Vyhláška č. 334/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 141/2019
Platnosť od 17.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

334

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 60/2017 Sb. a zákona č. 3/2019 Sb., k provedení § 7 odst. 9, § 9 odst. 2, § 11 odst. 5, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3, § 21 odst. 10 a § 24 odst. 12 písm. c) plemenářského zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. a vyhlášky č. 64/2013 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje podrobnosti šlechtění a plemenitby skotu, zebu, buvola indického (dále jen „buvol“), koní, oslů, prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a včel.

1) Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“).“.

2. § 2 až 4 se včetně nadpisů zrušují.

3. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Obecné ustanovení o testování

(K § 7 odst. 9 zákona)

K provádění testování a posuzování a zjišťování údajů s tím souvisejících se používá takové technické vybavení, jímž lze tuto činnost zajistit v souladu s postupy stanovenými ve šlechtitelských programech jednotlivých plemen.“.

4. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Testování a posuzování skotu, zebu a buvolů

(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část A.

(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část A.“.

5. V § 11 odst. 3 se slovo „plemeníků“ nahrazuje slovy „plemenných ryb“.

6. § 13 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 až 6 zrušuje.

7. Na konci nadpisu § 14 se doplňují slova „a řádu chovného registru“.

8. V textu pod nadpisem § 14 se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

9. V § 14 odst. 1 písm. f) se za slova „podmínky pro vystavování“ vkládají slova „zootechnického osvědčení a“.

10. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i) jednací řád podle přílohy I části 1 bodu B odst. 1 písm. b) nařízení o plemenných zvířatech; v případě, že není obsažen ve stanovách, popřípadě v jiném samostatném dokumentu uznaného chovatelského sdružení.“.

11. V § 14 odstavec 2 zní:

(2) Řád chovného registru obsahuje

a) formu vedení chovného registru,

b) způsob členění chovného registru,

c) podmínky pro registraci chovů v chovném registru,

d) požadavky na zápis zvířat a jejich potomstva do jednotlivých oddílů a oddělení chovného registru,

e) způsob identifikace plemenných zvířat,

f) podmínky pro vystavování zootechnického osvědčení a potvrzení o původu plemenných zvířat a způsob jejich vystavování,

g) orgány chovného registru,

h) způsob financování chovného registru a

i) jednací řád podle přílohy I části 1 bodu B odst. 1 písm. b) nařízení o plemenných zvířatech; v případě, že není v jiném samostatném dokumentu chovatelského podniku prasat.“.

12. § 18 včetně nadpisu zní:

㤠18

Požadavky na obsah potvrzení o původu plemenných zvířat

(K § 11 odst. 5 zákona)

(1) Pro potvrzení o původu skotu, zebu a buvolů se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.

(2) Pro potvrzení o původu ovcí a koz se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.

(3) Pro potvrzení o původu prasat a doklad o původu prasat se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.

(4) Pro potvrzení o původu koní a oslů se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.

(5) Potvrzení o původu ryb obsahuje

a) název a sídlo osoby, která vede plemenářskou evidenci příslušného plemene,

b) registrační číslo plemenného zvířete v plemenářské evidenci,

c) způsob identifikace,

d) identifikační číslo plemenného zvířete,

e) datum výtěru, datum vykulení a diagnostické znaky,

f) plemeno, popřípadě linii nebo populaci,

g) pohlaví plemenného zvířete,

h) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, v jehož chovu se plemenné zvíře vykulilo,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele,

j) oboustranný původ nejméně do 2 generací předků, není-li řádem plemenářské evidence stanoveno jinak,

k) datum vystavení potvrzení o původu a

l) podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo.

(6) Potvrzení o původu plemenné drůbeže obsahuje

a) druh plemenné drůbeže,

b) evidenční číslo plemenného zvířete v plemenářské evidenci,

c) datum vylíhnutí,

d) pohlaví zvířete,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele,

g) původ ze strany otce do 3 generací předků, ze strany matky do 2 generací po linii otců,

h) datum vystavení potvrzení o původu a

i) podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo.

(7) Potvrzení o původu matky včel obsahuje

a) úplné evidenční číslo matky,

b) název chovu,

c) stupeň chovu,

d) datum vylíhnutí matky,

e) datum expedice a

f) identifikační označení matky, kterými je barva a číslo značky.“.

Poznámky pod čarou č. 7 až 9 se zrušují.

13. V § 23 se slova „a jejich předávání pověřené osobě“ zrušují a na konci § 23 se doplňuje věta „Provozní záznamy jsou předávány pověřené osobě v odůvodněných případech na vyžádání ve lhůtě do 14 dnů.“.

14. V § 28 odst. 1 se za slovo „skotu“ vkládají slova „ , zebu a buvolů“.

15. V § 29 odstavec 2 zní:

(2) Pro průvodní list dováženého spermatu, embryí a vaječných buněk se použije obdobně čl. 30 nařízení o plemenných zvířatech.“.

16. V § 32 odst. 1 se za slovo „skotu,“ vkládají slova „zebu, buvolů,“.

17. V § 32 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

18. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně nadpisu zní:

㤠32a

Služební průkaz

[K § 24 odst. 12 písm. c) zákona]

Vzor služebního průkazu státního zaměstnance České plemenářské inspekce je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce a vzor průkazu zaměstnance České plemenářské inspekce je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.“.

19. Přílohy č. 1 až 3 se zrušují.

20. V příloze č. 4 nadpis části A. zní:

„A. SKOT, ZEBU A BUVOLI“.

21. V příloze č. 4, části C. OVCE A KOZY, tabulka č. 5 zní:

„Tabulka č. 5

A. Chovatel zjišťuje a eviduje tyto údaje
1. identifikační číslo a datum narození plemenice
2. datum porodu
3. četnost vrhu a pohlaví narozených mláďat a jejich identifikační čísla
4. datum a důvod vyřazení plemenice a plemeníka
5. identifikační číslo a označení plemeníka v ústředním registru
B. Oprávněná osoba zjišťuje a eviduje tyto údaje:
1. pro účely testování a posuzování reprodukce a růstových schopností1.1. identifikační číslo plemenice
1.2. označení plemeníka v ústředním registru
1.3. datum porodu plemenice
1.4. počet všech a z toho živě narozených mláďat podle pohlaví
1.5. počet odchovaných mláďat na vrh
1.6. identifikační čísla jehňat a kůzlat
1.7. živou hmotnost jehňat u všech typů s výjimkou dojených plemen ovcí a živou hmotnost kůzlat masných plemen koz
1.8. živou hmotnost beranů a kozlů při hodnocení
2. pro účely testování a posuzování mléčné užitkovosti u dojných plemen ovcí a kozdojivosti2.1. typ prováděné kontroly
2.2. datum provedené kontroly
2.3. pořadí laktace
2.4. množství nadojeného mléka při kontrole v kg
mléčných složek2.5. obsah bílkovin, tuku a laktózy
3. pro účely testování a posuzování produkce potnívlny a srsti u vlnařských plemen ovcí a srstnatých plemen kozvlna ovcí3.1. datum kontroly stříže vlny
3.2. hmotnost nastříhané potní vlny
srst koz3.3. datum kontroly stříže nebo vyčesávání
3.4. množství nastříhané nebo vyčesané potní srsti
4. pro účely popisu a hodnocení zevnějškuplemenných a chovných ovcí a koz4.1. identifikační číslo zvířete
4.2. datum narození, plemeno a užitkový typ
4.3. datum hodnocení
4.4. výsledky hodnocení“.

22. V příloze č. 6 poznámky pod tabulkou č. 10 znějí:

„Poznámky:

1) U býků náležejících k málopočetným plemenům, pro která není v ČR vedena plemenná kniha, lze uvádět známý počet generací předků.

2) a) Dojde-li k vyřazení hřebce ze všech plemenných knih hřebců, není dále zapsán ani v ústředním registru plemeníků, je již v tomto registru pouze evidován.

b) Hodnocení plemeníků málopočetných nebo dovezených plemen podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona se provádí posouzením dokladů o zápisu hřebce do plemenné knihy v zahraničí.

3) U hřebců dovezených ze zahraničí lze uvádět pouze jméno a příjmení nebo název chovatele, u kterého se hřebec narodil.

4) Ústřední registr kanců se dělí na dvě části:

a) kanci z domácího genofondu, kteří se zařazují do těchto oddílů:

1. oddíl, ve kterém jsou registrováni čistokrevní kanci působící v šlechtění,

2. oddíl, ve kterém jsou registrováni čistokrevní kanci působící v rozmnožovacích a užitkových chovech,

3. oddíl, ve kterém jsou registrováni hybridní kanci působící v užitkových chovech,

b) kanci chovatelských podniků.

