Nařízení vlády č. 350/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 146/2019
Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

350

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb., nařízení vlády č. 427/2017 Sb., nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a nařízení vlády č. 293/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odstavec 4 zní:

(4) Za porušení podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c) se nepovažuje,

a) je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 19 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,

b) jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 18 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

c) je-li na daném dílu půdního bloku uplatňováno navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření podle § 16 odst. 8 a 10 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření,

d) jedná-li se o nepokosenou plochu podle § 15 odst. 1 a 3 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., nebo

e) je-li na daném dílu půdního bloku prováděna obnova trvalého travního porostu podle § 3j zákona o zemědělství.“.

2. V § 7 odst. 8 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

c) navazujícím agroenvironmentálně-klimatickým opatřením podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb.,

d) opatřením navazujícím na ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).

3. V § 7 odst. 8 písm. e) se za slovo „krajiny“ vkládají slova „ , přičemž žadatel odlišný postup podle zákona o ochraně přírody a krajiny doloží Fondu nejpozději v den, kdy měly být činnosti podle odstavce 3 provedeny“.

4. V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.“.

5. V § 9 odst. 3 se za slova „vztahuje diverzifikace plodin“ vkládají slova „a žadatel podle čl. 43 odst. 11 nebo čl. 44 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009“ a ve větě druhé se za slovo „Žadatel“ vkládají slova „podle věty první“.

6. V § 9 odst. 5 se za slovo „plodin“ vkládají slova „a žadatel podle čl. 43 odst. 11 nebo čl. 44 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013“.

7. V § 12 odst. 3 písm. c) a v § 12a odst. 4 písm. c) se za slovo „hnojiva“ vkládají slova „ , upravené kaly“.

8. V § 14 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a plochu podle § 18 nařízení vlády č. 330/2019 Sb., na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace podle § 7 nařízení vlády č. 330/2019 Sb.“.

9. V § 14 odst. 4 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

o) lnička,“.

Dosavadní písmena o) až q) se označují jako písmena p) až r).

10. V § 23 odst. 8 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a to alespoň v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 30. června příslušného kalendářního roku“.

11. V § 32 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Fond neposkytne dotaci na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.“.

12. V příloze č. 10 se za bod „14. Charolais (T)“ vkládá bod „15. Chianina (CHIANI)“.

Dosavadní body 15 až 28 se označují jako body 16 až 29.

13. V příloze č. 10 se za bod „26. Texas Longhorn (TT)“ vkládá bod „27. Uckermärker (UCKERM)“.

Dosavadní body 27 až 29 se označují jako body 28 až 30.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Předseda vlády:

v z. Hamáček v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.