221

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. srpna 2019

o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Vláda nařizuje podle § 1c odst. 2 a 3, § 2 odst. 4, § 3 odst. 1, § 6a odst. 7 písm. a) a § 11a odst. 5 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:


§ 1

Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku

Investiční pobídku může Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytnout na investiční akci, která je realizována v

a) oborech zpracovatelského průmyslu za účelem zavedení výroby, zvýšení výrobní kapacity, rozšíření výrobního sortimentu o nové výrobky nebo zásadní změny celkového výrobního postupu podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce ve výrobě“),

b) technologickém centru za účelem jeho vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové produkty podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v technologickém centru“), nebo

c) centru strategických služeb za účelem zahájení jeho činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové služby podle § 1c odst. 1 písm. c) zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v centru strategických služeb“), přičemž tato investiční akce je realizována v

1. centru pro tvorbu softwaru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v centru pro tvorbu softwaru“),

2. datovém centru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v datovém centru“),

3. opravárenském centru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v opravárenském centru“), nebo

4. centru sdílených služeb podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 4 zákona o investičních pobídkách (dále jen „investiční akce v centru sdílených služeb“).

§ 2

Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci

Investiční pobídka ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci může být poskytnuta na

a) investiční akci ve výrobě,

b) investiční akci v technologickém centru, nebo

c) investiční akci v opravárenském centru.

§ 3

Další všeobecné podmínky pro jednotlivé typy investičních akcí

(1) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci ve výrobě dále jsou

a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 80000000 Kč, přičemž nejméně 40000000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a

b) realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je činnost v oborech zpracovatelského průmyslu, kdy nejpozději do 7 měsíců nebo v případě, že se v tomto období uplatňuje konto pracovní doby, do 12 měsíců ode dne uveřejnění průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji Českým statistickým úřadem má alespoň 80 % zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce průměrný hrubý měsíční výdělek1) nejméně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investiční akce realizuje, a současně

1. příjemce investiční pobídky po uzavření smlouvy o spolupráci nejméně s jednou výzkumnou organizací, která je zapsána v seznamu výzkumných organizací2), s touto organizací spolupracuje v oblasti výzkumu a vývoje3) a na tuto spolupráci ode dne předcházejícího 2 roky předložení záměru získat investiční pobídku vynaloží prostředky nejméně v hodnotě 1 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku a zároveň podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním4) v místě realizace investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 10 %,

2. podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje na počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky nejméně 2 % nebo podíl výzkumných a vývojových pracovníků v místě realizace investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 2 %, přičemž výzkumným a vývojovým pracovníkem se rozumí zaměstnanec, jehož hlavní pracovní činností je soustavná činnost v oblasti výzkumu a vývoje3) příjemce investiční pobídky, nebo

3. příjemce investiční pobídky pořídil strojní zařízení, které jím bude využíváno převážně v oblasti výzkumu a vývoje3), přičemž toto strojní zařízení bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před zahájením jeho pořizování, nebylo před jeho pořízením předmětem účetních odpisů, nebylo uvedeno do užívání dříve než 2 roky před předložením záměru získat investiční pobídku a nebylo zahrnuto do způsobilých nákladů v rámci investiční akce, a to nejméně v hodnotě 10 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku.

(2) Hodnoty uvedené v odstavci 1 písm. a) se sníží na polovinu, pokud celá investiční akce ve výrobě má být realizována

a) v okrese, v němž je podíl nezaměstnaných osob nejméně ve výši 7,5 % a současně tento podíl je alespoň o 50 % vyšší než průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice; podílem nezaměstnaných osob se rozumí podíl nezaměstnaných osob uvedený ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za kalendářní pololetí bezprostředně předcházející dni předložení záměru získat investiční pobídku,

b) na území státem podporovaného regionu vymezeného na základě zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje, nebo

c) na území zvýhodněné průmyslové zóny.

(3) Průměrnou měsíční hrubou mzdou podle odstavce 1 písm. b) se rozumí průměrná měsíční hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců za první až čtvrté čtvrtletí uveřejněná Českým statistickým úřadem společně s údajem o průměrné měsíční hrubé mzdě za čtvrté čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Má-li zaměstnanec příjemce investiční pobídky sjednánu kratší pracovní dobu5), přepočítá se jeho průměrný hrubý měsíční výdělek odpovídajícím poměrem na průměrný hrubý měsíční výdělek při stanovené týdenní pracovní době6).

(4) Podmínka uvedená v odstavci 1 písm. b) se nepoužije, pokud má být celá investiční akce realizována na území státem podporovaného regionu vymezeného na základě zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje nebo pokud se jedná o strategickou investiční akci, kde předmětem výroby investiční akce ve výrobě má být výrobek se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(5) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci v technologickém centru dále jsou

a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 10000000 Kč, přičemž nejméně 5000000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a

b) vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách.

(6) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci v centru strategických služeb dále jsou v případě

a) investiční akce v centru pro tvorbu softwaru

1. vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a

2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je tvorba nového softwaru nebo inovace7) stávajícího softwaru, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech,

b) investiční akce v datovém centru

1. vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a

2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je ukládání, třídění a správa dat prostřednictvím počítačových systémů centra a s nimi souvisejících prvků, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech,

c) investiční akce v opravárenském centru

1. vytvoření nejméně 50 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a

2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je oprava technicky vyspělých zařízení, zejména kancelářských strojů a výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřicích přístrojů, letadel a elektronických a řídicích systémů kolejových vozidel, s výjimkou opravy automobilů, autobusů a opravy mechanických částí dopravních prostředků určených k pozemní dopravě, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech,

d) investiční akce v centru sdílených služeb

1. vytvoření nejméně 70 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a

2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů od ovládající nebo ovládané osoby8) nebo od smluvního partnera, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání, s výjimkou ostrahy objektů, tiskařských, stravovacích, úklidových služeb nebo služeb obdobného charakteru, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech.

(7) Hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uvedené v odstavcích 1, 2 a 5 se sníží na polovinu, pokud je příjemcem investiční pobídky střední podnikatel9), nebo na čtvrtinu, pokud je příjemcem investiční pobídky malý podnikatel9). Počty nových pracovních míst uvedené v odstavcích 5 a 6 se sníží na polovinu, pokud je příjemcem investiční pobídky malý nebo střední podnikatel9).

§ 4

Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku

Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1 zákona o investičních pobídkách je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 5

Minimální hodnoty pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počty nových pracovních míst pro strategickou investiční akci

(1) V případě strategické investiční akce musí být v rámci investiční akce ve výrobě, s výjimkou investiční akce ve výrobě, kde má být předmětem výroby výrobek se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 500000000 Kč, přičemž nejméně 250000000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a vytvořeno nejméně 500 nových pracovních míst.

(2) V případě strategické investiční akce musí být v rámci investiční akce v technologickém centru pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 200000000 Kč, přičemž nejméně 100000000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a vytvořeno nejméně 70 nových pracovních míst.

(3) V případě strategické investiční akce musí být v rámci investiční akce v opravárenském centru pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 200000000 Kč, přičemž nejméně 100000000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a vytvořeno nejméně 100 nových pracovních míst.

§ 6

Maximální výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci

(1) V případě investiční akce ve výrobě může činit výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci až 10 % z celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 1500000000 Kč.

(2) V případě investiční akce v technologickém centru nebo v opravárenském centru může činit výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci až 20 % z celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 500000000 Kč.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. září 2019.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 514/2020 Sb. Čl. II

V řízeních o poskytnutí investiční pobídky, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije nařízení vlády č. 221/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 221/2019 Sb.

Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 221/2019 Sb.

Vybrané výrobky se strategickým významem pro ochranu života a zdraví osob

1. Respirátory třídy FFP 2 s výdechovým ventilem nebo bez výdechového ventilu.

2. Respirátory třídy FFP 3 s výdechovým ventilem nebo bez výdechového ventilu.

3. Filtrační polomasky s vyměnitelným ochranným filtrem.

4. Ochranné celoobličejové masky.

5. Vyměnitelné filtry do filtračních polomasek a ochranných celoobličejových masek.

6. Ochranné brýle.

7. Ochranné štíty.

8. Ochranné obleky (overaly s kapucí).

9. Vyšetřovací rukavice.

10. Ochranné návleky na obuv.

11. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (laboratorní testy) a prostředky pro provedení předanalytické fáze těchto testů.

12. Prostředky pro odběr biologických vzorků pro laboratorní in vitro diagnostiku.

13. Odběrové krevní vaky a diagnostika pro určení krevních skupin a infekčních markerů používaná při výrobě transfuzních přípravků.

14. Vybavení pro operační sály

14.1. vysoce flexibilní, elektronicky řízené výkonné odsávací systémy s automatickým řešením bezpečnosti provozu,

14.2. účinné a bezpečné prostředky pro anestézii,

14.3. technické prostředky pro uplatnění medicinálních plynů.

15. Chirurgické nástroje.

16. Implantáty a endoprotézy využívající optimalizovaných konstrukcí a pokročilých materiálů a technologií.

17. Technické prostředky určené pro vytváření a udržování vysoce čistých prostor.

18. Radioterapeutické ozařovací přístroje.

19. Zdravotnické prostředky pro medicínu katastrof a krizové situace.

20. Digitalizovaná nemocniční lůžka a další zdravotnický nábytek s prvky elektroniky, komunikačních a informačních technologií.

21. Digitalizované novorozenecké inkubátory s inteligentními diagnostickými funkcemi, možností autonomní funkce i připojení na informační sítě.

22. Sterilizátory.

23. Inkubátory, zejména pro buněčné terapie.

24. Lékařská laboratorní technika.

25. Prostředky pro protetiku a ortotiku.

26. Prostředky pro rehabilitaci a manipulaci, zejména rehabilitační roboty a robotizovaná manipulační a asistivní technika.

27. Chirurgické roušky, sterilní šicí materiál, sterilní tkaniny, sterilní oděvy.

28. Informační a komunikační prostředky pro zdravotnictví, prostředky pro telemedicínu a pro eHealth.

29. Vybavení lékařských a zubních ošetřoven, operačních sálů a prostor, veterinárních pracovišť, včetně operačních stolů.

30. Nanovlákenné zdravotnické prostředky pro scaffoldy, krytí ran a náhrady tkání.

31. Materiály pro regenerativní medicínu, které převyšují běžně dosahované parametry a vlastnosti.

32. Laboratorní i lékařské přístroje pro regenerativní medicínu.

33. Lékařské přístroje pro neinvazivní diagnostiku a měření biologických veličin, které převyšují běžně dosahované parametry.

34. Přístroje pro výrobu nanovlákenných produktů pro medicínu.

35. Zdravotnické prostředky nové generace pro fyzikální intervence.

36. Přístroje pro chirurgii využívající fyzikálních energií.

37. Přístroje pro destrukci nádorových a jiných tkání pomocí vysokovýkonného fokusovaného ultrazvuku, elektromagnetického pole, laserového záření, případně jiných forem neionizujícího záření, přístroje aplikující rázovou vlnu.

38. Dialyzační přístroje.

39. Externí i interní kardiostimulátory.

40. Defibrilátory s vyšší bezpečností a účinností.

41. Přístroje pro desinfekci fyzikální cestou.

42. Výrobky pro regenerativní medicínu.

43. Prostředky pro rekonstrukční chirurgii.

44. Makroskopické biosenzory pro pokročilý biomedicínský screening.

45. Mikrosenzory a nanosenzory implantabilní do léčených tkání.

46. Terapeutické a stimulační prostředky

46.1. přístroje pro podporu periferního prokrvení,

46.2. lékařské fototerapeutické lampy,

46.3. flebologické kompresní prostředky pasivní i aktivní,

46.4. podpůrné prostředky pro stimulaci angiogeneze,

46.5. hypoxické a hyperoxické medicínské stimulátory.

47. Přístroje a spotřební materiál pro výzkum a vývoj v oblasti biomedicíny.

48. Léčivé přípravky10).

Poznámky pod čiarou

1) § 356 odst. 2 zákoníku práce.

2) § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

3) Čl. 2 odst. 84 až 86 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění.

4) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

5) § 80 zákoníku práce.

6) § 79 zákoníku práce.

7) Čl. 1.3 sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/1).

8) § 74 až 78 zákona o obchodních korporacích.

9) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

10) § 2 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.“.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.