36

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. února 2019

o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb. a zákona č. 35/2019 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

PODROBNOSTI SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A VAZBA OSOBNÍHO PŘÍPLATKU STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE NA VÝSLEDEK SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ

§ 1

Hodnoticí kritéria

Ten, kdo provádí služební hodnocení státního zaměstnance, (dále jen „hodnotitel“) posuzuje státního zaměstnance v jednotlivých hodnocených oblastech podle § 155 odst. 2 zákona o státní službě (dále jen „hodnocená oblast“) na základě hodnoticích kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Podíly hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení

Hodnocená oblast se na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance podílí

a) 20 % v případě znalostí,

b) 20 % v případě dovedností a

c) 60 % v případě výkonu státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli.

§ 3

Klasifikace plnění hodnocených oblastí

(1) Klasifikace plnění hodnocené oblasti odpovídá aritmetickému průměru klasifikací plnění hodnoticích kritérií, na jejichž základě je státní zaměstnanec v hodnocené oblasti posuzován, zaokrouhlenému matematicky na celé číslo.

(2) Hodnotitel klasifikuje hodnoticí kritérium

a) 4 body, je-li plněno vysoko nad rámec nároků na ně kladených,

b) 3 body, je-li plněno nad rámec nároků na ně kladených,

c) 2 body, je-li plněno v rámci nároků na ně kladených,

d) 1 bodem, je-li plněno v rámci nároků na ně kladených s občasnými výhradami, nebo

e) 0 body, je-li plněno nedostatečně.

(3) Rámcem nároků podle odstavce 2 se rozumí průměrná úroveň plnění hodnoticích kritérií, která je vyžadována na služebním místě.

Závěr služebního hodnocení

§ 4

Hodnotitel určí závěr služebního hodnocení způsobem stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení a vyjádří jej slovně. Hodnotitel uvede v závěru služebního hodnocení doporučení na přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku státnímu zaměstnanci nebo na ponechání osobního příplatku v nezměněné výši.

§ 5

Státní zaměstnanec dosahoval ve státní službě

a) vynikajících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 3,5 bodu,

b) velmi dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 2,5 bodu a méně než 3,5 bodu,

c) dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 1,5 bodu a méně než 2,5 bodu,

d) dostačujících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 0,5 bodu a méně než 1,5 bodu, nebo

e) nevyhovujících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí méně než 0,5 bodu.

§ 6

Výše osobního příplatku

(1) Pokud jde o státního zaměstnance, který podle § 5 dosahoval

a) vynikajících výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,

b) velmi dobrých výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 40 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,

c) dobrých výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,

d) dostačujících výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 10 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo

e) nevyhovujících výsledků, osobní příplatek nelze přiznat; služební orgán odejme takovému státnímu zaměstnanci přiznaný osobní příplatek.

(2) Služební orgán může přiznat státnímu zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, vykonává státní službu na služebním místě zařazeném v 10. až 16. platové třídě, dosahoval ve státní službě vynikajících výsledků a v hodnocené oblasti znalosti byl klasifikován 4 body, osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu.

§ 7

Přechodná ustanovení

(1) Služební orgán může přiznat státnímu zaměstnanci, kterému vznikl služební poměr podle § 185 až 188, 190 až 192 nebo 194 zákona o státní službě a kterému byl do prvního služebního hodnocení přiznán osobní příplatek ve výši, která přesahuje přípustnou výši stanovenou v § 6 odst. 1 písm. a) až c), na základě výsledku prvního služebního hodnocení na období do druhého služebního hodnocení osobní příplatek v dosavadní výši, dosáhl-li státní zaměstnanec

a) velmi dobrých výsledků a výše přiznaného osobního příplatku přesahuje 40 %, avšak nepřesahuje 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo

b) dobrých výsledků a výše přiznaného osobního příplatku přesahuje 30 %, avšak nepřesahuje 40 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo

c) dostačujících výsledků a výše přiznaného osobního příplatku přesahuje 10 %, avšak nepřesahuje 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu.

(2) Služební orgán sníží odpovídajícím způsobem osobní příplatek na období mezi prvním a druhým služebním hodnocením, přesahuje-li přiznaná výše osobního příplatku před prvním služebním hodnocením maximální výši uvedenou v odstavci 1.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

§ 8

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb. a nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) K dobám podle odstavce 2 se státnímu zaměstnanci přičte doba 5 let, pokud podle závěrů alespoň dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení podle § 155 odst. 5 až 8 zákona o státní službě dosahoval ve službě vynikajících výsledků a výsledek výpočtu každého z těchto služebních hodnocení podle § 5 nařízení vlády upravujícího podrobnosti služebního hodnocení státních zaměstnanců činil 4 body. Období, za něž byla služební hodnocení prováděna, musí pro tento účel ve svém celku činit alespoň 2 roky.

(4) Opakovat postup podle odstavce 3 lze nejdříve po uplynutí 5 let ode dne, od kterého příslušel státnímu zaměstnanci platový tarif ve vyšším platovém stupni podle odstavce 7.“.

2. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Z dob započtených podle odstavců 2 a 3 se při postupu podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona o státní službě odečte státnímu zaměstnanci, který byl

a) ze služebního místa v 9. platové třídě nově zařazen na služební místo v 10. platové třídě, ačkoliv dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 2 let, nebo

b) ze služebního místa v 10. platové třídě nově zařazen na služební místo v 11. platové třídě, ačkoliv dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, doba 1 roku.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

3. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Dosáhne-li státní zaměstnanec v průběhu služebního poměru podle § 49 odst. 4 nebo 5 zákona o státní službě vzdělání stanoveného pro služební místo, na které byl zařazen, přičte se mu k dobám započteným podle odstavců 2 a 3 doba, která mu byla odečtena podle odstavce 5.“.

4. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Zvláštní ustanovení pro zaměstnance v pracovním poměru

(1) Z doby započitatelné praxe podle § 3 odst. 2 se odečte zaměstnanci v pracovním poměru při obsazení služebního místa podle § 178 odst. 2 nebo § 178a zákona o státní službě zařazeného v

a) 6. až 9. platové třídě doba 1 roku, dosáhl-li jen středního vzdělání s výučním listem, doba 2 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 4 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

b) 10. platové třídě doba 2 let, dosáhl-li jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 3 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 4 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 6 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

c) 11. nebo 12. platové třídě doba 1 roku, dosáhl-li jen vyššího odborného vzdělání, doba 3 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 4 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 5 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 7 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, nebo

d) 13. až 16. platové třídě doba 2 let, dosáhl-li jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, doba 3 let, pokud dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, doba 5 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, doba 6 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, doba 7 let, pokud dosáhl jen středního vzdělání, nebo doba 9 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.

(2) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle § 3 odst. 1, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, která mu měla být podle odstavce 1 odečtena, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.

(3) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte se mu doba odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla odečtena podle odstavce 1.“.

§ 9

Přechodná ustanovení

(1) Má-li být pro postup podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, použito služební hodnocení za rok 2018 provedené podle § 155 odst. 2 věty první zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 35/2019 Sb., použije se v případě, že výsledek jeho výpočtu činil 6,1 bodu.

(2) Pro opakovaný postup podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se za předchozí postup považuje i postup podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

ČÁST TŘETÍ

Zrušení nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance

§ 10

Nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance, se zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 36/2019 Sb.

Seznam hodnoticích kritérií pro hodnocené oblasti

Hodnoticími kritérii pro hodnocené oblasti jsou:

I. Znalosti

znalost právních předpisů, stanovených postupů, nároků a pravidel potřebných pro výkon státní služby

II. Dovednosti

1. komunikační dovednosti

2. sociální dovednosti

3. osobní přístup

4. manažerské dovednosti, jde-li o představeného

III. Výkon státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli

1. kvalita výkonu státní služby

2. množství plněných služebních úkolů a služební tempo

3. analýza a řešení problémů

4. organizování, řízení, kontrolování a hodnocení výkonu státní služby podřízených státních zaměstnanců a organizování, řízení, kontrolování a hodnocení výkonu práce podřízených zaměstnanců, jde-li o představeného

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 36/2019 Sb.

Způsob výpočtu výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance

Výsledek služebního hodnocení státního zaměstnance se vypočítá podle vzorce:

V = 0,2 x A + 0,2 x B + 0,6 x C,

kde

V je výsledek služebního hodnocení státního zaměstnance,

A je počet bodů získaných podle klasifikace stanovené v § 3 za hodnocenou oblast znalosti,

B je počet bodů získaných podle klasifikace stanovené v § 3 za hodnocenou oblast dovednosti,

C je počet bodů získaných podle klasifikace stanovené v § 3 za hodnocenou oblast výkon státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.