Vyhláška č. 66/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 27/2019
Platnosť od 07.03.2019
Účinnosť od 15.03.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené