2

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2018

o evidenci krytých bloků

Česká národní banka stanoví podle § 32 odst. 6 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 307/2018 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náležitosti a způsob vedení evidence krytých bloků.

§ 2

Náležitosti evidence krytých bloků

Evidence krytých bloků (dále jen „evidence“) má tyto náležitosti:

a) seznamy krytých bloků,

b) souhrnné informace o každém krytém bloku, a to

1. jednoznačnou identifikaci krytého bloku, která je shodná s kódem, kterým je identifikátor krycího portfolia příslušného krytého bloku podle přílohy XVII bodu 5.2.1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, v platném znění, (dále jen „kód“),

2. druh krytých dluhopisů v krytém bloku podle § 28b zákona o dluhopisech,

3. informaci, zda krytý blok zahrnuje kryté dluhopisy, které ve svém názvu obsahují označení „CRR“,

4. limity nad rámec zákona o dluhopisech stanovené emisními podmínkami pro účely § 28a až 28c zákona o dluhopisech,

5. měnu, ve které se evidence vede (§ 7 odst. 4),

6. souhrnnou hodnotu dluhů z krytých dluhopisů podle § 31a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,

7. souhrnnou hodnotu souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,

8. souhrnnou hodnotu krycích aktiv pro účely plnění povinností podle § 28a odst. 1 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,

9. souhrnnou hodnotu krycích aktiv pro účely plnění povinnosti podle § 28a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,

c) seznamy podle § 32 odst. 3 zákona o dluhopisech ve vztahu ke každému krytému bloku, a to

1. rejstřík krycích aktiv,

2. evidenci věcí souvisejících s krycími aktivy,

3. evidenci dluhů z krytých dluhopisů,

4. evidenci souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech.

§ 3

Rejstřík krycích aktiv

(1) Rejstřík krycích aktiv je vedený pod kódem příslušného krytého bloku.

(2) Informace o pohledávce z úvěru v rejstříku krycích aktiv obsahuje alespoň

a) jednoznačnou identifikaci úvěru, a to uvedením čísla smlouvy nebo účtu, které jednoznačně identifikuje smluvní vztah banky a dlužníka, případně dalších údajů,

b) druh krycího aktiva v členění podle čl. 129 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění, (dále jen „nařízení“), pokud jde o krycí aktiva podle § 31 odst. 1 zákona o dluhopisech, případně v členění podle § 31 odst. 2 zákona o dluhopisech,

c) informaci, zda je dlužník v selhání podle čl. 178 nařízení,

d) měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byla pohledávka z úvěru sjednána,

e) zástavní hodnotu zastavené nemovité věci v měně, ve které se evidence vede,

f) jmenovitou hodnotu pohledávky z úvěru v měně, ve které se evidence vede,

g) jmenovitou hodnotu pohledávky z úvěru pro účely plnění povinností podle § 28a zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede.

(3) Informace o věci v rejstříku krycích aktiv, jiné než podle odstavce 2, obsahuje alespoň

a) jednoznačnou identifikaci věci,

b) druh krycího aktiva v členění podle čl. 129 odst. 1 nařízení, pokud jde o krycí aktiva podle § 31 odst. 1 zákona o dluhopisech, případně v členění podle § 31 odst. 2 zákona o dluhopisech,

c) informaci, zda je dlužník v selhání podle čl. 178 nařízení,

d) typ, datum sjednání, datum účinnosti a případně také datum splatnosti plnění z derivátu a název druhé smluvní strany derivátu,

e) měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byla věc sjednána,

f) jmenovitou hodnotu věci, v případě derivátu i nezápornou reálnou hodnotu, v měně, ve které se evidence vede,

g) hodnotu věci pro účely plnění povinností podle § 28a zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede.

§ 4

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy

(1) Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy je vedena pod kódem příslušného krytého bloku.

