Vyhláška č. 359/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Čiastka 150/2019
Platnosť od 31.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020 do30.06.2022 (za 1 rok)

359

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, se mění takto:

1. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

3. V § 6 odst. 2 se slova „a vlhkosti“ zrušují.

4. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

6. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.

8. V § 12 odstavec 1 zní:

(1) Při odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků v obalu o velikosti do 25 kg nebo do 25 l včetně, se provádí odběr tohoto celého balení, případně většího počtu balení stejné šarže; pokud je to technicky možné, lze tímto způsobem provést odběr i většího balení.“.

9. V § 12 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „V případě, že nebylo odebráno celé balení podle odstavce 1, použijí se k odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků u“ a slovo „vzorku“ v poslední větě se nahrazuje slovy „jednotlivého konečného vzorku ve vzorkovnici“.

10. V § 12 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Ústav při odběru vzorků pro potřeby druhého odborného stanoviska zajistí, že

a) u obalů o velikosti do 2 kg nebo 2 l včetně jsou odebírána minimálně dvě tato balení, případně dvojnásobný počet balení nezbytně nutných k provedení analýz,

b) u obalů o velikosti větší než 2 kg nebo 2 l je odebíráno jedno toto balení a že vzorek pro potřeby druhého odborného stanoviska je následně zajištěn laboratoří Ústavu z tohoto balení, a

c) při odběru vzorků do vzorkovnic jsou zajištěny minimálně dvě vzorkovnice téhož vzorku.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 5 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.