226

VYHLÁŠKA

ze dne 27. srpna 2019

o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb.:


§ 1

Druhy a obsah pracovnělékařských prohlídek

(1) Druhy pracovnělékařských prohlídek jsou

a) vstupní prohlídka,

b) periodická prohlídka,

c) mimořádná prohlídka, nebo

d) výstupní prohlídka.

(2) Při pracovnělékařské prohlídce zjišťuje posuzující lékař zdravotní stav občana nebo příslušníka. Součástí pracovnělékařské prohlídky je zjišťování anamnestických dat. Zdravotní způsobilost občana nebo příslušníka posoudí posuzující lékař na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření a nároků kladených na činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo má být občan nebo příslušník ustanoven. Výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství lze u příslušníka pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že od posledního vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace nebyla zjištěna změna zdravotního stavu1).

§ 2

Vstupní prohlídka

(1) Vstupní prohlídka se provádí u

a) občana před přijetím do služebního poměru,

b) příslušníka před ustanovením na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost,

c) příslušníka, u něhož má dojít k rozšíření činnosti nad rámec posouzení zdravotního stavu vztahujícího se k dosavadnímu výkonu služby na služebním místě, nebo

d) příslušníka před ustanovením na služební místo u jiného bezpečnostního sboru.

(2) Při vstupní prohlídce se postupuje podle § 1 odst. 2 s tím, že

a) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. a) nebo d), provede se komplexní fyzikální vyšetření občana nebo příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak; podle zjištěného zdravotního stavu občana nebo příslušníka lze provést i jiná odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař, nebo

b) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. b) nebo c), provede se komplexní fyzikální vyšetření příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

§ 3

Periodická prohlídka

Periodická prohlídka se provádí jednou za 2 roky ode dne vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ze vstupní nebo poslední periodické prohlídky, v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, elektrokardiografického vyšetření, popřípadě dalších odborných vyšetření uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce a odborných vyšetření stanovených posuzujícím lékařem podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících z výkonu služby na služebním místě, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

§ 4

Mimořádná prohlídka

(1) Při mimořádné prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících z výkonu služby na služebním místě, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

(2) Mimořádná prohlídka se provádí u příslušníků, pokud

a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví atomový zákon2),

b) byl výkon služby přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, těžkého úrazu, onemocnění spojeného s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo

c) došlo k přerušení výkonu služby na služebním místě nebo výkonu služby po dobu delší než 6 měsíců.

(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí

a) na návrh služebního funkcionáře, pokud lze důvodně předpokládat, že došlo ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti pro výkon služby na služebním místě nebo pro výkon služby,

b) z podnětu poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo ošetřujícího lékaře služebnímu funkcionáři, pokud zjistí, že došlo k takové změně zdravotního stavu příslušníka, která by mohla ovlivnit zdravotní způsobilost, nebo

c) na žádost příslušníka služebnímu funkcionáři v případě zdravotních potíží, které mají vliv na zdravotní způsobilost pro výkon služby.

§ 5

Výstupní prohlídka

Výstupní prohlídka se provádí před skončením služebního poměru. Při výstupní prohlídce se provádějí lékařská vyšetření v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření posuzujícím lékařem, který popřípadě stanoví rozsah dalších odborných vyšetření podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

§ 6

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Poskytovatel pracovnělékařských služeb vydá na základě pracovnělékařské prohlídky občana nebo příslušníka lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který obsahuje náležitosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 nebo 4 k této vyhlášce.

§ 7

Přechodné ustanovení

Posuzování zdravotní způsobilosti, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

2. Vyhláška č. 407/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

3. Vyhláška č. 334/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.

4. Vyhláška č. 46/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.


Ministr vnitra:

Hamáček v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 226/2019 Sb.

Podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace

Oddíl I

Obecná ustanovení

1. Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí, stavů a vad a přidružených zdravotních problémů (oddíl III) se člení podle zdravotní náročnosti na sloupce I až III, k nim je přiřazena klasifikační značka, která odpovídá příslušné zdravotní způsobilosti občana nebo příslušníka pro výkon služby na služebním místě. Zdravotní klasifikace vyjadřují rozsah schopnosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru a jsou jedním z podkladů pro vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. Označují se příslušnou klasifikační značkou. Klasifikační značka „A“ vyjadřuje jeho zdravotní způsobilost pro výkon služby bez podmínky nebo pro výkon služby na služebním místě bez podmínky. Klasifikační značka „C“ vyjadřuje jeho zdravotní způsobilost pro výkon služby na služebním místě s podmínkou. Klasifikační značka „D“ vyjadřuje jeho zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby na služebním místě nebo dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon služby na služebním místě, pro něž je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost, nebo dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

2. Při stanovení zdravotní klasifikace „C“ se v bodu 3 lékařského posudku (příloha č. 4) stanoví neschopnost pro výkon činností ze Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech uvedeném v oddílu II.

3. Občané a příslušníci se posuzují podle příslušného sloupce zdravotní klasifikace, který je uveden v Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech s ohledem na příslušné služební místo.

Oddíl II

Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech podle katalogu činností v bezpečnostních sborech

Celní správa České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.1. Celní správa České republiky
vrchní inspektorbod 3
komisařbod 6

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.1. Celní správa České republiky
vrchní referentbod 1, 2, 3
asistentbod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní asistentbod 1, 2, 3, 4
inspektorbod 2, 4, 5, 6, 9, 10
vrchní inspektorbod 1, 2, 4, 9
komisařbod 3, 5
vrchní komisařbod 3
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.1. Celní správa České republiky
2.1.1. Činnosti ve správě
vrchní inspektorbod 4
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1
komisařbod 1
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
vrchní referentbod 1
asistentbod 1

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.1. Celní správa České republiky
inspektorbod 1, 3, 7, 8
vrchní inspektorbod 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
komisařbod 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11
vrchní komisařbod 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
radabod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
vrchní radabod 1
vrchní státní radabod 1
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.1. Celní správa České republiky
2.1.1. Činnosti ve správě
asistentbod 1
inspektorbod 1, 2
vrchní inspektorbod 1, 2, 3
komisařbod 1, 2
vrchní komisařbod 1, 2
radabod 1, 2, 3
2.1.2. Správní činnosti
inspektorbod 1, 2, 3
vrchní inspektorbod 1, 2
komisařbod 1, 2
vrchní komisařbod 1, 2, 3
radabod 1, 2, 3
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektorbod 2
vrchní komisařbod 1, 2, 3
radabod 1
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
vrchní asistentbod 1
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1
vrchní komisařbod 1
2.1.5. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií
vrchní komisařbod 1
radabod 1

Vězeňská služba České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.2. Vězeňská služba České republiky
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.2. Další činnosti
vrchní asistentbod 1
vrchní inspektorbod 1, 2, 3
komisařbod 1, 2, 3, 4

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.2. Vězeňská služba České republiky
referentbod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní referentbod 1, 2, 3, 4, 5, 6
asistentbod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
vrchní asistentbod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5, 6
vrchní inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5, 6
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1
2.2.2. Další činnosti
asistentbod 1
inspektorbod 1

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.2. Vězeňská služba České republiky
komisařbod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
radabod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
vrchní radabod 1, 2, 3, 4
vrchní státní radabod 1
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektorbod 2
komisařbod 1, 2, 3, 4
vrchní komisařbod 1, 2, 3
radabod 1
vrchní radabod 1
2.2.2. Další činnosti
vrchní komisařbod 1, 2, 3

Policie České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.3. Policie České republiky
inspektor (s výjimkou inspektorů SPJ s činností převážně administrativního charakteru)bod 5
vrchní inspektorbod 6, 7, 9
komisařbod 5, 13
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.3. Policie České republiky
2.3.12. Další činnosti
inspektorbod 1

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.3. Policie České republiky
referentbod 1, 2, 3
vrchní referentbod 1, 5
asistentbod 1, 2, 3
vrchní asistentbod 1, 2, 3, 4
inspektorbod 4
vrchní inspektorbod 17
komisař (s výjimkou komisaře s činností převážně administrativního charakteru)bod 1, 2, 11, 14
vrchní komisař (s výjimkou vrchního komisaře s činností převážně administrativního charakteru)bod 1, 2, 7, 8, 9, 10
rada (s výjimkou rady s činností převážně administrativního charakteru)bod 2, 4
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.3. Policie České republiky
2.3.5. Dopravní činnosti
vrchní inspektorbod 1, 2
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1, 2
radabod 1
vrchní radabod 1
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1, 3
komisařbod 5
vrchní komisařbod 4
2.3.12. Další činnosti
vrchní referentbod 1
asistentbod 1, 2
vrchní asistentbod 1, 2
inspektorbod 2
vrchní inspektorbod 3

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.3. Policie České republiky
vrchní referentbod 2, 3, 4
inspektorbod 1, 2, 3, 6, 7, 8
vrchní inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 18, 19, 20
komisařbod 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
vrchní komisařbod 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14
radabod 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
vrchní radabod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní statni radabod 1, 2
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.3. Policie České republiky
2.3.1. Činnosti ve správě
vrchní inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisařbod 1, 2, 3, 4
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 4, 5
radabod 1, 2, 3
2.3.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologii
vrchní referentbod 1
asistentbod 1, 2, 3
vrchní asistentbod 1, 2, 3, 4
inspektorbod 1, 2, 3, 4
vrchní inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisařbod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
radabod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní radabod 1
2.3.3. Provozně technické činnosti
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1, 2
2.3.4. Další specializované činnosti
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1, 2, 3
radabod 1
2.3.6. Správní činnosti
vrchní inspektorbod 1
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1, 2
radabod 1, 2
2.3.7. Činnosti při zabezpečováni protokolárních akci a při realizaci dokumentárních a instruktážních multimediálních záznamů
asistentbod 1
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1, 2
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1
radabod 1
2.3.8. Činnosti výzkumné a vývojové
vrchní komisařbod 1
radabod 1, 2
vrchní radabod 1, 2
vrchní statni radabod 1, 2
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzděláváni
vrchní inspektorbod 2, 4
komisařbod 1, 2, 3, 4, 6
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 5
radabod 1, 2, 3, 4
vrchní radabod 1, 2
vrchní státní radabod 1
2.3.10. Činnost v chovu a výcviku služebních zvířat
vrchní asistentbod 1
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1
komisařbod 1, 2
vrchní komisařbod 1
radabod 1
2.3.11. Činnosti zdravotnické
vrchní asistentbod 1
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1
radabod 1, 2
vrchní radabod 1
2.3.12. Další činnosti
vrchní inspektorbod 1, 2, 4, 5
komisařbod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisařbod 1, 2, 3

Hasičský záchranný sbor České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky
2.4.11. Další činnosti
asistentbod 1
vrchní asistentbod 1

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky
referentbod 1
vrchní referentbod 1, 2
asistentbod 1
vrchní asistentbod 1, 2
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 2

Podle sloupce III. se posuzují

Občané a příslušníci jmenovaní do ostatních výše neuvedených služebních hodností, kteří vykonávají výše nespecifikované činnosti. Jestliže je příslušník zařazen v jednotce hasičského záchranného sboru kraje nebo zajišťuje doplnění minimálních početních stavů v jednotce hasičského záchranného sboru kraje, je posuzován, (musí splňovat zdravotní způsobilost) podle sloupce II.

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
komisařbod 5
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
2.5.8. Další činnosti
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1, 2, 5, 6
komisařbod 1, 2, 3
vrchní komisařbod 1, 2
radabod 1
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektorbod 1
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1, 2

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
vrchní inspektorbod 3, 4
komisařbod 4, 6
vrchní komisařbod 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
radabod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
vrchní radabod 1, 2, 3, 4
vrchní státní radabod 1, 2
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
2.5.1. Činnosti ve správě
vrchní inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisařbod 1, 2, 3, 4
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 4
radabod 1, 2
2.5.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií
vrchní inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisařbod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
radabod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní radabod 1
2.5.3. Provozně technické činnosti
vrchní inspektorbod 1
komisařbod 1
2.5.4. Další specializované činnosti
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1, 2
radabod 1
2.5.5. Správní činnosti
vrchní inspektorbod 1, 2, 3
komisařbod 1, 2
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 4
radabod 1, 2, 3, 4, 5
2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektorbod 2
radabod 1
2.5.7. Činnosti zdravotnické
radabod 1

Úřad pro zahraniční styky a informace

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
1. Základní činnosti
vrchní inspektorbod 3
komisařbod 2
2. Podpůrné činnosti
2.1. Bezpečnostní činnost
vrchní asistentbod 1, 2
asistentbod 1
2.4. Výcvikové a vzdělávací činnosti
vrchní inspektorbod 1, 2
komisařbod 1, 2
vrchní komisařbod 1

Podle sloupce II. se posuzují

1. Základní činnosti
inspektorbod 7
komisařbod 1, 3, 7
vrchní komisařbod 4, 5, 6
radabod 1, 2, 3
2. Podpůrné činnosti
2.1. Bezpečnostní činnost
inspektorbod 1, 4
vrchní inspektorbod 1, 2

Podle sloupce III. se posuzují

Občané a příslušníci zařazovaní na ostatní výše neuvedené činnosti.

Bezpečnostní informační služba

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti
Bezpečnostní informační služba
asistentbod 6
vrchní asistentbod 1
inspektorbod 1, 11
vrchní inspektorbod 1, 3, 18, 19
komisařbod 1, 4,
vrchní komisařbod 1, 4, 25
radabod 1

Podle sloupce II. se posuzuji

1. Specifické činnosti
Bezpečnostní informační služba
referentbod 1
vrchní referentbod 4
asistentbod 7
vrchní asistentbod 6, 9
inspektorbod 7
vrchní inspektorbod 7, 8, 9, 21
komisařbod 2, 6, 8, 24
vrchní komisařbod 2, 9
radabod 2, 21, 22, 23
2. Ostatní činnosti
Bezpečnostní informační služba
2.2. Provozně technické činnosti
referentbod 3
vrchní referentbod 2
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektorbod 16
komisařbod 18

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti
Bezpečnostní informační služba
asistentbod 8
vrchní asistentbod 3, 15
inspektorbod 3, 4, 6, 10, 17, 18
vrchní inspektorbod 2, 5, 6, 12, 20, 22
komisařbod 3, 5, 7, 11, 12, 13, 21
vrchní komisařbod 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13,14, 15, 22, 24
radabod 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19
vrchní radabod 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10
vrchní státní radabod 1, 2
2.Ostatní činnosti
Bezpečnostní informační služba
2.1. Činnosti ve správě
referentbod 2, 4
vrchní referentbod 1, 5
asistentbod 1, 2, 3, 9, 10
vrchní asistentbod 2, 4, 5, 11, 12
inspektorbod 2, 5, 12, 13, 14
vrchní inspektorbod 4, 13, 14, 15
komisařbod 14, 15, 16,
vrchní komisařbod 16, 17, 18
radabod 11, 12,
vrchní radabod 5
2.2. Provozně technické činnosti
vrchní referentbod 3
asistentbod 4,5
vrchní asistentbod 7, 8
inspektorbod 8, 9
vrchní inspektorbod 10, 11
komisařbod 9, 10
vrchní komisařbod 11, 12
radabod 20
2.3. Další specializované činnosti
vrchní inspektorbod 17
komisařbod 19, 20, 22
vrchní komisařbod 20, 21, 23
radabod 14, 15, 18, 19
vrchní radabod 6
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní asistentbod 10
inspektorbod 15
komisařbod 17
vrchní komisařbod 19
radabod 13
2.5. Činnosti zdravotnické
vrchní asistentbod 13, 14
inspektorbod 16
radabod 17
vrchní radabod 8

Oddíl III

ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, STAVŮ A VAD A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

Obsah:

I.Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)
II.Novotvary (C00 - D48)
III.Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)
IV.Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)
V.Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)
VI.Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)
VII.Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)
VIII.Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)
IX.Nemoci oběhové soustavy (I00 -I99)
X.Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)
XI.Nemoci trávící soustavy (K00 - K93)
XII.Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)
XIII.Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)
XIV.Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)
XV.Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - 099)
XVI.Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)
XVII.Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)
XVIII.Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)
XIX.Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)
XX.Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98)
XXI.Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 - Z99)
Tabulka pro posouzení refrakčních vad
KódNázev nemoci,stavu nebo vadyZdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
I.II.III.
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)
A00 - A09Střevní infekční nemociNosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg.Z22 přenašeč (nosič infekčních nemocí)
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníDDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů nebo vyléčené bez následkůAAA
A15 - A16TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená
A15.6
A16.5
TBC zánět pohrudnice bakteriologicky
a histologicky ověřený i neověřený
a) Veškeré formy TBC BK pozitivní i negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoliv lokalizaci. Při trvale těžkých poruchách činnosti hrudních orgánů způsobených TBC onemocněnímDDDLéčení
b) Stavy po částečné resekci plíce pro TBC, i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni RTG prokazatelná TBC ložiska, je-li dobrá funkce kardiorespiračního ústrojí a dobrý celkový stav. Stavy po jiných závažných chirurgických výkonech na hrudníku provedených pro TBC plicDDC-D
c) Inaktivní TBC dýchacího ústrojí většího rozsahu.Inaktivní TBC menšího rozsahu při špatném celkovém stavu nebo s větší poruchou funkce nebo s příznaky aktivity v posledních 3 letech u občanů, u příslušníků HZS ČR v posledním roceDDC-D
d) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při uspokojivém celkovém stavu jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledním roceD C-D C-D
e) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstů apod. a bez příznaků aktivity,jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkulotikyDA-CA-C
f) Zhojený primární komplexAAA
A17Tuberkulóza nervové soustavy
A18TBC jiných orgánů
A19Miliární tuberkulóza
a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčení nebo recidivující. Stavy po dobře zhojeném zánětu mozkových plenDDC-D
b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů. Inaktivní formy podle závažnosti následkůDC-DA-C
c) Stavy zhojené ad integrumDA-CA
A20 - A28Některé zoonotické bakteriální nemoci
A30 - A49Jiné bakteriální nemoci
A39Meningokokové infekce
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení pracovní schopnosti. Vleklá onemocnění vzdorující léčeníDDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčeníDC-DA-C
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo bez následkůAAA
A50 - A53Syfilis
a) Ústavně prokázané formy - terciální syfilis. Následné stavy po skončení léčení se závažnými poruchami funkce postižených orgánůDDD
b) Syfilis likvoropozitivní bez známek progrese a zjistitelné ložiskové neurologické a psychiatrické symptomatologie 3 roky po ukončení léčbyDDD
c) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce orgánů, včetně přetrvávající pozitivity séroreakceDDC-D
d) Po skončeném léčení neurosyfilis bez následných poruchDCA-C
e) Po skončení léčení bez následných poruchA-CAA
A54 - A64Další infekce přenášené převážně sexuálním způsobem
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon službyDDD
c) Vleklá onemocnění vzdorující léčeníDDA-C
d) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
e) Následné stavy bez poruchy nebo vyléčené bez následkůAAA
A65 - A69Jiné spirochétové nemoci
A70 - A74Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
A75 - A79Rickettsiózy
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčeníDDD
c) Nezávažné následné stavy, které vyžadují dlouhodobou dispenzarizaciDC-DC
d) Následné stavy bez poruchy funkce orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbuAAA
A80 - A89Virové infekce centrální nervové soustavy (CNS)
A80Akutní poliomyelitis
A81Pomalé virové infekce CNS
A82Vzteklina - rabies
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy s trvalými těžšími i lehčími poruchami funkce CNS. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčeníDDC-D
c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce CNS po 2 letech po prodělaném onemocněníDA-CA
A90 - A99Virové horečky a virové hemorrhagické horečky přenášené členovci
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčení.
Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů
DDD
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce 1 rok po prodělaném onemocněníDC-DC
d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkceA-CA-CA
B00 - B09Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčení.
Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů
DDD
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce, často recidivujícíDA-CA-C
d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkceAAA
B15Akutní hepatitida ANásledné stavy po těchto nemocech posuzovat dle nemocí,jež se vyvinuly na jejich podkladě. Souvislost se vyjádří tím, že se k příslušné nemoci napíše dodatek stp. B15 nebo stp. B27.
B16Akutní hepatitida B
B17Jiná akutní virová hepatitida
B19Neurčená virová hepatitida
B27Infekční mononukleóza
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Stavy do 6 měsíců od počátku onemocnění DC-DC-D
c) Stavy po 6 měsících od počátku onemocnění při negativním objektivním nálezu; bez poruch funkceA A A
B18Chronická virová hepatitida
a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklá onemocnění vzdorující léčeníDDD
b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčeníDCC
c) Stavy nejméně 1 rok po skončení léčby bez funkčního postiženíA-CA-CA
B20 - B24Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV)
R75Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience (HIV)
Z21Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience (HIV)
a) Aktivní onemocněníDDD
b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevůD C-DA-C
B25 - B34Jiné virové nemoci
B25Cytomegalovirová nemoc
B26Epidemický zánět příušnic
a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklá onemocnění vzdorující léčeníDDC-D
b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAAA
B35 - B49Mykózy
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníDDC-D
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAAA
B50 - B64Protozoární nemoci
B50 - B54Malárie
B55 - B57Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc
B58 - B64Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníDDC-D
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAAA
B65 - B83Helmintózy - hlístové nemoci
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníDDC-D
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAAA
B85 - B89Zavšivení, akarióza a jiná napadení
B99Jiné a neurčené infekční nemoci
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníDDC-D
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAAA
B90 - B94Následky infekčních a parazitárních onemocnění
a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti pro výkon služby. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníD D D
b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAA A
B95 - B97Bakteriální, virová a jiná infekční agensPouze jako dodatkové kódy

II. novotvary (C00 - D48)

C00 - C96

Zhoubné novotvary

a) Formy léčebně neovlivnitelné, rozsáhlé s metastázami

D

D

D

b) Formy léčebně ovlivnitelné, do 3 let od počátku léčby

D

C-D

C-D

c) Formy léčebně ovlivnitelné, u nichž se nejméně 3 roky nedostavily známky aktivity

D

A-C

A-C

d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu,u nichž se nejméně 5 let neobjevily známky aktivity

C-D

A-C

A-C

D00 - D09

Novotvary in situ

a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů,značně a trvale omezující funkci; rozsáhlé formy s metastázami

D

D

D

b) Formy léčením ovlivnitelné do 3 let od počátku léčby při úspěšném léčení a celkovém příznivém stavu

D

C-D

A-C

c) Formy léčením ovlivnitelné - nejméně 3 roky bez známky aktivity.

A-C

A-C

A

d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu,u nichž se nejméně 5 let neobjevily známky aktivity

A

A

A

D10 - D36

Nezhoubné novotvary

a) Neoperovatelné nebo léčením neovlivnitelné formy s těžkou poruchou orgánu, značně a trvale omezující funkci, překážející nošení výstroje a výzbroje

D

D

D

b) Léčebně upravené formy s následnou poruchou orgánu nezávažně omezující funkční zdatnost organismu a ztěžující nošení výstroje

D

A-C

A-C

c) Stavy úspěšně léčené, nepůsobící poruchy funkce orgánu a nebránící nošení výstroje a výzbroje

A

A

A

D37 - D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů,značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami

D

D

D

b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 3 roky nedostavily známky aktivity. Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu

C-D

A-C

A

III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)

D50 - D53

Nutriční anémie

a) Těžké formy snižující výkonnost organismu po neúspěšné léčbě

D

C-D

C-D

b) Lehké formy po úspěšném léčení a s dobrou výkonností organismu

A

A

A

D55 - D59

Hemolytické anémie

D60 - D64

Aplastické a jiné anémie

D65 - D69

Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy

D70 - D77

Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů

a) Vleklé formy, ústavně prokázané, léčebně neovlivnitelné

D

D

D

b) Lehčí formy léčebně ovlivnitelné

D

A-C

A-C

c) Stavy po prodělaných onemocněních s nepatrnými známkami poruchy funkce nebo bez nich, nejdříve po 3 letech po ukončení léčení, podle závažnosti onemocnění

A

A

A

d) Geneticky prokázané vady koagulace v heterozygotní formě bez klinických obtíží

A

A

A

D63

Anémie při chronických nemocech zařazených jinde

Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění

D80 - D89

Některé poruchy mechanismu imunity

a) Těžké a středně těžké formy, avšak léčením neovlivnitelné

D

C-D

C-D

b) Lehké stavy a stavy po úspěšném léčení

A

A

A

D86

Sarkoidóza

a) Vleklé, progredující formy se sklerotizujícími změnami v plicní tkáni a střední až těžkou ventilační poruchou

D

D

D

b) Vleklé, stacionární nebo pomalu progredující formy s lehčí poruchou dýchání

D

D

C-D

c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném léčení bez hrubších anatomických změn a bez poruch dýchání

D

A-C

A-C

IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 -E90)

E00 - E07

Poruchy štítné žlázy

a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, ale s příznaky tlaku na okolní orgány a s obtížemi již v klidovém stádiu. Těžké formy zvýšené činnosti štítné žlázy. Stavy snížené činnosti štítné žlázy léčebně neovlivnitelné nebo s komplikacemi

D

D

D

b) Zvětšení štítné žlázy s obtížemi při větší tělesné námaze
Trvalé lehké formy zvýšené činnosti štítné žlázy

D

C-D

C-D

c) Stavy chirurgicky léčené, nejméně 1 rok po operaci při dobré výkonnosti organizmu a po odborném endokrinologickém vyšetření

D

A-C

A-C

d) Hypotyreózy léčbou příznivě ovlivnitelné a bez zřetelných funkčních poruch

D

A-C

A

e) Malé zvětšení štítné žlázy bez příznaků tlaku na okolí a bez poruchy funkce

A

A

A

E10 - E14

Diabetes mellitus - cukrovka - úplavice cukrová

E15 - E16

Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní

a) Cukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti organismu

D

D

C-D

b) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzované.

D

D

C-D

c) Formy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulínem

D

C-D

C-D

d) Formy dobře kompenzované režimovými opatřeními nebo léčbou perorálními antidiabetiky, jen s mírným snížením výkonnosti organismu

D

C-D

C-D

e) Ostatní formy bez klinických příznaků, pouze slaboratorními projevy

A-C

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

f) Porušená tolerance glukózy

A

A

A

Ad f) patří sem Dg. R73 Zvýšená hladina krevní glukózy, I.sl. „D“ u HZS ČR

E20 - E34

Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí

a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzované

D

D

D

b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu

D

C-D

C-D

c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí

A-C

A-C

A

E35

Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při onemocněních zařazených jinde

Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění

E40 - E46

Kvashiorkor

E50 - E64

Jiné nutriční karence

a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými změnami na orgánech nebo v jejich funkci. Pozdní následky těchto onemocnění závažného rázu

D

D

D

Ad b) klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech od ukončení léčení u osob, jejichž zdravotní stav nevyžaduje trvalou medikamentózní léčbu

b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčení

C-D

A-C

A-C

c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků

A

A

A

E65 - E68

Obezita a jiné hyperalimentace

a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy s trvale nevyhovující tělesnou zdatností nebo provázené závažnou poruchou funkce či anatomickými změnami postižených orgánů. Obezita těžkého stupně nad 40 BMI s velkým snížením tělesné zdatnosti a výkonnosti organizmu, vzdorující pokusům o redukci hmotnosti

D

C-D

C-D

BMI = hmot. v kg/(výška v m)2

b) Formy provázené závažnější nebo i lehčí poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organizmu. Obezita středního stupně (BMI 31 - 40),vzdorující pokusům o redukci hmotnosti, avšak s dobrou tělesnou zdatností a výkonností organismu

C-D

A-C

A-C

c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí a lehké formy poruchy výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou s plně zachovanou fyzickou zdatností. Obezita lehkého stupně (BMI 28 - 30) při dobré výkonnosti organizmu a při dobré tělesné zdatnosti

A

A

A

E68

Následky hyperalimentace

Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění

E70 - E90

Poruchy přeměny látek - metabolismu

Dg. Renální glykosurie (E74.8) se posuzuje jako Dg. R81Glykosurie
Dg. E89 - Metabolické a endokrinní poruchy po operacích nezařaditelné jinam,je uvedena výše
Ad b), c), zdrav. klasifikaci C stanovit, přesahuje-li klidová bilirubinémie opakovaně hladinu 50 µmol/l

a) Poruchy závažného rázu špatně reagující na léčbu,provázené těžší poruchou funkce s trvalým morfologickým defektem a omezením výkonnosti organizmu

D

D

D

b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, provázející méně závažnou poruchou funkce, lehce snižující výkonnost. Opakovaná klidová hyperbilirubinemie převyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy při snížené celkové výkonnosti organizmu

C-D

A-C

A-C

c) Nezávažné poruchy, bez omezení funkce a s dobrou výkonností organizmu. Klidová benigní hyperbilirubinemie nepřevyšující dvojnásobek horní hranice normy

A-C

A

A

Patří sem:
Dg. E80 Poruchy metabolismu porfyrinu abilirubinu včetně hyperbilirubinemie. U hyperbilirubinemie s morfologickým defektem se nejedná o benigní postižení a posuzuje se podle K70 - K77 Nemoci jater

V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)

F00 - F09

Organické duševní poruchy včetně symptomatických

Posuzovat podle rozsahu a hloubky narušení intelektu,chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, společenské přizpůsobivosti a schopnosti adaptace a vlivu na celkovou výkonnost

F00

Demence u Alzheimerovy nemoci

F01

Vaskulární demence

F02

Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde

F03

Neurčená demence

D

D

D

F04

Organický amnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami

F05

Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinýmipsychoaktivními látkami

F06

Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí

F07

Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním,poškozením a dysfunkcí mozku

F09

Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha

a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících poruchách duševní činnosti nebo trvalých následcích

D

D

D

b) Při nezávažných poruchách duševní činnosti

D

C-D

A-C

c) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění choroby

A-C

A

A

F10 - F19

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

Posuzovat podle převažujícího druhu orgánového nebo psychického postižení

a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými nebo somatickými změnami

D

D

D

b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách při nutnosti opakování odvykací léčby nebo její neúspěšnosti

D

D

D

c) Stavy s prokázanou abstinencí do 3 let po úspěšné odvykací léčbě nebo škodlivém užívání alkoholu nebo jiných návykových látek(od zahájení odvykací léčby)

A-C

A-C

A

d) Stavy s prokázanou nejméně 3 roky trvající abstinencí po úspěšné odvykací léčbě nebo škodlivém užívání alkoholu nebo jiných návykových látek (od zahájení odvykací léčby)

A-C

A

A

u HZS ČR: I. a II. sl. „D“

F20 - F29

Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy

Dg. F23 Akutní a přechodné psychotické poruchy je uvedena dále

F20

Schizofrenie

F21

Schizotypální porucha

F22

Poruchy s trvalými bludy

F24

Indukovaná porucha s bludy

F25

Schizoafektivní poruchy

F23

Akutní a přechodné psychotické poruchy

F28

Jiné neorganické psychotické poruchy

F29

Neurčené neorganické psychózy

a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem i po úplné úpravě duševního stavu

D

D

D

b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu

D

C-D

C-D

F31

Bipolární afektivní porucha

F33

Periodická depresivní porucha

F34

Perzistentní afektivní poruchy

F38

Jiné afektivní poruchy

F39

Neurčená afektivní porucha

a) Těžké poruchy nebo středně závažné s častými atakami,se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti

D

D

D

Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociál. adaptace

b) Lehké poruchy nesnižující celkovou výkonnost organizmu

D

A-C

A-C

F30

Manická fáze

F32

Depresivní fáze

a) Při těžké nebo déle trvající fázi

D

D

D

b) Při fázi střední a mírné závažnosti léčbou dobře ovlivnitelné

D

C-D

C-D

F40 -F48

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem asomatoformní poruchy

Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociál. adaptace

H53.1

Subjektivní poruchy vidění

F50 - F59

Behaviorální syndromy (syndromy poruch chování) spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory

a) Poruchy těžkého a středně závažného stupně, často recidivující, vzdorující léčení, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organizmu. Sebepoškození závažného charakteru na základě reakce na stres

D

D

D

b) Lehké poruchy jen mírně narušující schopnost společenské adaptace

D

A-C

A-C

c) Porucha mírného stupně, kterou lze hodnotit jako fyziologickou reakci na stres s následnou úpravou, jednorázová

A

A

A

F60

Specifické poruchy osobnosti

F61

Smíšené a jiné poruchy osobnosti

F62

Přetrvávající změny osobnosti bez poškození nebo nemoci mozku

F63

Nutkavé a impulzivní poruchy

a) Těžké a středně závažné poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem, se snížením celkové výkonnosti

D

D

D

Ad a) až c) posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace

b) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou výkonnost organismu

D

A-C

A-C

c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace

A

A

A

F64

Poruchy pohlavní identity

A

A

A

Sexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu

F65

Poruchy sexuální preference

Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace

F66

Poruchy psychické a chování související se sexuálním vývojem a orientací

a) Těžké a středně závažné poruchy

D

D

D

b) Lehké nezávažné poruchy

A-C

A-C

A-C

F68

Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých

Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace

F69

Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých

a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem a snížením celkové výkonnosti. Sebepoškozování

D

D

D

b) Středně závažné poruchy nesnižující výkonnost organizmu

D

A-C

A-C

c) Poruchy lehkého stupně nenarušující úroveň společenské adaptace

A-C

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

F70 - F79

Mentální retardace

a) Subnormní celková úroveň intelektových schopností - IQ90 a méně

D

D

D

b) Subnormní paměť. Výrazné defekty vštípivosti, retence a vybavení

D

D

D

c) Závažné poruchy koncentrace pozornosti

D

D

D

d) Lehce podprůměrný intelekt a zanedbaná výchova(nedostatečné vědomosti ze základní školy, malá slovní zásoba, časté pravopisné chyby apod.)

D

D

D

e) Podprůměrné psychomotorické tempo a reakční časy

D

D

D

F80 - F89

Poruchy psychického vývoje

Mimo: Dg. F98.0 Neorganická enuréza, Dg. F98.1 Neorganická enkopréza, Dg. F98 Koktavost (zadrhávání) a Dg. F98.6 Breptavost - uvedeny samostatně

F90 - F98

Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci

F99

Duševní porucha, jinak neurčená

a) Těžké formy

D

D

D

b) Středně těžké formy připouštějící výkon povolání

D

D

C-D

c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost nebo stavy ztěžující společenské uplatnění

C-D

A-C

A-C

u HZS ČR: I. sl. „D“

F98.0

Neorganická enuréza

F98.1

Neorganická enkopréza

a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě

D

D

D

b) Středně těžké formy prokázané pozorováním v poslednímroce

D

D

C-D

c) Lehké formy, stavy po úspěšné léčbě

D

A-C

A

d) V dětství, stavy po úspěšné léčbě

A

A

A

F98.5

Koktavost (zadrhávání)

Ostatní choroby a vady jsou uvedeny pod položkou Dg. R47 -R49

F98.6

Breptavost

a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči při mluvě těžko srozumitelné

D

D

C-D

b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvě

D

A-C

A

c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez koktavosti

A

A

A

VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)

G00 - G09

Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy (CNS)

Patří sem Dg. B26.1 Meningitis parotitica (G02.0) a B26.2Encephalitis parotitica (G05.1)

a) Aktivní onemocnění

Léčení

b) Stavy po ukončení léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázu

D

D

D

c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocnění i bez klinických projevů a s mírnými poruchami funkce

D

C-D

C-D

d) Stavy po ukončení léčení po 2 letech po prodělané akutní fázi s lehčími funkčními poruchami

D

C-D

A-C

e) Lehké formy a následné stavy při dobrém celkovém stavu a bez závažných poruch duševní a tělesné soustavy

D

A-C

A-C

f) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků

A

A

A

G10 - G13

Systémové atrofie, které postihují primárně centrální nervovou soustavu

G20 - G26

Extrapyramidové a pohybové poruchy

G30 - G32

Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy

G35 - G37

Demyelinizující nemoci CNS

a) Těžké formy s trvalými a závažnými poruchami duševní i tělesné funkce, ústavně prokázané

D

D

D

b) Lehčí formy závažných onemocnění nebo lehké formy jiných nemocí, které částečně omezují funkci orgánů a celkovou výkonnost

D

C-D

C-D

c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, při neporušeném intelektu

D

A-C

A-C

G40

Epilepsie - padoucnice

a) Epilepsie po dobu 10 let bez záchvatového období od vysazení antiepileptické léčby

D

D

D

b) Stav po ojedinělém epileptickém záchvatu do 5 let od tohoto záchvatu

D

D

D

c) Záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti,včetně stavů v anamnéze, například narkolepsie nebo kataplexie

D

D

D

d) Stav po ojedinělém epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba a při negativním EEG, po 5 letech od tohoto záchvatu

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu při negativním EEG, po 10 letech od vysazení léčby;

v případě prognosticky příznivých stavů, například benigníepilepsie s rolandickými hroty, po 5 letech od vysazení léčby

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

f) Epileptiformní paroxysmy v dětství a dospívání při normálním EEG v dospělosti

A

A

A

Nutné vyšetření EEG

G41

Status epilepticus

D

D

D

G43

Migréna

G44

Jiné syndromy bolesti hlavy

a) Těžká forma s častými záchvaty po neúspěšném léčení

D

D

D

b) Migréna s ojedinělými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatu

D

A-C

A-C

c) Migréna provázená nebo předcházená přechodnými fokálními neurologickými jevy. Vasomotorická cefalea

D

A-C

A-C

d) Cefalea smíšené etiologie

A

A

A

G45

Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy

Hodnotit podle základního onemocnění anebo vyvolávající příčiny

G46

Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech

Dg. G46 posuzovat podle Dg. I60 - I67 Cévní nemoci mozku

G47

Poruchy spánku

a) Těžké poruchy funkce, ústavně prokázané, omezující výběr povolání nebo ztěžující společenské uplatnění

D

D

D

b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu, léčením ovlivnitelné.
Migrény s ojedinělými záchvaty

C-D

A-C

A-C

c) Lehké poruchy nesnižující výkonnost organizmu

A

A

A

G50

Poruchy trojklaného nervu

G51

Poruchy lícního nervu

G52

Poruchy jiných mozkových nervů

G54

Nemoci nervových kořenů a pletení

G56

Mononeuropatie horní končetiny

G57

Mononeuropatie dolní končetiny

G58

Jiné mononeuropatie

G60 - G64

Polyneuropatie a jiné nemoci periferní NS

G70 - G73

Nemoci myoneurálního spojení a svalů

a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stavy po skončeném léčení s trvalými závažnými následky

D

D

D

b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující

D

C-D

C-D

c) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po skončeném léčení nebo řídce recidivující

D

A-C

A-C

d) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů nebo řídce recidivující

D

A-C

A

e) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků

A

A

A

G53

Nemoci mozkových nervů při nemocích zařazených jinde

Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny

G55

Komprese nervových kořenů a pletení při nemocích zařazených jinde

G59

Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde

G63

Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde

G73

Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde

G80 - G83

Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí

G90 - G99

Jiné poruchy nervové soustavy

a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující s těžkými poruchami funkce

D

D

D

b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů. Stavy po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následky

D

C-D

A-C

c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organizmu

A-C

A-C

A

G92

Toxická encefalopatie

Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny

G94

Jiné poruchy mozku u onemocnění zařazených jinde

G99

Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde

VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)

H00 - H06

Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice

H10 - H13

Onemocnění spojivky

H15

Nemoci skléry - bělimy

a) Akutní formy

Léčení

b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka

D

D

D

c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka

A-C

A-C

A-C

d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka

A

A

A

H16

Zánět rohovky - keratitis

Dg. H16 - H18 následky hodnotit podle zrakové ostrosti

H17

Rohovkové jizvy a zákaly

H18

Jiné nemoci rohovky

Léčení

a) Akutní formy

Hodnotit podle zrakové ostrosti

b) Následné stavy

(U stavů po keratorefraktivních zákrocích hodnotit i jsou-li na obou očích přítomny myopické degenerace sítnice - stanovit zdravotní klasifikaci o jeden stupeň nižší. U Dg. H18.1 Bulózní keratopatie,Dg. H18.4 Degenerace rohovky, Dg. H18.5 Dědičné dystrofie rohovky a Dg. H18.6Keratokonus stanovit zdravotní klasifikaci D ve všech sloupcích.)

