Vyhláška č. 70/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Čiastka 29/2019
Platnosť od 14.03.2019
Účinnosť od 01.09.2019

70

VYHLÁŠKA

ze dne 27. února 2019,

kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „zřizovat“ vkládá slovo „umělecký“, slovo „a“ se nahrazuje slovem „nebo“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ve škole lze zřizovat více uměleckých oborů.“.

2. V § 1 odst. 3 se slova „4 až“, slova „3 nebo“ a věta poslední zrušují.

3. V § 1 odstavec 4 zní:

(4) Pro žáky, kteří v daném studijním zaměření nenavštěvovali nebo neukončili úspěšně základní studium I. stupně podle § 7 odst. 1, je možné organizovat přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně, které má 1 ročník.“.

4. V § 1 odst. 5 se slova „žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání“ nahrazují slovy „nadané a mimořádně nadané žáky základního studia, kteří prokážou předpoklady pro splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin“.

5. V § 1 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „pro základní umělecké vzdělávání“.

6. V § 1 odst. 8 se za slovo „zkoušek“ vkládají slova „a termín vykonání zkoušek“.

7. V § 1 odst. 9 se slova „v souladu se školním vzdělávacím programem“ zrušují a slova „koncerty, výstavy a vystoupení, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností“ se nahrazují slovy „akce související s výchovně vzdělávací činností, zejména koncerty, výstavy, soutěže, přehlídky, vystoupení a výjezdy do zahraničí“.

8. V § 1 odst. 10 se za slova „Evropské unie“ vkládají slova „ , státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Nezletilý žák předloží i písemný souhlas zákonného zástupce.“.

9. V § 1 odst. 11 větě druhé se slova „způsobilý k právním úkonům“ nahrazují slovy „plně svéprávný“.

10. V § 2 odstavec 3 zní:

(3) Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme ředitel školy nadaného nebo mimořádně nadaného žáka základního studia, který úspěšně vykonal komisionální zkoušku podle § 6 odst. 1 písm. d).“.

11. V § 2 odst. 4 větě první se slova „mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku“ nahrazují slovy „nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání a nedosáhli stanoveného věku“.

12. V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ve školním vzdělávacím programu jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka, zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným ve vzdělávacím programu, jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.“.

13. V § 3 odst. 5 se slova „jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním,“ zrušují.

14. V § 4 odst. 1 se slovo „rámcový“ nahrazuje slovem „školní“.

15. V § 4 odst. 2 se slova „Mimořádně nadaného žáka,“ nahrazují slovy „Nadaného nebo mimořádně nadaného žáka“.

16. V § 5 odst. 1 větě první se slova „z jiného než hlavního předmětu“ nahrazují slovy „v některém z povinných vyučovacích předmětů“, slova „v posledním týdnu“ se nahrazují slovy „do konce“ a věta poslední se zrušuje.

17. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a to do konce měsíce září následujícího školního roku“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Do doby vykonání zkoušky podle věty druhé žák navštěvuje vyšší ročník.“.

18. V § 6 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) při přijímání uchazečů ke vzdělávání,“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

19. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova „zkouškách z hlavního předmětu“ nahrazují slovy „přijímání do“.

20. V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo „přeřazení“ vkládají slova „nadaného nebo“.

21. V § 6 odst. 2 větě první se slova „a skládá se z odborníků příslušného předmětu nebo oboru“ nahrazují slovy „ , přičemž většina členů zkušební komise musí být odborníky příslušného předmětu nebo uměleckého oboru“.

22. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova „nebo vystavení“ nahrazují slovem „ , výstavy“ a slova „na výstavě“ se nahrazují slovy „nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka“.

23. V § 7 odst. 2 písm. d) se slova „ve stanoveném termínu“ nahrazují slovy „ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy podle § 8 odst. 5“.

24. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle odstavce 4, vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě.“.

25. V § 9 se slova „žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání“ nahrazují slovy „a mimořádně nadaných žáků“ a slovo „předmětech“ se nahrazuje slovy „vzdělávacích zaměřeních“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.