218

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2019

o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanovuje výčet metodik polních a laboratorních zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, zeleninových druhů, révy, chmele a ovocných rodů a druhů.

§ 2

Metodiky zkoušek odrůd

(1) Metodikami stanovujícími základní požadavky na uspořádání a podmínky zkoušek, způsob hodnocení a přehled znaků zkoušených odrůd se rozumí

a) protokoly pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) (dále jen „protokoly“) schválené Odrůdovým úřadem Společenství a uveřejněné na jeho internetových stránkách,

b) obecné zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Unie pro ochranu nových odrůd rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3) (dále jen „zásady zkoušení“) schválené Unií pro ochranu nových odrůd rostlin a uveřejněné na jejích internetových stránkách,

c) metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti pro révu4) schválená Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „Ústav“) a uveřejněná na jeho internetových stránkách,

d) obecná metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti schválená Ústavem, jež je nedílnou součástí protokolů a zásad zkoušení pro všechny rody a druhy a metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti pro révu, uveřejněná na jeho internetových stránkách,

e) metodiky zkoušek užitné hodnoty zemědělských druhů, révy5) a chmele schválené Ústavem (dále jen „metodiky zkoušek užitné hodnoty“) a uveřejněné na jeho internetových stránkách,

f) obecná metodika zkoušek užitné hodnoty schválená Ústavem, jež je nedílnou součástí metodiky pro zkoušky užitné hodnoty příslušného druhu, uveřejněná na jeho internetových stránkách, nebo

g) metodiky speciálních testů pro zkoušky užitné hodnoty zemědělských druhů schválené Ústavem, jež jsou nedílnou součástí metodiky pro zkoušky užitné hodnoty příslušného druhu, uveřejněné na jeho internetových stránkách.

(2) Zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských a zeleninových druhů zahrnuje všechny znaky podle protokolů, popřípadě nejméně všechny znaky označené hvězdičkou v zásadách zkoušení, pokud pozorování znaků není znemožněno projevem jiných znaků a pokud projevu znaku nebrání podmínky prostředí, za kterých zkoušení probíhá6).

(3) Podmínky zkoušek, způsob hodnocení a přehled znaků zkoušených odrůd odpovídají požadavkům metodik uvedených v § 3 až 8.

§ 3

Obecné metodiky zkoušek odrůd

(1) Postupy k zajištění jednotného vedení zkoušek odrůd všech rodů a druhů stanovují obecná metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti a obecná metodika zkoušek užitné hodnoty uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd všech rodů a druhů se použije obecná metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uvedená v příloze č. 1 k této vyhlášce, tabulce č. 1.1.

(3) Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů, révy a chmele se použije obecná metodika zkoušek užitné hodnoty uvedená v příloze č. 1 k této vyhlášce, tabulce č. 1.2.

§ 4

Metodiky zkoušek odrůd zemědělských druhů

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských druhů se kromě obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí

a) protokoly uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené,

b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené.

(2) Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů se kromě obecné metodiky zkoušek užitné hodnoty uvedené v § 3 odst. 3 použijí metodiky zkoušek užitné hodnoty uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce, tabulce č. 2.3a) pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené a v případě některých druhů obilnin a cukrovky se použijí i metodiky speciálních testů pro zkoušky užitné hodnoty pro zemědělské druhy, uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce, tabulce č. 2.3b).

(3) V případě uchovávaných odrůd mohou být pro posouzení odlišnosti a stálosti, odchylně od § 2 odst. 2, použity pouze znaky uvedené

a) v technických dotaznících protokolů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, tabulce č. 2.1 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené,

b) v technických dotaznících zásad zkoušení uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, tabulce č. 2.2 pro zemědělské druhy v této tabulce uvedené;

pro posouzení uniformity se použijí příslušné protokoly a zásady zkoušení. Pokud je však úroveň uniformity stanovena na základě odchylných typů, použije se populační standarda 10 % a pravděpodobnost přijetí alespoň 90 %7).

§ 5

Metodiky zkoušek odrůd zeleninových druhů

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zeleninových druhů se kromě obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí

a) protokoly uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy v této tabulce uvedené,

b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy v této tabulce uvedené.