H19

Nemoci skléry a rohovky u nemocí zařazených jinde

Mimo Dg. H21.4 s přihlédnutím k základnímu onemocnění

H20

Zánět duhovky a řasnatého tělesa

H21

Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa

H22

Nemoci duhovky a řasnatého tělesa u nemocí zařazených jinde

a) Akutní formy

Léčení

b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka

D

D

C-D

c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka

D

A-C

A-C

d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka

A

A

A

H21.4

Pupilární - zornicové - membrány

Hodnotit podle zrakové ostrosti

H25 - H28

Onemocnění čočky

Přítomnost nitrooční čočky (pseudofakie, artefakie)hodnotit podle Dg. Z96.1, platí i pro Dg. H27

H25

Senilní katarakta - stařecký zákal oční čočky

H26

Jiná katarakta

H28

Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde

a) Postupující

Léčení

b) Nepostupující

Podle zrakové ostrosti

H27

Jiná onemocnění čočky

H27.0

Afakie

H27.1

Dislokace čočky

a) Stav po intrakapsulární extrakci

D

D

D

b) Stav po extrakapsulární extrakci

D

Hodnotit podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou

H27.8

Jiná určená onemocnění čočky

Léčení.

Následky hodnotit podle zrakové ostrosti

H27.9

Onemocnění čočky, NS

a) Zjištěné onemocnění

b) Následné stavy

H30 - H36

Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice - retiny

a) Akutní formy

Léčení

b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka

D

D

C-D

c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka

D

A-C

A-C

d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka

A

A

A

H33

Odchlípení a trhliny sítnice

D

D

C-D

H40 - H42

Glaukom

Ad b) Při dlouhodobé terapii pilokarpinem, stanovení klasifikace o stupeň níže.
U sekundárního glaukomu posuzovat až po ukončení léčby zákl. onem. a jeho stabilizaci, s přihlédnutím k následkům zákl. onemocnění

a) Zjištěné onemocnění

D

Léčení

b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo oboustranné skotomy, snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10)

D

D

C-D

c) Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo oboustranné skotomy, snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 oboustranně (0,66,5/7,5)

D

C-D

C

d) Léčený glaukom s lehčím omezením funkce oka

D

A-C

A-C

e) Nitrooční hypertenze

C-D

A

A

H43 - H45

Nemoci sklivce a očního bulbu

a) Akutní formy

Léčení

b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka

D

D

D

c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka

D

C

A-C

d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka

A

A

A

H46 - H48

Nemoci zrakového nervu a zrakových drah

H46

Zánět zrakového nervu

H47

Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah

S přihlédnutím k základnímu onemocnění

H48

Nemoci zrakového nervu a zrakových drah u nemocí zařazených jinde

a) Akutní formy

Léčení

b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka

D

D

D

Trvalé změny hodnotit dle Dg. H53

c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka

D

A-C

A-C

d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka

A

A

A

H49

Paralytický strabismus

a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou

D

D

D

b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou

Léčení

c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka, po ukončení léčení

Podle binokulárního vidění a zrakové ostrosti

H50

Jiný strabismus

a) Akutní formy

Léčení

b) S dvojitým viděním při pohledu vpřed

D

D

D

c) S dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany

D

D

C-D

d) Šilhání bez dvojitého vidění, s dobrým prostorovým viděním

A-C

A-C

A

Podle zrakové ostrosti a prostorového vidění

e) Latentní šilhání a stavy po úspěšné operaci bez dvojitého vidění

A

A

A

H52

Poruchy refrakce a akomodace

Při stanovení zdravotní klasifikace se postupuje podle Tabulky pro posuzování refrakčních vad.
Refrakce se zjišťuje skiaskopicky nebo vyšetřením na autorefraktoru varteficiální mydriáze

H52.0

Hypermetropie - dalekozrakost

a) Při refrakci nad +10 D

D

D

C-D

b) Při refrakci nad +8 do +10 D včetně

D

D

A-C

c) Při refrakci nad +4 do +8 D včetně

D

A-C

A-C

H52.1

Myopie - krátkozrakost

a) Při refrakci nad -10 D

D

D

C-D

Myopické degenerace se hodnotí podle Dg. H30 - H36
Nemoci cévnatky a sítnice

b) Při refrakci nad -6 do -10 D včetně

D

D

A-C

c) Při refrakci nad -4 do -6 D včetně

D

A-C

A-C

H52.2

Astigmatismus

Podle zrakové ostrosti

H52.3

Anisometropie a aniseikonie

Pro stanovení zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla, přičemž se sčítá absolutní hodnota sférické a cylindrické refrakce oka.

H52.4 - H52.7

Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a akomodace

Podle zrakové ostrosti

H51

Jiné poruchy binokulárního pohybu

a) Akutní formy

Léčení

b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka, nebo s dvojitým viděním při pohledu vpřed

D

D

D

c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy částečně omezující funkci oka nebo s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany

D

C-D

A-C

d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením oka, není-li dvojité vidění

D

A-C

A

H53

Poruchy vidění

H53.0

Amblyopie z anopsie

Hodnotit podle zrakové ostrosti

H53.1

Subjektivní poruchy vidění

Hodnotit dle konzultace s psychiatrem

H53.2

Diplopie

Hodnotit dle Dg H50

H53.4

Poruchy zorného pole

a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejšín ebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku, nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie kvadrantová anopsie. Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo skotom rozsahu 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/18 (0,33, 5/15) oboustranně

D

D

C-D

b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s mírnými poruchami postižených orgánů
Koncentrické zúžení zorného pole při funkcionálních poruchách, nepatrné hemianopické skotomy.
Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo skotóm rozsahu 30stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10)oboustranně. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo skotóm rozsahu 50 stupňů,nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) jednostranně

D

D

C-D

c) Menší sektorové defekty zorného pole, malé ostrůvkovité, zejména periferní skotomy. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) oboustranně. Zúžení perimetru na 40 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9(0,66, 5/7,5) jednostranně

D

C-D

A-C

H53.5

Nedostatečné barevné vidění

a) Závažné poruchy, nerozeznávání základních barevných signálů (červeného, zeleného, žlutého, modrého)

D

D

C-D

b) Lehčí poruchy, rozeznávání základních barevných signálů je dobře zachováno, je však porušeno tříbarevné vidění

A-C

A

A

H53.6

Noční slepota

H53.8

Jiné poruchy vidění

H53.9

Porucha vidění, NS

a) Akutní formy

Léčení

b) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka na podkladě organického onemocnění sítnice a zrakového nervu

D

D

D

c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy,které částečně omezují funkci oka

D

C-D

C

d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

H54.0

Slepota obou očí

D

H54.1 - H54.7

Slepota jednoho oka a slabozrakost

Posuzovat podle zrakové ostrosti

Posuzovat s přihlédnutím k MKN-10

H55

Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka

H57

Jiné nemoci oka a očních adnex

H58

Jiné nemoci oka a očních adnex u nemocí zařazených jinde

Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny

H59

Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde

a) Akutní formy

Léčení

b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka

D

D

D

c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka

C-D

C-D

A-C

d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka

A

A

A

VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)

H60 - H62

Nemoci zevního ucha

Při posuzování nemocí ucha přihlížet nejen k závažnosti základního onemocnění, ale i k míře snížení sluchu,poruchám rovnováhy a přítomnosti ušních šelestů

H65 - H75

Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku

a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělí v labyrintu. Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu s píštělí v labyrintu s fenestrací labyrintu

D

D

D

b) Vleklé záněty středního ucha vzdorující léčení, často recidivující s výtokem. Středoušní záněty mezotympanální a epitympanální
- vzdorující konzervativní léčbě
- s cholosteatomem
Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, vzdorující konzervativní léčbě

D

D

D

c) Adhesivní katary tubotympanální nebo tympanosklerozas perforací bubínku. Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanálnízáněty prosté s delšími klidovými intervaly. Stavy po konzervativnězhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanálníperforací bubínku. Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou

D

C-D

C-D

d) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaci s neporušeným zevním zvukovodem s atrofickou jizvou bubínku.

Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi,s pevnou jizvou

C-D

A-C

A-C

e) Stavy po traumatické perforaci bubínku bez následků

A

A

A

Stavy po antromastoidektomii

f) s atroficky zjizveným bubínkem

D

A-C

A-C

g) při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu

A

A

A

h) konzervativně zhojené při normálním otoskopickém nálezu a při normálním sluchu

A

A

A

H80

Otoskleróza

H81

Poruchy vestibulární funkce

S přihlédnutím k základnímu onemocnění

H82

Vertiginózní syndromy u nemocí zařazených jinde

H83

Jiné nemoci vnitřního ucha

a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě

D

D

C-D

b) Lehké formy s řídkými záchvaty, včetně stavů po operaci

D

A-C

A-C

c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků

A

A

A

H90

Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu

H91

Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu

H92

Otalgie a výtok z ucha

H93

Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam

S přihlédnutím k základnímu onemocnění

H94

Jiná onemocnění ucha při nemocích zařazených jinde

H95

Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazená jinde

Pokud neslyší šepot alespoň ve vzdálenosti 6 m na každém uchu zvlášť - provést audiometrické vyšetření. Audiometrickým vyšetřením zjištěné průměrné ztráty při vzdušném vedení z průměru frekvencí 500,1000 a 2000 Hz

a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně

D

D

D

b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně Ztráty větší než 35dB jednostranně

D

C-D

C-D

c) Ztráty od 20 do 35 dB jednostranně

C-D

A-C

A-C

d) Ztráty od 20 do 35 dB oboustranně

D

C-D

A-C

e) Při limitované frekvenční ztrátě sluchu větší než 40 dB pouze na frekvencích 4000 Hz a vyšších

D

A-C

A-C

f) Při limitované frekvenční ztrátě sluchu do 40 dB pouze na frekvencích 4000 Hz a vyšších

A

A

A

IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)

I00 - I02

Akutní revmatická horečka

a) Následné stavy s těžkými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstva

D

D

D

b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do5 roků od poslední ataky. Stavy do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečky

D

C-D

C-D

c) Stavy po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjistitelné žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdce

D

A-C

A-C

d) Stavy po první atace prodělané před 5 lety a vyléčené bez následků, bez postižení srdce se spolehlivým odstraněním fokusů

A

A

A

I05 - I09

Chronické revmatické choroby srdeční

a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché,jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stavy po operaci srdce nebo velkých cév (po odborném kardiologickém vyšetření i dobře kompenzované)

D

D

C-D

b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzované.Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané do 3 let od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy svalu srdečního, bez poruchy činnosti srdeční

D

C-D

A-C

c) Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané před více než 3 roky od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy činnosti srdeční

A-C

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

I10 - I15

Hypertenzní nemoci

a) Stadium III. dle WHO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin)

D

D

C-D

b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny bez poruchy funkce)

D

C-D

A-C

c) Stadium I. dle WHO (bez morfologických a funkčních orgánových změn, po odborném sledování)

C-D

A-C

A-C

d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku bez nutnosti trvalé medikamentózní léčby

A-C

A-C

A

I. sl. „D“ u HZS ČR

I20 - I25

Ischemické srdeční nemoci

I26 - I28

Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu

a) Těžké formy, následné stavy se závažnými poruchami rytmu, případně s proběhlou srdeční nedostatečností

D

D

C-D

b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav po infarktu myokardu postihující víc než jednu stěnu srdeční. Angina pectoriss nízkou výkonností - NYHA III. a IV. Následné stavy s poruchou funkce oběhového ústrojí

D

D

C-D

c) Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní(subakutní) formy ischemické choroby, včetně stavů po provedené revaskularizaci koronárních cév. Stabilní formy anginy pectoris - NYHA I. a II. s lehčími projevy nedostatečnosti

D

C-D

A-C

d) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a dobrou fyzickou zdatností

A-C

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

I30

Akutní zánět osrdečníku

I31

Jiné nemoci osrdečníku

a) Následné stavy se známkami poruchy výkonnosti oběhového ústrojí. Stavy do 2 let po ukončení léčení

D

D

C-D

b) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí

A-C

A-C

A-C

I33 - I52

Jiné formy srdečního onemocnění

a) Následné stavy po akutních onemocněních léčebně neovlivnitelné nebo stavy se sklonem k častým projevům dekompenzace.Stavy po skončeném léčení se známkami poruchy činnosti oběhového ústrojí

D

D

D

b) Stavy se zavedenou trvalou kardiostimulací.Kardiomyopatie (NYHA III a IV)

D

D

C-D

c) Stavy po ukončeném léčení jen s lehkým poškozením nebo bez známek poškození funkce oběhového ústrojí do 2 let po ukončení léčení. Kardiomyopatie (NYHA I a II)

D

C-D

A-C

d) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí

D

A-C

A-C

e) Prolaps mitrální chlopně s klinickými projevy

D

C-D

C-D

f) Prolaps mitrální chlopně hemodynamicky nevýznamný,benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením

A-C

A

A

I32

Zánět osrdečníku u nemocí zařazených jinde

I39

Endokarditis a onemocnění srdečních chlopní u onemocnění zařazených jinde

Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci

I41

Zánět srdečního svalu u nemocí zařazených jinde

I43

Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde

I52

Jiná onemocnění srdce u nemocí zařazených jinde

I60 - I69

Cévní nemoci mozku

Patří sem Dg. G46 Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech.
Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle poruchy funkce a následků nemoci

a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením. Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcí

D

D

D

b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postižení

D

D

C-D

c) Ojedinělá nezávažná klinická manifestace bez známek morfologického postižení a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismu

A-C

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

I68

Cévní onemocnění mozku při onemocnění zařazených jinde

Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci

I68.0

Mozková amyloidní angiopatie

I68.1

Mozková arteritis u inf. a par. onemocnění

I68.2

Mozková arteritis u jiných onemocnění zařazených jinde

I68.8

Jiná cévní onemocnění mozku u onemocnění zařazených jinde

I70 - I78

Nemoci tepen, tepének a vlásečnic

a) Pokročilé formy se známkami závažnější poruchy funkce orgánu

D

D

D

b) Lehká stadia nemoci s mírnými známkami poruchy funkce, nejsou-li trofické změny. Stavy po úspěšné rekonstrukční operaci

D

C-D

A-C

c) Lehká stadia onemocnění bez známek poruchy funkce atrofiky

A-C

A-C

A-C

I71

Výduť a disekce aorty

I 72

Jiné výdutě - aneurysmata

D

D

D

I79

Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic u nemocízařazených jinde

Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci

I80 - I89

Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde

Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle poruchy funkce a následků nemoci

a) Pokročilé formy se známkami hrubší poruchy funkce orgánů

D

D

D

b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i jen s lehčí poruchou funkce a trofiky. Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cév

D

C-D

A-C

c) Dobře zhojené formy bez trvalých poruch funkce

D

A-C

A-C

d) Stavy po zhojené povrchní tromboflebitidě na končetinách (bez varixů)

A

A

A

I83

Žilní městky dolních končetin

a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečnosti,s otoky a poruchami trofiky (po neúspěšném léčení)

D

D

C-D

b) S lehčími známkami žilní nedostatečností as mírnými poruchami trofiky (po léčení). Rozsáhlé městky bez poruchy trofiky

D

C-D

A-C

c) Drobné městky bez známek nedostatečnosti a bez poruchtro fiky, bez obtíží i po fyzickém zatížení

A-C

A-C

A

d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil lehké formy bez poruchy trofiky

A

A

A

I85

Městky jícnu

I86

Žilní městky jiných lokalizací

a) Značné městky provazce chámového (varikokéle),ztěžující chůzi (po neúspěšném léčení) nebo městky ostatních míst působící obtíže

D

D

C-D

b) Větší městky provazce chámového nepůsobící obtíže

D

A-C

A

c) Městky ostatních míst nepůsobící obtíže

D

A-C

A

d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil provazce chámového a ostatních míst

A

A

A

I87

Jiná onemocnění žil

I95

Hypotenze

I97

Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde

I99

Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy

a) Vleklé stavy se značnou poruchou funkce, léčbou neovlivnitelné

D

D

C-D

b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou funkce

D

C-D

A-C

c) Bez poruch funkce

A

A

A

I98

Jiná onemocnění oběhové soustavy u nemocí zařazených jinde

Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci

'height:43.1pt'>

X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)

J00 - J06

Akutní infekce horních cest dýchacích

J09 - J18

Chřipka a zánět plic - pneumonie

J20 - J22

Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí

Při stanovení zdravotní klasifikace

je nutné opírat se o výsledky funkčního vyšetření plic,zejména o výsledky bronchomotorických testů.
Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat rovněž podle poruchy funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění

Ad c) I. sl. „D“ u HZS ČR

a) Akutní formy

Léčení

b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením

D

D

D

c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest

C-D

A-C

A-C

d) Lehké formy zhojené bez následků

A

A

A

J30

Vasomotorická a alergická rýma

Za alergologicky prokázané formy považovat formys pozitivitou intradermálních testů, anamnesticky prokázaným podáváním hyposenzibilizačních preparátů, u sporných případů se zvýšenou hladinou IgEv séru.

Ad c) I. sl. „D“ u HZS ČR

a) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení a s funkčním postižením plic

D

D

C-D

b) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení s občasnými zánětlivými změnami na dolních dýchacích cestách, ale bez funkčního postižení plic

D

C-D

A-C

c) Formy po alergologickém léčení s občasnými klinickými projevy, bez postižení dolních cest dýchacích

C-D

A-C

A

d) Formy po úspěšném léčení alergologickém bez klinických projevů, bez postižení dolních cest dýchacích, nejméně 3 roky bez léčení

A

A

A

J32

Chronický zánět vedlejších nosních dutin

J33

Nosní polypy

J34

Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin

a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy

D

D

D

b) Formy hnisavé, často recidivují

D

C-D

C-D

c) Působící značné snížení průchodnosti nosu (po neúspěšném léčení)

D

C-D

A-C

d) Lehké formy s občasnými klinickými projevy,úspěšně léčitelné

C-D

A-C

A

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Stavy po úspěšném radikálním operačním výkonu dobře zhojené. Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu,neomezující dýchání

A

A

A

J31

Chronická rýma, zánět nosohltanu a hltanu

J35

Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně

J36

Peritonzilární hlíza - absces

J37

Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice

J38

Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde

J39

Jiné nemoci horních dýchacích cest

a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového nitra.
Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust

D

D

D

b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chrapotem, nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou

D

D

D

c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení.
Vleklá atrofická rýma bez tvorby zapáchajících krust

D

C-D

A-C

d) Lehký chronický zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou. Vleklý atrofický zánět hltanu.

D

A-C

A-C

e) Vleklá rýma prostá bez trvalé poruchy průchodnosti nosu.

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

f) Ostatní lehké stavy léčením ovlivnitelné

A

A

A

J40 - J47

Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí

a) Těžké formy s častými exacerbacemi, se známkami obstrukce dýchacích cest nebo plicní rozedmy nebo jinými funkčními změnami nebo s druhotným postižením srdce

D

D

D

b) Lehčí až středně těžké formy se známkami lehké nebo střední obstrukce dýchacích cest

D

C-D

A-C

c) Lehké formy zřídka exacerbující s přechodnou obstrukcí nebo bez známek obstrukce dýchacích cest

C-D

A-C

A

I. sl. „D“ u HZS ČR

J47

Bronchiektázie

a) Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo se značně omezenou funkcí dýchacího ústrojí

D

D

D

b) Malého rozsahu s nepatrnou sekrecí, s mírně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.

D

C-D

A-C

c) Malého rozsahu, klinicky němé, bez poruchy funkce dýchacího ústrojí

A-C

A-C

A

I. sl. „D“ u HZS ČR

J45

Astma

J46

Astmatický stav

J67

Hypersensitivní pneumonitis způsobené organickými prachy

a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty,vzdorující léčení (s prokázanou alergií) nebo se známkami druhotného postižení dýchacího a oběhového ústrojí

D

D

D

b) Lehčí až středně těžké formy s krátkodobými nebo občasnými záchvaty nebo s prokazatelnými známkami lehčí až střední obstrukce

D

C-D

A-C

c) Lehké formy déle než 2 roky bez klinických projevů a bez známek obstrukce

A-C

A-C

A

d) Anamnestický údaj o astma bronchiale, minimálně v posledních 5 letech bez klinických projevů a bez léčby

A-C

A

A

J60 - J70

Nemoci způsobené zevními činiteli

Mimo Dg. J67

J80 - J84

Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují hlavně intersticium

a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravy

Léčení

b) Závažné formy (jemně uzlicovité až uzlové v RTG obraze) se značně sníženou funkcí kardiorespiračního ústrojí

D

D

D

c) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav,které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s funkčním postižením plic a RTG nálezem

D

D

C-D

d) Lehké formy (s retikulární kresbou v RTG obraze)bez význačnějšího omezení funkce kardiorespiračního ústrojí

D

A-C

A-C

e) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického RTG nálezu

A

A

A

J85 - J 86

Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí

J90 - J94

Jiné nemoci pohrudnice

Dg. J91
s přihlédnutím k základnímu onemocnění

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stavy po operacích torakotomii, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorespiračního ústrojí. Následné stavy po ukončení léčenís rozsáhlými srůsty pohrudnice, značně omezující funkci dýchacího ústrojí

D

C-D

C-D

Dle funkčního vyšetření plic

c) Lehké formy a následné stavy i po závažných operacích jen s mírnými poruchami kardiorespiračního ústrojí

D

C-D

A-C

d) S ohraničenými srůsty pohrudnice, bez omezení funkce dýchacího ústrojí

D

A-C

A-C

e) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorespiračního ústrojí i při zatížení. Drobné pohrudniční srůsty nečinící žádné potíže a neomezující funkci dýchacího ústrojí (zjištěné jen RTG)

A

A

A

J95 - J99

Jiné nemoci dýchací soustavy

Dg. J99 s přihlédnutím k základnímu onemocnění

a) Akutní formy

Léčení

b) Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo recidivující nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorespiračního ústrojí (s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením)

D

D

D

c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorespiračního ústrojí

D

A-C

A-C

d) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorespiračního ústrojí i při zatížení

A

A

A

XI. Nemoci trávící soustavy (K00 - K93)

K00 - K14

Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí

a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí. Úplná nebo téměř úplná ztráta zubů protézou nenahraditelná

D

D

D

b) Vleklé slinné píštěle s nepatrnou sekrecí

D

A-C

A-C

c) Ostatní následné stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce

A

A

A

K20

Zánět jícnu - oesophagitis

K21

Gastroezofageální refluxní onemocnění

K22

Jiné nemoci jícnu

K23

Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde

Dg. K23
s přihlédnutím k základnímu onemocnění

a) S těžkou a trvalou poruchou průchodnosti jícnu organického původu (po neúspěšném léčení)

D

D

D

b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu organického původu, vyžadující dlouhodobou léčbu

D

D

D

c) Stavy po skončeném léčení, při dostatečné výživě a při dobrém celkovém stavu, s přetrvávajícím patologickým nálezem

D

A-C

A-C

d) Ostatní funkčně nezávažné stavy po ukončení léčení

A

A

A

K25

Žaludeční vřed

K26

Dvanáctníkový vřed

K27

Peptický vřed neurčené lokalizace

K28

Gastrojejunální vřed

K29

Zánět žaludku a dvanáctníku

K30

Dyspepsie

K31

Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku

a) Akutní forma - primoulcerace

Léčení

b) Při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavu

D

D

C-D

c) Operované formy při trvale značných funkčních poruchách. Opakované recidivy v posledních 3 letech

D

D

C-D

d) Konzervativně léčené i operované formy zhojené s výraznou deformací a opakovanými dyspeptickými obtížemi při poruše výživy. Aftózní a hemorhagická gastritida a bulbitida. Dyspepsies poruchou výživy

D

C-D

C-D

e) Anatomicky a funkčně dobře vyhojené formy, kde nedošlo nejméně v posledních 3 letech k recidivě vředu. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie, recidivující

C

A

A

f) Stav po ojedinělé ulceraci dvanáctníku a žaludku bez prokázané vředové choroby. Následné stavy bez poruch funkce

A

A

A

K35 - K38

Nemoci apendixu - červovitého přívěsku

Jiné stavy po ukončení léčení zařadit, posuzovat a vykazovat podle následků nemocí

a) Akutní formy

Léčení

b) Chronické formy nevyžadující léčení. Stavy po úspěšném vyléčení

A

A

A

K40 - K46

Kýly

Podle výsledku operačního zákroku

a) Rozsáhlé kýly recidivující po opakovaných operacích nebo neoperovatelné

D

C-D

C

b) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící funkční poruchy,operativně odstranitelné

A

A-C

A-C

c) Rozšířené kanály tříselné, měkká třísla jizvy po operacích kýl tříselných a břišních; stav po úspěšných operacích kýl

A

A

A

K50 - K52

Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva -enteritidaa kolitida

K 55 - K 63

Jiné nemoci střev

K64

Hemoroidy

a) S poruchou trofiky s vředovatěním, častým krvácením (po neúspěšném léčení)

D

C-D

A-C

b) Nerozsáhlé, nezánětlivé formy, bez poruch trofiky a nekrvácející

A-C

A-C

A

c) Stavy po úspěšné operativní nebo konzervativní léčbě

A

A

A

K65 - K67

Nemoci pobřišnice - peritonea

Dg. K67
s přihlédnutím k základnímu onemocnění

a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení)

D

D

D

b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce

D

A-C

A-C

c) Následné stavy bez poruch funkce

A

A

A

K70 - K77

Nemoci jater

Dg. K77
s přihlédnutím k základnímu onemocnění. Hepatitidy - posuzovat dle
Dg. B15 - B19 Hyperbilirubinémie
Dg. E80.4 je posuzována pod Dg. E70 - E90 Poruchy přeměny látek metabolismu

a) Těžké, progredující formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitou

D

D

D

b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se známkami aktivity nebo větším morfologickým defektem

D

C-D

A-C

c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity

A-C

A-C

A

K80 - K87

Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní

Dg. K87 a
Dg. K93
s přihlédnutím k základnímu onemocnění

K90 - K93

Jiné nemoci trávicí soustavy

a) Těžké stavy progredující s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení)

D

D

D

b) Stavy bez hrubší poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení) vyžadující dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování)

D

C-D

A-C

c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů do 2 let po prodělaném onemocnění nebo po operaci

C

A-C

A

d) Stavy bez poruchy funkce postižených orgánů po 2 letech od prodělaného onemocnění nebo operace. Endoskopické výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené

A

A

A

'height:26.4pt'>

XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)

L00 - L08

Infekce kůže a podkožního vaziva

a) Aktivní onemocnění

Léčení

b) Stavy po ukončení léčení, s rozsáhlými těžkými změnami kůže, se závažnou poruchou funkce postižených částí těla

D

D

D

c) Těžší formy vzdorující léčení, často recidivující,zvláště postihují-li exponovaná místa

C-D

C-D

C-D

I. sl. „D“ u HZS ČR

d) Stavy po ukončení léčení, s menšími nezávažnými změnami kůže, se zcela lehkou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených částí těla

A

A

A

L10 - L14

Puchýřnatá onemocnění

Při stanovování zdravotní způsobilosti posuzovat nejen stupeň, rozsah a lokalizaci chorobných změn a jejich nepříznivý vliv na celkovou výkonnost nebo funkci postižených orgánů, ale i doprovodné projevy jako svědění, pálení, mokvání, pachy, mající nepříznivý estetický vliv

L20 - L30

Dermatitis a ekzém

L40 - L45

Papuloskvamózní onemocnění

L50 - L54

Kopřivka - urticaria a erytém

L55 - L59

Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením

L60 - L75

Nemoci kožních adnex

L80 - L99

Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva

a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a léčení vzdorující nebo často recidivující formy

D

D

C-D

b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy, lokalizované na exponovaných místech (obličej,končetiny), nebo vyvolávající poruchu funkce postižených částí těla

D

A-C

A-C

c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující formy, jsou-li bez poruch trofiky, jen s mírnou poruchou funkce postižených částí těla a nejsou-li na exponovaných místech, vyžadující občasné léčení

C-D

A-C

A

I. sl. „D“ u HZS ČR

d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže.Diskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionárními ložisky na loktech a kolenech

A-C

A-C

A

e) Anamnesticky uvedená atopická dermatitidav případě klinické remise delší 5 let.

A

A

A

XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)

M00 - M03

Infekční artropatie

M05 - M14

Zánětlivé polyartropatie

M15 - M19

Artrózy

M22 - M25

Jiná onemocnění kloubů

a) Akutní formy

Léčení

b) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů

D

D

C-D

c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy

D

C-D

C-D

Zde hodnotit i stavy po náhradě velkých kloubů s porušenou funkcí

d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné, méně podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

A-C

A-C

Zde hodnotit stavy po náhradě velkých kloubů bez porušené funkce

e) Stavy po menisektomii bez poruchy funkce kloubu

A

A

A

M20

Získané deformity prstů rukou a nohou

M21

Jiné získané deformity končetin

a) Nápadně těžce znetvořená noha nezpůsobilá k chůzi

D

D

C-D

b) Formy trvalé i méně nápadné, ztěžují-li i krátkou chůzi nebo stání

D

D

C-D

c) Trvalé, nenápadné formy, je-li ztížena jen dlouhá chůze nebo stání

D

C-D

A-C

d) Snížení klenby nožní neztěžující ani delší chůzi ani stání

A

A

A

M30 - M36

Systémová onemocnění pohybové tkáně

a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných orgánů)

D

D

D

b) Lehčí formy, nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí tělo po úspěšném léčení

D

A-C

A-C

c) Zcela lehké formy bez poruchy funkce

D

A-C

A

M40 - M43

Deformující dorzopatie

a) Těžké, trvalé zkřivení, omezující značně a trvale pohyblivost páteře nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů

D

D

D

b) Lehčí trvalé zkřivení omezující pohyblivost páteře.Neomezující pohyblivost páteře, ale působící lehčí poruchy nervové nebo vnitřních orgánů

D

C-D

A-C

c) Lehké formy nepatrně omezující nebo neomezující pohyblivost

C-D

A-C

A

I. sl. „D“ u HZS ČR

d) Lehké zkřivení páteře bez omezení pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy nervové nebo vnitřních orgánů

A

A

A

M45 - M49

Spondylopatie

Dg. M49
s přihlédnutím k základnímu onemocnění

a) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce

D

D

D

b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkce

D

C-D

A-C

c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánů

D

A-C

A-C

M50 - M54

Jiné dorzopatie

U Dg. M51.4
zachovává kritéria uvedená u Dg. M42.0

a) Stav po chirurgickém zákroku nebo výhřezy s trvalou výraznou poruchou funkce (hybnosti). Těžké formy léčením neovlivnitelné

D

D

C-D

b) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené s trvalou lehkou poruchou funkce páteře nebo recidivující formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení

D

C-D

C-D

c) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené bez častějších recidiv a bez poruchy funkce páteře trvalého rázu. Lehčí,nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně dobře ovlivnitelné, bez poruchy funkce

A

A

A

M54.9

Dorzalgie NS

Při negativním RTG a normálním funkčním nálezu

A

A

A

M60 - M63

Onemocnění svalů

M65 - M68

Onemocnění synoviální blány a šlachy

Dg. M63, M68, M78
s přihlédnutím k základnímu onemocnění

M70 - M79

Jiná onemocnění měkké tkáně

a) Těžké, vleklé, progredující formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce

D

D

D

b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po neúspěšném léčení

D

C-D

A-C

c) Lehčí, nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné

C-D

A-C

A

d) Stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce

A

A

A

M80 - M85

Poruchy hustoty a struktury kosti

M86 - M90

Jiné osteopatie

M91 - M94

Chondropatie

a) Akutní formy

Léčení

Dg. M82 a M90 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
Při hodnocení závažnosti M. Scheuermann a M.Osgood-Schlatter přihlížet zejména ke klinickým projevům a radiologickým kritériím, provést ortopedické vyšetření. U M. Scheuermann zdravotní klasifikaci C stanovit, když hyperkyfóza nepřesahuje 40° dle Cobba adeformace obratlů ve smyslu zklínovatění nepřesahuje 5° ventrálně

b) Těžké, vleklé progredující formy, léčbou neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce postižených orgánů

D

D

D

c) Vleklé, neprogredující formy, často recidivující, i pooperativní léčbě s poruchou funkce. I lehké formy zánětu kostní dřeně.M. Scheuermann s postižením více sousedících obratlů, klínové obratle,gibbus, Schmorlovy uzly, M. Perthes se zploštělou degenerovanou hlavicí,s výraznými artrotickými změnami acetabula i hlavice

D

C-D

C-D

d) Vleklé, neprogredující formy, občas recidivující,s menší poruchou funkce postižených orgánů, po operativním léčení s dobrou funkcí. Zánět kostní dřeně proběhlý v dětství, bez patologických známek a bez subjektivních obtíží, s normálními laboratorními nálezy v posledních 5 letech bez recidivy. M. Perthes léčený v dětství, bez artrotických změn, jen s mírným, omezením funkce. M. Osgood-Schlatter při výrazném RTG a klinickém nálezu

D

A-C

A-C

e) Lehké formy, jen zřídka recidivující a jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených orgánů

C-D

A-C

A

f) M. Scheuermann s postižením nesousedících obratlů bez dalších anatomických změn obratlů a bez funkčních poruch páteře. M. Osgood -Schlatter zhojený bez obtíží s negativním ortopedickým nálezem

A

A

A

M95 - M99

Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

a) Těžké trvalé formy značně znetvořující tělo, těžce omezující pohyby nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů

D

D

D

b) Střední formy omezující pohyby, i když nepůsobí poruchy vnitřních orgánů

D

C-D

C-D

c) Lehké formy nepatrně omezující pohyblivost

A-C

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

d) Lehké formy neomezující pohyblivost

A

A

A

XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)

N00

Akutní nefritický syndrom

N01

Rychle postupující nefritický syndrom

N05

Neurčený nefritický syndrom

a) Ústavně potvrzené formy do 3 let po skončení léčby.Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo)poruchou funkce ledvin

D

D

C-D

b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění

A-C

A

A

N02

Recidivující a přetrvávající hematurie

Neurčená hematurie posuzovat podle Dg. R31

N03

Chronický nefritický syndrom

N04

Nefrotický syndrom

N06

Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením

N07

Dědičná nefropatie nezařazená jinde

N10

Akutní tubulo-intersticiální nefritida

Dg. N08 a N16
s přihlédnutím k základnímu onemocnění

N11

Chronická tubulo-intersticiální nefritida

N12

Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická

N14

Tubulo-intersticiální tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy

N15

Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin

N16

Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde

N17 - N19

Selhání ledvin

a) Těžké formy s trvalými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnosti

D

D

C-D

b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a omezením výkonnosti organismu

D

C-D

C-D

c) Stavy s opakovaným patologickým močovým nálezem ipři normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčení

D

C-D

C-D

d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocnění

A-C

A

A

N20 - N23

Urolitiáza

Dg. N22
s přihlédnutím k základnímu onemocnění

a) S těžkými a častými záchvaty a těžkými poruchami funkce močového ústrojí a s průvodními zánětlivými změnami (po neúspěšném léčení)

D

D

D

b) Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění

D

D

C-D

c) S řídkými záchvaty a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Po operativním odstranění kamenů v ledvině(pyelolitotomie, nefrolitotomie, perkutánní extrakcí, extrakorporální litotrypsí a ureterorenoskopií)

C-D

C-D

A-C

d) Při ojedinělých záchvatech, po operativním odstranění kamenů z močových cest, není-li porušena funkce močového ústrojí

A-C

A-C

A

e) Stav po ojedinělém záchvatu se spontánním odchodem konkrementu nebo neprokázaném konkrementu, bez poruchy funkce

A

A

A

N13

Obstruktivní a refluxní uropatie

N25 - N29

Jiné nemoci ledvin a močovodů

Dg. N29
s přihlédnutím k základnímu onemocnění

a) Těžké formy při výrazných poruchách funkce a podstatným omezením celkové výkonnosti (po neúspěšném léčení)

D

D

C-D

b) Operativní odstranění ledviny pro výše uvedená onemocnění

D

C-D

C-D

c) Lehké formy po ukončení léčení s následnou lehkou poruchou funkce ledvin a méně závažném omezení celkové výkonnosti organismu po 3 letech po prodělaném onemocnění; operační odstranění ledviny po úrazu

D

C-D

A-C

d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocnění; operační odstranění ledviny po úrazu,dárcovství - bez poruchy funkce ledvin

A-C

A

A

I. sl. „D“ u HZS ČR

N15.1

Ledvinný a perinefrický absces

N28.1

Získaná cysta ledviny

a) Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém objektivním stavu

D

D

D

b) Lehké formy a stavy po ukončeném léčenís následnou lehkou poruchou funkce, s mírným omezením celkové výkonnosti

D

C-D

A-C

c) Klinicky zhojené formy bez poruchy funkce po 3 letech od skončení léčby, při dobrém celkovém stavu

A-C

A-C

A

N30 - N39

Jiné nemoci močové soustavy

Dg. N33, N37
s přihlédnutím k základnímu onemocnění

a) Těžké a trvalé formy (po neúspěšném léčení) při značných poruchách funkce

D

D

D

Dg. N39.1 -přetrvávající proteinurie
a Dg. N39.2 - Ortostatická proteinurie hodnotit pod položkou R80 - Izolovaná proteinurie

b) Často recidivující nebo vleklé formy a fokální cystitidy s mírnou poruchou funkce

D

D

A-C

c) Lehké formy (po ukončení léčení) jen při občasných lehkých poruchách funkce a při dobrém celkovém stavu

D

A-C

A-C

d) Následné stavy bez poruch funkce

A

A

A

N40 - N51

Nemoci mužských pohlavních orgánů

Mimo
Dg. N46, N51

a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující stavy, ztěžují-li chůzi, spojené se značnými potížemi a při těžkých poruchách močení. Vodní kýly značných rozměrů neoperované nebo neoperovatelné

D

D

C-D

S přihlédnutím k základnímu onemocnění

b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

c) Při nezávažných poruchách funkce postižených orgánů.Ostatní formy a následné stavy

A-C

A

A

N60 - N64

Nemoci prsu

N70 - N77

Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů

Dg. N74 a N77
s přihlédnutím k základnímu onemocnění

N80 - N98

Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí

N99

Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech nezařazené jinde

a) Těžké vady nebo stavy po jejich operačním řešení se závažnými trvalými poruchami funkce, stavy, které špatně reagují na léčbu nebo často recidivují

D

D

C-D

b) Lehké nerecidivující formy (po ukončeném léčení) jen s mírnými poruchami funkce nebo následné stavy po jejich operacích se zřejmými poruchami funkce

D

C-D

A-C

c) Lehké formy nerecidivující, bez funkčních poruch postižených orgánů nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu

A-C

A-C

A

XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)

Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků

XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)

Q00 -Q07

Vrozené vady nervové soustavy

Q10 - Q18

Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku

Q20 - Q28

Vrozené vady oběhové soustavy

Q30 - Q34

Vrozené vady dýchací soustavy

Q35 - Q37

Rozštěp rtu a rozštěp patra

Q38 - Q45

Jiné vrozené vady trávicí soustavy

Q65 - Q79

Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy

Q80 - Q89

Jiné vrozené vady

Q90 - Q99

Abnormality chromosomů nezařazené jinde

a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující. Stavy po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i s dobrou funkcí

D

D

C-D

b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky upravené, narušují-li vzhled nebo řeč

D

D

C-D

c) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojí

D

C-D

A-C

d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu a bez subjektivních potíží a anatomických následků. Rozštěp patra a rtu nenarušující vzhled ani řeč. Vrozené vady kyčle, léčené v dětství, t. č. bez subjektivních potíží, nebo funkčních poruch, bez klinického a RTG nálezu na kloubech. Stavy po operaci defektu septa siní v dětství s dobrou funkcí oběhového ústrojí

A-C

A

A

I. sl. „D“ u HZS ČR

Q50 - Q56

Vrozené vady pohlavních orgánů

Q60 - Q64

Vrozené vady močové soustavy

a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce. Stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující, způsobující neschopnost udržovat základní osobní hygienu

D

D

D

b) Méně závažné vady, následné stavy po jejich operaci se zřejmými prokazatelnými poruchami funkce nebo snižující výkonnost organismu.Ageneze ledviny (nevyvinutá ledvina)

D

A-C

A-C

c) Nezávažné vady nebo pooperační stavy bez poruch funkce a při celkově dobré výkonnosti organismu

A

A

A

XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)

R00 - R09

Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy

Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností

R10 - R19

Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha

R20 - R23

Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva

R25 - R29

Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy

R30 - R39

Příznaky a znaky týkající se močové soustavy

R40 - R46

Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chování

R50 - R69

Celkové příznaky a znaky

a) Závažného rázu, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující, spojené s těžkou poruchou funkce organismu, které značně ztěžují společenské uplatnění

D

D

D

b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné a ustálené formy, jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu a dobrou celkovou výkonností organismu

C-D

C-D

A-C

c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu a bez morfologických následků

A-C

A-C

A-C

R47

Poruchy řeči, nezařazené jinde

R48

Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde

R49

Poruchy hlasu

Hodnotit vždy až po foniatrickém vyšetření

a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči(mluva zcela nesrozumitelná)

D

D

C-D

Patří sem choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod Dg. F98.5 - Koktavost a Dg. F98.6 Breptavost

b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná)

D

D

C-D

c) Přechodná a mírná porucha řeči a výslovnosti při dobře srozumitelné mluvě

A-C

A-C

A-C

d) Lehké poruchy řeči a výslovnosti

A

A

A

R61

Nadměrné pocení - hyperhidróza

a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné

D

C-D

A-C

b) Lehké, rezistentní na léčbu, nekomplikované formy

A

A

A

R70 - R79

Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy

Dg. R75 laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience posuzovat podle Dg. B20 - B24 Onemocnění virem lidské imunodeficience

Dg. R73 Zvýšenou hladinu krev. glukózy posuzovat podle Dg.E10 - E14 Diabetes mellitus.

Ad d) jde o Dg. R81 Glykosurie

Dg. R83 - R89 hodnotit dle níže uvedených kritérií až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností

R80 - R82

Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy

R83 - R89

Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy

R90 - R94

Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy

a) Závažné, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce nebo značně ztěžující společenské uplatnění

D

D

C-D

b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

C-D

A-C

c) Lehké, nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, bez poruchy funkce postiženého orgánu

A-C

A-C

A-C

d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce

A

A

A

R80

Izolovaná proteinurie

Obdobně se posuzuje Renální glykosurie Dg. E74.8 Jiné určené poruchy metabolismu sacharidů

R81

Glykosurie

R82

Jiné abnormální nálezy v moči

N39.1

Přetrvávající proteinurie, NS

N39.2

Ortostatická proteinurie, NS

a) Závažného rázu, nereagující na léčbu s těžší funkční poruchou a trvalým nebo opakovaným abnormálním laboratorním nálezem

D

D

C-D

b) Méně závažného stupně, s občasným nebo přechodným nálezem při normální glomerulární filtrační a koncentrační schopnosti. Stav,který vyžadoval v posledních 3 letech dispenzarizaci nebo léčení

D

C-D

A-C

Funkce ledvin ověřovat měřením korigované globální clearence endogenního kreatininu a koncentračním pokusem

c) Ojedinělý patologický nález v moči nebo v krvi, bez známek orgánového a funkčního poškození, který nevyžaduje léčení a nemá vliv na výkonnost a nutriční stav organismu

A-C

A

A

R95 - R99

Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti

Užívat pouze jako vedlejší kód

XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)

S00

Povrchní poranění hlavy

Posuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.

Posuzování odstranění meziobratlové ploténky viz pozn. za Dg. S39

S01

Otevřená rána hlavy

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkým a trvalým zohavením nebo těžkou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, s těžkým,trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů

D

D

D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla,stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Stavy umožňující běžnou pracovní aktivitu

D

C-D

A-C

d) Následné stavy i po závažnějších zraněních, zhojené s mírnou nebo bez poruchy funkce či omezením pohybů, bez zohavení

A-C

A

A

S02

Zlomenina kostí lebky a obličeje

S03

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy

S04

Poranění mozkových nervů

Mimo Dg. S05
Poranění oka a očnice

S06

Nitrolební poranění

S07

Drtivé poranění hlavy

S08

Traumatická amputace části hlavy

S09

Jiná a neurčená poranění hlavy

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů,pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Těžké recidivující formy vymknutí čelisti

D

D

D

c) Následné stavy i po závažných zraněních se zřetelným omezením pohybů nebo zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující a bez nápadnějšího zohavení

D

C-D

C-D

d) Následné stavy po dobře zhojených zraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy, s lehkou poruchou funkce příslušné části těla, stavy bez častých recidiv. Poúrazové defekty lebečních kostí. Lehké, jen zřídka recidivující formy vymknutí čelisti

D

A-C

A-C

e) Následné stavy po závažnějších nitrolebních poraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy

D

A-C

A-C

f) Následné stavy jen s lehkými poruchami funkce po skončeném léčení

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

g) Následné stavy po lehčích anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení

A

A

A

S05

Poranění oka a očnice

Následné stavy posuzovat dle následků na jednotlivých částech oka Dg. H00 - H59

a) Traumatická enukleace obou očí. Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka pod 0,33 (po korekci)

D

D

D

b) Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka0,33 až 1,0 (po korekci)

D

C-D

A-C

S10

Povrchní poranění krku

S11

Otevřená rána krku

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením

D

D

D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů bez nápadnějšího zohavení

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení

A

A

A

S12

Zlomenina krku

S13

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu

D

D

D

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce

D

C-D

C

d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnou poruchou funkce v oblasti krku či omezením pohybů

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy bez poruch funkce a bez omezení pohybů

A

A

A

S14

Poranění nervů a míchy v úrovni krku

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné

D

D

D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy nebo stavy vzdorující léčení

D

C-D

C-D

d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Stavy bez poruch funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů

A

A

A

S15

Poranění krevních cév v úrovni krku

Dg. S18
Traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje

S16

Poranění svalu a šlachy v úrovni krku

S17

Drtivé poranění krku

S19

Jiná a neurčená poranění krku

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalýma nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů,stavy po méně nápadných zohaveních, stavy se zřetelným omezením pohybů

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezení pohybů

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů

A

A

A

S20

Povrchní poranění hrudníku

S21

Otevřená rána hrudníku

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů

D

D

D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, stavy se zřetelným omezením pohybů

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku či omezením jeho pohybů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce hrudníku či omezení jeho pohybů po skončeném léčení

A

A

A

S22

Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře

S23

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku, stavy s těžkým, trvalýma nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře

D

D

D

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce

D

C-D

C-D

d) Následné stavy s nepatrným omezením funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy bez omezení pohybů a bez poruch vnitřních orgánů

A

A

A

S24

Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů,opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy

D

D

D

c) Následné stavy i po závažných poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy

D

C-D

C-D

d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení, nebo periferních nervů po skončeném léčení

D

A-C

A-C

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů

A

A

A

S25

Poranění krevních cév hrudníku

S26

Poranění srdce

S27

Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů

S28

Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku

S29

Jiná a neurčená poranění hrudníku

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku

D

D

D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce

D

D

C-D

d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybů

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy bez poruchy funkce či omezení pohybu

A

A

A

S30

Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve

S31

Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve

S32

Zlomenina bederní páteře a pánve

S33

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené oblasti i vnitřních orgánů této oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů

D

D

D

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů, se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů či s mírným omezením pohybů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy dobře zhojené bez poruchy funkce či omezení pohybů

A

A

A

S34

Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy

D

D

D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení nebo stavy často recidivující

D

C-D

C-D

d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce

C-D

A-C

A

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů

A

A

A

S35

Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve

S36

Poranění nitrobřišních orgánů

S37

Poranění pánevních orgánů

S38

Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve

S39

Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce nitrobřišních a pánevních orgánů stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve

D

D

D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po totální splenektomii,nefrektomii apod. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce

D

C-D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s lehkou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve,stavy po parciální splenektomii

D

A-C

A-C

e) Následné stavy bez poruchy funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů a bez omezení pohybů

A

A

A

S40

Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)

S41

Otevřená rána ramene a paže (nadloktí)

S42

Zlomenina ramene a paže (nadloktí)

S43

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů

D

D

D

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkcí ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či s omezením pohybů

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce ramene a paže či omezení pohybů

A

A

A

S44

Poranění nervů v úrovni ramene a paže

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy

D

D

C-D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující

D

C-D

C-D

d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce

C-D

A-C

A-C

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce

A

A

A

S45

Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže(nadloktí)

S46

Poranění svalu a šlachy ramene a paže (nadloktí)

S47

Rozdrcení ramene a paže (nadloktí)

S49

Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh nemoci. Stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či omezením pohybů

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Stavy bez poruch funkce a bez subjektivních potíží

A

A

A

S48

Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)

a) Oboustranná

D

D

D

b) Jednostranná

D

D

C-D

S50

Povrch, poranění lokte a předloktí

S51

Otevřená rána předloktí

S52

Zlomenina lokte a předloktí

S53

Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů lokte

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů

D

D

C-D

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy,u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či s omezením pohybů

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů

A

A

A

S54

Poranění nervů předloktí

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni předloktí, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy

D

D

C-D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni předloktí, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující

D

D

C-D

d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni předloktí

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni předloktí

A

A

A

S55

Poranění krevních cév předloktí

S56

Poranění svalu a šlachy předloktí

S57

Drtivé poranění předloktí

S59

Jiná a neurčená poranění předloktí

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce

D

D

C-D

d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či omezením pohybů

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybu

A

A

A

S58

Traumatická amputace předloktí

a) Oboustranná

D

D

D

b) Jednostranná

D

D

C-D

S60

Povrchní poranění zápěstí a ruky

S61

Otevřená rána zápěstí a ruky

S62

Zlomenina zápěstí a ruky

S63

Vymknutí, podvrtnutí kloubů, vazů zápěstí a ruky

S65

Poranění krevních cév zápěstí a ruky

S66

Poranění svalu a šlachy zápěstí a ruky

S67

Drtivé poranění zápěstí a ruky

S69

Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stavy s těžkým a trvalým zohavením.

Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím,zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů obou rukou

D

D

C-D

Dg. S60, S69 posuzovat individuálně po prověření motorických schopností poraněné končetiny a dle nároků kladených nájemnou motoriku při výkonu zaměstnání

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce zápěstí a ruky, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací 2 prstů na jedné ruce (mimo palec a ukazovák dominantní končetiny)a není-li výkonnost ruky podstatně snížena a je-li schopnost pro výkon služby podle zařazení zachována

D

D

A-C

d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce zápěstí a ruky či omezením pohybu, stavy bez zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků palce nebo ukazováku 1ruky a více než jednoho prstu na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li výkonnost ruky pro výkon funkce podstatně snížena

C-D

C-D

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy bez poruchy funkce nebo zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků jednoho nebo dvou prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez omezení hybnosti ruky. Stavy bez zohavení

A

A

A

S64

Poranění nervů zápěstí a ruky

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni zápěstí a ruky opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy

D

D

C-D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující

D

D

C-D

d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, po skončeném léčení

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni zápěstí a ruky

A

A

A

S68

Traumatická amputace zápěstí a ruky

a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná

D

D

C-D

b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů téže ruky. Ztráta 3nebo více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (mimo palec)

D

D

C-D

c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce a 1 dalšího prstu téže ruky, připouští-li ještě způsobilost k výkonu služby podle zařazení. Ztráta 2 prstů jedné ruky (mimo palec), není-li výkonnost podstatně snížena a je-li způsobilost k výkonu služby podle zařazení zachována

D

C-D

A-C

d) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s porušenou úchopovou schopností ruky. Ztráta jednoho prstu na obou rukou (mimo palec),ztráta nehtových článků na více než 2 prstech i s případnou ztrátou nehtového článku 1 nebo více prstů druhé ruky (mimo palec), vždy není-li výkonnost ruky pro výkon služby podstatně snížena

D

A-C

A-C

e) Ztráta 1 prstu na jedné ruce (mimo palec a ukazovák)nebo ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s neporušenou úchopovou schopností. Ztráta nehtového článku 1 nebo 2 prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez snížení výkonnosti ruky

