Vyhláška č. 65/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 26/2019
Platnosť od 07.03.2019
Účinnosť od 22.03.2019

65

VYHLÁŠKA

ze dne 5. března 2019,

kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 18 odst. 6 písm. a), § 21 odst. 18, § 25 odst. 5 písm. a), § 27a odst. 10 písm. a), b) a d) a § 27b odst. 9 písm. a) až c) zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. a vyhlášky č. 11/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. d) a v § 7 odst. 3 se slovo „sezónní“ zrušuje.

2. V § 1 písm. i), § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení a písmenu a), nadpisu hlavy 6, nadpisu hlavy 9 a v § 32 odst. 1 písm. c) se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“.

3. V § 1 písm. l) se slovo „protokol“ nahrazuje slovem „záznam“ a slova „a o zjištěných nedostatcích“ se zrušují.

4. V § 1 písm. n) se slova „úřednímu veterinárnímu lékaři“ nahrazují slovy „krajské veterinární správě prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy“.

5. V § 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

p) které potraviny živočišného původu jsou nepoživatelné.“.

6. V § 4 se slovo „protokol“ nahrazuje slovem „záznam“.

7. Nadpis nad § 7 zní: „Požadavky na samostatné prodejní místo a pravidla pro prodej živých ryb na tomto místě“.

8. V § 7 odstavec 1 zní:

(1) Samostatné prodejní místo určené k prodeji živých ryb, případně i k jejich zabíjení, kuchání, porcování nebo jiným úpravám musí být umístěno a vybaveno tak, aby veškeré činnosti na tomto místě byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách.“.

9. § 10 až 11a včetně nadpisů znějí:

㤠10

Čerstvé drůbeží maso

(1) Chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10000 kusů ostatní drůbeže, může neporcované čerstvé drůbeží maso v malých množstvích

a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, nebo

b) dodávat do místního maloobchodu.

(2) Za malé množství čerstvého drůbežího masa, určeného k prodeji nebo dodání podle odstavce 1, se považuje neporcované maso z nejvýše 10 kusů krůt, 35 kusů hus, 35 kusů kachen a 35 kusů ostatní drůbeže prodávaných nebo dodávaných v průběhu jednoho týdne.

(3) V případě prodeje nebo dodávání neporcovaného čerstvého drůbežího masa musí být k masu prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění „Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“.

§ 11

Čerstvé králičí maso

(1) Chovatel, který chová králíky v malém, může neporcované čerstvé králičí maso v malých množstvích

a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, nebo

b) dodávat do místního maloobchodu.

(2) Za malé množství čerstvého králičího masa, určeného k prodeji nebo dodání podle odstavce 1, se považuje neporcované maso z nejvýše 35 kusů králíků prodávaných nebo dodávaných v průběhu jednoho týdne.

(3) Při prodeji nebo dodávání neporcovaného čerstvého králičího masa podle odstavce 1 nesmí být oddělována hlava od těla.

(4) V případě prodeje nebo dodávání neporcovaného čerstvého králičího masa musí být k masu prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění „Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“.

§ 11a

Ryby a jiní živočichové pocházející z akvakultury

(1) Chovatel může živé ryby nebo jiné živočichy pocházející z akvakultury v malých množstvích

a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, nebo

b) uvádět čerstvé produkty rybolovu na trh při poskytování stravovacích služeb v místě hospodářství.

(2) Za malé množství živých ryb nebo jiných živočichů pocházejících z akvakultury prodávaných chovatelem se považuje takové množství živých ryb nebo jiných živočichů pocházejících z akvakultury, které odpovídá obvyklé denní spotřebě těchto živých ryb nebo jiných živočichů pocházejících z akvakultury v domácnosti daného spotřebitele.“.

Poznámka pod čarou č. 5a se zrušuje.

10. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní:

㤠11b

Čerstvé maso z nutrií

(1) Chovatel, který chová nutrie v malém, může neporcované čerstvé maso z nutrií v malých množstvích

a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, nebo

b) dodávat do místního maloobchodu.

(2) Za malé množství čerstvého masa z nutrií, určeného k prodeji nebo dodání podle odstavce 1, se považuje neporcované maso z nejvýše 35 kusů nutrií prodávaných nebo dodávaných v průběhu jednoho týdne.

