Zákon č. 355/2019 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Čiastka 149/2019
Platnosť od 31.12.2019
Účinnosť od 16.07.2020

355

ZÁKON

ze dne 4. prosince 2019

o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2020 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1364818723753 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1864818723753 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 500000000000 Kč a snížení stavu na účtech státních finančních aktiv o 18873830871 Kč budou pokryty změnou stavu státního dluhu o 481126169129 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 109587036655 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 47000000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

§ 2

(1) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1488199500 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(2) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 9828964200 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(3) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1140915000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(4) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

§ 3

(1) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 330000000000 Kč.

(2) Seznam dotací poskytovaných v roce 2020 z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají povinnosti vyhlásit výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel, je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

§ 4

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2019 vyčerpány, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2020.

(2) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2019 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i částky uvedené v § 1 odst. 1 s výjimkou schodku státního rozpočtu.


§ 5

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 355/2019 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

v Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem1364818723753
Výdaje státního rozpočtu celkem1864818723753
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1488199500
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích9828964200
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy1140915000
Schodek-500000000000
Financování:
Změna stavu státního dluhu481126169129
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv18873830871

Příloha č. 2 k zákonu č. 355/2019 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy*)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho povinné pojistné na důchodové pojištěnínedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho z rozpočtu Evropské unie**)
301Kancelář prezidenta republiky000600000
302Poslanecká sněmovna Parlamentu000160000000
303Senát Parlamentu00029000000
304Úřad vlády České republiky0003047976125409761
305Bezpečnostní informační služba0001900000000
306Ministerstvo zahraničních věcí900000000004675003226750032
307Ministerstvo obrany1000005019424095449021963837366095051851950
308Národní bezpečnostní úřad250000005500000
309Kancelář veřejného ochránce práv000490210240210
312Ministerstvo financí274000007891649907016243134620037936187339060
313Ministerstvo práce a sociálních věcí61000000052290284813846777251590664765635215856563521
314Ministerstvo vnitra60000008817502913786990999518617558641358425702
315Ministerstvo životního prostředí8600000000249298200009590150000
317Ministerstvo pro místní rozvoj1500000002155764009521484573895
321Grantová agentura České republiky00000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu188978519001544662400012039834000
327Ministerstvo dopravy170000000001367751080813500510808
328Český telekomunikační úřad35510000007679200000
329Ministerstvo zemědělství9000000003423707531631014775316
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy700000001228202485612126207286
334Ministerstvo kultury4000000451152639276777528
335Ministerstvo zdravotnictví250000000019218000001898043709
336Ministerstvo spravedlnosti012427954311104707050199374048779501324
343Úřad pro ochranu osobních údajů00000
344Úřad průmyslového vlastnictví80000000001616025005602500
345Český statistický úřad0001565644113956441
346Český úřad zeměměřický a katastrální1120000000002066469396646939
348Český báňský úřad3301620900061585033942503
349Energetický regulační úřad29272600000300000000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže38000000017000000
355Ústav pro studium totalitních režimů00019779301977930
358Ústavní soud00000
359Úřad Národní rozpočtové rady00000
361Akademie věd České republiky00013474501347450
362Národní sportovní agentura00000
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí00000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání45500000015000000
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře00000
374Správa státních hmotných rezerv000300000000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost170000000004000000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů0721759986415644300
377Technologická agentura České republiky00037866040136608790
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost0004000000
381Nejvyšší kontrolní úřad0005181400
396Státní dluh00000
397Operace státních finančních aktiv1550000000006415000000
398Všeobecná pokladní správa65840015000000196003208000
CELKEM664011866609538843911565482003133345161962945579109587036655
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1364818723753

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

Příloha č. 3 k zákonu č. 355/2019 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky419324007
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1393659786
303Senát Parlamentu645607330
304Úřad vlády České republiky1091826213
305Bezpečnostní informační služba2147315000
306Ministerstvo zahraničních věcí8171302949
307Ministerstvo obrany72600365700
308Národní bezpečnostní úřad295080427
309Kancelář veřejného ochránce práv152615216
312Ministerstvo financí23889153719
313Ministerstvo práce a sociálních věcí694450038058
314Ministerstvo vnitra82269358975
315Ministerstvo životního prostředí17899438896
317Ministerstvo pro místní rozvoj31931530110
321Grantová agentura České republiky4360546000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu49104100259
327Ministerstvo dopravy90472681089
328Český telekomunikační úřad2585053062
329Ministerstvo zemědělství69444982069
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy226967000210
334Ministerstvo kultury16549131176
335Ministerstvo zdravotnictví11000443374
336Ministerstvo spravedlnosti31891409426
343Úřad pro ochranu osobních údajů171776819
344Úřad průmyslového vlastnictví213014292
345Český statistický úřad1493382719
346Český úřad zeměměřický a katastrální3633798122
348Český báňský úřad185128512
349Energetický regulační úřad302164728
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže258656875
355Ústav pro studium totalitních režimů259348252
358Ústavní soud239788895
359Úřad Národní rozpočtové rady24925531
361Akademie věd České republiky6563390450
362Národní sportovní agentura85923875
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí34444691
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání67310087
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře22311260
374Správa státních hmotných rezerv2981804229
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost445248327
376Generální inspekce bezpečnostních sborů452581266
377Technologická agentura České republiky4102464850
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost425317706
381Nejvyšší kontrolní úřad644751491
396Státní dluh51810880286
397Operace státních finančních aktiv20400000000
398Všeobecná pokladní správa330268347439
CELKEM1864818723753

Příloha č. 4 k zákonu č. 355/2019 Sb.

strana 1

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60000
Výdaje celkem419324007
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky134066880
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány211142127
Celkové výdaje na lesní hospodářství74115000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci75086215
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)24151389
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb1376784
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech68839194
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem51840000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 2

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem16000000
Výdaje celkem1393659786
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR1393659786
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci501166798
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)169239205
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb4344886
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech217244239
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem35000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 3

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2900000
Výdaje celkem645607330
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2900000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2900000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR645607330
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci236171121
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)79825839
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2391713
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech119585599
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem24840000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 4

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem30479761
Výdaje celkem1091826213
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem30479761
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem25409761
příjmy z prostředků finančních mechanismů3570000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR1091826213
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR723602150
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády368224063
výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci384824392
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)130061853
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb6525771
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech120920144
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě205368385
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)67946412
v tom: ze státního rozpočtu celkem67946412
v tom: institucionální podpora celkem4)67946412
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Program protidrogové politiky233165585
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity30685000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem30115668
v tom: ze státního rozpočtu4705907
podíl rozpočtu Evropské unie25409761
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem4200000
v tom: ze státního rozpočtu630000
podíl prostředků finančních mechanismů3570000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem107935585

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 5

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem190000000
Výdaje celkem2147315000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem190000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem190000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby2147315000
Průřezové ukazatele
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem350000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 6

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem946750032
Výdaje celkem8171302949
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)900000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem46750032
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem26750032
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí8171302949
v tom: transformační spolupráce70000000
humanitární pomoc220000000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1496676859
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí21000000
zahraniční vysílání rozhlasu27700000
vrcholné návštěvy25000000
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech55000000
prostředky na financování zapojení občanů CR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí0
obnova Sýrie50000000
stabilizace a rekonstrukce Iráku30000000
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí6175926090
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci995622788
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)336520502
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb19749008
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech91146631
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě896303771
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)27870000
v tom: ze státního rozpočtu celkem27870000
v tom: institucionální podpora celkem4)27870000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)27870000

pokračování na další straně

strana 7

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Zahraniční rozvojová spolupráce707041032
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.19900000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem27375032
v tom: ze státního rozpočtu625000
podíl rozpočtu Evropské unie26750032
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem462340000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 8

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5393185045
Výdaje celkem72600365700
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)100000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5019424095
v tom: pojistné na důchodové pojištění4490219638
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti529204457
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem373660950
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem51851950
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem321809000
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR47432772658
Vytváření a rozvoj systému obrany státu12170118850
v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu12167978010
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie2140840
Zajištění strategického zpravodajství3848771132
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil859706091
Zajištění dávek důchodového zabezpečení5071000000
Zajištění ostatních sociálních dávek2718000000
Zajištění státní sportovní reprezentace499996969
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci17917157923
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)6271664928
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb321780412
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech3029067079
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru12403704738
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě740248711
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)439363000
v tom: ze státního rozpočtu celkem439363000
v tom: institucionální podpora celkem4)106123000
účelová podpora celkem4)333240000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)333240000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0

pokračování na další straně

strana 9

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)94489000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)8534000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality6526326
Program protidrogové politiky780000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.760000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem71898579
v tom: ze státního rozpočtu20046629
podíl rozpočtu Evropské unie51851950
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem16141584587

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 10

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem800000
Výdaje celkem295080427
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)250000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu295080427
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu295080427
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci166149005
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)56158364
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb3294571
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech164728567
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem19251027

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 11

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem490210
Výdaje celkem152615216
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem490210
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem240210
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem250000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv152615216
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci88773338
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)29992972
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb1634574
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech81328758
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem282600
v tom: ze státního rozpočtu42390
podíl rozpočtu Evropské unie240210
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2654000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 12

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5436602926
Výdaje celkem23889153719
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)27400000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti789164990
v tom: pojistné na důchodové pojištění701624313
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti87540677
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4620037936
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem187339060
příjmy z prostředků finančních mechanismů33177876
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4399521000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy13125679576
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu2595270565
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy6122331373
v tom: sociální dávky623157607
výdaje na činnost celní správy5499173766
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1897975664
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra69622551
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu77918990
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie355000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12884107340
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4348900399
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb256561423
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1673837502
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru2549958762
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě8503441494
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů102927600
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem221072515
v tom: ze státního rozpočtu33733455
podíl rozpočtu Evropské unie187339060
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem97347544
v tom: ze státního rozpočtu64169668
podíl prostředků finančních mechanismů33177876
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1814053540

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 13

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem529989411659
Výdaje celkem694450038058
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)610000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti522902848138
v tom: pojistné na důchodové pojištění467772515906
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti55130332232
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6476563521
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5856563521
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6)620000000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění475240000000
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče49246243829
Dávky nemocenského pojištění50300000000
Dávky pomoci v hmotné nouzi5350949419
Dávky osobám se zdravotním postižením3100000000
Ostatní sociální dávky2000000
Podpory v nezaměstnanosti7600000000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách31300000000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem15204475953
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.300000000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů490000000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením7505000000
Ostatní výdaje organizačních složek státu17770647810
Neinvestiční nedávkové transfery30120721047
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti920000000
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci9137895098
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4118606542
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb181510781
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech974561774
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě8100977191
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)90000000
v tom: ze státního rozpočtu celkem90000000
v tom: institucionální podpora celkem4)90000000

pokračování na další straně

strana 14

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

- pokračování z předchozí strany

v Kč

účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)89726192
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program protidrogové politiky0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.600000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem7196221661
v tom: ze státního rozpočtu1339658140
podíl rozpočtu Evropské unie5856563521
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1539362273

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150000000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160000000 Kč

strana 15

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem10685258777
Výdaje celkem82269358975
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)6000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8817502913
v tom: pojistné na důchodové pojištění7869909995
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti947592918
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1861755864
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1358425702
příjmy z prostředků finančních mechanismů29330162
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem474000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR45194638119
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR11728946864
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu13476777191
Výdaje na sportovní reprezentaci291789801
Dávky důchodového pojištění6156373000
Ostatní sociální dávky5420834000
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci36162703619
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)12149013906
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb717192743
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech4917139044
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru29278246412
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1664251438
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)725687000
v tom: ze státního rozpočtu celkem725687000
v tom: institucionální podpora celkem4)148828000
účelová podpora celkem4)576859000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)576859000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)141828000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0

pokračování na další straně

strana 16

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality81360000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.135000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1581084176
v tom: ze státního rozpočtu222658474
podíl rozpočtu Evropské unie1358425702
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem38667257
v tom: ze státního rozpočtu9337095
podíl prostředků finančních mechanismů29330162
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem6123798414

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 17

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem25015820000
Výdaje celkem17899438896
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)86000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem24929820000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem9590150000
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem15339670000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny1570260000
Technická ochrana životního prostředí6061020000
Ochrana klimatu a ovzduší6100000000
Ostatní činnosti v životním prostředí4168158896
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní činnosti4168158896
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci939507314
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)307398811
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb17837229
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech148303970
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě743556954
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)268619750
v tom: ze státního rozpočtu celkem268619750
v tom: institucionální podpora celkem4)268619750
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)268206750
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem9663650000
v tom: ze státního rozpočtu73500000
podíl rozpočtu Evropské unie9590150000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem13694614057

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 18

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem21559140095
Výdaje celkem31931530110
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)1500000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21557640095
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem21484573895
příjmy z prostředků finančních mechanismů13066200
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu29908499282
v tom: Horská služba190000000
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch29718499282
Podpora bydlení989230000
Uzemní plánování a stavební řád40588663
Ostatní činnosti resortu993212165
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní provozní výdaje resortu993212165
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci518260933
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)174246736
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb9434060
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech124196846
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě347506155
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity118508420
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem22064398128
v tom: ze státního rozpočtu579824233
podíl rozpočtu Evropské unie21484573895
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem15372000
v tom: ze státního rozpočtu2305800
podíl prostředků finančních mechanismů13066200
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem29260036805

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 19

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem4360546000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR109783000
Dotace jiným subjektům4250763000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci51226366
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)14855365
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb649690
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech32484485
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)4360546000
v tom: ze státního rozpočtu celkem4360546000
v tom: institucionální podpora celkem4)109783000
účelová podpora celkem4)4250763000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 20

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem15635602519
Výdaje celkem49104100259
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)188978519
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem15446624000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12039834000
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3406790000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání15266832923
Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu3514370642
v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu1277190000
ostatní výdaje určené na zahlazování2237180642
Další činnost resortu2652865823
v tom: výdaje spojené s další činností resortu2652865823
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Dotace na obnovitelné zdroje energie27000000000
Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů670030871
v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu665330871
ostatní výdaje4700000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci974553200
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)327747429
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb18772975
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech124750061
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě813898715
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)5862370333
v tom: ze státního rozpočtu celkem2179037000
v tom: institucionální podpora celkem4)472787000
účelová podpora celkem4)1706250000
podíl prostředků zahraničních programů3)3683333333
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)1706250000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)468787000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0

pokračování na další straně

strana 21

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12135805917
v tom: ze státního rozpočtu95971917
podíl rozpočtu Evropské unie12039834000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem7832712659

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 22

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem13847510808
Výdaje celkem90472681089
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)170000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem13677510808
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13500510808
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem177000000
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava8658444640
Pozemní komunikace0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury74341122851
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR13019791851
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky1136001000
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury60185330000
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu7473113598
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci545743199
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)184461208
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb10769123
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech69263102
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě469192879
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)55000000
v tom: ze státního rozpočtu celkem55000000
v tom: institucionální podpora celkem4)55000000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)55000000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5092500
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13514631155
v tom: ze státního rozpočtu14120347
podíl rozpočtu Evropské unie13500510808
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem74865298926

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 23

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem803430000
Výdaje celkem2585053062
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)35510000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem767920000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7767920000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu2585053062
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny80000000
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady40000000
čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence1800000000
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu665053062
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci312610788
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)105451197
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb5974481
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě298724011
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.70000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem118800000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 24

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem34246075316
Výdaje celkem69444982069
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)9000000
Nedaňové příjmy, kapitálové pří my a přijaté transfery celkem34237075316
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem251037255
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem30763738061
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3222300000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu46117677061
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu43354177061
ostatní výdaje2763500000
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1900000000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost1700000000
ostatní dotace200000000
Podpora lesního hospodářství8120937175
Podpora vodního hospodářství4400000000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní výdaje na vodní hospodářství4400000000
Podpora neziskovým organizacím70000000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost8836367833
v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost8836367833
výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2680374061
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)904623557
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb52796293
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech406537818
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě2233276686
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)1010789000
v tom: ze státního rozpočtu celkem1010789000
v tom: institucionální podpora celkem4)520789000
účelová podpora celkem4)490000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)490000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)515369000

pokračování na další straně

strana 25

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně300000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
1700000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem313301147
v tom: ze státního rozpočtu62263892
podíl rozpočtu Evropské unie251037255
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem39632677061
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu21944764000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu596300000
podpora venkova - ze státního rozpočtu7800000000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie8346619093
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu472639000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie472354968
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4941341556

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 26

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem12282724856
Výdaje celkem226967000210
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)700000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12282024856
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12126207286
příjmy z prostředků finančních mechanismů62118970
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem93698600
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy48370124924
v tom: vysoké školy27411676980
výzkum, experimentální vývoj a inovace20958447944
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací161982083817
Podpora činnosti v oblasti mládeže276266938
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Podpora činnosti v oblasti sportu7204727784
v tom: sportovní reprezentace1948071203
všeobecná sportovní činnost5256656581
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace6884280208
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu2249516539
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci986277291
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)330951397
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb18266463
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech136983597
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě776339116
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)20958447944
v tom: ze státního rozpočtu celkem14446977081
v tom: institucionální podpora celkem4)9581467851
účelová podpora celkem4)4865509230
podíl prostředků zahraničních programů3)6511470863
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)1980201230
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)1165308000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)7706843813
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)1286979700
Zahraniční rozvojová spolupráce112000000
Program sociální prevence a prevence kriminality8132000

pokračování na další straně

strana 27

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Program protidrogové politiky36970001
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity19875000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.70000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13914248193
v tom: ze státního rozpočtu1788040907
podíl rozpočtu Evropské unie12126207286
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem71052216
v tom: ze státního rozpočtu8933246
podíl prostředků finančních mechanismů62118970
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem6406136268

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 28

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem451192639
Výdaje celkem16549131176
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)40000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem451152639
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem276777528
příjmy z prostředků finančních mechanismů44000000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem130375111
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem579854000
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3261285729
v tom: finanční náhrada2177720979
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností1083564750
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury432129384
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny19880000
výdaje na činnost úřadu329178884
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím46070500
program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury37000000
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury9509238110
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím5471013582
program péče o národní kulturní poklad a dědictví1475000000
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení1905037000
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů5000000
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy653187528
Kulturní služby, podpora živého umění712761700
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů130000000
kulturní aktivity544555300
veřejné informační služby knihoven38206400
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí761000000
v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky75000000
programy na záchranu a obnovu kulturních památek686000000
Podpora kultury národnostních menšin33000000
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2000000
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin31000000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení267000000

pokračování na další straně

strana 29

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Státní fond kinematografie992862253
v tom: dotace na filmové pobídky800000000
dotace ze státního rozpočtu192862253
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci198072370
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)65710338
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb3563973
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech34767267
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě143431447
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)579854000
v tom: ze státního rozpočtu celkem579854000
v tom: institucionální podpora celkem4)94854000
účelová podpora celkem4)485000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)485000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)93354000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2000000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem415187528
v tom: ze státního rozpočtu138410000
podíl rozpočtu Evropské unie276777528
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem55000000
v tom: ze státního rozpočtu11000000
podíl prostředků finančních mechanismů44000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4401104528

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 30

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1946800000
Výdaje celkem11000443374
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)25000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1921800000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1898043709
příjmy z prostředků finančních mechanismů1956291
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21800000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu2337065389
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na státní správu2337065389
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1710156512
Lůžková péče2234568886
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1278455151
Zdravotnické programy2654236899
Ostatní činnosti ve zdravotnictví785960537
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1603144421
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)530482199
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb30199405
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech347233165
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1180292064
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)1710156512
v tom: ze státního rozpočtu celkem1710156512
v tom: institucionální podpora celkem4)660156512
účelová podpora celkem4)1050000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)1050000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)643562000
Zahraniční rozvojová spolupráce3000000
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Program protidrogové politiky0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.13000000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)14000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2029462466

pokračování na další straně

strana 31

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

- pokračování z předchozí strany

v Kč

v tom: ze státního rozpočtu131418757
podíl rozpočtu Evropské unie1898043709
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem2289027
v tom: ze státního rozpočtu332736
podíl prostředků finančních mechanismů1956291
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3010212793

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

strana 32

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3236535918
Výdaje celkem31891409426
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1242795431
v tom: pojistné na důchodové pojištění1104707050
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti138088381
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1993740487
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem79501324
příjmy z prostředků finančních mechanismů19619163
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1894620000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část19568685914
v tom: platy soudců5326147100
platy státních zástupců1898057900
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje justiční části12344480914
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část12322723512
v tom: dávky důchodového pojištění825273000
ostatní sociální dávky648200000
ostatní výdaje vězeňské části10849250512
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci17963687827
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)6061624520
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb352322185
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech6577018612
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru3622148131
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě213414122
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1898057900
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)0

pokračování na další straně

strana 33

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Program sociální prevence a prevence kriminality108950001
Program protidrogové politiky5515000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem127056624
v tom: ze státního rozpočtu47555300
podíl rozpočtu Evropské unie79501324
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem22804529
v tom: ze státního rozpočtu3185366
podíl prostředků finančních mechanismů19619163
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1089822939

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 34

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem171776819
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů171776819
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů171776819
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci74288084
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)25109372
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb1447944
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech12295943
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě46843629
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů13257600
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem12500000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 35

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem241602500
Výdaje celkem213014292
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)80000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem161602500
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5602500
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem156000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví213014292
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví213014292
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci111629554
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)37730790
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2215308
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech16375931
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě94389441
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6225000
v tom: ze státního rozpočtu622500
podíl rozpočtu Evropské unie5602500
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem16650000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 36

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem15656441
Výdaje celkem1493382719
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem15656441
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13956441
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1700000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1493382719
v tom: výdaje na volby a referenda5000000
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů350016928
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1138365791
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci751154526
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)252890990
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb14876453
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech126247329
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě615051362
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů2522400
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem20550935
v tom: ze státního rozpočtu6594494
podíl rozpočtu Evropské unie13956441
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem153592313

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 37

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1326646939
Výdaje celkem3633798122
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)1120000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem206646939
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6646939
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem200000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního3633798122
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2059904346
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)696239860
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb41195082
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech132658603
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1924427434
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10579966
v tom: ze státního rozpočtu3933027
podíl rozpočtu Evropské unie6646939
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem268754112

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 38

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem336320593
Výdaje celkem185128512
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)330162090
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6158503
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3942503
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2216000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu185128512
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci108297564
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)36604577
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2164075
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech22089767
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě86113984
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5420942
v tom: ze státního rozpočtu1478439
podíl rozpočtu Evropské unie3942503
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem25402186

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 39

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem322726000
Výdaje celkem302164728
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)292726000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem30000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem30000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu302164728
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu302164728
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci179955356
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)60824911
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb3552797
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech18232744
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě150750288
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8656800
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem12935000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 40

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5500000
Výdaje celkem258656875
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)3800000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1700000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1700000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže258656875
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže258656875
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci144760277
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)48928973
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2855142
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech19665357
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě114334138
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8757600
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem32000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 41

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1977930
Výdaje celkem259348252
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1977930
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1977930
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů169050587
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek90297665
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci112277020
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)37742256
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2162808
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech76659101
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě31481267
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1977930
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie1977930
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem67100000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 42

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem239788895
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu239788895
v tom: platy soudců39463200
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu200325695
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci116000562
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)39208190
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2302791
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech75576362
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem34652152

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 43

Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem24925531
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady24925531
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci13428691
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4538898
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb156542
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech7827091
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem200000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 44

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1347450
Výdaje celkem6563390450
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1347450
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1347450
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Infrastruktura výzkumu6563390450
Programy výzkumu0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci52501092
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)17745369
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb1026801
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech51340019
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)6563390450
v tom: ze státního rozpočtu celkem6562043000
v tom: institucionální podpora celkem4)6562043000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)1347450
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)4593910000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3007900
v tom: ze státního rozpočtu1660450
podíl rozpočtu Evropské unie1347450
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 45

Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem85923875
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury85923875
Dotace do oblasti sportu0
v tom: rozvoj a podpora sportu0
sportovní reprezentace0
podpora významných sportovních akcí0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci18997065
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)5812608
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb223173
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech2800000
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě8358665
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4475000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 46

Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem34444691
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí34444691
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci14328698
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4843100
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb262574
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1524207
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě4824491
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů6780000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem12010000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 47

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6050000
Výdaje celkem67310087
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)4550000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1500000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem67310087
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci37360047
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)12627696
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb425215
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1602907
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě19657844
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1100000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 48

Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem22311260
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře22311260
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci14586482
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4930231
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb285730
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech3078909
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě11207573
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 49

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem30000000
Výdaje celkem2981804229
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem30000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem30000000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy2975384229
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil6420000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci188173414
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)63602615
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb3758318
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech105274208
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě81541677
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2975384229
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem160360000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 50

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem170400000
Výdaje celkem445248327
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)170000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost445248327
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí445248327
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy0
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci142849186
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)48283024
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2852790
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech14166473
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě128473013
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem182826000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 51

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem72175998
Výdaje celkem452581266
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti72175998
v tom: pojistné na důchodové pojištění64156443
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti8019555
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů409637266
Sociální dávky42944000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci260649779
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)87682534
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb5165120
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech28596591
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru229659404
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem10000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 52

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem378660401
Výdaje celkem4102464850
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem378660401
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem36608790
příjmy z prostředků finančních mechanismů342051611
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR215365405
Dotace jiným subjektům3887099445
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci84549112
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)28577600
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb1565851
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech78292555
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)4102464850
v tom: ze státního rozpočtu celkem3723804449
v tom: institucionální podpora celkem4)168445000
účelová podpora celkem4)3555359449
podíl prostředků zahraničních programů3)378660401
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)3555359449
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem42841493
v tom: ze státního rozpočtu6232703
podíl rozpočtu Evropské unie36608790
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem402096013
v tom: ze státního rozpočtu60044402
podíl prostředků finančních mechanismů342051611

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 53

Ukazatele kapitoly 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem400000
Výdaje celkem425317706
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost425317706
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci139545994
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)47166547
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb2779332
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech138966561
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem97751465

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 54

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem518140
Výdaje celkem644751491
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem518140
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem518140
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu644751491
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci343193814
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)115999509
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb6274516
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech313725820
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem52000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 55

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem51810880286
Financování
Změna stavu státního dluhu481126169129
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)18873830871
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu43810880286
Průřezové ukazatele

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění

strana 56

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2191500000
Výdaje celkem20400000000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy9)1550000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem641500000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10)641500000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol20185000000
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku20000000000
ostatní transfery do jiných kapitol20185000000
Ostatní výdaje215000000
Průřezové ukazatele

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy důchodového pojištění

strana 57

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem678000470800
Výdaje celkem330268347439
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)658400150000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem19600320800
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem19600320800
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva112526743508
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)140000000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému60000000
Stavební spoření4100000000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky1315131000
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace8864230000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51488199500
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 69828964200
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 71140915000
Další prostředky pro územní samosprávné celky13016571739
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně99149608000
Ostatní výdaje26698333031
Odvody do rozpočtu Evropské unie47000000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem4939651461
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu0
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1179651461

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Příloha č. 5 k zákonu č. 355/2019 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkem
Středočeský165408900
Jihočeský110593200
Plzeňský104342200
Karlovarský71164300
Ústecký127422600
Liberecký88955400
Královéhradecký100976400
Pardubický97610500
Kraj Vysočina96168000
Jihomoravský155311300
Olomoucký109631500
Zlínský104342200
Moravskoslezský156273000
Úhrn1488199500

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

Výše příspěvku pro jednotlivé kraje je stanovena na základě adekvátního počtu úředních úvazků zabývajících se přeneseným výkonem státní správy, a dále na základě částky určené Ministerstvem vnitra na pokrytí jednoho modelového úvazku (712119 Kč) tak, aby byla nastavena shodná míra krytí adekvátních nákladů u všech krajů, tj. 67,52%.

Východiskem pro objem příspěvku krajům na výkon státní správy pro rok 2020 je výsledná částka příspěvku pro rok 2019 valorizována o 5 %, a dále navýšena o částku 105000000 Kč.

Na základě konkrétních regresorů byly vypočítány koeficienty pro kvadratickou rovnici, která určí adekvátní počet úředních úvazků zabývajících se výkonem přenesené působnosti: x = - A*obyv2 + B*obyv + C

Koeficienty
A
B
C
0,0000000000735173
0,000304711
64,328754

x je adekvátní počet úvazků a obyv je počet obyvatel daného kraje, podle kterého byly určeny adekvátní počty těchto úvazků pro každý kraj.

Pro rok 2020 byl příspěvek na výkon státní správy celkově navýšen v průměru o 12,97 %.

Celková částka příspěvku se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

Příloha č. 6 k zákonu č. 355/2019 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkem*)
Středočeský1450732200
Jihočeský682568200
Plzeňský642500600
Karlovarský310056100
Ústecký809004000
Liberecký445731900
Královéhradecký589310100
Pardubický564595600
Kraj Vysočina577175100
Jihomoravský1281634400
Olomoucký635482400
Zlínský613190700
Moravskoslezský1226982900
Úhrn9828964200

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 355/2019 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v Kč

Příspěvek na výkon státní správy*)1140915000
Úhrn1140915000

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 355/2019 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce.2)3) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části 1.D) a 1.H).

Vzorec:

B
P =——————————x SO
A + odmocnina (SO)

Výše příspěvku4) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů "A" a "B" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je stavebním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů "A" a "B" uvedených v tabulce v řádcích 1 a 3 do výše uvedeného vzorce).

Rozsah působnostiAB
Základní působnost29,523096086830500,486
Působnost matričního úřadu293,621795715415649,93
Působnost stavebního úřadu64,4882202113651966,35
Působnost pověřeného obecního úřadu252,842468327427070,52

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

2) Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel.

3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.

4) Pro rok 2020 byl celkový objem příspěvku valorizován o 4,64 % dle jednotlivých působností, vyjma matriční působnosti. Zohledněna byla i meziroční změna počtu obyvatel.

5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2019 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

B) Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3)6)7) Navíc se přičte částka uvedená v části 1.F), 1.G), 1.H) a 1.I) za výkonové složky příspěvku a u některých obcí se přičte i částka uvedená v části 1.C), 1.D) a 1.E).

Vzorec 1:

B
P1 =——————————x SO
A + odmocnina (SO)

Vzorec 2:

SC
P2 =C × (1 - (————)× SO
SO

Výše příspěvku8) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je vyjádřená počtem obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A", „B" a „C" jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Základní působnost31,788480761495203,6310
Působnost matričního úřadu310,16070566129265,0235139,847748
Působnost stavebního úřadu40,680759434782091,8549503,536255
Působnost pověřeného obecního úřadu49,890094768663660,4810815,67996
Působnost obce s rozšířenou působností1,5029182433950471,56234503,20351

6) Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících.
V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel.

7) Výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy.

8) Pro rok 2020 byl celkový objem příspěvku valorizován o 4,64 % dle jednotlivých působností, vyjma matriční působnosti. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9)870186
Černošice9)11822153
Nýřany9)5026345
Šlapanice9)7749257
Brno10)11)12)13)197004489
Ostrava10)14)138281887
Plzeň10)15)33958886

9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Výše příspěvku je nově založena na skutečném počtu zaměstnanců na detašovaném pracovišti (vyjma zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kteří jsou financováni z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí) a velikosti správního obvodu obcí s rozšířenou působností.

10) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (Poznámka: zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003).

11) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 31 až 37 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky, ve znění zákona č. 204/2019 Sb.).

13) V částce zahrnuto navýšení o 14814026 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Brno. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).

14) V částce zahrnuto navýšení o 10777730 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Ostrava. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).

15) V částce zahrnuto navýšení o 8329381 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Plzeň. Částka je odvozena od počtu sledovaných úkonů dle části 1.H).

D) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí

Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ") ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami.

Toto financování se ale netýká procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví. Financování se netýkají i případy opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového opatrovníka).

V případě rozhodnutí z období přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se financování týká rozhodnutí o omezení ve způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 2 a rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem pro příspěvek na rok 2020 je 31. březen 2019. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto kraji učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.

Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2020 stanovena ve výši 29000 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.

Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.

E) Financování jednotných kontaktních míst

Obecní živnostenské úřady podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam jednotných kontaktních míst je stanoven přílohou vyhlášky č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst.

Výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa je stanovena na základě statistik vedených v informačním systému "SINPRO", tj. zaevidovaných a následně řešených dotazů klienta bez duplicit takovéhoto dotazu za období od 1. 1. do 31. 12. 2018. Konkrétní počet zaevidovaných a následně řešených dotazů v rámci jednotného kontaktního místa je přiřazen jednomu ze škály stanovených intervalů (rozpětí "od -do"), ke kterému jsou navázány finanční prostředky. Stanovené rozpětí bylo valorizováno o 4,6 % se zaokrouhlením částek na tisíce. Se zvyšujícím se počtem řešených dotazů se zvyšují navázané finanční prostředky v rámci škály stanovených intervalů podle níže uvedeného:

Rozpětí zaevidovaných a následně řešených dotazů klientůVýše příspěvku v Kč
Od-Do(Kč)
0 - 2569000
26 - 50138000
51 -75207000
76 - 100276000
101 - 125345000
126 - 150414000
151 - 175483000
176 - 200552000
201 - 225621000
226 - 250690000
251 - 275759000
276 - 300828000
301 - 325897000
326 - 350967000
351 - 3751036000
376 - 4001105000
401 - 4251174000
426 - 4501243000
451 - 4751312000
476 - 5001381000
501 - 5251450000
526 - 5501519000
551 - 5751588000
576 - 6001657000
601 - 6251726000

Konkrétní výše příspěvku pro jednotlivá jednotná kontaktní místa v rámci obcí ČR je následující:

Jednotné kontaktní místo v rámci obcí ČRPočet zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů v období od 1.1. do 31.12.2018Výše příspěvku v Kč
Ostrava5131450000
České Budějovice168483000
Liberec48138000
Hradec Králové59207000
Jihlava32138000
Zlín250690000
Černošice63207000
Olomouc68207000
Karlovy Vary106345000
Brno4551312000
Plzeň111345000
Pardubice3981105000
Ústí nad Labem31138000

F) Financování vydávání občanských průkazů

Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši násobku 115 Kč za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost, u které byl inkasován správní poplatek - tj. žádost o vydání občanského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a do 24 hodin, žádost o vydání občanského průkazu s dobou platnosti šest, tři nebo 1 měsíc. Současně nenáleží příspěvek za přijaté žádosti o vydání občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem, které byly přijaté do 30. 6. 2018, a za které byl rovněž inkasován správní poplatek. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání občanských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra, je období od 1. 1. do 31. 12. 2018.

G) Financování vydávání řidičských průkazů

Obec, kde byla podána žádost o vydání řidičského průkazu (tzv. "místo nabrání"), obdrží příspěvek ve výši násobku 115 Kč za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu. Příspěvek nenáleží za přijatou žádost o vydání řidičského průkazu s dobou vydání do pěti pracovních dnů a žádosti o vydání nového řidičského průkazu, u kterých byl inkasován správní poplatek. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání řidičských průkazů, který je získaný na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva dopravy, je období od 1. 1. do 31. 12. 2018.

H) Financování matričních úřadů

Celkový objem prostředků, určených na financování matričních úřadů, byl rozdělen přibližně na dvě shodné části. První část byla obcím alokována na základě vzorců a koeficientů zahrnující počet obyvatel ve správním obvodu viz část 1.A) a 1.B). Druhá část byla rozdělena na základě počtu sledovaných úkonů. Obec, jejíž matriční úřad provedl v rozhodném období od 1. 1. do 31. 12. 2018 úkon, obdrží za jeho provedení příspěvek. Za každý provedený zápis v knize narození obdrží obec příspěvek ve výši 690 Kč. Za každý provedený zápis v knize manželství nebo partnerství obdrží obec příspěvek ve výši 2760 Kč a za každý provedený zápis v knize úmrtí obdrží obec příspěvek 920 Kč. Za každý úkon určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů obdrží obec příspěvek ve výši 209 Kč, a to za období od 1. 1. do 31. 12. 2018.

V případě obce s rozšířenou působnosti se zvláštním postavením, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003), bude financována jen výkonová složka, a to z důvodu vznikající úspory z rozsahu. Částky za provedené zápisy a úkon určení otcovství odpovídají výše uvedenému.

Výše příspěvku bude přičtena k celkovému příspěvku na zvláštní postavení, viz část 1.C).

Počty zápisů vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Českým statistickým úřadem.

I) Financování úřadů územního plánování

Vedle části příspěvku pro obce s rozšířenou působností podle části 1.B), který obsahuje i poměrnou část příspěvku na pokrytí výkonu agendy úřadů územního plánování, v souladu s platnou právní úpravou, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdrží obce s rozšířenou působností další část příspěvku. Agenda uvedená ve větě první byla do zákona č. 183/2006 Sb. doplněna zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Obec s rozšířenou působností obdrží příspěvek za každé závazné stanovisko vydané v období od 1. 1. do 31. 12. 2018 podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Částka pro rok 2020 za jeden úkon činí 2477 Kč. Celkový objem finančních prostředků 207852501 Kč je meziročně zachován.

Počty závazných stanovisek, které nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze16)

Výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu zahrnuje částky určené postupem stanoveným v části, 2.A), 2.B) [včetně B1), B2) a B3)], 2.C), 2.D) a 2.E).

Takto zjištěná hodnota se zaokrouhluje na celé stokoruny podle matematických zásad.

16) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

A) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům krajů v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2020 je výsledná částka příspěvku pro rok 2019 navýšená o 12,97%.

B) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba je pro rok 2020 valorizována o 4,64 % a činí 78267 Kč. Meziroční změna příspěvku oproti roku 2019 je také výsledkem nárůstu počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem k 1. 1. 2019.

B1) Financování vydávání občanských průkazů

V celkové částce příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu, je obsažena i částka 18468885 Kč k pokrytí financování vydávání občanských průkazů jednotlivými úřady městských částí.

Financování vydávání občanských průkazů včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.F) této přílohy.

B2) Financování vydávání řidičských průkazů

V celkové částce příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu, je obsažena i částka 5198575 Kč k pokrytí financování vydávání řidičských průkazů Magistrátem hlavního města Prahy.

Financování vydávání řidičských průkazů včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.G) této přílohy.

B3) Financování matričních úřadů

V celkové částce příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Prahu je obsažena výkonová složka ve výši 39028911 Kč k pokrytí financování úkonů učiněných v rámci jednotlivých matričních úřadů.

Financování matričních úřadů včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.H) této přílohy.

C) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 24679000 Kč k pokrytí financování veřejného opatrovnictví k zabezpečení 851 opatrovanců.

Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.D) této přílohy.

D) Financování jednotných kontaktních míst

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 2140000 Kč k zabezpečení činnosti jednotných kontaktních míst Úřadu městské části Praha 1 a Úřadu městské části Praha 7. Pro Prahu 1 příspěvek činí 1726000 Kč za 602 zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů a pro Prahu 7 je příspěvek ve výši 414000 Kč za 140 zaevidovaných a následně řešených dotazů klientů.

Financování jednotných kontaktních míst včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.E) této přílohy.

E) Financování úřadů územního plánování

Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se navyšuje o částku 9784150 Kč k pokrytí financování nárůstu agendy úřadu územního plánování.

Financování úřadu územního plánování včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v části 1.I) této přílohy.

3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku

Pokud krajský úřad zcela výjimečně rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu. Krajský úřad o svém rozhodnutí a s tím souvisejícími změnami správních obvodů výkonu přenesené působnosti jednotlivých obcí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí.

V případě jmenování správce obce Ministerstvem vnitra rozhodne krajský úřad o převedení poměrné části příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti náležejícího dotčené obci na obec, kterou nově svým rozhodnutím pověřil k dočasnému výkonu přenesené působnosti. Převedená část příspěvku odpovídá poměru počtu dnů, po které správce obce svou činnost vykonává, a celkového počtu 365 dnů v kalendářním roce. Krajský úřad vydá v kalendářním roce takovéto rozhodnutí vždy s účinností maximálně do 31. 12. téhož roku. Pokud činnost správce obce bude pokračovat i po tomto datu, vydá krajský úřad vždy nové rozhodnutí, ve kterém zohlední novou skladbu příspěvku na výkon přenesené působnosti v novém kalendářním roce.

Příloha č. 9 k zákonu č. 355/2019 Sb.

SEZNAM DOTACÍ V ROCE 2020 PODLE § 3 ODST. 2 ZÁKONA č. 355/2019 Sb.

v Kč

číslo kapitolykapitolapříjemce dotaceúčel dotacečástka
398Všeobecná pokladní správaČeský svaz bojovníků za svoboduna projekty a činnost organizace6300000
398Všeobecná pokladní správaKonfederace politických vězňůna projekty a činnost organizace5250000
398Všeobecná pokladní správaMasarykovo demokratické hnutína projekty a činnost organizace1530000
398Všeobecná pokladní správaÚstav TGM, o.p.s.na projekty a činnost organizace1800000
398Všeobecná pokladní správaČeskoslovenská obec legionářskána projekty a činnost organizace6000000
398Všeobecná pokladní správaČeskoslovenský ústav zahraničnína projekty a činnost organizace1000000

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.