Zařazení kance do prvního oddílu navrhuje kupující při hlášení prodeje pověřené osobě, jde-li o kance nakoupené jak do inseminačních stanic s cílem jejich využívání ve šlechtění, tak o kance nakoupené do přirozené plemenitby ve šlechtitelských chovech. Do prvního oddílu ústředního registru kanců se zapíše nejvýše tolik kanců plemena bílé ušlechtilé, landrase a české výrazně masné po stejném otci, kolik stanoví šlechtitelský program; při větším počtu kanců se shodným otcem se další kanci automaticky zařazují do druhého oddílu.

Každá část i oddíl mají samostatné číselné řady a samostatný způsob označování.“.

23. V příloze č. 6 tabulka č. 11 zní:

„Tabulka č. 11

A. Plemeník, s výjimkou hřebců náležejících k plemenům, pro která není v České republice vedena plemenná kniha, je zapsán v ústředním registru plemeníků na základě žádosti jeho majitele popřípadě uznaného chovatelského sdružení.

Součástí žádosti je:

1. u plemeníků z tuzemského chovua) doklad o výběru plemeníka do plemenitby s kladným výsledkem výběru
b) doklad o zápisu plemeníka do chovného registru v případě chovatelského podniku prasat
c) u býků osvědčení o ověření původu s výsledkem „původ souhlasí s uvedenými rodiči“
d) osvědčení o stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
e) zootechnické osvědčení případně pokud to umožňuje příslušný šlechtitelský program potvrzení o původu plemenných zvířat nebo doklad o původu prasat
2. u plemeníků a inseminačních dávek přemístěných z členských zemí Evropské unie nebo dovezených ze třetích zemía) zootechnické osvědčení vydané zahraniční chovatelskou organizací5)
b) u býků a hřebců osvědčení o stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
c) u býků a jejich inseminačních dávek doklad o plemenné hodnotě pokud se stanovuje
d) doklad o zápisu plemeníka do plemenné knihy nebo chovného registru v České republice, s výjimkou plemen, pro která není v České republice vedena plemenná kniha nebo chovný registr
B. Hřebec náležející k plemeni, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, je zapsán v ústředním registru plemeníků na základě žádosti jeho majitele.

Součástí žádosti je:

a) doklad o výběru plemeníka do plemenitby vydaný zahraniční chovatelskou organizací nebo doporučení chovatelské organizace, která tuto plemennou knihu v České republice zastupuje, pokud nejsou plemennou knihou stanovené podmínky výběru
b) osvědčení o stanovení genetického typu
c) zootechnické osvědčení
C. Plemeníci, náležející k nově vznikajícím plemenům, pro která se zakládá v České republice plemenná kniha, jsou zapsáni v ústředním registru plemeníků na základě žádosti jeho majitele, popřípadě uznaného chovatelského sdružení.

Součástí žádosti je:

a) doklad o výběru plemeníka do plemenitby s kladným výsledkem výběru
b) doklad o zápisu plemeníka do chovného registru v případě chovatelského podniku prasat
c) u býků osvědčení o ověření původu s výsledkem „původ souhlasí s uvedenými rodiči“
d) osvědčení o stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
e) zootechnické osvědčení případně pokud to umožňuje příslušný šlechtitelský program potvrzení o původu plemenných zvířat nebo doklad o původu prasat“.

24. Příloha č. 7 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Provozní záznamy vedené na inseminační stanici

A. SKOT, ZEBU A BUVOLI

Obsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici

Tabulka č. 12

Druh evidenceObsah provozních záznamů
1. stájová evidence plemenného býkaa) identifikační číslo býka
b) značka a číslo ústředního registru plemenného býka
c) datum narození
2. evidence o ustájených býcícho příjmu býka na stanici, jeho přesunu popřípadě úhynu
3. záznam o odběru býkůa) množství odebraného ejakulátu
b) kvalita odebraného ejakulátu
c) stupeň ředění
d) předpokládaná výroba inseminačních dávek
4. denní záznam o výrobě inseminačních dávek
5. záznam o morfologickém vyšetření spermatuzejména výskyt abnormálních spermií
6. záznamy o zásobách a uložení inseminačních dávek
7. expediční listzáznamy o prodeji nebo přesunu inseminačních dávek