(2) V případě uchovávaných odrůd a odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek mohou být pro posouzení odlišnosti a stálosti, odchylně od § 2 odst. 2, použity pouze znaky uvedené

a) v technických dotaznících protokolů uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce, tabulce č. 3.1 pro zeleninové druhy v této tabulce uvedené,

b) v technických dotaznících zásad zkoušení uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce, tabulce č. 3.2 pro zeleninové druhy v této tabulce uvedené;

pro posouzení uniformity se použijí příslušné protokoly a zásady zkoušení. Pokud je však úroveň uniformity stanovena na základě odchylných typů, použije se populační standarda 10 % a pravděpodobnost přijetí alespoň 90 %8).

§ 6

Metodiky zkoušek odrůd révy

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy se kromě obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použije metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti pro révu uvedená v příloze č. 4 k této vyhlášce, tabulce č. 4.1.

(2) Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd révy se kromě obecné metodiky zkoušek užitné hodnoty uvedené v § 3 odst. 2 použije metodika zkoušek užitné hodnoty pro révu uvedená v příloze č. 4 k této vyhlášce, tabulce č. 4.2.

§ 7

Metodiky zkoušek odrůd ovocných rodů a druhů

Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd ovocných rodů a druhů se kromě obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použijí

a) protokoly uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, tabulce č. 5.1 pro ovocné rody a druhy v této tabulce uvedené,

b) zásady zkoušení uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, tabulce č. 5.2 pro ovocné rody a druhy v této tabulce uvedené.

§ 8

Metodiky zkoušek odrůd ostatních druhů uvedených v druhovém seznamu

(1) Pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd chmele se kromě obecné metodiky zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti uvedené v § 3 odst. 2 použije protokol uvedený v příloze č. 6 k této vyhlášce, tabulce č. 6.1 pro chmel.

(2) Pro zkoušky užitné hodnoty odrůd chmele se kromě obecné metodiky zkoušek užitné hodnoty uvedené v § 3 odst. 2 použije metodika zkoušek užitné hodnoty uvedená v příloze č. 6 k této vyhlášce, tabulce č. 6.2 pro chmel.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd.

2. Vyhláška č. 125/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd.

3. Vyhláška č. 320/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb.

4. Vyhláška č. 11/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 446/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

6. Vyhláška č. 389/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vyhláška č. 404/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

8. Vyhláška č. 290/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

9. Vyhláška č. 430/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

10. Vyhláška č. 91/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

11. Vyhláška č. 362/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

12. Vyhláška č. 208/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

13. Vyhláška č. 70/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

14. Vyhláška č. 177/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

15. Vyhláška č. 166/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 218/2019 Sb.

OBECNÉ METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD

Tabulka č. 1.1

Obecná metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

Pro všechny rody a druhyZOUS/1/5-Obecná část ze dne 1.7. 2019

Tabulka č. 1.2

Obecná metodika zkoušek užitné hodnoty

Pro zemědělské druhy, révu a chmelZUH/1-2019-Obecná část ze dne 1.8.2019 |

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 218/2019 Sb.

METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD ZEMĚDĚLSKÝCH DRUHŮ

Tabulka č. 2.1

Seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských druhů

Zemědělský druhProtokol
Avena nuda L.Oves nahýTP/20/2 ze dne 1.10.2015
Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)Oves setýTP/20/2 ze dne 1.10.2015
Brassica napus L. (partim)ŘepkaTP/36/2 ze dne 16.11.2011
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.TuřínTP/89/1 ze dne 11.3.2015
Cannabis sativa L.Konopí setéTP/276/1 částečná revize ze dne 21.3.2018
Festuca arundinacea Schreb.Kostřava rákosovitáTP/39/1 ze dne 1.10.2015
Festuca filiformis Pourr.Kostřava vlaskovitáTP/67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca ovina L.Kostřava ovčíTP/67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca pratensis Huds.Kostřava lučníTP/39/1 ze dne 1.10.2015
Festuca rubra L.Kostřava červenáTP/67/1 ze dne 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKostřava drsnolistáTP/67/1 ze dne 23.6.2011
Glycine max (L.) Merr.SójaTP/80/1 ze dne 15.3.2017
Helianthus annuus L.SlunečniceTP/81/1 ze dne 31.10.2002
Hordeum vulgare L.JečmenTP/19/5 ze dne 19.3.2019
Linum usitatissimum L.LenTP/57/2 ze dne 19.3.2014
Lolium multiflorum Lam.Jílek mnohokvětýTP/4/2 ze dne 19.3.2019
Lolium perenne L.Jílek vytrvalýTP/4/2 ze dne 19.3.2019
Lolium x hybridům Hausskn.Jílek hybridníTP/4/2 ze dne 19.3.2019
Pisum sativum L. (partim)Hrách polní (včetně pelušky)TP/7/2 rev. 2 ze dne 15.3.2017
Poa pratensis L.Lipnice lučníTP/33/1 ze dne 15.3.2017
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Ředkev olejnáTP/178/1 ze dne 15.3.2017
Secale cereale L.ŽitoTP/58/1 ze dne 31.10.2002
Sinapis alba L.Hořčice bíláTP/179/1 ze dne 15.3.2017
Solanum tuberosum L.BramborTP/23/3 ze dne 15.3.2017
Sorghum bicolor (L.) MoenchČirokTP/122/1 ze dne 19.3.2019
Sorghum sudanense (Piper) StapfČirok súdánská trávaTP/122/1 ze dne 19.3.2019
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) StapfČirok x čirok súdánská trávaTP/122/1 ze dne 19.3.2019
Triticum aestivum L.Pšenice setáTP/3/5ze dne 19.3.2019
Triticum durum Desf.Pšenice tvrdáTP/120/3 ze dne 19.3.2014
Vicia faba L.Bob polníTP/8/1 ze dne 19.3.2019
Vicia sativa L.Vikev setáTP/32/1 ze dne 19.4.2016
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusTritikaleTP/121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011
Zea mays L. (partiím)Kukuřice (mimo pukancové a cukrové)TP/2/3 ze dne 11.3.2010

Tabulka č. 2.2

Seznam zásad pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských druhů

Zemědělský druhZásada zkoušení
Agrostis canina L.Psineček psíTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis capillaris L.Psineček tenkýTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis gigantea RothPsineček velikýTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.Psineček výběžkatýTG/30/6 ze dne 12.10.1990
Beta vulgaris L. var. Crassa Mansf.Řepa krmnáTG/150/3 ze dne 4.11.1994
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsŘepiceTG/185/3 ze dne 17.4.2002
Bromus catharticus VahlSveřep samužníkovitýTG/180/3 ze dne 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.Sveřep siteckýTG/180/3 ze dne 4.4.2001
Carthamus tinctorius L.Světlice barvířskáTG/134/3 ze dne 12.10.1990
Dactylis glomerata L.Srha laločnatáTG/31/8 ze dne 17.4.2002
Lotus corniculatus L.Štírovník růžkatýTG/193/1 ze dne 9.4.2008
Lupinus albus L.Lupina bíláTG/66/4 ze dne 31.3.2004
Lupinus angustifolius L.Lupina úzkolistáTG/66/4 ze dne 31.3.2004
Lupinus luteus L.Lupina žlutáTG/66/4 ze dne 31.3.2004
Medicago lupulina L.Tolice dětelováTG/228/1 ze dne 5.4.2006
Medicago sativa L.Vojtěška setáTG/6/5 ze dne 6.4.2005
Medicago x varia T. MartynVojtěška proměnliváTG/6/5 ze dne 6.4.2005
Papaver somniferum L.MákTG/166/4 ze dne 9.4.2014
Phacelia tanacetifolia Benth.Svazenka vratičolistáTG/319/1 ze dne 5.4.2017
Phleum nodosum L.Bojínek hlíznatýTG/34/6 ze dne 7.11.1984
Phleum pratense L.Bojínek lučníTG/34/6 ze dne 7.11.1984
Trifolium pratense L.Jetel lučníTG/5/7 ze dne 4.4.2001
Trifolium repens L.Jetel plazivýTG/38/7 ze dne 9.4.2003
xFestulolium Asch. & Graebn.FestuloliumTG/243/1 ze dne 9.4.2008

Tabulka č. 2.3a)

Seznam metodik zkoušek užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů

Zemědělský druhMetodika zkoušek užitné hodnoty
Bob polníZUH/2-2019 - Bob polní ze dne 1.8.2019
BramborZUH/3-2019 - Brambor ze dne 1.8.2019
ŘepkaZUH/4-2019 - Brukvovité olejniny ze dne 1.8.2019
ŘepiceZUH/4-2019 - Brukvovité olejniny ze dne 1.8.2019
Hořčice bíláZUH/4-2019 - Brukvovité olejniny ze dne 1.8.2019
Hořčice sareptskáZUH/4-2019 - Brukvovité olejniny ze dne 1.8.2019
Hořčice černáZUH/4-2019 - Brukvovité olejniny ze dne 1.8.2019
CukrovkaZUH/5-2019 - Řepa ze dne 1.8.2019
Řepa krmnáZUH/5-2019 - Řepa ze dne 1.8.2019
Čekanka průmyslováZUH/6-2019 - Čekanka průmyslová ze dne 1.8.2019
ČirokZUH/7-2019 - Čirok ze dne 1.8.2019
Čirok súdánská trávaZUH/7-2019 - Čirok ze dne 1.8.2019
Čirok × súdánská trávaZUH/7-2019 - Čirok ze dne 1.8.2019
Hrách polní (včetně pelušky)ZUH/8-2019 - Hrách ze dne 1.8.2019
JečmenZUH/10-2019 - Ječmen ze dne 1.8.2019
Vojtěška proměnliváZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
Vojtěška setáZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
Jetel alexandrijskýZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
Jetel lučníZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
Jetel nachovýZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
Jetel zvrácený (perský)ZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
Jetel plazivýZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
Jetel zvrhlý (švédský)ZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
Pískavice řecké senoZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
Štírovník růžkatýZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
Tolice dětelováZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
VičenecZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
Jestřabina východníZUH/11-2019 - Jeteloviny ze dne 1.8.2019
Kapusta krmnáZUH/12-2019 - Kapusta krmná, turín ze dne 1.8.2019
TurínZUH/12-2019 - Kapusta krmná, turín ze dne 1.8.2019
KmínZUH/13-2019 - Kmín ze dne 1.8.2019
Konopí setéZUH/14-2019 - Konopí seté ze dne 1.8.2019
Kukuřice (mimo pukancové a cukrové)ZUH/15-2019 - Kukuřice ze dne 1.8.2019
LenZUH/16-2019 - Len ze dne 1.8.2019
Lesknice kanárskáZUH/17-2019 - Lesknice kanárská ze dne 1.8.2019
Lupina bíláZUH/18-2019 - Lupina ze dne 1.8.2019
Lupina úzkolistáZUH/18-2019 - Lupina ze dne 1.8.2019
Lupina žlutáZUH/18-2019 - Lupina ze dne 1.8.2019
MákZUH/19-2019 - Mák ze dne 1.8.2019
Hořčice bíláZUH/20-2019 - Meziplodiny ze dne 1.8.2019
Ředkev olejnaZUH/20-2019 - Meziplodiny ze dne 1.8.2019
ŘepkaZUH/20-2019 - Meziplodiny ze dne 1.8.2019
ŘepiceZUH/20-2019 - Meziplodiny ze dne 1.8.2019
Svazenka vratičolistáZUH/20-2019 - Meziplodiny ze dne 1.8.2019
Oves nahýZUH/21-2019 - Oves ze dne 1.8.2019
Oves setýZUH/21-2019 - Oves ze dne 1.8.2019
Pšenice setáZUH/22-2019 - Pšenice ze dne 1.8.2019
Pšenice špaldaZUH/22-2019 - Pšenice ze dne 1.8.2019
Pšenice tvrdáZUH/22-2019 - Pšenice ze dne 1.8.2019
SlunečniceZUH/24-2019 - Slunečnice ze dne 1.8.2019
SójaZUH/25-2019 - Sója ze dne 1.8.2019
Světlice barvířskáZUH/26-2019 - Světlice barvířská ze dne 1.8.2019
Bojínek lučníZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
FestuloliumZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Jílek hybridníZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Jílek mnohokvětýZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Jílek vytrvalýZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Kostřava červenáZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Kostřava lučníZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Kostřava rákosovitáZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Lipnice lučníZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Ovsík vyvýšenýZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Psárka lučníZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Psineček velikýZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Srha laločnatáZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Sveřep samužníkovitýZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Sveřep siteckýZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
Trojštět žlutavýZUH/27-2019 - Trávy ze dne 1.8.2019
TritikaleZUH/28-2019 - Tritikale ze dne 1.8.2019
Vikev panonskáZUH/29-2019 - Vikev ze dne 1.8.2019
Vikev setáZUH/29-2019 - Vikev ze dne 1.8.2019
Vikev huňatáZUH/29-2019 - Vikev ze dne 1.8.2019
ŽitoZUH/30-2019 - Žito ze dne 1.8.2019

Tabulka č. 2.3b)

Seznam metodik speciálních testů pro zkoušky užitné hodnoty odrůd zemědělských druhů

Zemědělský druhMetodika speciálních testů pro zkoušky užitné hodnoty
ObilninyZUH/31-2019 - Obilniny ze dne 1.8.2019
CukrovkaZUH/32-2019 - Cukrovka ze dne 1.8.2019

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 218/2019 Sb.

METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD ZELENINOVÝCH DRUHŮ

Tabulka č. 3.1

Seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zeleninových druhů

Zeleninový druhProtokol
Allium cepa L. (skupina Cepa)Cibule a echalionTP/46/2 ze dne 1.4.2009
Allium cepa L. (skupina Aggregatum)ŠalotkaTP/46/2 ze dne 1.4.2009
Allium fistulosum L.Cibule sečkaTP/161/1 ze dne 11.3.2010
Allium porrum L.PórTP/85/2 ze dne 1.4.2009
Allium sativum L.ČesnekTP/162/1 ze dne 25.3.2004
Allium schoenoprasum L.PažitkaTP/198/2 ze dne 11.3.2015
Apium graveolens L.Celer bulvovýTP/74/1 ze dne 13.3.2008
Apium graveolens L.Celer řapíkatýTP/82/1 ze dne 13.3.2008
Asparagus officinalis L.ChřestTP/130/2 ze dne 16.2.2011
Beta vulgaris LMangoldTP/106/1 ze dne 11.3.2015
Beta vulgaris L.Řepa salátová včetně Cheltenham beetTP/60/1 ze dne 1.4.2009
Brassica oleracea L.KadeřávekTP/90/1 ze dne 16.2.2011
Brassica oleracea L.KvětákTP/45/2 re v. 2 ze dne 21.3.2018
Brassica oleracea L.BrokoliceTP/151/2 ze dne 15.3.2017
Brassica oleracea L.Kapusta růžičkováTP/54/2 ze dne 15.3.2017
Brassica oleracea L.KedlubenTP/65/1 ze dne 15.3.2017
Brassica oleracea L.Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červenéTP/48/3 ze dne 15.3.2017
Brassica rapa L.Zelí pekingskéTP/105/1 ze dne 13.3.2008
Capsicum annuum L.Paprika, chilliTP/76/2 ze dne 15.3.2017
Cichorium endivia L.Endivie kadeřavá a eskariolTP/118/3 ze dne 19.3.2014
Cichorium intybus L.Čekaňka hlávkováTP/154/1 rev. ze dne 19.3.2019
Cichorium intybus L.Čekanka pro pukyTP/173/2 ze dne 21.3.2018
Cichorium intybus L.Čekanka průmyslováTP/172/2 ze dne 1.12.2005
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiMeloun vodníTP/142/2 ze dne 19.3.2014
Cucumis melo L.Meloun cukrovýTP/104/2 ze dne 21.3.2007
Cucumis sativus L.Okurka salátová a okurka nakládačkaTP/61/2 rev. 2 ze dne 19.3.2019
Cucurbita maxima DuchesneTykev velkoplodáTP/155/1 ze dne 11.3.2015
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesnePodnož - tykev velkoplodá x tykev muškátováTP/311/1 ze dne 15.3.2017
Cucurbita pepo L.Tykev obecnáTP/119/1 rev. ze dne 19.3.2014
Cynara cardunculus L.Artyčok a kardaTP/184/2 ze dne 27.2.2013
Daucus carota L.Mrkev a mrkev krmnáTP/49/3 ze dne 13.3.2008
Foeniculum vulgare Milí.FenyklTP/183/1 ze dne 25.3.2004
Lactuca sativa L.SalátTP/13/6 rev. ze dne 15.2.2019
Petroselinum crispum (Milí.) Nyman ex A. W. HillPetrželTP/136/1 ze dne 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.Fazol šarlatovýTP/9/1 ze dne 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucíTP/12/4 ze dne 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim)Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrovýTP/7/2 rev. 2 ze dne 15.3.2017
Raphanus sativus L.Ředkvička a ředkevTP/64/2 rev. ze dne 11.3.2015
Rheum rhabarbarum L.ReveňTP/62/1 ze dne 19.4.2016
Scorzonera hispanica L.Černý kořenTP/116/1 ze dne 11.3.2015
Solanum lycopersicum L.RajčeTP/44/4 rev. 3 ze dne 21.3.2018
Solanum melongena L.Lilek vejcoplodýTP/117/1 ze dne 13.3.2008
Spinacia oleracea L.ŠpenátTP/55/5 rev. 2 ze dne 15.3.2017
Valerianella locusta (L.) Laterr.Kozlíček polníčekTP/75/2 ze dne 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)Bob zahradníTP/Broadbean/1 ze dne 25.3.2004
Zea mays L. (partim)Kukuřice cukrová a kukuřice pukancovaTP/2/3 ze dne 11.3.2010
Solanum lycopersicum L. * Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. * Solanum peruvianum (L.) Milí.; Solanum lycopersicum L. * Solanum cheesmaniae (L. Ridley) FosbergPodnože rajčatTP/294/1 rev. 3 ze dne 21.3.2018

