Vyhláška č. 326/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 138/2019
Platnosť od 10.12.2019
Účinnosť od 01.06.2020

326

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. a vyhlášky č. 301/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

2. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

b) do 29 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“.“.

3. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Výkaz podle odstavce 2 písm. b) sestavený za

a) březen, červen a září se předkládá do 37 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje,

b) prosinec se předkládá do 10. února následujícího roku.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

4. V § 3 odst. 4 písmeno d) zní:

d) do 33 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku družstevní záložny“.“.

5. V § 3 se odstavec 6 zrušuje.

6. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Družstevní záložna předkládá České národní bance výkazy podle § 3 a 4 v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše družstevní záložna uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Družstevní záložna sdělí České národní bance jméno, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob. O změnách těchto údajů informuje družstevní záložna Českou národní banku bez zbytečného odkladu.“.

7. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

8. V § 9 se věta druhá zrušuje.

9. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 426/2013 Sb.

Obsah výkazů předkládaných družstevní záložnou České národní bance

1. DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR“

Výkaz obsahuje údaje pro výpočet povinných minimálních rezerv souhrnně za všechny měny, v členění podle původní splatnosti závazků a podle základního sektorového členění věřitelů.

2. DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny“

Výkaz obsahuje údaje o souhrnné výši pohledávek v hodnotě před znehodnocením a závazků za 15 úvěrových institucí a 15 jiných osob než úvěrových institucí (vládní instituce a ostatní klienti) s nejvyšším objemem pohledávek nebo závazků.

3. DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny“

Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o družstevní záložně, o počtu jejích pracovníků a organizačních složek, základní identifikační údaje o pobočce družstevní záložny v zahraničí, identifikační a klasifikační údaje o osobách ve vrcholovém vedení družstevní záložny, kontaktních osobách, členské základně, dále přehled všech členů družstevní záložny, jejichž podíl členských vkladů na základním kapitálu družstevní záložny převyšuje 5 % včetně, a informace o kvalifikovaných účastech na družstevní záložně.

4. DZ (ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“

Výkaz obsahuje základní informace o konsolidačním celku a osobách do něho zahrnutých, jedná se o základní identifikační údaje, základní kapitál, základní identifikační a klasifikační údaje o členech vedoucích orgánů, o kvalifikovaných účastech a o metodách konsolidace pro účely obezřetnostních požadavků.

5. DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovaných bankovek a mincí“

Výkaz obsahuje informace o počtu zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou tuzemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně. Dále obsahuje informace o počtu nezpracovaných tuzemských bankovek a mincí předaných ke zpracování zpracovateli tuzemských bankovek a mincí, jiné úvěrové instituci provádějící pokladní operace nebo České národní bance, a také o počtu tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu neanonymními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu na zpracované neanonymním zařízením, vykazujícím subjektem, Českou národní bankou, zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí nebo jinou úvěrovou institucí.

6. DZ (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“

Výkaz obsahuje údaje o pojištěných a krytých pohledávkách z vkladů u družstevní záložny v členění podle typu věřitele.

7. FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“

Výkaz obsahuje údaje o finanční pozici družstevní záložny a přehled výnosů a nákladů a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů. Dále obsahuje doplňkové informace k rozvaze, k výkazu zisku nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích a expozicích s úlevou.

8. DZ (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku družstevní záložny“

Výkaz obsahuje údaje o základní struktuře aktiv, závazků, vlastního kapitálu a podrozvahových položek podle časových pásem doby přecenění a výsledky standardizovaného šoku pro investiční portfolio.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 426/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Výkaz podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 426/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestaví družstevní záložna poprvé k 31. prosinci 2020.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2020.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.