zní:

b) její horní hrana nebyla výše než 2000 mm nad rovinou vozovky, neumožňuje-li konstrukční řešení silničního vozidla dodržet maximální vzdálenost 1200 mm nad rovinou vozovky.“.

21. V § 33 se v textu pod nadpisem text „§ 38 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 38c odst. 6“.

22. V § 33 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo v souladu se schvalovací dokumentací“.

23. V § 33 odst. 3 se za slovo „značkou“ vkládají slova „pro vozidla kategorie L“.

24. V § 33 odst. 3 se slova „schvalovací dokumentace k silničnímu vozidlu“ nahrazují slovy „posouzení zkušební stanice nebo technické zkušebny, jde-li o dodatečnou úpravu“.

25. V příloze č. 4 se v bodě 5 text „NG“ nahrazuje textem „CNG“.

26. V příloze č. 5 v části označené „NÁKLADNÍ AUTOMOBIL“ se ve druhém sloupci za text „BE“ doplňují slova „PICK UP“.

27. V příloze č. 5 v části označené „NÁKLADNÍ AUTOMOBIL“ se ve třetím sloupci za slovo „PRODEJNA“ doplňují slova „NEBO REKLAMA“.

28. V příloze č. 5 v části označené „NÁKLADNÍ AUTOMOBIL“ se ve třetím sloupci slovo „LETECKÉ“ nahrazuje slovem „VÝŠKOVÉ“.

29. V příloze č. 5 se slova „SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL (M1, M1G, N1, N2, N2G, N3G, O1, O2, O3, O4)“ nahrazují textem „(M, N, O)“.

30. V příloze č. 5 v části označené „MOTOCYKL“ se text „(L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LM)“ nahrazuje textem „(L1e až L7e, včetně podkategorií, LZ)“.

31. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Způsob zápisu údajů do nového technického průkazu vozidla

Všechny zápisy v technickém průkazu (dále jen „TP“) se píší zásadně velká písmena abecedy, a to i tehdy, jestliže v předložené dokumentaci výrobce používá jiný druh písma. Pouze u čísla harmonizovaného schválení typu silničního vozidla, varianty, verze a textu v "DALŠÍCH ZÁZNAMECH" může být použito písmen malé abecedy.

V případě, že je počet znaků větší než kapacita položky, uvádí se v položce pouze odkaz na "DALŠÍ ZÁZNAMY", kde je uvedena položka celá. V takovémto případě se do příslušné položky zapisuje znak "*" a do položky "DALŠÍ ZÁZNAMY" se uvede pod stejným číslem položky celý údaj. Při překročení maximálního počtu znaků se v kolonce uvedou ty znaky, jež lze zapsat. Za posledním znakem se uvede "*".

Údaje do TP se zapisují na základě zákonem stanovených podkladů, tzn. dokladu o schválení technické způsobilosti vozidla a dokumentace osvědčující zapisovaný údaj v TP.

Pokud není údaj pro danou kategorii relevantní nebo se neobjevuje v dokladu o schválení technické způsobilosti, neuvádí se.

Položky zapisované do technického průkazu vozidla seřazené dle označení v technickém průkazu vozidla:

K Číslo typového schválení vozidla: zapisuje se číslo harmonizovaného nebo vnitrostátního schválení typu silničního vozidla. Pokud existují obě možnosti, pak se zapíší obě a rozdělí lomítkem v pořadí od harmonizovaného schválení.

1 Druh vozidla: zapisuje se údaj z prvního sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5.

2 Zapisuje se údaj z druhého sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5.

J Kategorie vozidla: zkratka kategorie vozidla - údaj stanovený na základě harmonizovaných a národních předpisů vycházející z technických charakteristik vozidla.

D.1 Tovární značka: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.

D.2 Typ: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.

3/4 Varianta/verze: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. Pokud není výrobcem stanovený, do TP se nezapisuje.

E Identifikační číslo vozidla (VIN): identifikační číslo vozidla se zapisuje bez mezer a oddělovacích znaků.

D.3 Obchodní označení: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. Pokud není výrobcem stanovený, do TP se nezapisuje.

