Vyhláška č. 248/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 106/2019
Platnosť od 30.09.2019
Účinnosť od 01.01.2020

248

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2019,

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 26 odst. 4 a § 121 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 větě druhé se slova „a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Individuální vzdělávací plán školské poradenské zařízení zpravidla nedoporučuje, pokud jsou všechny informace podstatné pro vzdělávání žáka uvedeny v doporučení podle § 15.“.

2. V § 3 odst. 3 písm. d) se za slovo „úpravě“ vkládá slovo „očekávaných“ a slovo „ze“ se zrušuje.

3. V § 3 odst. 6 větě první se slova „ředitel školy“ nahrazují slovem „škola“.

4. V § 5 odst. 1 větě první se slova „nebo podle § 18 odst. 1“ zrušují.

5. V § 5 odst. 2 se slova „se žákem nebo s ostatními“ nahrazují slovem „s“.

6. V § 5 se odstavec 6 zrušuje.

7. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10

Podrobnosti k poskytování podpůrných opatření prvního stupně školou

(1) Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně.

(2) Škola může zpracovat plán pedagogické podpory, který zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu, zejména v situaci, kdy pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání.“.

8. V § 11 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

9. V § 11 odst. 3 písmeno d) zní:

d) informací školy o podpůrných opatřeních prvního stupně poskytovaných žákovi,“.

10. V § 12 odst. 2 se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 3“.

11. V § 15 odst. 1 se slova „3 měsíce“ nahrazují slovy „6 měsíců“.

12. V § 15 odst. 2 písmeno i) zní:

i) identifikační údaje pracovníka školského poradenského zařízení, který poskytl poradenskou službu a zpracoval doporučení,“.

13. V § 15 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

k) podpis vedoucího pracoviště školského poradenského zařízení; je-li doporučení zasíláno prostřednictvím datové schránky, nevyžaduje se podpis vedoucího pracoviště školského poradenského zařízení.“.

14. V § 15 odst. 3 se slovo „zpravidla“ zrušuje a na konci textu věty první se doplňují slova „ , přičemž v odůvodněných případech lze stanovit dobu až 4 roky“.

15. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Pro vzdělávání žáka lze v daném období vydat pouze 1 doporučení. Nové doporučení může školské poradenské zařízení před vypršením doby podle odstavce 3, § 20 odst. 2 nebo § 22 odst. 1 vydat, pouze pokud došlo ke změně vzdělávacích potřeb žáka nebo potřebě změny doporučeného podpůrného opatření. Věta první se neuplatní, pokud je vzhledem k více druhům znevýhodnění žáka uvedených v § 16 odst. 9 zákona nezbytné vydání doporučení různými školskými poradenskými zařízeními s ohledem na jejich zaměření nebo je-li žákovi souběžně poskytováno vzdělávání nebo školské služby ve více školách.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

16. V § 16 odst. 4 větě druhé se slova „ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku od vydání doporučení“ nahrazují slovy „ve lhůtě přiměřené povaze speciálních vzdělávacích potřeb a době platnosti doporučení; nejpozději ve lhůtě 1 roku od vydání doporučení se vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření v podobě využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících žákovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiných právních předpisů“.

17. V § 17 odstavec 3 zní:

(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách, které nejsou zřízeny podle § 16 odst. 9 zákona, a ve třídách, odděleních a studijních skupinách škol, které nejsou zřízeny podle § 16 odst. 9 zákona, mohou vykonávat přímou pedagogickou činnost souběžně nejvýše 3 pedagogičtí pracovníci.“.

18. V § 17 odstavec 4 zní:

(4) Omezení podle odstavců 1 a 2 se neuplatní u mateřské a základní školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí dítěte podle § 34 odst. 3 zákona nebo žáka podle § 36 odst. 7 zákona. Omezení podle odstavců 1 a 2 se dále neuplatní u střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy.“.

19. V § 17 odst. 5 větě druhé se slova „žáka podle § 34 odst. 3 nebo“ nahrazují slovy „dítěte podle § 34 odst. 3 zákona nebo žáka podle“.

20. § 18 se včetně nadpisu zrušuje.

21. V § 19 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

22. V § 19 odst. 2 se slova „Školy, třídy,“ nahrazují slovem „Třídy,“.

23. V § 19 odst. 3 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

24. V § 20 odst. 1 se za slovo „základě“ vkládá slovo „písemné“.

25. V § 20 odstavec 2 zní:

(2) Na doporučení podle odstavce 1 a postup školského poradenského zařízení při jeho vydání se použije § 11 odst. 2 až 4, § 12, 13 a 15 obdobně. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 roky. V případě doporučení zařazení žáka do školy nebo třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením je první doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku a dále pak nejvýše po dobu 2 let.“.

26. V § 22 odst. 1 větě první se slova „3 až 5“ nahrazují slovy „2 až 4“ a ve větě druhé slova „nejdéle však po dobu 2 let“ se nahrazují slovy „nejvýše po dobu 2 let, přičemž v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 roky“.

27. V § 23 odst. 1 se slovo „zpravidla“ zrušuje a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ , přičemž v odůvodněných případech lze vyhodnocení provést až do 4 let od předešlého vyhodnocení“.

28. V § 23 odstavec 2 zní:

(2) Se závěry vyhodnocení seznámí školské poradenské zařízení zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.“.

29. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Jde-li o třídu střední školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona nebo o třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 zákona ve střední škole, mohou se v ní vzdělávat žáci více oborů vzdělání stejné kategorie dosaženého vzdělání podle nařízení vlády upravujícího soustavu oborů vzdělání3); pravidla pro vytváření víceoborových tříd stanovená ve vyhlášce upravující střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři se neuplatní.“.

30. V § 25 odstavec 2 zní:

(2) Při odborném výcviku ve střední škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona se skupiny naplňují do počtu stanoveného nařízením vlády upravujícím soustavu oborů vzdělání3), nejvýše však do počtu 7 žáků. Při ostatních součástech praktického vyučování se skupina naplňuje do počtu 7 žáků.“.

31. V příloze č. 1 se na konci textu oddílu 1 doplňuje nový pododdíl 1.11., který zní:

1.11. U podpůrných opatření

a) spočívajících v činnosti asistenta pedagoga,

b) spočívajících v činnosti speciálního pedagoga,

c) spočívajících v činnosti školního speciálního pedagoga,

d) spočívajících v činnosti školního psychologa,

e) pedagogické intervence,

f) předmětu speciálně pedagogické péče,

g) speciálních učebnic,

h) speciálních učebních pomůcek a

i) kompenzačních pomůcek

je níže uvedená normovaná finanční náročnost podmíněná; finanční prostředky ze státního rozpočtu na tato podpůrná opatření se poskytují pouze v případě, pokud žák nemůže využít již dříve doporučené podpůrné opatření financované ze státního rozpočtu na základě doporučení pro jiného žáka.“.

