Vyhláška č. 259/2019 Sb.Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

Čiastka 113/2019
Platnosť od 14.10.2019
Účinnosť od 01.01.2020

259

VYHLÁŠKA

ze dne 2. října 2019

o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb., a podle § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny ochrany přírody (dále jen „zóna“) na území Národního parku Podyjí, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny podle § 18 odst. 3 zákona. Dále se vymezuje charakteristika jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany.

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1).

(3) Charakteristika zón na území Národního parku Podyjí je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Grafické znázornění zón na území Národního parku Podyjí, včetně území podle § 18 odst. 3 zákona, je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 259/2019 Sb.

Charakteristika zón na území Národního parku Podyjí podle přírodních podmínek a cílů ochrany

A. Přírodní zónu tvoří ucelené plochy s převažujícím výskytem

a) přirozených lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav, suťových lesů, lužních lesů a bučin,

b) přirozených křovinných a skalních ekosystémů nízkých xerofilních dřevin, suchých trávníků, vegetace efemér a sukulentů, skal a drolin, pohyblivých sutí a jeskyní,

s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů.

B. Přírodě blízkou zónu tvoří plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem částečně pozměněných lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav, suťových lesů a bučin,

b) člověkem částečně pozměněných vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků a mokřad nich ekosystémů rákosin a vegetace vysokých ostřic,

s cílem dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům.

C. Zónu soustředěné péče o přírodu tvoří

1. plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem významně pozměněných křovinných ekosystémů vysokých mezofilních a xerofilních křovin a nízkých xerofilních dřevin,

b) člověkem významně pozměněných lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav a acidofilních doubrav,

c) člověkem významně pozměněných travinných ekosystémů suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a luk a pastvin,

s cílem zachování nebo postupného zlepšování stavu ekosystémů, významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence je podmíněna činností člověka a

2. území s převažujícím výskytem člověkem významně pozměněných lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav, suťových lesů a bučin, s cílem obnovy přírodě blízkých ekosystémů.

D. Zónu kulturní krajiny tvoří

a) zastavěné plochy a zastavitelná území obcí zahrnující urbanizovaná území a na ně navazující antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla, určené k jejich udržitelnému rozvoji,

b) plochy s výskytem člověkem pozměněných ekosystémů nelesních stromových výsadeb mimo sídla a křovin s ruderálními a nepůvodními druhy, určených k trvalému využívání člověkem.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 259/2019 Sb.

Grafické znázornění zón na území Národního parku Podyjí

A. Klad mapových listů

Klad mapových listů

B. Legenda k mapovým listům

státní hranice státní hranice

hranice národního parku hranice národního parku

hranice listu mapového kladu - přehledová mapa hranice listu mapového kladu - přehledová mapa

hranice listu mapového kladu -jednotlivé mapové listy hranice listu mapového kladu -jednotlivé mapové listy

zóny národního parku

A- přírodní A- přírodní

B- přírodě blízká B- přírodě blízká

C - soustředěné péče o přírodu C - soustředěné péče o přírodu

D- kulturní krajiny D- kulturní krajiny

území podle § 18 odst. 3 zákona území podle § 18 odst. 3 zákona

C. Jednotlivé mapové listy

Mapový list č. 1

Mapový list č. 1

Mapový list č. 2

Mapový list č. 2

Mapový list č. 3

Mapový list č. 3

Mapový list č. 4

Mapový list č. 4

Mapový list č. 5

Mapový list č. 5

Mapový list č. 6

Mapový list č. 6

Mapový list č. 7

Mapový list č. 7

Mapový list č. 8

Mapový list č. 8

Mapový list č. 9

Mapový list č. 9

Mapový list č. 10

Mapový list č. 10

Mapový list č. 11

Mapový list č. 11

Mapový list č. 12

Mapový list č. 12

Mapový list č. 13

Mapový list č. 13

Mapový list č. 14

Mapový list č. 14

Mapový list č. 15

Mapový list č. 15

Mapový list č. 16

Mapový list č. 16

Mapový list č. 17

Mapový list č. 17

Mapový list č. 18

Mapový list č. 18

Mapový list č. 19

Mapový list č. 19

Mapový list č. 20

Mapový list č. 20

Mapový list č. 21

Mapový list č. 21

Mapový list č. 22

Mapový list č. 22

Mapový list č. 23

Mapový list č. 23

Mapový list č. 24

Mapový list č. 24

Mapový list č. 25

Mapový list č. 25

Mapový list č. 26

Mapový list č. 26

Mapový list č. 27

Mapový list č. 27

Mapový list č. 28

Mapový list č. 28

Mapový list č. 29

Mapový list č. 29

Mapový list č. 30

Mapový list č. 30

Mapový list č. 31

Mapový list č. 31

Mapový list č. 32

Mapový list č. 32

Poznámky pod čiarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.