B. KONĚ

Obsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici

Tabulka č. 14

Druh evidenceObsah provozních záznamů
1. záznam o odběru spermatua) číslo ústředního registru a jméno hřebce
b) datum odběru spermatu a jeho hodnocení
c) počet inseminačních dávek
d) způsob konzervace
2. záznam o výdeji inseminačních dáveka) jméno, název odběratele
b) datum výdeje
c) číslo ústředního registru a jméno hřebce
d) datum odběru spermatu
e) počet vydaných inseminačních dávek
3. záznam o plemeníkovia) identifikační údaje plemeníka
b) potvrzení o původu
c) všechny záznamy veterinárního dozoru
d) připouštěcí rejstřík hřebce používaného k inseminaci, který vydává osoba pověřená vedením ústřední evidence prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení

C. PRASATA

Obsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici

Tabulka č. 15

Druh evidenceObsah provozních záznamů
1. stájová evidence kancea) identifikační číslo kance
b) číslo ústředního registru kance
c) datum narození kance
2. evidenční karta kancea) identifikační údaje kance
b) potvrzení o původu
c) všechny záznamy veterinárního dozoru
d) ostatní doklady týkající se kance
3. záznam o odběru spermatuvšechny údaje o hodnoceném spermatu včetně jeho zpracování a kontroly přežitelnosti spermií v chronologickém sledu
4. záznam o výdeji inseminačních dáveka) jméno, název odběratele
b) datum výdeje
c) datum odběru spermatu
d) číslo ústředního registru a linie kanců
e) počet inseminačních dávek

D. OVCE A KOZY

Obsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici

Tabulka č. 16

Druh evidenceObsah provozních záznamů
1. stájová evidence plemeníkaa) identifikační číslo plemeníka
b) číslo ústředního registru plemeníka
c) plemeno a datum narození plemeníka
2. evidenční karta plemeníkaa) identifikační údaje plemeníka
b) záznamy veterinárního dozoru
c) ostatní doklady týkající se plemeníka
3. záznam o odběru spermatuvšechny údaje o hodnoceném spermatu včetně jeho zpracování a kontroly přežitelnosti spermií v chronologickém sledu
4. záznam o výdeji inseminačních dáveka) jméno, název odběratele
b) datum výdeje
c) datum odběru spermatu
d) číslo ústředního registru a linie plemeníků
e) počet inseminačních dávek“.

25. V příloze č. 8 nadpis části A. zní:

A. SKOT, ZEBU A BUVOLI“.

26. V příloze č. 8 tabulka č. 17 zní:

„Tabulka č. 17

Název dokladuMinimální obsah záznamůZpůsob vedení záznamů
Průvodní list skotu
Část A
a) datum inseminace
b) označení býka v ústředním registru plemeníků
Osoba oprávněná k provádění inseminace zaznamenává údaje o inseminaci do části A průvodního listu skotu.
Inseminační výkaza) datum inseminace
b) označení býka v ústředním registru plemeníků
c) identifikační číslo plemenice
d) inseminační technik
Osoba oprávněná k provádění inseminace vede „inseminační výkaz“ písemnou formou, nebo pomocí elektronických médií a předává jej do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla inseminace provedena, jako vstupní doklad pověřené osobě. Způsob předávání dokladů, včetně jejich oprav stanoví pověřená osoba, která zpracovává, vyhodnocuje a zveřejňuje výsledky inseminace.“.

27. V příloze č. 8 tabulka č. 18 zní:

„Tabulka č. 18

Připouštěcí lístkyObsah záznamů
první a druhý připouštěcí lísteka) jméno, identifikační číslo, plemeno, otec a matka, barva a slovní popis zapuštěné klisny, oddíl plemenné knihy, do které je klisna zapsána
b) jméno, příjmení, název, adresa majitele klisny
c) typ zapuštění (inseminace krátkodobě konzervovaným spermatem, inseminace dlouhodobě konzervovaným spermatem, přirozená plemenitba, embryotransfer)
d) jméno a číslo ústředního registru hřebce, kterým byla klisna zapuštěna
e) označení, ve které plemenné knize je hřebec zapsán
f) datum zapuštění
g) stanice hřebců, na které hřebec působí
třetí a čtvrtý připouštěcí lístek
- hlášení o narození hříběte
obsahují údaje uvedené na prvních dvou připouštěcích lístcích a dále:
a) datum narození hříběte, základní barvu, číslo hříběte v registrační knize koní, číslo čipu nebo vyženu
b) pohlaví hříběte
c) údaje o narozeném hříběti (živé, mrtvé, dvojčata)
d) grafický popis hříběte (pouze na posledním lístku)
e) údaje o reprodukčním cyklu klisny (zmetání, vstřebání plodu, jalová po zapuštění)
f) místo narození hříběte
První a druhý připouštěcí lístek (dále jen „PL“) zůstávají v připouštěcím rejstříku. Po skončení připouštěcího období je prvopis zaslán prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení pověřené osobě (nejpozději do konce příslušného roku). Druhý PL je určen pro potřebu uznaného chovatelského sdružení. Pokud se nevede v ČR plemenná kniha pro příslušné plemeno, zasílá držitel hřebce první PL přímo pověřené osobě, druhý PL si ponechá.
Třetí a čtvrtý PL po připuštění klisny předává držitel hřebce majiteli klisny. Třetí PL slouží jako hlášenka o narození hříběte a zasílá se do 21 dnů po porodu příslušnému pracovníkovi označujícímu koně. Čtvrtý PL slouží jako žádost o vystavení průkazu koně. Čtvrtý PL majitel hříběte předkládá při označení a registraci hříběte. Pracovník označující koně do něj zaznamenává přidělené číslo hříběte v registrační knize koní, číslo čipu nebo výžehu a grafický popis hříběte, místo narození hříběte a zajistí odeslání čtvrtého PL podepsaného majitelem připouštěné klisny a majitelem hříběte pověřené osobě k vystavení průkazu koně.“.

28. Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Provozní záznamy o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk a podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě

Obsah provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk

Osoba provozující středisko pro přenos embryí vede záznamy uvedené v tabulce č. 22.

Tabulka č. 22

1. Záznamy o přenosových týmechregistrační číslo týmu
2. Záznamy o dárkynícha) kód plemene
b) identifikační číslo dárkyně
3. Záznamy o příjemky nicha) kód plemene
b) identifikační číslo příjemkyně
4. Záznamy o zmrazených embryícha) kód plemene
b) identifikační číslo plemenice
c) datum odběru
d) počet zmrazených embryí
5. Prodeji a vývozu embryía) počet embryí
b) země, kam byla embrya prodána

Předávání provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk chovateli a pověřené osobě

Osoba provozující středisko pro přenos embryí předává správné a úplné záznamy písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.

Data o získání vaječných buněk či embryí předává pověřené osobě hlášením na inseminačním výkazu.

Záznamy o vpravování embryí předává chovateli a pověřené osobě podle tabulky č. 23.

Tabulka č. 23

Název dokladuMinimální obsah záznamůZpůsob vedení záznamů
Průvodní list skotua) datum přenosu
b) označení matky embrya
c) označení býka - otce embrya v ústředním registru plemeníků
Osoba oprávněná k provádění ET zaznamenává údaje o přenosu embrya do průvodního listu skotu.
Soupis ETa) číslo stáje
b) označení příjemkyně ET
c) datum přenosu
d) označení matky embrya
e) označení býka-otce embrya v ústředním registru plemeníků
f) datum otelení příjemkyně
Osoba oprávněná k provádění ET vede „Soupis ET“ a písemnou formou nebo pomocí elektronických médií jej předává do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl ET proveden, jako vstupní doklad pověřené osobě. Způsob předávání dokladů, včetně jejich oprav stanoví pověřená osoba, která zpracovává, vyhodnocuje a zveřejňuje výsledky reprodukce skotu.“.

29. V příloze č. 10 v části A. KONĚ A OSLI v bodě 2 se slova „potvrzení o původu nebo průkazu koně“ nahrazují slovy „průkazu koně a potvrzení o původu, pokud bylo vystaveno“.

30. V příloze č. 10 v části B. ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK A KLUSÁK v bodě 1 písm. j) a l) se slova „připuštěna“ nahrazují slovy „zapuštěna“.

31. V příloze č. 11 nadpis části A. zní:

A. SKOT, ZEBU A BUVOLI“.

32. Doplňují se přílohy č. 12 a 13, které včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Vzor služebního průkazu státního zaměstnance České plemenářské inspekce

1. Popis

a) Služební průkaz státního zaměstnance je oboustranná plastová karta bílé barvy o rozměrech 86 x 54 mm se zakulacenými rohy.

b) Na lícové straně služebního průkazu státního zaměstnance je na prvním až druhém řádku uveden text "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE". Na třetím řádku je uveden text "TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:". Na čtvrtém řádku je uveden text "EVIDENČNÍ ČÍSLO STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE:". Na pátém řádku je uveden text "DATUM VYSTAVENÍ:" a text "PLATNOST DO:". Na šestém řádku je uveden text "SLUŽEBNÍ ÚŘAD:". V levé části je digitální zpracování fotografie státního zaměstnance o rozměrech 26 x 34 mm, pod ním je na sedmém řádku uveden text "ČÍSLO SLUŽEBNÍHO PRŮKAZU:". Vpravo nahoře je velký státní znak. Pod každým textem na třetím až sedmém řádku je umístěno bílé pole sloužící k zapsání příslušného údaje. Do bílého pole pod třetím řádkem se zapisují údaje ve formátu akademický titul uváděný před jménem, jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul uváděný za jménem. Příjmení a označení služebního úřadu se zapisují velkými písmeny. Datum vystavení a datum platnosti se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Nebude-li platnost služebního průkazu státního zaměstnance omezena, zapíše se do příslušného bílého pole text "bez omezení". Všechny texty včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě. Pozadí lícové strany tvoří modrá barva plynule přecházející ve spodní části do červené barvy. Fotografie státního zaměstnance je barevná. Technické provedení fotografie odpovídá požadavkům § 7 vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

c) Na rubové straně průkazu je na prvním a druhém řádku uvedeno logo a název České plemenářské inspekce (slovy "Česká plemenářská inspekce"), na prvním řádku uvedeno označení průkazu slovy "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE ČPI" na druhém až pátém řádku je uveden text "DRŽITEL TOHOTO PRŮKAZU JE POVĚŘEN VYKONÁVAT KONTROLNÍ ČINNOST PODLE ZÁK. Č. 154/2000 Sb., O ŠLECHTĚNÍ, PLEMENITBĚ A EVIDENCI HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. ZNEUŽITÍ TOHOTO PRŮKAZU JE TRESTNÉ.". Pod tímto textem je na levé straně uvedeno datum vydání, na pravé straně je místo pro podpis ředitel České plemenářské inspekce, který je oprávněn k vydání průkazu a uprostřed je otisk úředního razítka.

2. Vyobrazení vzoru lícové strany služebního průkazu státního zaměstnance

Vyobrazení vzoru lícové strany služebního průkazu státního zaměstnance

3. Vyobrazení vzoru rubové strany služebního průkazu zaměstnance

Vyobrazení vzoru rubové strany služebního průkazu zaměstnance

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Vzor služebního průkazu zaměstnance České plemenářské inspekce

1. Popis

a) Služební průkaz zaměstnance je oboustranná plastová karta zelené barvy o rozměrech 86 x 54 mm se zakulacenými rohy.

b) Na lícové straně průkazu v levé části je na prvním a druhém řádku uvedeno logo a název ČPI (slovy "Česká plemenářská inspekce"), na prvním a druhém řádku uprostřed je uvedeno označení průkazu slovy "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE ČPI". Na úrovni prvního až třetího řádku je v pravé části průkazu umístěn velký státní znak České republiky v barevném provedení. Na třetím až pátém řádku vpravo je uveden titul, jméno a příjmení zaměstnance, na šestém řádku je uvedeno evidenční číslo průkazu. V levé části je na úrovni třetího, až šestého řádku umístěna digitálně zpracovaná barevná fotografie pověřeného zaměstnance ČPI. Technické provedení fotografie odpovídá požadavkům § 7 vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

c) Na rubové straně průkazu je na prvním a druhém řádku uvedeno logo a název České plemenářské inspekce (slovy "Česká plemenářská inspekce"), na prvním řádku uvedeno označení průkazu slovy "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE ČPI" na druhém až pátém řádku je uveden text "DRŽITEL TOHOTO PRŮKAZU JE POVĚŘEN VYKONÁVAT KONTROLNÍ ČINNOST PODLE ZÁK. Č. 154/2000 Sb., O ŠLECHTĚNÍ, PLEMENITBĚ A EVIDENCI HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. ZNEUŽITÍ TOTOTHO PRŮKAZU JE TRESTNÉ.". Pod tímto textem je na levé straně uvedeno datum vydání, na pravé straně je místo pro podpis ředitel České plemenářské inspekce, který je oprávněn k vydání průkazu a uprostřed je otisk úředního razítka.

2. Vyobrazení vzoru lícové strany služebního průkazu zaměstnance

Vyobrazení vzoru lícové strany služebního průkazu zaměstnance

3. Vyobrazení vzoru rubové strany služebního průkazu zaměstnance

Vyobrazení vzoru rubové strany služebního průkazu zaměstnance

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.