32. V příloze č. 1 oddíle 3 části A se v tabulce „Podpůrná opatření prvního stupně - obecně“ podtabulce „Podmínky k zajištění podpůrných opatření“ slova „- Zpracování plánu pedagogické podpory“ zrušují.

33. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Příklady podpůrných opatření v prvním stupni“ bod 5 „Intervence školy“ zní:

5.
Intervence školy
5.1
Přímá podpora
Etapa přímé podpory žáka ve výuce učitelem nebo jiným pedagogickým pracovníkem. Slouží ke zmapování možných forem podpory žáka. Pokud nepostačuje tato forma podpory a žákovy obtíže vyžadují součinnost více pedagogických pracovníků, je vytvářen plán pedagogické podpory (PLPP).
5.2
Metodická podpora
Poskytování metodické a konzultační podpory pedagogickým pracovníkům, žákům a zákonným zástupcům žáků - ze strany poradenských pracovníků školy.
5.3
Navrhovatel a koordinátor opatření
Škola na základě podnětu pedagogických pracovníků školy, zletilých žáků nebo zákonných zástupců žáků informuje pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání žáka, a zákonné zástupce o úpravách postupů ve vzdělávání žáka.
Vychází se z konzultace školy a zákonných zástupců o postupech vzdělávání, s cílem spolupráce na řešení problému žáka, předpokládá se i nespolupracující žák nebo zákonný zástupce žáka.
Spolupráce uvnitř školy
Ředitel školy pověří koordinací plánu pedagogické podpory třídního učitele, učitele předmětu nebo poradenského pracovníka školy.

“.

34. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření druhého stupně“ u podbodu II. 3. A) „ve škole“ se ve třetím sloupci slovo „jsou“ nahrazuje slovy „mohou být případně“.

35. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření druhého stupně“ bod 6 „Intervence“ zní:

6.
Intervence
Intervence ve druhém stupni zahrnuje podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení, přičemž je zaměřen ve druhém stupni na nápravy např. v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, na nácvik sociální komunikace. Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku. Současně je možné využít tuto dotaci pro práci s třídou nebo skupinou žáků. Intervence zahrnují také poradenskou pomoc školského poradenského zařízení.
A) ve škole

B) ve školském zařízení

II. 6. 1 A)
Pedagogická intervence
Skupinová práce pedagogického pracovníka se žáky; individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu
Rozsah: 1 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině
P1 x 0,05
II. 6. 1 B)
Pedagogická intervence
Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na školu a k rozvoji učebního stylu žáků.
Rozsah: 1 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině
individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny
P1 x 0,05
II. 6. 2 A)
Předmět speciálně pedagogické péče
1 hodina předmětu speciálně pedagogické péče zajistí škola nebo školské poradenské zařízení
Rozsah: 1 h týdně
reedukační skupiny (max. 4 žáci)
individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny
P1 x 0,05

“.

36. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně - obecně“ se slova „(pro maximálně 4 žáky)“ zrušují.

37. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně - obecně“ podtabulce „Normovaná finanční náročnost“ se slova „ , maximálně pro 4 žáky na třídu“ zrušují.

38. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně“ u bodu 2 „Úprava obsahu a výstupů vzdělávání“ ve druhém sloupci se slova „Zařazují se“ nahrazují slovy „Mohou se zařadit“ a slova „uplatňuje se“ se nahrazují slovem „uplatnit“.

39. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně“ bod 4 „Individuální vzdělávací plán“ zní:

4.
Individuální vzdělávacíplán
III. 4Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává škola. Vychází ze školního vzdělávacího programu, vyhovuje vzdělávacím potřebám žáka, u mimořádného intelektového nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu.
Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka, včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením nebo školním psychologem či speciálním pedagogem. Zahrnuje možnosti podpory pedagogického pracovníka při vzdělávání žáka asistentem pedagoga (pokud jeto nezbytné), dále obsahuje v případě potřeby úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáka, nepostačuje-li jejich vymezení přímo v doporučení.

“.

40. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně“ bod 5 „Personální podpora“ zní:

5.
Personální podpora

A) ve škole

B) ve školském zařízení
III. 5.
Personální podpora
Podpůrná opatření ve třetím stupni zahrnují využívání asistenta pedagoga, využívání dalších pedagogických pracovníků a to zejména školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, pokud ve škole pracuje. Pokud je počet žáků vyšší a není možné dělit třídu, může škola rozšířit asistenční podporu nebo je možné doplnit výuku o přítomnost dalšího pedagoga. Podpora se specifikuje podle požadavků na podporu pedagogické práce s žákem ve výuce, na podporu pohybu, orientace v prostoru, komunikace a sebeobsluhy.
III. 5. 1 A
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáků vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3 při jeho vzdělávání, přitom jeho přítomnost není nezbytná po celou dobu vyučování, může tak být využíván i pro další žáky s obdobnou potřebou tohoto podpůrného opatření.
Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory na skupinu žáků, nebo na 1 žáka, není-li ve třídě více žáků s potřebou činnosti asistenta pedagoga. Speciální vzdělávací potřeby žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná podpora pedagoga asistentem pedagoga, nemusí být stejného druhu.
Rozsah podpory týdně:
a) 9 hodin přímé pedagogické činnosti
b) 14 hodin přímé pedagogické činnosti
c) 18 hodin přímé pedagogické činnosti
d) 23 hodin přímé pedagogické činnosti
e) 27 hodin přímé pedagogické činnosti
Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.
a): P2 x 0,25
b): P2 x 0,3889
c): P2 x 0,5
d): P2 x 0,6389
e): P2 x 0,75
III. 5. 1 B
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3
Pro podporu aktivit žáků ve školském zařízení, nevykonává-li právnická osoba vůči nim rovněž činnost školy. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3.
Rozsah podpory týdně:
9 hodin přímé pedagogické činnosti
P2 x 0,25
III. 5. 2 A
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáků vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4 při jejich vzdělávání, přitom jeho přítomnost není nezbytná po celou dobu vyučování, může tak být využíván i pro další žáky s obdobnou potřebou tohoto podpůrného opatření.
Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory na skupinu žáků, nebo na 1 žáka, není-li ve třídě více žáků s potřebou činnosti asistenta pedagoga. Speciální vzdělávací potřeby žáků, pro jejichž vzdělávání je nezbytná podpora pedagoga asistentem pedagoga, nemusí být stejného druhu.
Rozsah podpory týdně:
a) 9 hodin přímé pedagogické činnosti
b) 14 hodin přímé pedagogické činnosti
c) 18 hodin přímé pedagogické činnosti
d) 23 hodin přímé pedagogické činnosti
e) 27 hodin přímé pedagogické činnosti
Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.
a): P4 x 0,25
b): P4 x 0,3889
c): P4 x 0,5
d): P4 x 0,6389
e): P4 x 0,75
III. 5. 2 B
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4
Pro podporu aktivit žáků ve školském zařízení, nevykonává-li právnická osoba vůči nim rovněž činnost školy. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4.
Rozsah podpory týdně:
9 hodin přímé pedagogické činnosti
P4 x 0,25
III. 5. 3 A
Další pedagogický pracovník
V případech, kdy jsou ve třídě, oddělení nebo studijní skupině více než 4 žáci uvedení v § 16 odst. 9 zákona anebo je výuka žáků ve zdůvodněných případech natolik náročná, že již nepostačuje podpora asistentem pedagoga, je možné doplnit výuku o dalšího pedagogického pracovníka (skladba žáků vyžadujících podpůrná opatření).

Rozsah podpory: 0,5 úvazku pedagogického pracovníka

P1 x 0,5
III. 5. 4 A
Školní psycholog/školní speciální pedagog
Pokud je ve škole souběh okolností (lokalita, počet žáků s potřebou podpory, skladba žáků vyžadujících podpůrná opatření ve třetím stupni), které vyžadují přítomnost školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je navržena podpora těmito odborníky.a) 0,5 úvazku školní psycholog P3 x 0,5
b) 0,5 úvazku školní speciální pedagog P3 x 0,5

“.

41. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně“ bod 7 „Intervence“ zní:

7.
Intervence
Intervence ve třetím stupni zahrnuje postupy spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogy školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení. Zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém stupni podpůrných opatření, doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální stimulaci u žáků s mentálním postižením, práci s optickými pomůckami, logopedickou péči; u žáků, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového vnímání, odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci, českému znakovému
jazyku, dále se věnuje prostorové orientaci, případně dalším oblastem speciálně pedagogické péče.
Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit vzdělávání žáka, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku.
Současně je možné využít tuto dotaci pro práci s třídou nebo skupinou žáků. Současně zahrnuje intervence také poradenskou činnost školy, zejména školního psychologa a školního speciálního pedagoga, nebo školského poradenského zařízení.
A) ve škole

B) ve školském zařízení
III. 7. 1 A
Předmět speciálně pedagogické péče
Předmět speciálně pedagogické péče podle specifik obtíží žáka.
Zajistí škola nebo školské poradenské zařízení ve spolupráci
Skupinová práce; individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny
reedukační skupiny (max. 4 žáci)
Rozsah: 2 h/týden
P1 x 0,1
III. 7. 2 A
Pedagogická intervence
Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na vzdělávání, k podpoře vzdělávání předmětů, ve kterých žák selhává, případně k posílení strategií učení.
Skupinová práce pedagogického pracovníka se žáky, která slouží k podpoře učení a ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku, dále k rozvoji vědomostí a dovedností, k rozvoji jazykových kompetencí a sociálních a adaptivních dovedností.
Individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny
Rozsah: 2 h/týden
V případě potřeby je možné využít 1 hodinu z této časové dotace na práci se třídou a její vztahovou sítí.
(z toho 1 h týdně na dlouhodobou práci se třídou)
maximálně 6 žáků ve skupině
P1 x 0,1
III. 7. 2 BPedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na školu, k rozvoji školních dovedností a k rozvoji učebního stylu žáků.
Rozsah: 1 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině
individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny
P1 x 0,05

.“

42. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření třetího stupně“ v bodě 8 „Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání“ podbod III. 8 B zní:

III. 8 B.
Ukončování vzdělávání maturitní zkouškou upraveno jiným právním předpisem9)
Skupiny a kategorie podle jiného právního předpisu9) odpovídající třetímu stupni podpůrných opatřeníSkupiny 2 a 3U žáků s potřebou podpůrných opatření třetího stupně jsou respektovány funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb žáka, jeho onemocnění nebo postižení ovlivňující konání maturitní zkoušky. Žák je zařazen do příslušné kategorie pro konání maturitní zkoušky. Při úpravě podmínek konání maturitní zkoušky je nutné zohlednit aktuální zdravotní stav žáka.
ZP-2Žáci pracují s upravenou zkušební dokumentací, s výjimkou žáků zařazených do kategorií SP-2-N a SPUO2-N, mají navýšený časový limit a je jim upraveno prostředí pro konání maturitní zkoušky. Mohou používat kompenzační pomůcky. Žáci kategorií a skupin SP-2 a SP-3-T nekonají poslechový subtest didaktického testu z cizího jazyka.
SP-2;
SP-2-N;
SP-3-T
SPUO-2;
SPUO-2-N

“.

43. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně - obecně“ se slovo „je“ nahrazuje slovy „může být“.

44. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně“ bod 4 „Individuální vzdělávací plán“ zní:

4.
Individuální vzdělávací plán
IV. 4Individuální vzdělávací plán navrhuje školské poradenské zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává jej škola. Vychází ze školního vzdělávacího programu, naplňuje vzdělávací potřeby žáka, u mimořádného intelektového nadání je třeba umožnit obohacování učiva nad rámec předmětů a vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu i ve formě rozšiřování a prohlubování učiva.
Individuální vzdělávací plán v případě potřeby zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci, pokud je třeba podpořit vzdělávání žáka, včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením nebo školním psychologem nebo speciálním pedagogem. Může vymezovat podmínky pro činnost asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, využívání alternativních forem komunikace, pokud je to potřeba; dále případně obsahuje úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáka a využití speciálních učebnic, speciálních učebních pomůcek a kompenzačních pomůcek. Individuální vzdělávací plán pro neslyšící žáky může obsahovat vedle výuky českého znakového jazyka také výuku českého jazyka jako jazyka cizího; rozsah výuky je stanovován ve spolupráci se školským poradenským zařízením.

“.

45. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně“ bod 5 „Personální podpora“ zní:

5.
Personální podpora

A) ve škole

B) ve školském zařízení
IV. 5.
Personální podpora
Umožňuje podporu pedagogického pracovníka a současně žáka v případech, kdy je proces vzdělávání znesnadněn obtížemi žáka, které vyžadují další osobu k podpoře vzdělávacího procesu. Umožňuje využívání podpůrného opatření asistenta pedagoga, dalších pedagogických pracovníků, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, školního psychologa a školního speciálního pedagoga.
IV. 5. 1 A
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3
Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáků, nebo 1 žáka, není-li ve třídě více žáků s potřebou činnosti asistenta pedagoga, vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného 1 opatření III. 5. 1 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáků vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 3.
Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na vzdělávání, vzdělávání žáka prostřednictvím asistenta pedagoga, který podporuje vzdělávání žáka společně s pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a jeho rodinou.
Rozsah podpory týdně:
a) 32 hodin přímé pedagogické činnosti
b) 36 hodin přímé pedagogické činnosti
Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.
a) P2 x 0,8889