(2) Informace o věci související s krycími aktivy v evidenci obsahuje alespoň

a) jednoznačnou identifikaci věci související s krycím aktivem,

b) jednoznačnou identifikaci smluv ve vztahu ke krycímu aktivu,

c) jednoznačnou identifikaci zajištění derivátu,

d) údaj, zda lze zajištění zohlednit pro účely plnění povinnosti podle § 28a odst. 1 zákona o dluhopisech,

e) měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byla věc sjednána,

f) reálnou hodnotu zajištění podle písmene c) v měně, ve které se evidence vede.

§ 5

Evidence dluhů z krytých dluhopisů

(1) Evidence dluhů z krytých dluhopisů je vedena pod kódem příslušného krytého bloku.

(2) Informace k jednotlivým emisím v evidenci dluhů z krytých dluhopisů obsahuje alespoň

a) jednoznačnou identifikaci emise,

b) datum emise,

c) splatnost emise,

d) měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byl dluh sjednán,

e) jmenovitou hodnotu emise v oběhu v měně, ve které se evidence vede,

f) hodnotu naběhlého výnosu z emise v oběhu v měně, ve které se evidence vede,

g) jmenovitou hodnotu nevydané emise, pokud slouží k vymezení dluhů, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží, v měně, ve které se evidence vede.

(3) Informace k jednotlivým emisím podle odstavce 2 neobsahuje údaje podle odstavce 2 písm. b) a c), jsou-li dluhy vymezeny podle § 31a odst. 2 zákona o dluhopisech určením emisí krytých dluhopisů, které ještě nebyly vydány.

§ 6

Evidence souvisejících dluhů

(1) Evidence souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech je vedena pod kódem příslušného krytého bloku.

(2) Informace o dluhu v evidenci souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech obsahuje alespoň

a) jednoznačnou identifikaci dluhu,

b) druh dluhu podle § 31a odst. 4 zákona o dluhopisech,

c) měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byl dluh sjednán,

d) jmenovitou hodnotu dluhu v měně, ve které se evidence vede, ledaže jde o dluh z derivátu; v případě derivátu se eviduje dluh jako záporná reálná hodnota tohoto derivátu.

§ 7

Vedení evidence

(1) Emitent nebo nucený správce krytých bloků (dále jen „povinná osoba“) zajistí, že působnost a pravomoc útvaru, který vede evidenci, jsou až do úrovně členů řídicího orgánu1) odděleny od působnosti a pravomoci útvarů, v jejichž působnosti je poskytování úvěrů nebo emise krytých dluhopisů, a že pracovníci útvaru, který vede evidenci, mají pro svá rozhodování o zařazení položek do evidence, vyřazení položek z evidence a další činnosti související s povinnostmi podle této vyhlášky k dispozici informace, které jsou aktuální, spolehlivé a ucelené.

(2) Povinná osoba vede evidenci na základě příslušných dokladů a pravidel prokazujících oprávněnost zařazení každé věci nebo dluhu do krytého bloku. Jde zejména o úvěrovou smlouvu včetně všech případných dodatků, doklady týkající se zastavené nemovité věci včetně zástavní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí, dokumentaci prokazující stanovení zástavní hodnoty zastavené nemovité věci a pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavené nemovité věci.

(3) Povinná osoba vede evidenci v elektronické podobě způsobem umožňujícím zpětně dohledat a rekonstruovat všechny jednotlivé úkony povinné osoby a průběžně ji aktualizuje.

(4) Evidence se vede v měně, kterou pro každý krytý blok určí povinná osoba. Pro přepočet údajů do příslušné měny se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro den přepočtu. Pro údaje v měnách, pro které Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, se použije přepočet podle zákona upravujícího účetnictví.

§ 8

Přechodné ustanovení

Obsah, náležitosti a způsob vedení evidence krytí hypotečních zástavních listů vydaných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a obsah a způsob plnění informační povinnosti ohledně takových hypotečních zástavních listů se řídí vyhláškou č. 164/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, až do dne, kdy povinná osoba změní emisní podmínky tak, že tyto hypoteční zástavní listy budou považovány za kryté dluhopisy podle zákona o dluhopisech.


§ 9

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 164/2014 Sb., o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů, se zrušuje.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2019.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 odst. 3 písm. j) vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.