Tabulka č. 3.2

Seznam zásad pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zeleninových druhů

Zeleninový druh Zásada zkoušení
Brassica rapa L.VodniceTG/37/10 ze dne 4.4.2001

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 218/2019 Sb.

METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD RÉVY

Tabulka č. 4.1

Metodika zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd révy

RévaZOUS/TP/50/2 ze dne 1. 6. 2019

Tabulka č. 4.2

Metodika zkoušek užitné hodnoty odrůd révy

RévaZUH/23-2019 ze dne 1. 8. 2019

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 218/2019 Sb.

METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD OVOCNÝCH RODŮ A DRUHŮ

Tabulka č. 5.1

Seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd ovocných rodů a druhů

Ovocný rod nebo druhProtokol
Citrus L.Citrus (mandarinka, pomeranč, citron+limetka, grepfruit+pomelo)TP/201/2-Rev. ze dne 19.4.2016
TP/202/1 ze dne 18.11.2004
TP/203/1 ze dne 18.11.2004
TP/204/1 ze dne 19.3.2014
Fragaria L.JahodníkTP/022/3 ze dne 28.11.2012
Malus Mill.
Malus domestica Borkh.
Jabloň (+ podnož)TP/163/2 ze dne 4.10.2016
TP/014/2 ze dne 14.3.2006
Olea europaea LOlivovníkTP/099/1 ze dne 28.11.2012
Prunus L.
Prunus x amygdalopersica (Weston)
Rehder
Podnože Prunus L. BroskvomandloňTP/187/2 ze dne 11.3.2015
Prunus amygdalus BatschMandloňTP/056/1 ze dne 28.11.2012
Prunus armeniaca L.MeruňkaTP/070/2 ze dne 13.3.2008
Prunus avium (L.) L.TřešeňTP/035/2 ze dne 15.11.2006
Prunus cerasus L.VišeňTP/230/1 ze dne 15.11.2006
Prunus domestica L.SlivoňTP/041/1 ze dne 6.11.2003
Prunus persica (L.) BatschBroskvoňTP/053/2/-Rev. ze dne 11.3.2015
Prunus salicina LindleySlivoň japonskáTP/084/3 ze dne 19.3.2019
Pyrus communis L.HrušeňTP/015/1 ze dne 27.3.2003
Ribes L.Rybíz (černý, červený+bílý), angreštTP/040/2 ze dne 1.4.2009
TP/052/2 ze dne 28.11.2012
TP/051/2 ze dne 28.11.2012
Rubus L.Maliník, ostružiníkTP/043/2 ze dne 19.3.2014
TP/073/1-Corr. ze dne 15.11.2006
Vaccinium L.BorůvkaTP/137/1 ze den 13.3.2008

Tabulka č. 5.2

Seznam zásad pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd ovocných rodů a druhů

Ovocný rod nebo druhZásada zkoušení
Castanea sativa Mill.Kaštanovník jedlýTG/124/3 ze dne 6.10.1989
Corylus avellana L.LískaTG/71/3 ze dne 28.3.1979
Cydonia oblonga Mill.KdouloňTG/100/4 ze dne 9.4.2003
Ficus carica L.SmokvoňTG/265/1 ze dne 24.3.2010
Fortunella SwingleKumkvatTG/290/1 ze dne 20.3.2013
Juglans regia L.Ořešák vlašskýTG/125/7 ze dne 5.4.2017
Poncirus Raf.CitronečníkTG/83/4 Rev. ze dne 9.4.2003+25.3.2015
Pyrus L.Podnože hrušeňTG/169/3+Corr. ze dne 16.8.2000
Pyrus pyrifolia (Burm. F.) Nakai var. culta (Mak.) NakaiHrušeň písečnáTG/149/2 ze dne 11.4.1994

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 218/2019 Sb.

METODIKY ZKOUŠEK ODRŮD OSTATNÍCH DRUHŮ UVEDENÝCH V DRUHOVÉM SEZNAMU

Tabulka č. 6.1

Protokol pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd chmele

ChmelTP/227/1 ze dne 15.11.2006

Tabulka č. 6.2 Metodika zkoušek užitné hodnoty odrůd chmele

ChmelZUH/9-2019zedne1. 8.2019

Poznámky pod čiarou

1) Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2004/29/ES ze dne 4. března 2004 o stanovení charakteristických znaků a minimálních požadavků pro zkoušení odrůd révy vinné.
Směrnice Komise 2005/91/ES ze dne 16. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2007/48/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 2007/49/ES ze dne 26. července 2007, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2008/62/ES ze dne 20. června 2008, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování zemědělských krajových odrůd a odrůd, které jsou přirozeně adaptovány na místní a regionální podmínky a ohroženy genetickou erozí, a pro uvádění osiva a sadby brambor těchto odrůd na trh.
Směrnice Komise 2008/83/ES ze dne 13. srpna 2008, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2009/97/ES ze dne 3. srpna 2009, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, pro uvádění osiva těchto odrůd na trh.
Směrnice Komise 2010/46/EU ze dne 2. července 2010, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2011/68/EU ze dne 1. července 2011, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2012/8/EU ze dne 2. března 2012, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin.
Prováděcí směrnice Komise 2012/44/EU ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2013/57/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k čl. 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd.
Prováděcí směrnice Komise 2014/105/EU ze dne 4. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k čl. 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/1168 ze dne 15. července 2015, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k čl. 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/1914 ze dne 31. října 2016, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k čl. 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/100 ze dne 22. ledna 2018, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k čl. 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/114 ze dne 24. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k čl. 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k čl. 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/1985 ze dne 28. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny

2) Čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice Komise 2003/90/ES, čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice Komise 2003/91/ES, čl. 6 odst. 4 písm. a) prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU.

3) Čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice Komise 2003/90/ES, čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice Komise 2003/91/ES, čl. 6 odst. 4 písm. b) prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU.

4) První věta čl. 1 směrnice Komise 2004/29/ES.

5) Čl. 1 odst. 3 směrnice Komise 2003/90/ES a druhá věta čl. 1 směrnice Komise 2004/29/ES.

6) Čl. 2 směrnice Komise 2003/90/ES a směrnice Komise 2003/91/ES.

7) Čl. 4 směrnice Komise 2008/62/ES.

8) Čl. 4 a čl. 22 směrnice Komise 2009/145/ES.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.