b) P2 x 1,0
IV. 5. 2 A
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4
Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáků, nebo 1 žáka, není-li ve třídě více žáků s potřebou činnosti asistenta pedagoga, vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 2 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáků vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4.
Pokud se při vzdělávání žáka využívá činnost asistenta pedagoga, umožní škola po dobu delší nepřítomnosti žáka ve škole, kdy mu jeho zdravotní stav znemožňuje přítomnost na vzdělávání, vzdělávání žáka prostřednictvím asistenta pedagoga, který podporuje vzdělávání žáka společně s pedagogy školy a zajišťuje komunikaci mezi školou, žákem a jeho rodinou.
Rozsah podpory týdně:
a) 32 hodin přímé pedagogické činnosti
b) 36 hodin přímé pedagogické činnosti
Školské poradenské zařízení doporučí rozsah potřeby přímé pedagogické činnosti. Jestliže potřeba neodpovídá přesně možnostem rozsahu podpory týdně podle této přílohy, doporučí školské poradenské zařízení tu z možností rozsahu podpory týdně, která je svým rozsahem nejbližší vyšší. Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.
a) P4 x 0,8889

b) P4 x 1,0
IV. 5. 3 A
Tlumočník českého znakového jazyka
a) Pro neslyšícího žáka, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem, pro něhož je český znakový jazyk jazykem preferovaným, je využíván po celou dobu vyučování, na všech úrovních vzdělávání (předškolní, základní, střední, vyšší odborné) tlumočník českého znakového jazyka. Tlumočník českého znakového jazyka může být využíván i pro skupinu žáků a dále pro komunikaci s vrstevníky ve škole.
Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka v týdenním rozsahu hodin zaokrouhleném na násobek 5, nejvýše 40 h/týden/(včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba jako činnost školy). V časové dotaci na práci tlumočníka je třeba zohlednit potřebu přípravy tlumočení a činnost tlumočníka v době přestávek mezi vyučováním/vyučovacími hodinami.
N1 x počet hodin výuky /rok*
b) Pro neslyšícího žáka, který využívá přednostně jiné typy komunikačních prostředků a český znakový jazyk není jeho preferovaným jazykem, rozhoduje o jeho potřebnosti a rozsahu jeho působení ve výuce školské poradenské zařízení na základě preferencí žáka a jeho potřeb. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje přítomnost přepisovatele pro neslyšící.
Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka v týdenním rozsahu hodin zaokrouhleném na násobek 5, nejvýše 40 h/týden/(včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba jako činnost školy).
N1 x počet hodin výuky /rok*
IV. 5. 4 AB
Přepisovatel pro neslyšící
Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem nebo ji může vnímat omezeně a jeho preferovaným jazykem je český jazyk nebo komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob z něj vycházející, většinou využívá služeb přepisovatele pro neslyšící. Vždy je však nutno respektovat preference žáka.
Při využití technické podpory (plátno, tablety atd.) je možné využití přepisu pro více osob současně.
Rozsah práce: po dobu vyučování v týdenním rozsahu hodin zaokrouhleném na násobek 5, nejvýše 40 h/týden/žák (včetně služeb pro školské zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná osoba jako činnost školy)
N1 x počet hodin výuky /rok*
IV. 5. 5 BPokud žák navštěvuje školu a školské zařízení, jejichž činnost vykonávají různé osoby, a jeho zapojení do činností školského zařízení vyžaduje služby:
a) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3,
b) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 4,
c) tlumočníka českého znakového jazyka,
d) nebo přepisovatele pro neslyšící,
jsou služby těchto odborníků zajištěny na dobu nezbytně nutnou.
Rozsah práce: a) a b) 9 hodin přímé pedagogické činnosti týdně;
c) a d) po dobu vzdělávání žáka (v týdenním rozsahu hodin zaokrouhleném na násobek 5)
a): P2 x 0,25
b): P4 x 0,25
c): N1 x počet hodin výuky /rok*
d): N1 x počet hodin výuky /rok*
IV. 5. 6
Další pedagogický pracovník
Výuka žáka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického pracovníka.
Rozsah práce: 1,0 úvazku
P1 x 1,0
IV. 5. 7
Školní psycholog/školní speciální pedagog
Pokud vzdělávání ve škole ovlivňuje souběh okolností podstatných pro kvalitu vzdělávání (lokalita, počet a skladba žáků s potřebou podpůrných opatření), je žádoucí přítomnost školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je navržena podpora těmito odborníky.a) školní psycholog:
P3 x 0,5
b) školní speciální pedagog:
P3 x 0,5
IV. 5. 8
Další nepedagogický pracovník
Pokud charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje přítomnost další osoby zejména osobního asistenta, případně jiné osoby poskytující podporu v průběhu vzdělávání, umožní škola nebo školské zařízení jeho přítomnost na základě a v rozsahu stanoveném v doporučení.

* Počet hodin/rok pro stanovení normované finanční náročnosti se přiřadí podle tabulky uvedené v části C.“

46. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření čtvrtého stupně“ bod 7 „Intervence“ zní:

7.
Intervence
Intervence ve čtvrtém stupni zahrnují podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogy školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení, přičemž je zaměřen na oblasti předmětů speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém i třetím stupni podpůrných opatření a dále na český znakový jazyk, prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, na prostorovou orientaci, na samostatný pohyb zrakově postižených, na práci s optickými pomůckami, na Braillovo písmo, na bazální stimulaci u žáků s kombinovanými vadami, případně vychází z dalších obtíží žáků, které vyplývají z charakteru jejich zdravotních obtíží.
Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit vzdělávání žáka.
Současně je možné využít tuto dotaci pro práci se třídou nebo skupinou žáků, pro práci v oblasti nácviku sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních schopností a praktických činností žáka. Zahrnuje také poradenskou pomoc školy, zejména školního psychologa, speciálního pedagoga, nebo školského poradenského zařízení.
A) ve školeIV. 7. 1 A
Předmět speciálně pedagogické péče
Předmět speciálně pedagogické péče vychází ze specifik obtíží žáků, které lze reedukovat.
Například rozvíjí případné zbytkové sluchové a zrakové vnímání, odezírání, rozumění mluvené
P1 x 0,15
B) ve školském zařízeníi psané řeči a její produkci, orientaci v prostoru, samostatný pohyb atd. Toto podpůrné opatření směřuje k nejvyšší možné samostatnosti žáka.
Rozsah: 3 h týdně
skupinová práce; individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny
reedukační skupiny (max. 4 žáci)
IV. 7. 2 A
Pedagogická intervence
Pedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na školní práci a k rozvoji žádoucích vědomostí, dovedností a postojů žáků. Je možné využívat tuto dotaci ke zlepšení adaptace žáka na školu, třídu, oddělení nebo studijní skupinu nebo také k dlouhodobé péči o vztahovou síť třídy.
Rozsah: 3 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině
individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny
P1 x 0,15
IV. 7. 2 BPedagogická intervence slouží k podpoře přípravy žáků na školu, k rozvoji školních dovedností a k rozvoj i komunikace a sebeobslužných dovedností, sociálních kompetencí, praktických činností žáků ve školském zařízení.
Rozsah: 1 h týdně
maximálně 6 žáků ve skupině
individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny
P1 x 0,05

“.

47. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně“ u bodu 2 „Úprava obsahu a výstupů vzdělávání“ se ve druhém sloupci za slovo „umožněno“ vkládá slovo „zejména“.

48. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně“ bod 4 „Individuální vzdělávací plán“ zní:

4.
Individuální vzdělávací plán
V. 4Individuální vzdělávací plán navrhuje
školské poradenské zařízení jako podpůrné opatření, zpracovává škola. Vychází z potřeby úprav obsahu a výstupů vzdělávání žáka, ze školního vzdělávacího programu a speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
Individuální vzdělávací plán zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci, včetně možnosti podpory školským poradenským zařízením nebo školním psychologem či speciálním pedagogem. Může vymezovat podmínky pro činnost asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící, využívání alternativních forem komunikace, pokud je to potřeba; dále případně obsahuje úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáka a využití speciálních učebnic, speciálních učebních pomůcek a kompenzačních pomůcek. Individuální vzdělávací plán pro neslyšící žáky může obsahovat vedle výuky českého znakového jazyka také výuku českého jazyka jako jazyka cizího; rozsah výuky je stanovován ve spolupráci se školským poradenským zařízením.

“.

49. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně“ bod 5 „Personální podpora“ zní:

5.
Personální podpora
V. 5
Personální podpora
Umožňuje podporu pedagogického pracovníka a současně žáka v případech, kdy je proces vzdělávání znesnadněn charakterem speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které vyžadují další osobu k podpoře vzdělávacího procesu.
V. 5. 1
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3
Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 1 A a IV. 5. 1 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou
P2 x 1,0
v § 5 odst. 3. Asistent pedagoga je využíván v rozsahu celé výuky žáka.
Rozsah podpory týdně:
36 hodin přímé pedagogické činnosti.
Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.
V. 5. 2
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4
Toto podpůrné opatření se využije, pokud speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují využití asistenta pedagoga ve větším rozsahu než u variant podpůrného opatření III. 5. 2 A a IV. 5. 2 A; rozsah doporučené pedagogické činnosti odpovídá vzdělávání ve škole, jakož i době vzdělávání a poskytování školských služeb ve školském zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná právnická osoba.
Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje činnost asistenta pedagoga vymezenou v § 5 odst. 4. Asistent pedagoga je využíván v rozsahu celé výuky žáka.
Rozsah podpory týdně:
36 hodin přímé pedagogické činnosti.
Konkrétní rozsah práce související s přímou pedagogickou činností školské poradenské zařízení neurčuje.
P4 x 1,0
V. 5. 3
Tlumočník českého znakového jazyka
a) Pro žáka, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem, pro něhož je český znakový jazyk jazykem preferovaným, je využíván po celou dobu vyučování tlumočník českého znakového jazyka. Tlumočník českého znakového jazyka může být využíván i pro skupinu žáků a dále pro komunikaci s vrstevníky ve škole.
Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka v týdenním rozsahu hodin zaokrouhleném na násobek 5, nejvýše 40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba jako činnost školy). V časové dotaci na práci tlumočníka je třeba zohlednit potřebu přípravy tlumočení a přestávky, v zájmu kvality práce tlumočníka.
b) Pro neslyšícího žáka, který využívá přednostně jiné typy komunikačních prostředků a český znakový jazyk není jeho preferovaným jazykem, stanovuje školské poradenské zařízení potřebnost a rozsah působení tlumočníka českého znakového jazyka ve výuce na základě preferencí žáka a jeho potřeb. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje přítomnost přepisovatele pro neslyšící.
Rozsah práce: odpovídá délce výuky žáka v týdenním rozsahu hodin zaokrouhleném na násobek 5, nejvýše 40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení, pokud vykonává jeho činnost stejná osoba jako činnost školy)
a):
N1 x počet hodin výuky /rok*

b):
N1 x počet hodin výuky /rok*
V. 5. 4
Přepisovatel pro neslyšící
Žák, který nemůže vnímat mluvenou řeč sluchem nebo ji může vnímat omezeně a jeho preferovaným jazykem je český jazyk nebo komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob z něj vycházející, využívá zejména služeb přepisovatele pro neslyšící; vždy je však nutno respektovat preference a potřeby žáka.
Rozsah práce: po dobu vyučování žáka v týdenním rozsahu hodin zaokrouhleném na násobek 5, nejvýše 40 h/týden/žák - (včetně služeb pro školské zařízení, pokud jeho činnost vykonává stejná osoba jako činnost školy)
N1 x počet hodin výuky /rok*
V. 5. 5 BPokud žák navštěvuje školu a školské zařízení, jejichž činnost vykonávají různé osoby, a jeho zapojení do činností školského zařízení vyžaduje služby:

a) asistenta pedagoga podle § 5 odst. 3, b)asistenta pedagoga podle § 5 odst. 4,

c) tlumočníka českého znakového jazyka,

d) nebo přepisovatele pro neslyšící,

Rozsah práce:
a) a b) 9 hodin přímé pedagogické činnosti týdně;
c) po dobu vzdělávání žáka (v týdenním rozsahu hodin zaokrouhleném na násobek 5)
d) po dobu vzdělávání žáka (v týdenním rozsahu hodin zaokrouhleném na násobek 5)
a):
P2 x 0,25

b):
P4 x 0,25

c):
N1 x počet hodin výuky /rok*

d):
N1 x počet hodin výuky /rok*
V. 5. 6
Další pedagogický pracovník
Výuka vyžaduje přítomnost dalšího pedagogického pracovníka ve třídě po celou dobu výuky.P1
V. 5. 7
Školní speciální pedagog
Školní speciální pedagog podporuje vzdělávání žáků s nejvyšší mírou podpory.P3 x 0,5
V. 5. 8
Další nepedagogičtí pracovníci
Pokud charakter obtíží žáka vyžaduje přítomnost další osoby, zejména osobního asistenta, případně další osoby pro vzdělávání žáka nezbytné, umožní škola jeho přítomnost na základě doporučení školského poradenského zařízení.

“.

50. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce „Podpůrná opatření pátého stupně“ bod 7 „Intervence“ zní:

7.
Intervence
V. 7.
Intervence
Intervence v pátém stupni zahrnuje podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické intervence, je cíleně zaměřená na maximální podporu pro žáky. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení; je zaměřen na nápravy, které vyplývají z charakteru zdravotních a jiných obtíží žáků. Zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uváděné ve čtvrtém stupni podpory, případně ve třetím nebo druhém stupni podpory.
Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je snaha posílit vzdělávání žáka. Vždy se respektuje i potřeba odpočinku a změny činností u žáka.
Současně je možné využít tuto dotaci pro práci se třídou nebo skupinou žáků, pro práci v oblasti nácviku sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních schopností a praktických dovedností žáka. Zahrnuje také poradenskou pomoc školy, zejména školního psychologa, školního speciálního pedagoga nebo školského poradenského zařízení.
V. 7. 1
Předměty speciálně pedagogické péče
Předmět speciálně pedagogické péče, vychází ze specifik obtíží žáka.
Rozsah práce: 4 h týdně
skupinová práce; individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny
reedukační skupiny (max. 4 žáci)
P1 x 0,2
V. 7. 2
Pedagogická intervence
Skupinová práce pedagogického pracovníka se žákem, která slouží k rozvoji žáka, podpoře jeho učení, rozvoji vědomostí, dovedností a postojů žáka, dále k rozvoji jazykových kompetencí a sociálních a adaptivních dovedností žáka, rozvoji komunikačních schopností a nácviku samostatnosti a sebeobslužných činností.
Individuální práce pouze v případě, že pro daného žáka nelze využít skupinovou formu zařazením do již existující skupiny
Rozsah práce: 2 h/týden
maximálně 6 žáků ve skupině
P1 x 0,1

“.

51. V příloze č. 1 oddíl 4 část B zní:

4. Část B

Vysvětlivky zkratek:

Univ. - pomůcky pro všechny typy postižení

NKS - narušená komunikační schopnost

MP - mentální postižení

TP - tělesné postižení

KŽP - kulturní a životní podmínky

SPCh - specifické poruchy chování

Sluch - sluchové postižení

Zrak - zrakové postižení

PAS - poruchy autistického spektra

Postižení Kód Kompenzačních pomůcka, speciální učebnice nebo speciálních učební pomůcka Normovaná finanční náročnost
Univ.U.II.1.01Úprava a strukturace prostoru (nábytek, podoba pracovního místa, osvětlení, odhlučnění apod.)500 Kč
Univ.U.II.2.01Základní materiální a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřebního materiálu)500 Kč
Univ.U.II.2.02Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí500 Kč
Univ.U.II.2.03Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)500 Kč
Univ.U.II.2.04Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (paměť, pozornost, myšlení)500 Kč
Univ.U.II.2.05Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky včetně pohybu v prostoru500 Kč
Univ.U.II.2.06Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky500 Kč
Univ.U.II.2.07Pomůcky pro rozvoj řeči, komunikačních schopností a logopedickou podporu (dle potřeby žáka)500 Kč
Univ.U.II.2.08Pomůcky pro rozvoj čtení a psaní (v libovolné rovině dle potřeby žáka)500 Kč
Univ.U.II.2.09Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka500 Kč
Univ.U.II.2.10Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky500 Kč
Univ.U.II.2.11Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek2000 Kč
Univ.U.II.2.12Pomůcky pro učení nebo do výuky ostatních nauk. předmětů dle povahy SVP žáka500 Kč
Univ.U.II.2.13Pomůcky pro učení se cizímu jazyku nebo do výuky cizího jazyku500 Kč
Univ.U.II.2.14Pomůcky pro rozvoj orientace v čase500 Kč
Univ.U.II.2.15Pomůcky pro rozvoj prostorové a pravolevé orientace500 Kč
Univ.U.II.2.16Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace500 Kč
Univ.U.II.2.17Pomůcky pro podporu dovednosti učení se a využití různých učebních stylů500 Kč
Univ.U.II.3.01Výukový, kompenzační či na rozvoj funkce zaměřený software2000 Kč
Univ.U.II.4.01Počítač /notebook/tablet (podle potřeb žáka)5000 Kč
Univ.U.III.1.01Úprava a strukturace prostoru (nábytek, podoba prac. místa, osvětlení, odhlučnění apod.)1250 Kč
Univ.U.III.2.01Základní materiální a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřebního materiálu)1250 Kč
Univ.U.III.2.02Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí1250 Kč
Univ.U.III.2.03Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)1500 Kč
Univ.U.III.2.04Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (paměť, pozornost, myšlení)1500 Kč
Univ.U.III.2.05Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky včetně pohybu v prostoru1500 Kč
Univ.U.III.2.06Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky1500 Kč
Univ.U.III.2.07Pomůcky pro rozvoj řeči, komunikačních schopností a logopedickou podporu (dle potřeby žáka)1500 Kč
Univ.U.III.2.08Pomůcky pro rozvoj čtení a psaní (v libovolné rovině dle potřeby žáka)1250 Kč
Univ.U.III.2.09Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka1250 Kč
Univ.U.III.2.10Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky1250 Kč
Univ.U.III.2.11Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek4000 Kč
Univ.U.III.2.12Pomůcky pro učení se cizímu jazyku nebo do výuky cizího jazyku1500 Kč
Univ.U.III.2.13Pomůcky pro učení nebo do výuky ostatních nauk. předmětů dle povahy SVP žáka1000 Kč
Univ.U.III.2.14Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace1500 Kč
Univ.U.III.2.15Pomůcky pro podporu dovednosti učení se a využití různých učebních stylů1000 Kč
Univ.U.III.3.01Výukový, kompenzační či na rozvoj funkce zaměřený software4000 Kč
Univ.U.III.3.02Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci5000 Kč
Univ.U.III.4.01Počítač /notebook/tablet (podle potřeb žáka)8000 Kč
Univ.U.III.4.02Diktafon1500 Kč
Univ.U.IV.1.01Úprava a strukturace prostoru (nábytek, podoba prac. místa, osvětlení, odhlučnění apod.)2000 Kč
Univ.U.IV.2.01Základní materiální a didaktické vybavení pro žáka se SVP (vč. spotřebního materiálu)2000 Kč
Univ.U.IV.2.02Pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí2000 Kč
Univ.U.IV.2.03Pomůcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)1500 Kč
Univ.U.IV.2.04Pomůcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (paměť, pozornost, myšlení)3000 Kč
Univ.U.IV.2.05Pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky včetně pohybu v prostoru2250 Kč
Univ.U.IV.2.06Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky2250 Kč
Univ.U.IV.2.07Pomůcky pro rozvoj řeči, komunikačních schopností a logopedickou podporu (dle potřeby žáka)3000 Kč
Univ.U.VI.2.08Pomůcky pro učení se českému jazyku nebo do výuky českého jazyka2000 Kč
Univ.U.IV.2.09Pomůcky pro učení se matematice nebo do výuky matematiky3000 Kč
Univ.U.IV.2.10Alternativní podoba výukových materiálů nebo převod učebnic (např. audiopodoba)3000 Kč
Univ.U.IV.2.11Sada názorných či manipulačních učebních/didaktických pomůcek6000 Kč
Univ.U.IV.3.01Výukový, kompenzační či na rozvoj funkce zaměřený software6000 Kč
Univ.U.IV.3.02Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci8000 Kč
Univ.U.V.1.01Úprava a strukturace prostoru (nábytek, podoba prac. místa, osvětlení, odhlučnění apod.)4000 Kč
Univ.U.V.2.01Alternativní podoba výukových materiálů nebo převod učebnic (např. audiopodoba)5000 Kč
Univ.U.V.2.02Pomůcky pro rozvoj řeči, komunikačních schopností a logopedickou podporu (dle potřeby žáka)4500 Kč
Univ.U.V.3.01Komunikační programy pro alternativní a augmentativní komunikaci18400 Kč
Univ.U.V.4.01Počítač /notebook/tablet (podle potřeb žáka)12000 Kč
NKSA.II.2.01Logopedické zrcadlo1300 Kč
NKSA.II.3.01Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání3000 Kč
SluchC.II.3.01Software pro rozvoj sluchového vnímání4000 Kč
TPD.II.1.01Stůl s výškově a úhlově nastavitelnou plochou6000 Kč
TPD.II.1.02Protiskluzová podložka2300 Kč
TPD.II.1.03Židle s pevnou podnožkou3000 Kč
TPD.II.1.04Přenosné stojany pro práci na lavici1000 Kč
TPD.II.1.05Speciální židle s područkami - pro žáky, kteří mají bezpečný sed6000 Kč
TPD.II.2.02Manipulační pomůcky pro rozvoj grafomotoriky2000 Kč
KŽPH.II.2.01Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení750 Kč
KŽPH.II.2.07Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení, českého jazyka, matematiky700 Kč
ZrakI.II.1.01Sklopná deska s protiskluzovou fólií2000 Kč
ZrakI.II.1.04Mechanické zvětšovací zařízení - lupa500 Kč
ZrakI.II.2.02Pracovní sešity s výraznou konturou2000 Kč
ZrakI.II.2.03Pomůcky pro rozvoj smyslů a vizuomotorické koordinace3000 Kč
ZrakI.II.2.04Pomůcky pro výuku tělesné výchovy (ozvučené míče apod.)1000 Kč
NadáníK.II.2.01Základní materiální vybavení pro nadaného či mimořádně nadaného žáka (vč. spotřebního materiálu)500 Kč
NadáníK.II.2.02Mikroskop2000 Kč
NadáníK.II.2.03Preparační soupravy500 Kč
NadáníK.II.2.05Mapy500 Kč
NadáníK.II.2.06Globus1500 Kč
NadáníK.II.2.09Elektronické a technické stavebnice5000 Kč
NadáníK.II.2.11Kopírovací karta (např. do knihovny)1000 Kč
NadáníK.II.2.12Flipchart3000 Kč
NadáníK.II.2.13Průkazy do knihoven s on-line přístupy k odborným databázím600 Kč
NadáníK.II.2.14Alternativní učebnice a učební texty1000 Kč
NadáníK.II.2.15Encyklopedie, atlasy a odborné slovníky2000 Kč
NadáníK.II.2.17Soubor pomůcek/publikací pro rozvoj nadání3000 Kč
NadaníK.II.2.18Sada materiálového vybavení pro zpracování (soutěžních) projektů1000 Kč
NadáníK.II.3.01Výukový software2000 Kč
NadáníK.II.4.01Tablet5000 Kč
NKSA.III.3.02Software pro rozvoj českého jazyka - slovní zásoby, pravopisu, syntaxe2000 Kč
NKSA.III.3.03Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání5000 Kč
MPB.III.2.04Demonstrační obrázky2000 Kč
MPB.III.2.05Didaktické pomůcky pro činnostní učení1000 Kč
MPB.III.2.08Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením2500 Kč
MPB.III.2.10Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy1500 Kč
MPB.III.2.11Bubny, Orffovy nástroje, perkuse4000 Kč
MPB.III.3.01Výukový software4000 Kč
MPB.III.4.01Multidotykový počítač12000 Kč
SluchC.III.3.01Elektronická učebnice pro výuku českého znakového jazyka2000 Kč
TPD.III.1.01Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.)7000 Kč
TPD.III.1.02Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka10000 Kč
TPD.III.1.03Madla k WC900 Kč
TPD.III.1.04Polohovací pytle4000 Kč
TPD.III.1.05Držák berlí na lavici560 Kč
TPD.III.1.06Pomůcky pro činnost žáka v prostoru2000 Kč
TPD.III.1.07Pomůcky pro pohyb a poloho vání v prostoru (např. schůdky, područky, gymbally apod.)2000 Kč
TPD.III.2.01Speciální rýsovací pomůcky5000 Kč
TPD.III.2.02Pomůcky pro výuku tělesné výchovy - rovnovážné a balanční pomůcky pro senzomotorickou stimulaci10000 Kč
TPD.III.4.01Dotykový monitor15000 Kč
PASE.III.1.01Nábytek ke strukturalizaci prostoru (policový regál, skříňky apod.)8000 Kč
PASE.III.2.01Sada strukturovaných krabic2500 Kč
PASE.III.2.05Speciální učebnice3000 Kč
PASE.III.2.06Individualizované pomůcky (symboly, sešity, pracovní listy, deníky, scénáře, schémata, strukturované úkoly apod.)2500 Kč
PASE.III.4.02Dotykový monitor12000 Kč
PASE.III.4.03Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.)1500 Kč
SPChF.III.1.01Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball apod.)2000 Kč
SPChF.III.1.02Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce1200 Kč
SPChF.III.3.01Výukový software4000 Kč
KŽPH.III.2.01Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení1500 Kč
KŽPH.III.2.02Psací a rýsovací náčiní500 Kč
KŽPH.III.2.04Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného rozhledu1250 Kč
ZrakI.III.1.01Hardware a software na kompenzaci zrakových funkcí (zvětšovací zařízení, optické pomůcky)30000 Kč
ZrakI.III.1.02Mechanické zvětšovací zařízení - lupa2000 Kč
ZrakI.III.1.04Klávesnice pro slabozraké500 Kč
ZrakI.III.2.01Elektronická verze učebnic4000 Kč
ZrakI.III.2.02Didaktické pomůcky pro výuku naukových předmětů, upravené pro slabozraké žáky4500 Kč
ZrakI.III.2.04Pomůcky k rýsování slabozrakých500 Kč
ZrakI.III.2.05Kalkulátor s velkým displejem a hlasovým výstupem4000 Kč
ZrakI.III.2.06Sešity v odpovídajícím formátu500 Kč
ZrakI.III.2.07Tabulky na psaní Braillova písma a pomůcky pro výuku Braillova písma1500 Kč
ZrakI.III.2.08Zy-Tex papír A45500 Kč
NadáníK.III.2.01Mikroskop10000 Kč
NadáníK.III.2.02Binokulární lupa10000 Kč
NadáníK.III.2.04Dalekohled10000 Kč
NadáníK.III.2.06Soupravy na přírodovědné pokusy a výzkumy10000 Kč
NadáníK.III.2.07Odborné knihy pro oblasti rozšiřujícího učiva včetně elektronických publikací3000 Kč
NadáníK.III.2.08Odborné časopisy (i elektronické verze a včetně ročního předplatného)2000 Kč
NadaníK.III.2.09Pronájem (vybavení) odborného pracoviště včetně odborného personálu50000 Kč
NadaníK.III.2.10Soubor pomůcek/publikací pro rozvoj nadání6000 Kč
NadaníK.III.2.11Sada materiálového vybavení pro zpracování (soutěžních) projektů3000 Kč
NadáníK.III.3.01Výukový software4000 Kč
NadáníK.III.3.02Odborné programy pro podporu sběru, evidence nebo zpracování výzkumných dat20000 Kč
NadáníK.III.4.01Počítač/notebook/tablet (dle potřeby žáka)12000 Kč
NadáníK.III.4.04Videokamera a střihačský program7000 Kč
NKSA.IV.1.01Pomůcky pro alternativní komunikaci3000 Kč
NKSA.IV.1.03Komunikátor8000 Kč
NKSA.IV.3.01Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu7500 Kč
MPB.IV.1.02Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace5000 Kč
MPB.IV.2.01Názorné didaktické (manipulační) pomůcky8000 Kč
MPB.IV.2.02Speciální učebnice pro žáky základní školy speciální5000 Kč
MPB.IV.2.04Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci10000 Kč
MPB.IV.2.05Pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky8000 Kč
MPB.IV.2.06Montessori pomůcky (sada)8000 Kč
MPB.IV.3.01Výukové programy10000 Kč
SluchC.IV.1.01Pomůcky pro podporu dalších komunikačních systémů1000 Kč
SluchC.IV.2.01Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením3000 Kč
SluchC.IV.3.01Multimediální učebnice s podporou českého znakového jazyka9000 Kč
SluchC.IV.3.02SW a HW pro automatický přepis mluvené řeči v reálném čase12000 Kč
TPD.IV.1.01Vozík mechanický22000 Kč
TPD.IV.1.02Nájezdové ližiny8200 Kč
TPD.IV.1.03Schodolez nebo jiné obdobné zařízení116000 Kč
TPD.IV.1.04Nástavce na WC1200 Kč
TPD.IV.1.05Stůl vhodný k vozíku10000 Kč
TPD.IV.1.06Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.)11000 Kč
TPD.IV.1.07Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka30000 Kč
TPD.IV.1.08Pomůcky pro pohyb a poloho vání v prostoru (např. schůdky, područky, gymbally apod.)4000 Kč
TPD.IV.2.01Taktilně haptické didaktické pomůcky5000 Kč
TPD.IV.2.02Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci5000 Kč
TPD.IV.2.03Pomůcky pro rozvoj motoriky5000 Kč
TPD.IV.4.01Kamery připevněné na monitoru PC k snímání pohybů hlavy (včetně SW)40000 Kč
PASE.IV.1.01Komunikátor5000 Kč
PASE.IV.1.03Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.)8000 Kč
PASE.IV.2.01Individualizované pomůcky (symboly, speciální učebnice, sešity, pracovní listy, deníky, scénáře, schémata, strukturované úkoly apod.)5000 Kč
PASE.IV.2.02Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (zvukové hračky, komunikační tabulky aj.)8000 Kč
ZrakI.IV.1.01Zápisník pro nevidomé a slabozraké85000 Kč
ZrakI.IV.1.02Pichtův psací stroj15000 Kč
ZrakI.IV.1.03Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu3000 Kč
ZrakI.IV.1.04Diktafon2500 Kč
ZrakI.IV.1.05Vodící lišty8000 Kč
ZrakI.IV.1.06Braillský řádek90000 Kč
ZrakI.V.1.07Kalkulátor s hlasovým výstupem4000 Kč
ZrakI.IV.1.08Braillská tiskárna130000 Kč
ZrakI.IV.1.09Televizní lupa90000 Kč
ZrakI.IV.1.10Zvětšovací/čtecí zařízení pro slabozraké a nevidomé60000 Kč
ZrakI.IV.2.01a)Učebnice v Braillově písmu nebo alikvótní částka na přepis do Braillova bodového písma (500 stran)10000 Kč
ZrakI.IV.2.01b)Učebnice v Braillově písmu nebo alikvótní částka na přepis do Braillova bodového písma (1000 stran)20000 Kč
ZrakI.IV.2.01c)Učebnice v Braillově písmu nebo alikvótní částka na přepis do Braillova bodového písma (2000 stran)40000 Kč
ZrakI.IV.2.02Braillský papír800 Kč
ZrakI.IV.2.03Fuser - příprava názorných edukačních materiálů40000 Kč
ZrakI.IV.2.04Rýsovací souprava pro nevidomé7000 Kč
ZrakI.IV.2.05Atlasy, reliéfní plánky a 3D modely20000 Kč
ZrakI.IV.2.06Speciální pomůcky na tělesnou výchovu5000 Kč
ZrakI.IV.3.01Čtecí a odečítací programy40000 Kč
NadáníK.IV.2.02Soupravy na přírodovědné pokusy a výzkumy30000 Kč
NadáníK.IV.2.03Odborné knihy a časopisy včetně elektronických pro podporu výzkumné činnosti10000 Kč
NadáníK.IV.3.1Odborné programy pro podporu sběru, evidence nebo zpracování výzkumných dat50000 Kč
NadáníK.IV.4.1Licence pro online přístup k databázím odborných publikací50000 Kč
NKSA.V.1.01Pomůcky pro alternativní komunikaci2000 Kč
NKSA.V.1.03Komunikátor10000 Kč
NKSA.V.2.01Speciální učební materiály pro rozvoj čtení3000 Kč
NKSA.V.2.02Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových kompetencí5000 Kč
NKSA.V.2.05Pomůcky pro myofunkční terapii a orofaciální stimulaci7000 Kč
MPB.V.3.01Speciální softwarové vybavení4000 Kč
SluchC.V.1.01Pomůcky pro alternativní komunikaci3000 Kč
SluchC.V.1.02Spotřební materiál na výrobu pomůcek pro augmentativní a alternativní komunikaci2000 Kč
TPD.V.1.01Polohovací sedačka/lehátko10000 Kč
TPD.V.1.02Zvedák30000 Kč
TPD.V.1.03Židle uzpůsobená fyziologickým potřebám žáka50000 Kč
TPD.V.4.01Držák na tablet včetně ochranného obalu8000 Kč
TPD.V.4.02Joystick pro alternativní ovládání tabletu6000 Kč
TPD.V.4.03PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením50000 Kč

“.

52. V příloze č. 1 oddíl 5 část C zní:

5. Část C:

Rozsah poskytovaného podpůrného opatřeníPočet hodin/rok
5hod/týden200
10hod/týden400
15hod/týden600
20hod/týden800
25hod/týden1000
30hod/týden1200
35hod/týden1400
40hod/týden1600

“.

53. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán“.

54. Příloha č. 3 se zrušuje.

55. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském zařízení“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Poskytování podpůrného opatření na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a jeho normovaná finanční náročnost se řídí dosavadními právními předpisy.

2. Pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině vzděláván žák, pro něhož bylo vydáno doporučení spočívající v podpoře asistentem pedagoga, učitelem nebo dalším pedagogickým pracovníkem přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, uplatňuje se na třídu, oddělení nebo studijní skupinu omezení počtu pedagogických pracovníků podle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a to až do skončení platnosti tohoto doporučení.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

(6) Školské poradenské zařízení poradenskou službu směřující k zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáka neposkytne, je-li platné dříve vydané doporučení, které bylo žadateli vydáno stejným nebo jiným školským poradenským zařízením, s výjimkou případu uvedeného ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných6).

6) § 15 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

2. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby ve školském poradenském zařízení

“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.