Nařízení vlády č. 351/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 146/2019
Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

351

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 63/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 47/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 315/2017 Sb., nařízení vlády č. 28/2018 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a nařízení vlády č. 59/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Žádost podle odstavců 1 a 2 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující, s výjimkou žádosti o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) a podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h).

(8) Žádost podle odstavců 1 a 2 o zařazení do podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) a podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 2 písm. h) nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.

2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující.“.

3. V § 8 odst. 4 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

d) odnětí nebo omezení vlastnického práva pro stavby nebo opatření ve veřejném zájmu5),

5) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetických zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 2 se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. d)“.

5. V § 9 odst. 2 písm. d) se za slovo „unie7)“ vkládají slova „a zákonem o rostlinolékařské péči“.

6. V § 9 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Součástí žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok je

a) zákres příslušných dílů půdních bloků nebo jejich částí, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším; v případě podopatření podle § 2 písm. a) jde o zákres produkční plochy, a

b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků nebo jejich částí uvedených v písmenu a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

7. V § 9 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

8. V § 12 odst. 3 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje čárka a písmena d) a e), která znějí:

d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, nebo

e) opatření navazující na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.“.

9. V § 13 odst. 3 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje čárka a písmena d) a e), která znějí:

d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo

e) opatření navazující na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb.“.

10. V § 15 odstavec 3 zní:

(3) Zařadit do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku lze díl půdního bloku, na kterém není uplatňováno

a) žádné z podopatření uvedených v § 2,

b) agroenvironmentální opatření podle § 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

c) opatření ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb.,

d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo

e) opatření navazující na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb.“.

11. V § 16 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje slovo „ , nebo“ a písmeno c), které zní:

c) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

12. V § 17 odstavec 2 zní:

(2) Žadatel po celou dobu zařazení do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 musí splňovat každý den kontrolního období intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 13 k tomuto nařízení nejvýše 1,15 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zařazený v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle

a) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

b) § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3,

c) § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo

d) § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

13. V § 17 odst. 6 písmeno b) zní:

b) s výjimkou nepasených ustájených zvířat evidovaných na hospodářství nebo stáji evidované na hospodářství žadatele, kterou uvede do žádosti o poskytnutí dotace, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy a zařazené v roce podání žádosti o dotaci do titulu podle

1. § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10,

2. § 2 písm. e) bodů 1 až 6, a to od druhého roku trvání závazku podle § 3 odst. 3,

3. § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo

4. § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.,

v případě výpočtu pro účely podmínky uvedené v odstavci 2,“.

14. V § 18 odst. 2 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

15. V § 20 odst. 3 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce se doplňuje slovo „ , nebo“ a písmeno c), které zní:

c) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

16. V § 21 odst. 3 se na konci textu písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

17. V § 21 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

18. V § 21 odst. 6 písm. a) se slova „ , s výjimkou opatření prováděných v souladu s § 75 a 76 zákona o rostlinolékařské péči, kdy je možné na plochu biopásu použít bodovou aplikaci herbicidů povolených v příslušném kalendářním roce k používání v České republice,“ zrušují.

19. V § 22 odst. 3 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které zní:

c) není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

20. V § 22a odst. 3 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), které zní:

d) není uplatňováno žádné z podopatření uvedených v § 2 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

21. V § 23 odstavec 4 zní:

(4) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. d) bodů 2 až 5, 7, 8 a 10 se sníží

a) o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti13), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku,

b) o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku13); nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku; v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce, toto snížení se neuplatní.“.

22. V § 23 odst. 5 až 12 se za text „č. 76/2015 Sb.“ vkládají slova „nebo podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb.“.

23. V § 23 odstavec 13 zní:

(13) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. e) nebo h) se sníží

a) o 86 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti13), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 11 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb.; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku,

b) o 76 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku13); nachází-li se díl půdního bloku na území národního parku13) jen zčásti, dotace se sníží jen na této části dílu půdního bloku; v případě, že žadatel prokáže, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce, toto snížení se neuplatní.“.

24. V § 23 se doplňuje odstavec 21, který zní:

(21) Dotace podle odstavce 1 se neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.“.

25. V § 27 odst. 1 písm. c) bodě 2 a v § 28 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě“ zrušují, za slovo „roku“ se vkládá slovo „trvání“ a za text „§ 3 odst. 3“ se vkládají slova „ , do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo do titulu podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

26. V § 29 odst. 1 písm. b) bodě 1 a v § 30 odst. 1 písm. e) bodě 3 se slova „do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě“ zrušují, za slovo „roku“ se vkládá slovo „trvání“ a za slovo „závazku“ se vkládají slova „podle § 3 odst. 3, do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo do titulu podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

27. V § 30 odst. 1 písm. e) bodě 4 se slova „popřípadě do titulu podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., popřípadě“ zrušují, za slovo „roku“ se vkládá slovo „trvání“ a za slovo „závazku“ se vkládají slova „podle § 3 odst. 3, do titulu podle § 2 písm. d) bodů 1 až 5 a 7 až 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. nebo do titulu podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

28. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

(2) Pokud je v průběhu trvání závazku na dílu půdního bloku znemožněno zemědělské hospodaření z důvodu změny zonace národního parku26), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se nepoužijí.

26) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

29. V příloze č. 11 v řádku 2 se za slovo „celer“ vkládá slovo „bulvový“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Předseda vlády:

v z. Hamáček v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.