5 Výrobce vozidla: údaj ve formátu jméno výrobce, město, stát. Při překročení maximálního počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město.

6 Výrobce motoru: údaj ve formátu jméno výrobce, město, stát není-li při schvalování technické způsobilosti stanoveno jinak. Při překročení maximálního počtu znaků je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město.

7 Typ: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.

P.2/P.4 Maximální výkon [kW] při otáčkách [min-1]: údaj ve struktuře: výkon zaokrouhlený na maximálně jedno desetinné místo/otáčky nebo maximální trvalý jmenovitý výkon u elektrického motoru. U dříve schválených vozidel, která měla výkon uveden v koních, se údaj nepřepočítává a zapisuje se s uvedením znaku "k" za hodnotu výkonu. Vždy se uvádí jednotka výkonu, která byla uvedena výrobcem vozidla.

P.3 Palivo: zapisuje se údaj z tabulky uvedené v příloze č. 4.

P.1 Zdvih, objem [cm3]: údaj ve struktuře: objem zaokrouhlený na maximálně jedno desetinné místo

V.9 Emisní limit č.: zápis údaje na základě předpisu, který vozidlo prokazatelně splňuje/emisní úroveň EURO. Emisní úroveň EURO se uvádí ve formě „EURO“ ve spojení s arabskými číslicemi.

V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m-1]: údaj ve struktuře: hodnota kouřivosti zaokrouhlená na maximálně dvě desetinná místa.

V.7/V.8 CO2/Spotřeba paliva [g*km-1 / L*100 km-1]: údaj ve struktuře: kombinovaná hodnota CO2/kombinovaná hodnota spotřeby zaokrouhlená na maximálně jedno desetinné místo. Údaj se zapisuje u vozidel těch kategorií, pro která je tento údaj vyžadován mezinárodní předpisovou základnou, kterou je ČR vázána.

8 Výrobce: Výrobce karoserie ve formátu výrobce, město, stát. Při překročení maximálního počtu znaků je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město Pokud je výrobce karoserie totožný s výrobcem vozidla, pak se do TP nezapisuje.

9 Druh (typ): údaj z třetího sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5 podle druhu vozidla.

10 Výrobní číslo (další stupeň): údaj se zapisuje pouze, je-li odlišný od identifikačního čísla vozidla (VIN); do této položky TP zapisuje výrobce nástavby (v postupné výrobě) svoje výrobní číslo.

R Barva: zapisuje se údaj z přílohy č. 6.

S/S.1/S.2 Počet míst celkem/k sezení/k stání: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.

11,12,13 Celková [mm]: délka, šířka, výška: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.

M Rozvor [mm]: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. Dílčí rozvory se oddělují znakem "+".

14 Rozchod [mm]: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. V případě rozmezí se zapisuje větší údaj. Uvádí se u vozidel kategorií M1 a N1.

G Provozní hmotnost [kg]: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.

F.1/F.2 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: Zapisuje se hodnota stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem "/". Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se rozumí hmotnost stanovená právními předpisy upravující povolené hmotnosti vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravující povolené hmotnosti vozidel.

N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: Zapisuje se hodnota stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem "/". Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se rozumí hmotnost stanovená právními předpisy upravující povolené hmotnosti vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravující povolené hmotnosti vozidel.

O.1, O.2 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] (brzděného nebo nebrzděného): Zapisuje se hodnota stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem "/". Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. V případě, že vozidlo není určeno k tažení vozidel, zůstanou prázdné položky.

15 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. Údaj se zapisuje pouze u vozidel mající možnost táhnout přípojné vozidlo.

16 Spojovací zařízení - druh: zapisuje se údaj z přílohy č. 7.

L Počet náprav - z toho poháněných: zapisuje se údaj ve struktuře: údaj o celkovém počtu náprav - počet náprav poháněných a slovně, které to jsou (podle pořadí od přední části vozidla).

N Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4....) - rozměry/montáž (zdvojená = 2): zapisuje se údaj ve struktuře: rozměr kol včetně zálisu; rozměr pneumatik včetně hmotnostního a rychlostního indexu (např. 7.0JX18 ET51; 225/55 R18 98V). Pokud se jedná o dvojmontáž, pak se za zápis zapíše „(2)“. V případě, že údaj je uveden v harmonizovaném schválení, zapisuje se v rozsahu v jakém je zapsán v prohlášení o shodě. Variabilní použití se uvádí v "Dalších záznamech".

U.1/U.2 Vnější hluk vozidla (dB(A)) - stojícího při [ot.*min-1]: zapisuje se údaj ve struktuře: hluk zaokrouhlený na maximálně jedno desetinné místo/otáčky.

U.3 za jízdy: zapisuje se údaj ve struktuře: hluk zaokrouhlený na maximálně jedno desetinné místo.

T Nejvyšší povolená rychlost (km/h): Zapisuje se hodnota stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla. Vybavení vozidla omezovačem se neuvádí.

Q: Poměr výkon/hmotnost (kW*kg-1): údaj se zaokrouhluje na tři desetinná místa. Jedná se o podíl výkonu k provozní hmotnosti. Uvádí se pouze u vozidel kategorie L.

17 Předpis, spotřeba paliva ( L/100 km): Údaj se zapisuje u těch kategorií vozidel, které jej mají uvedeny ve schvalovací dokumentaci. Uvádí se údaje dle metodiky NEDC. Údaj ve struktuře: předpis, dle kterého je spotřeba udávána, městská/meziměstská/kombinovaná hodnota spotřeby zaokrouhlená na maximálně jedno desetinné místo. V případě, že je údaj uveden podle jiných metodik, uvede se podle metodiky platné v době schválení.

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Kolonka je určena pro vyplnění údajů o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a vypisuje se vždy při vydání technického průkazu, a to položky "datum" a "Otisk razítka a podpis oprávněné osoby", uznání a schválení technické způsobilosti vozidla s uvedením také "číslo schválení".

DALŠÍ ZÁZNAMY

Do kolonky se zapisují údaje:

1. o dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla přiloženém k žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel v rozsahu identifikace dokladu a údaje o vydané registrační značce v jiném členském státě včetně uvedení země původu vozidla.

2. o variabilním provedení silničního vozidla vždy s uvedením "#" a u alternativního provedení s uvedením "*" a položky, ke které se zapisovaný údaj váže.

3. o povolených výjimkách z právních předpisů při schvalování technické způsobilosti silničního vozidla.

4. o schvalování technické způsobilosti silničního vozidla ve 2. stupni schvalování.

5. o tom, zda se jedná o duplikát. V případě vystavení duplikátu se použijí údaje zapsané v technickém průkazu vozidla v rozsahu platném při schválení technické způsobilosti vozidla, a to i v případě, že tyto údaje budou v rozporu s právní úpravou platnou v době vydání duplikátu s výjimkou zjevných chyb.

6. o individuálním použití/montáži výbavy vozidla, vyžadující technické posouzení.

7. o historické původnosti vozidla.

8. upřesňující provedení vozidla.

9. o spotřebě paliva a hodnotě CO2 v případě schválení vozidla na více druhů paliv. Zapisují se údaje pro druhé a další palivo.“.

32. Příloha č. 9 se zrušuje.

33. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor technického průkazu silničního vozidla

Vzor technického průkazu silničního vozidla

rubová strana

rubová strana

“.

34. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor technického průkazu zvláštního vozidla

Vzor technického průkazu zvláštního vozidla

rubová strana

rubová strana

“.

35. Příloha č. 17 zní:

„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

Druhá strana

Druhá strana

“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Platné technické průkazy silničních vozidel a platné technické průkazy zvláštních vozidel vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.

2. Tiskopisy technického průkazu silničního vozidla a technického průkazu zvláštního vozidla podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze vydávat a pro zápis použít do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2020. Pokud byl k silničnímu vozidlu nezapsanému v registru silničních vozidel vydán prodejcem takový technický průkaz před 31. prosincem 2020, provede se při zapsání silničního vozidla do registru silničních vozidel zápis do tohoto technického průkazu i po tomto datu.

3. Tiskopisy žádosti o vydání tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2020.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.