Vyhláška č. 246/2019 Sb.Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020

Čiastka 105/2019
Platnosť od 24.09.2019
Účinnosť od 01.01.2020

246

VYHLÁŠKA

ze dne 17. září 2019

o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.:


§ 1

Roční příspěvek cestovní kanceláře

Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu od 1. ledna 2020 činí 0,05 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 188/2018 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019, se zrušuje.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2019 s výjimkou § 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministryně:

Ing. Dostálová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené