Nařízení vlády č. 234/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 101/2019
Platnosť od 12.09.2019
Účinnosť od 27.09.2019

234

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. srpna 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 19/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Ohlášení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.

2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.

3. V příloze č. 1 část A zní:

„Část A.

Druh lesní dřeviny/zkratka druhu lesní dřevinyCílové hospodářské soubory - vhodná stanovištěSadební materiál lesních dřevin podle části B. v tis. ks na 1 ha**)
Borovice lesní/BO13,21,239
01*), 27, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 578
Bříza bělokorá/BR01*), 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 796
Bříza pýřitá/BRP01*), 39, 77, 796
Bříza karpatská/BRC01*), 71,73, 756
Buk lesní/BK25, 27, 45, 55,9
01*), 13, 21, 23, 41, 43, 47, 51, 53, 57, 71, 73, 75, 778
Douglaska tisolistá/DG13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 51, 53, 553
Dub letní/DB19,25,4510
01*), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*), 57*), 59*)8
Dub zimní/DBZ25,4510
01*), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*)8
Dub cer/CER23*), 25*)6
Habr obecný/HB01*), 19, 21, 23, 25, 41, 456
Jasan ztepilý/JS01*), 19, 21, 25, 29, 45, 47, 55, 576
Jasan úzkolistý/JSU196
Javor mléč/JV01*), 19, 21, 25, 41, 45, 47, 51, 55, 576
Javor klen/KL01*), 19, 21, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 796
Javor babyka/BB01*), 19, 21, 25, 456
Jedle bělokorá/JD01*), 21, 23, 25, 27, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 795
Jeřáb ptačí/JR01*), 13, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 796
Jeřáb břek, břek/BRK01*), 256
Jeřáb muk, muk/MK01*), 256
Jilm habrolistý/JL01*), 19, 25, 41, 45, 476
Jilm horský/JLH25, 41, 45, 51, 556
Jilm vaz/JLV19, 25, 41, 456
Lípa malolistá/LP01*), 19, 21, 23, 25, 27, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 576
Lípa velkolistá/LPV01*), 25, 41, 45, 51, 55, 576
Modřín opadavý/MD13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 753
Olše lepkavá/OL01*), 19, 25, 27, 29, 39, 47, 57, 594
Olše šedá/OLS01*), 29, 39, 47, 57, 59, 77, 794
Smrk ztepilý/SM51, 53, 554
39, 57, 593,5
01*), 71, 73, 75, 77, 793
Topol osika/OS01, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 794
Třešeň ptačí/TR25, 45, 556
Vrba jíva/JIV01*)4
Vrba bílá/VR19, 294

*) Platí pouze pro některé soubory lesních typů zařazené do cílových hospodářských souborů podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.

**) Počet kusů sadebního materiálu na 1 ha se odvodí vynásobením minimálních hektarových počtů procentem projektovaného zastoupení dřeviny.“.

4. V příloze č. 2 části A odst. IV. písm. a) se text „č. 83/1996 Sb.“ nahrazuje textem „č. 298/2018 Sb.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Dotace na péči o lesní porost podle § 2 odst. 1 písm. b) a dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 185/2015 Sb. na lesním porostu, který byl založen na zemědělské půdě podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytuje podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.