(3) Při prodeji nebo dodávání neporcovaného čerstvého masa z nutrií podle odstavce 1 nesmí být oddělována hlava od těla.

(4) V případě prodeje nebo dodávání neporcovaného čerstvého masa z nutrií musí být k masu prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění „Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“.“.

11. V § 12 odstavec 1 zní:

(1) Uživatel honitby může těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří (dále jen „zvěř“) v malých množstvích

a) prodávat přímo spotřebiteli,

b) dodávat do místní maloobchodní prodejny,

c) dodávat do místního maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, nebo

d) prodávat v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli, jde-li o drobnou volně žijící zvěř.

V těchto případech musí být ke zvěři prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění „Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou - určena po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“.“.

12. V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2 až 6.

13. V § 12 odst. 3 se slova „odstavce 4 písm. b)“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. b)“.

14. V § 12 odst. 4 se slova „podle odstavce 1 písm. c)“ zrušují.

15. V § 12 odstavec 5 zní:

(5) Za malé množství zvěře, určené k prodeji nebo dodání podle odstavce 1 uživatelem každé honitby, se považuje 5 kusů velké volně žijící zvěře a 35 kusů drobné volně žijící zvěře za týden, nejvýše však 50 % uživatelem honitby odlovené zvěře v jedné honitbě za rok, přičemž těchto 50 % nesmí překročit 120 kusů velké volně žijící zvěře a 400 kusů drobné volně žijící zvěře.“.

16. V § 12 se odstavec 6 zrušuje.

17. § 12b zní:

㤠12b

Údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat krajské veterinární správě, a termín jejich předložení

(1) Laboratoř, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění vyšetření zvěřiny nebo čerstvého masa z nutrií, státní veterinární ústav a laboratoř, které bylo krajskou veterinární správou vydáno podle § 50 odst. 3 zákona povolení pro tento druh vyšetřování, předkládá krajské veterinární správě prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy údaje o provedených vyšetřeních zvěřiny nebo čerstvého masa z nutrií na přítomnost svalovce (trichinel) jednou ročně, vždy v termínu do 15. ledna za období předcházejícího kalendářního roku.

(2) Hlášení podle odstavce 1 obsahuje

a) název laboratoře, která vyšetření provedla,

b) identifikační údaje objednavatele vyšetření, kterými jsou

1. v případě zvěřiny údaje o uživateli honitby podle § 12a odst. 3 písm. a),

2. v případě čerstvého masa z nutrií jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo, identifikační číslo a umístění organizační jednotky, jde-li o právnickou osobu, chovatele nutrií,

c) u spárkaté zvěře číslo plomby vyšetřeného uloveného kusu volně žijící zvěře,

d) u spárkaté zvěře a jezevce název nebo číslo katastrálního území honitby, kde byla zvěř ulovena,

e) datum vyšetření,

f) výsledek vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel),

g) metodu, která byla k vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) použita.“.

18. V § 13 odstavec 1 zní:

(1) Chovatel může se souhlasem krajské veterinární správy syrové mléko v malých množstvích

a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství v místě výroby, nebo

b) prodávat prostřednictvím prodejního automatu přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti.“.

19. V § 13 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

20. § 14 zní:

㤠14

Čerstvá vejce

(1) Chovatel může nebalená čerstvá vejce v malých množstvích

a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, nebo

b) dodávat do místního maloobchodu.

(2) Čerstvá vejce podle odstavce 1 mohou být prodána konečnému spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce, přičemž doba minimální trvanlivosti je 28 dnů od data snášky.

(3) Čerstvá vejce, dodávaná chovatelem v malých množstvích do místního maloobchodu, musí být prosvícená a musí k nim být připojena dobře viditelná informace pro spotřebitele o minimální trvanlivosti vajec a o jménu, popřípadě jménech chovatele a adrese chovu, kde byla vejce vyprodukována.

(4) Za malé množství čerstvých vajec, která mohou být prodána chovatelem v jeho vlastním hospodářství, v tržnici nebo na tržišti přímo jednomu spotřebiteli, se považuje nejvýše 60 vajec.

(5) Za malé množství čerstvých vajec, která mohou být předmětem jedné dodávky těchto vajec chovatelem do místního maloobchodu, se považuje nejvýše 600 vajec v průběhu 1 týdne.“.

21. Nadpis § 15 zní: „Med a mateří kašička“.

22. V § 15 odstavec 3 zní:

(3) Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem přímo spotřebiteli v domácnosti chovatele, v hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti, anebo k dodání chovatelem do místního maloobchodu, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.“.

23. V § 15 se odstavec 4 zrušuje.

24. Hlava 8 včetně nadpisu zní:

„HLAVA 8

NEPOŽIVATELNÉ POTRAVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

§ 25

Játra a ledviny jatečných koní starších 24 měsíců jsou nepoživatelné.“.

25. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 289/2007 Sb.

OŠETŘENÍ K VYLOUČENÍ URČITÝCH RIZIK PRO ZDRAVÍ ZVÍŘAT SOUVISEJÍCÍH S MASEM A MLÉKEM

Ošetření (*)Nákaza
Slintavka a kulhavkaKlasický mor prasatVezikulární choroba prasatAfrický mor prasatMor skotuNewcastleská chorobaAviární influenzaMor malých přežvýkavců
1. Maso a masné výrobky
a) tepelné ošetření v hermeticky uzavřených nádobách s hodnotou F0 = 3 nebo vyšší (**)++++++++
b) teplené ošetření, při němž musí být ve všech částech masa dosaženo nejméně 70 °C+++0++++
c) důkladné vaření předem vykostěného a odtučněného masa, přičemž vnitřní teplota musí dosahovat nejméně 70 °C po dobu 30 minut+0000000
d) tepelné ošetření, při němž musí být ve všech částech masa dosaženo nejméně 80 °C++++++++
e)tepelné ošetření v hermeticky uzavřené nádobě při teplotě nejméně 60 °C po dobu nejméně 4 hodin, přičemž teplota ve všech částech masa musí dosáhnout nejméně 70 °C po dobu 30 minut+++++--+
f) přirozená fermentace a zrání nejméně po dobu 9 měsíců u vykostěného masa (maso bez kostí) až do dosažení těchto typických hodnot: hodnota aw nejvýše 0,93 nebo hodnota pH nejvýše 6,0+++++000
g) ošetření totožné s ošetřením popsaným pod písmenem f), maso však může obsahovat kosti (*)+++00000
h) salámy: ošetření v souladu s kritérii stanovenými na základě stanoviska příslušného orgánu Evropské unie+++0+000
i) kýta a pečené: ošetření přirozenou fermentací a zráním po dobu nejméně 190 dnů u kýty a 140 dnů u pečeně000+0000
j) tepelné ošetření zajišťující ve všech částech masa teplotu nejméně 65 °C, která je dosažena po dobu nezbytnou k dosažení pasterizační hodnoty (ph) nejméně 40+000000+
II. Mléko a mléčné výrobky (včetně smetany) k lidské spotřebě
a) mléko UHT (s velmi vysokou teplotou pasterizace) (UHT = ošetření nejméně při 132 °C po dobu nejméně 1 sekundy)+0000000
b) má-li mléko pH méně než 7,0, jednoduchá krátkodobá pasterizace při vysoké teplotě (HTST)+0000000
c) má-li mléko pH 7,0 nebo více, dvojí krátkodobá pasterizace při vysoké teplotě (HTST)+0000000

+: Účinnost metody je uznána.

0: Účinnost metody není uznána

(*): Musí být přijata všechna nezbytná opatření k zabránění křížové kontaminaci.

(**): F je letální účinek vypočítaný pro bakteriální spóry. Hodnota F0 3,0 znamená, že nejchladnější místo výrobku bylo dostatečně zahřáto, aby se dosáhlo stejného letálního účinku jako při teplotě 121 °C (250 °F) po dobu 3 minuty s okamžitým zahřátím a zchlazením.“.

26. V příloze č. 3 části A II článek 7 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

„Čl. 7

Orgán vykonávající státní veterinární dozor

a) odebere vzorky,

b) řádně označí odebrané vzorky,

c) pořídí záznam o odběru vzorků,

d) zajistí zabalení, uchovávání a odeslání odebraných vzorků podle zvláštního právního předpisu13) k laboratornímu vyšetření takovým způsobem, aby nedošlo k jejich změnám nebo záměnám.

13) Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků.“.

27. Příloha č. 4 se zrušuje.


Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.