A

A

A

S70

Povrchní poranění kyčle a stehna

S71

Otevřená rána kyčle a stehna

S72

Zlomenina kosti stehenní

S73

Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů kyčle

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu

D

D

C-D

Ad b) u stavů po TEP kyčel. kloubu s dobrým funkčním efektem umožňující běžnou pracovní aktivitu hodnotit ve sl. II a III podle písmena c)

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

C-D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či s omezením pohybů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy dobře zhojené, bez poruch funkce

A

A

A

S74

Poranění nervů kyčle a stehna

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kyčle a stehna, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy

D

D

C-D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy

D

D

C-D

d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kyčle a stehna

A

A

A

S75

Poranění krevních cév kyčle a stehna

S76

Poranění svalu a šlachy kyčle a stehna

S77

Drtivé poranění kyčle a stehna

S79

Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či omezením pohybů

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy bez poruch funkce

A

A

A

S78

Traumatická amputace kyčle a stehna

a) Oboustranná

D

D

D

b) Jednostranná

D

D

C-D

S80

Povrchní poranění bérce

S81

Otevřená rána bérce

S82

Zlomenina bérce, včetně kotníku

S83

Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů kolena

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po totální náhradě kolenního kloubu

D

D

C-D

Ad b) u stavů po jednostranné TEP kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem umožňující běžnou pracovní aktivitu hodnotit ve sl. II a III podle písmena c)

c) Následné stavy, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku, stavy se zřetelným omezením pohybů,stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

C-D

C-D

d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce

A

A

A

S84

Poranění nervů v úrovni bérce

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni bérce, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy

D

D

C-D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni bérce, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy

D

C-D

C-D

d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni bérce

C-D

A-C

A

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni bérce

A

A

A

S85

Poranění krevních cév bérce

S86

Poranění svalu a šlachy bérce

S87

Drtivé poranění bérce

Mimo Dg. S88

S89

Jiná a neurčená poranění bérce

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce a kolena, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce a kolena, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce

D

D

C-D

d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce a kolena či omezením pohybů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy bez poruch funkce

A

A

A

S88

Traumatická amputace bérce

a) Oboustranná

D

D

D

b) Jednostranná

D

D

C-D

S90

Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním

S91

Otevřená rána kotníku a nohy pod ním

S92

Zlomenina - fraktura nohy pod kotníkem (kromě kotníku)

S93

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů

D

D

C-D

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

A-C

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce

A

A

A

S94

Poranění nervů kotníku a nohy pod ním

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, opakovaně neovlivnitelné stavy

D

D

C-D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy

D

C-D

C-D

d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním

C-D

A-C

A-C

I. sl. „D“ u HZS ČR

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kotníku a nohy pod ní

A

A

A

S95

Poranění krevních cév kotníku a nohy pod ním

S96

Poranění svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním

S97

Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním

S99

Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněn

D

D

C-D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce

D

C-D

A-C

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy bez poruch funkce kotníku a nohy pod ním, bez omezení pohybů

A

A

A

S98

Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním

a) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem oboustranná. Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů,která podstatným způsobem omezuje chůzi a stání

D

D

C-D

b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů,ztěžuje-li chůzi a stání

D

D

C-D

c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která neomezuje delší chůzi a stání

A-C

A-C

A

I. sl. „D“ u HZS ČR

T00 -
T01

Povrchní poranění postihující více částí těla Otevřené rány postihující více částí těla

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením

D

D

C-D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení

D

C-D

A-C

d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení

D

A-C

A-C

e) Následné stavy bez poruch a bez zohavení

A

A

A

T02

Zlomeniny více částí těla

T03

Vymknutí, podvrtnutí a natažení více částí těla

T04

Rozdrcení více částí těla

T05

Traumatická amputace více částí těla

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů

D

D

D

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce a bez subjektivních obtíží

A

A

A

T06

Jiná poranění více částí těla, nezařazené jinde

T06.0

Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním nervů a míchy v úrovni krku

T06.1

Poranění nervů a míchy postihující mnohočetné části těla

T06.2

Poranění nervů postihující více části těla

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy

D

D

D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy

D

D

C-D

d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů

A

A

A

T06.3

Poranění cév postihující více částí těla

T06.4

Poranění svalů a šlach postihující více částí těla

T06.5

Poranění nitrohrudních orgánů spolu s orgány nitrobřišními a pánevními

T06.8

Jiná určená poranění postihující více části těla

T07

Neurčená mnohočetná poranění

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalýma nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů,stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních,stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení

D

A-C

A-C

e) Následné stavy bez poruch funkce, stavy bez zohavení

A

A

A

T08

Zlomenina páteře, úroveň neurčena

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým,trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů

D

D

D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující

D

D

C-D

d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy,nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů

A

A

A

T09

Jiné poranění páteře a trupu, úroveň neurčena

T09.0

Povrchní poranění trupu, úroveň neurčená

T09.1

Otevřená rána trupu, úroveň neurčena

T09.2

Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a nezlepšitelným omezením pohybu trupu

D

D

D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu

D

A-C

A-C

e) Následné stavy bez poruch funkce

A

A

A

T09.3

Poranění míchy, úroveň neurčena

T09.4

Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým,trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů

D

D

D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující

D

C-D

C-D

d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy,nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů

A

A

A

T09.5

Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu

T09.6

Traumatická amputace trupu, úroveň neurčena

T09.8

Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena

T09.9

Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů trupu

D

D

D

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu

D

A-C

A-C

e) Následné stavy bez poruch funkce

A

A

A

T10

Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena

T11

Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena

T11.0

Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena

T11.1

Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena

T11.2

Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena

T11.4

Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena

T11.5

Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny,úroveň neurčena

T11.8

Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena

T11.9

Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce horní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce horní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

C-D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní končetiny, či omezením pohybů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů

A

A

A

T11.3

Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni horní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy

D

D

D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni horní končetiny,recidivující stavy a stavy vzdorující léčení

D

D

C-D

d) Následné stavy zhojené jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni horní končetiny po skončeném léčení

D

A-C

A-C

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni horní končetiny

A

A

A

T11.6

Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena

a) Oboustranná

D

D

D

b) Jednostranná

D

D

D

T 12

Zlomenina dolní končetiny úroveň neurčena

T 13

Jiná poranění dolní končetiny úroveň neurčena

T13.0

Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena

T13.1

Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů

D

D

D

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či s omezením pohybů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů

A

A

A

T13.3

Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy

D

D

D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni dolní končetiny,recidivující stavy

D

D

C-D

d) Následné stavy s nepatrnými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny

D

A-C

A-C

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni dolní končetiny

A

A

A

T13.4

Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena

T13.5

Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny,úroveň neurčena

T13.8

Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena

T13.9

Neurčená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena

T14

Poranění neurčené části těla

T14.0

Poranění neurčené části těla

T14.1

Otevřená rána neurčené části těla

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.Stavy s těžkým a trvalým zohavením

D

D

D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.Stavy bez nápadnějšího zohavení

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či omezením pohybů, stavy bez zohavení

D

A-C

A-C

e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů, stavy bez zohavení

A

A

A

T13.6

Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena

a) Oboustranná

D

D

D

b) Jednostranná

D

D

D

T14.2

Zlomenina neurčené části těla

T14.3

Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů

D

D

D

c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy bez poruch funkce

A

A

A

T14.4

Poranění nervu(ů) neurčené části těla

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů, stavy opakovaně léčebně neovlivnitelné

D

D

D

c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nervových pletení nebo nervů, stavy recidivující

D

D

C-D

d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů

D

A-C

A-C

e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervových pletení nebo nervů

A

A

A

T14.5

Poranění cév(y) neurčené části těla

T14.6

Poranění svalů a šlach neurčené části těla

T14.7

Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla

T14.8

Jiná poranění neurčených částí těla

T14.9

Poranění NS

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů včetně psychických poruch,stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny,stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

D

c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů,stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních,stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení

D

A-C

A-C

e) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, bez psychických poruch, stavy bez zohavení

A

A

A

T15 -
T19

Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla

T20 -
T32

Popáleniny a poleptání

T36 -
T50

Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami

T51 T65

Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství

T66 -
T78

Jiné a neurčené účinky vnějších příčin

T79

Některé časné komplikace úrazů

T81.1

Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený

a) Akutní stavy

Léčení

b) Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla

D

D

D

c) Následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo tam, kde později přetrvává i mírná funkční porucha, stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů,stavy po méně nápadných zohaveních, stavy často recidivující

D

D

C-D

d) Následné stavy i po závažnějším postižení, kde za 1 rok po ukončení léčby není přítomna funkční porucha, stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení

D

A-C

A-C

e) Následné stavy i po závažnějším postižení bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení

A

A

A

T80 -
T88

Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde

Mimo Dg. T81.1 uvedena výše

T90 -
T98

Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin

Následné stavy posuzovat dle poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků, posuzovat dle položek uvedených pod Dg. S00 -T78

XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98)

V01 - V99

Dopravní nehody

Posuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
Užívat pouze jako vedlejší kód

W00 - X59

Jiné vnější příčiny náhodných poranění

X60 - X84

Úmyslné sebepoškození

X85 - Y09

Napadení (Útok)

Y10 - Y34

Případ (Událost) nezjištěného úmyslu

Y35 - Y36

Zákonný zákrok a válečné operace

Y40 - Y84

Komplikace zdravotní péče

Y85 - Y89

Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti

Y90 - Y98

Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde

XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 - Z99)

Z00 - Z13

Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření

Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat podle funkce postiženého orgánu a závažnosti následků

Z20 - Z29

Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem

Mimo Dg. Z21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience (HIV) Mimo Dg. Z22 Přenašeč (nosič) infekční nemoci v kapitole I.

Z30 - Z39

Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí

Z40 - Z54

Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče

Z55 - Z65

Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem nemocem

Z70 - Z76

Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností

Z80 - Z99

Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné anamnéze a některým podmínkám ovlivňujících zdravotní stav

Mimo:
Dg. Z96.1 Přítomnost nitrooční čočky, Dg. Z96.2 Přítomnost otologických a audiologických implantátů, Dg. Z96.3 Přítomnost umělého hrtanu, Dg. Z96.4 Přítomnost endokrinních implantátů, Dg. Z96.5 Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů

Z94

Pacient s transplantovaným orgánem a tkání

D

C-D

A-C

Hodnotit dle Dg., klinického stavu a funkce

Z96.1

Přítomnost umělé nitrooční čočky

A-C

A-C

A

Hodnotit podle zrakové ostrosti, zorného pole a klinického nálezu

Z96.2

Přítomnost otologických a audiologických implantátů

Z96.3

Přítomnost umělého hrtanu

Z96.4

Přítomnost endokrinních implantátů

Z96.5

Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů

a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce

D

D

D

b) Následné stavy bez poruchy funkce nebo jen s lehkou poruchou funkce

D

A-C

A-C

c) Zubní a mandibulární implantáty

A

A

A

Tabulka pro posuzování refrakčních vad

ZRAKOVÁ OSTROST12345678
pod 0,10,10,160,250,330,50,661,0
pod 6/606/606/366/246/186/126/96/6
pod 5/505/505/305/205/155/105/7,55/5
1pod 0,1IDDDDDDDD
pod 6/60IIDDDDDDDC
pod 5/50IIIDDDDC-DC-DCA
20,1IDDDDDDDD
6/60IIDDDDDDDC
5/50IIIDDDDC-DC-DCA
30,16IDDDDDDDD
6/36IIDDDDDDDC
5/30IIIDDDDC-DC-DCA
40,25IDDDDDDDD
6/24IIDDDDDDDC
5/20IIIDDDDC-DC-DCA
50,33IDDDDDDDD
6/18IIDDDDDDDC
5/15IIIC-DC-DC-DC-DC-DC-D*)CA
60,5IDDDDDAAA
6/12IIDDDDDAAA
5/10IIIC-DC-DC-DC-DC-D*)AAA
70,66IDDDDDAAA
6/9IIDDDDDAAA
5/7,5IIICCCCCAAA
81,0IDDDDDAAA
6/6IICCCCCAAA
5/5IIIAAAAAAAA

*) Klasifikace C pokud binokulární vidění dosáhne zrakové ostrosti 0,5.

Návod k použití tabulky:

1. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 - 8, druhého oka ve sloupcích 1 - 8. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace.

2. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém a třetím řádku zlomkem dle použití Snellenových optotypů na zkušební vzdálenost 6 m nebo 5 m.

3. Rozumí se zraková ostrost ve si. I bez korekce, ve si. II a III korigovaná brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud je potřebná korekce snesitelná (rozdíly korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahují ± 3 D). Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.

4. Připouští se maximální korekce:

- ve sl. II klasifikace A do ± 4 D,

klasifikace C u krátkozrakosti do -6 D, u dalekozrakosti do + 8 D,

- ve sl. III nejvýše ± 10 D.

5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 226/2019 Sb.

Lékařská vyšetření

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 226/2019 Sb.

Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti občana

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti občana pro přijetí k bezpečnostnímu sboru pro výkon služby/pro výkon služby na služebním místě

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 226/2019 Sb.

Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti příslušníka

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti příslušníka bezpečnostního sboru pro výkon služby na služebním místě

Poznámky pod čiarou

1) § 42a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.