Zákon č. 256/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 111/2019
Platnosť od 09.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019 (za 17 dní) do31.01.2020 (za 4 mesiace)

256

ZÁKON

ze dne 13. září 2019,

kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o evidenci tržeb

Čl. I

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „uskutečněné na území České republiky“.

2. V § 5 písmeno b) zní:

b) prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb,“.

3. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Tržbu, kterou přijme poplatník jednající svým jménem na účet jiného, nelze evidovat ve zvláštním režimu.

(3) Evidovanou tržbou poplatníka, na jehož účet bylo jednáno, je také platba plynoucí mu následně od poplatníka, který jednal svým jménem na jeho účet, pokud splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a v okamžiku přijetí poplatníkem, který jednal svým jménem na jeho účet, založila rozhodný příjem.“.

4. V § 9 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, má povinnost evidovat tržbu poplatníka, který ho evidováním tržby pověřil, a odpovídá za porušení této povinnosti. Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, plní i ostatní povinnosti poplatníka, který ho evidováním tržby pověřil, podle tohoto zákona a odpovídá za jejich porušení; to neplatí v případě povinnosti, u které bylo mezi nimi ujednáno, že ji plní poplatník, který pověřil jiného poplatníka evidováním tržby.

(4) Poplatník, který pověřil evidováním tržby jiného poplatníka, neodpovídá za porušení povinnosti, kterou má plnit poplatník, který je k evidování tržby pověřen, s výjimkou povinnosti evidovat tržbu.“.

7. V § 11 odst. 4 větě první se slova „oznámení o“ zrušují.

9. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.101) - sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění.“.

10. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.201) - sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách.“.

11. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

m) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20.11) - sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním.“.

12. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20.21) - sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách.“.

13. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

o) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.301) - sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením.“.

14. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

p) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30.11) - sociální péče v domovech pro seniory.“.

15. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:

q) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30.21) - sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením.“.

16. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

r) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.901) - ostatní pobytové služby sociální péče.“.

17. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

s) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.101) - ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.“.

18. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

t) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10.11) - ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory.“.

19. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

u) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10.21) - ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením.“.

20. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

v) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.911) - sociální služby poskytované dětem.“.

21. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

w) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.991) - ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.“.

22. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

x) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.11) - sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof.“.

23. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

y) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.21) - sociální prevence.“.

24. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:

z) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.31) - sociální rehabilitace.“.

25. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

za) z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.91) - jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.“.

26. V § 12 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až o), která znějí:

k) ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby,

l) z hazardní hry,

m) z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní,

n) poplatníka daně z příjmů fyzických osob,

1. kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,

2. který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v bodě 1,

3. který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v bodě 1, a

4. který tuto tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v bodě 1,

o) z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.“.

27. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) V případě občana jiného členského státu Evropské unie, který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejvýše 3 měsíců, se podmínka uvedená v odstavci 3 písm. n) bodě 1 považuje za splněnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.“.

32. V § 17 odst. 1 větě první se slova „prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo“ zrušují.

34. V § 18 odstavec 2 zní:

(2) Uskutečněním evidované tržby je

a) přijetí evidované tržby, nebo

b) vydání pokynu k jejímu provedení, pokud byl tento pokyn vydán dříve.“.

35. V § 19 odst. 1 na konci textu písmene f) a v § 19 odst. 2 na konci textu písmen a), e) a f) se doplňují slova „uvedená v české měně“.

36. V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , uvedená v české měně“.

37. V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „uvedené v české měně“.

38. V § 20 odst. 1 písmeno b) zní:

b) své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,“.

39. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „v české měně“.

40. V § 20 odstavec 2 zní:

(2) Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje, pokud není kmenová část tohoto daňového identifikačního čísla tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro evidování tržeb uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 112/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Tržba uskutečněná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je evidovanou tržbou pro účely § 11a odst. 1 písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., ve znění od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, pokud by byla evidovanou tržbou podle zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, lze podat ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tato žádost podaná před prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona se považuje za podanou prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

4. Rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, vydané před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona je účinné nejdříve prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

5. Rozhodnutí o zrušení povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a odst. 5 zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, vydané před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona je účinné nejdříve prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

6. Ustanovení § 11a odst. 7 zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, se nepoužije před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou

a) ustanovení čl. I bodů 6, 8, 28 až 31 a 46, která nabývají účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, a

b) ustanovení čl. I bodů 5, 33, 41 až 45, 47 a 48, čl. III a čl. IV, která nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené