Vyhláška č. 344/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 145/2019
Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

344

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 421/2009 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/2015 Sb., vyhlášky č. 395/2016 Sb. a vyhlášky č. 466/2017 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 3 bodu 9 podbodu 9.3 se věta poslední zrušuje.

2. V příloze č. 3 ve vzoru FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu část III. zní:

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Závazné ukazatele státního rozpočtu

“.

3. V příloze č. 6 bodu 8 podbod 8.3 zní:

8.3 Předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou tyto příjmové, výdajové a financující operace:

konsolidace příjmůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukrajestátu
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSOneneneano
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcíneanoanoano
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajůneneanoano
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních radneneneano
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)anoanoanoano
4134 - Převody z rozpočtových účtůanoanoanoano
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmyanoanoanoano
4138 - Převody z vlastní pokladnyanoanoanoano
4139 - Ostatní převody z vlastních fondůanoanoanoano
4221 - Investiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4222 - Investiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmyanoanoanoano
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresuneanonene
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresuneanonene
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného krajeneanoanone
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného krajeneanoanone
konsolidace výdajůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukrajestátu
5321- Neinvestiční transfery obcímneanoanoano
5323 - Neinvestiční transfery krajůmneneanoano
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radámneneneano
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajůanoanoanoano
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtůanoanoanoano
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtůmanoanoanoano
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdajeanoanoanoano
5348 - Převody do vlastní pokladnyanoanoanoano
5349 - Ostatní převody vlastním fondůmanoanoanoano
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSOneneneano
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6341- Investiční transfery obcímneanoanoano
6342- Investiční transfery krajůmneneanoano
6345 - Investiční transfery regionálním radámneneneano
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdajeanoanoanoano
6441 - Investiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
6442 - Investiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovněneanoanoano
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresuneanonene
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územíneanonene
jiného okresu
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného krajeneanoanone
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného krajeneanoanone

Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí.“.

4. V příloze č. 6 bodu 8 podbod 8.4 zní:

8.4 Vazby v této části výkazu a vazby k jiným částem výkazu

a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:

r. 4050 sl. 41,42,43=r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 41,42,43
r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4250 - 4460) sl.. 41,42,43
r. 4200 sl. 41,42,43=r. (4050 - 4060) sl. 41,42,43
r. 4240 sl. 41,42,43=r. (4210 + 4220) sl. 41,42,43
r. 4430 sl. 41,42,43=r. (4240 - 4250) sl. 41,42,43
r. 4430 sl. 41,42,43=r. (4200 + 4470) sl. 41.42,43
r. 4440 sl. 41,42,43=r. (4200 - 4430) sl. 41,42,43
r. 4470 sl. 41,42,43=r. (4450 - 4460) sl. 41,42 43
r. 4440 sl. 41,42,43=-r. 4470 sl. 41,42,43
r. 4450 sl. 41,42,43=r. 8000 sl. 1,2,3

b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43=r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 41,42,43
r. 4460 sl. 41,42,43=0

c) kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:

r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4182 + 4190) sl. 41,42,43 - r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194) sl. 41,42,43 + r. (7291 + 7310 + 7340 + 7380) sl. 71,72,73
r. 4250 sl. 41,42,43=r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4381 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424) sl. 41,42,43 + r. (7420 + 7431 + 7450 + 7490 + 7520) sl..71,72,73
r. 4460 sl. 41,42,43=r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4090) sl. 41,42,43 + r. (4192 + 4194) sl. 41,42,43 - r. (4422 + 4424) sl. 41,42,43 + r. (7490 + 7520) sl. 71,72,73 - r. 7380 sl. 71,72,73

d) kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:

r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4182 + 4190) sl. 41,42,43 - r. (4193 + 4194) sl. 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43=r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4381 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4423 + 4424) sl. 41,42,43
r. 4460 sl. 41,42,43=r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4090) sl. 41,42,43 + r. 4194 sl. 41,42,43 - r. 4424 sl. 41,42,43

e) kromě obecných vazeb, platí na úrovni státu:

r. 4060 sl. 41,42,43=r. (4061 + 4062 + 4063 + 4070 + 4080 + 4081 + 4090 + 4100 + 4110 +4111 + 4120 +4130 + 4140 + 4145 +4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4181 + 4182 + 4190) sl. 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43=r. (4260 + 4270 + 4271 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 + 4323 + 4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4360 + 4370 + 4371 + 4380 + 4381 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420) sl. 41,42,43
r. 4460 sl. 41,42,43=r. (4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4081 + 4090) sl. 41.42,43

“.

5. V příloze č. 6 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad část IV. zní:

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

NázevČíslo řádkuSchválený rozpočetRozpočet po změnáchVýsledek od počátku roku
textr414243
Třída 1 - Daňové příjmy4010
Třída 2 - Nedaňové příjmy4020
Třída 3 - Kapitálové příjmy4030
Třída 4 - Přijaté transfery4040
Příjmy celkem4050
Konsolidace příjmů4060
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
4061
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých lei mezi obcemi4062
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých lei mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO4063
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí4070
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů4080
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad4081
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně4090
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí4100
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad4111
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně4120
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů4130
4134 - Převody z rozpočtových účtů4140
4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy4145
4138 - Převody z vlastní pokladny4146
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů4150
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů4180
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad4181
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy4182
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně4190
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu4191
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu4192
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje4193
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje4194
Příjmy celkem po konsolidaci4200
Třída 5 - Běžné výdaje4210
Třída 6 - Kapitálové výdaje4220
Výdaje celkem4240
Konsolidace výdajů4250
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím4260
5323 - Neinvestiční transfery krajům4270
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám4271
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně4280
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů4281
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů4290
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům4300
5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje4305
5348 - Převody do vlastní pokladny4306
5349 - Ostatní převody vlastním fondům4310
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi4321
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi4322
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO4323
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím4330
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům4340
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám4341
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně4350
6341 - Investiční transfery obcím4360
6342 - Investiční transfery krajům4370
6345 - Investiční transfery regionálním radám4371
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně4380
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje4381
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům4410
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám4411
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně4420
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu4421
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu4422
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje4423
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje4424
Výdaje celkem po konsolidaci4430
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci4440
Třída 8 - Financování4450
Konsolidace financování4460
Financování celkem po konsolidaci4470

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2019 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.