Vyhláška č. 188/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 81/2019
Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019

188

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2019,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb. a vyhlášky č. 457/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Cena zemědělského pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad nebo trvalý travní porost se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2, pokud u tohoto pozemku není

a) územním plánem předpokládáno jeho nezemědělské využití, kromě zemědělského pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo

b) regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí předpokládáno jeho nezemědělské využití.

(2) Základní cena zemědělského pozemku se určí

a) podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, je-li pozemek bonitován, nebo

b) průměrnou základní cenou v Kč za m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území, uvedenou v jiném právním předpisu, potvrdí-li Státní pozemkový úřad České republiky, že zemědělsky obhospodařovaný pozemek není bonitován.“.

2. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen „lesní pozemek“) se určí jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2, pokud u tohoto pozemku není

a) územním plánem předpokládáno jeho jiné využití, kromě lesního pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, nebo

b) regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí, územním rozhodnutím, územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí předpokládáno jeho jiné využití.

(2) Základní cena lesního pozemku se určí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny v Kč za m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.

3. V § 9 odst. 4 písm. a) se za slova „určený k zastavění“ vkládají slova „ , kromě pozemku, který je alespoň částečně součástí vymezené plochy koridoru veřejné dopravní nebo technické infrastruktury“.

4. V § 21 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle částí druhé a páté.“.

5. V § 29a se číslo „29“ nahrazuje číslem „30“.

6. V § 42 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ,nebo v případě plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů až o 85 %“.

7. V § 45 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pokud se jedná o ocenění plošně odumírajících nebo plošně odumřelých lesních porostů, lze je ocenit podle § 40 až 42.“.

8. § 53 zní:

㤠53

(1) Při určení počtu obyvatel v obci se vychází ze statistických údajů zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích, a to k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, ke kterému se ocenění provádí.

(2) V případě, že došlo ke změně území obce, která není uvedena ve statistických údajích zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu o počtu obyvatel v obcích k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, ke kterému se ocenění provádí, počet obyvatel se určí podle počtu obyvatel obce v evidenci obyvatel k 1. lednu kalendářního roku, ke kterému se ocenění provádí.

(3) Při určení nezaměstnanosti v obci se vychází z údajů zveřejněných Ministerstvem práce a sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to podle stavu k 1. lednu kalendářního roku, ke kterému se ocenění provádí.“.

9. V příloze č. 2 tabulka č. 1 a tabulka č. 2 včetně nadpisů znějí:

„Základní ceny za m2 stavebního pozemku ve vyjmenované obci, okresu, nebo oblasti

Tabulka č. 1

Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu nebo oblasti
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAPLZEŇSKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha - oblast 165075Plzeň-oblast 15400Česká Lípa590Blansko1001
Praha - oblast 2, 3, 6 a 2117002Plzeň - oblast 22772Jablonec nad Nisou1042Břeclav1137
Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 12 a 187999Plzeň-oblast 31757Liberec - oblast 12801Hodonín1011
Praha - oblast 7, 11, a 206126Plzeň-jih857Liberec -oblast 2, 3, 4 a 51726Vyškov1275
Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17 a 195134Plzeň - sever745Semily504Znojmo1210
STŘEDOČESKÝ KRAJDomažlice1526KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Benešov2081Klatovy1081Hradec Králové -oblast 12875Jeseník708
Beroun2731Rokycany931Hradec Králové -oblast 2, 3, 4 a 51719Olomouc - oblast 15541
Kladno - oblast 12501Tachov680Jičín1365Olomouc -oblast 2, 3 a 41799
Kladno - oblast 2 a 31838KARLOVARSKÝ KRAJNáchod532Prostějov1301
Kolín2220Karlovy Vary - oblast 16990Rychnov nad Kněžnou711Přerov - oblast 1 a 21406
Kutná Hora2128Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 41900Trutnov550Přerov - oblast 3, 4 a 5550
Mělník1152Cheb792PARDUBICKÝ KRAJŠumperk1305
Mladá Boleslav1770Františkovy Lázně -oblast 11893Chrudim985ZLÍNSKÝ KRAJ
Nymburk2376Františkovy Lázně - oblast 21103Pardubice - oblast 12360Kroměříž1085
Poděbrady - oblast 13400Mariánské Lázně -oblast 14920Pardubice -oblast 2, 3,4, 5a61245Luhačovice1300
Poděbrady - oblast 22245Mariánské Lázně -oblast 2 a 31601Svitavy621Uherské Hradiště1223
Praha-východ1279Sokolov699Ústí nad Orlicí582Vsetín961
Praha-západ2133ÚSTECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAZlín - oblast 11697
Příbram1065Děčín697Havlíčkův Brod609Zlín - oblast 2 a 31266
Rakovník1295Chomutov856Jihlava - oblast 12386MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJLitoměřice1192Jihlava - oblast 2 a 31128Ostrava - oblast 2, 5, 6 a 9979
České Budějovice -oblast 18629Louny829Pelhřimov542Ostrava - oblast 1, 3 a 101288
České Budějovice -oblast 2, 3 a 42378Most800Třebíč990Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 12846
Český Krumlov1845Teplice923Žďár nad Sázavou721Bruntál501
Jindřichův Hradec933Ústí nad Labem -oblast 1 a 21302JIHOMORAVSKÝ KRAJFrýdek-Místek765
Písek1216Ústí nad Labem -oblast 3, 4, 5 a 6940Brno - oblast 1 a 214060Karviná463
Prachatice735Brno-Oblast 3, 4 a 54916Nový Jičín728
Strakonice829Brno- oblast 6, 7, 8 a 93216Opava - oblast 11813
Tábor1080Brno - venkov1252Opava - oblast 2, 3 a 41076

* Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.

Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1

Tabulka č. 2

Označení znakuNázev znakuHodnota znaku
O1Velikost obce
- Velikost obce podle počtu obyvatel:
I.Nad 5000 obyvatel0,85
II.2001-50000,80
III.1001-20000,70
IV.501 - 10000,65
V.Do 500 obyvatel0,50
O2Hospodářsko-správní význam obce
I.Katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s turistickými středisky národního významu nebo obce s významnými turistickými cíli0,95
II.Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a Ca) obce s turistickými středisky nadregionálního významu a obce ve významných turistických lokalitách0,90
III.Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území lázeňských míst typu Da)0,85
IV.Ostatní obce0,60
O3Poloha obce
I.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,05
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,02
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,01
V.Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VI.V ostatních případech0,80
O4Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)
- V obci je:
I.Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn1,00
II.Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn0,85
III.Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn0,70
IV.Elektřina0,55
O5Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)
- V obci je:
I.Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava1,00
II.Železniční zastávka a autobusová zastávka0,95
III.Železniční, nebo autobusová zastávka0,90
IV.Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)0,70
O6Občanská vybavenost v obci
- Občanská vybavenost obce:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, školab), pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,00
II.Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, školab) a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)0,98
III.Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a školab))0,95
IV.Omezená vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo školab))0,90
V.Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment)0,85
VI.Žádná vybavenost0,80

V případě, že lze obec začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

a) Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle tabulky č. 2 přílohy č. 20.

b) Pokud je v obci pouze mateřská škola, obec se posuzuje jako bez školy.“.

10. V příloze č. 21 se doplňuje bod 9, který zní:

9. Cena stavby pro určení výše náhrady v rámci ocenění práva stavby se přiměřeně sníží o opotřebení stavby při zániku práva stavby za předpokladu její pravidelné údržby. Zohlední se její stáří, předpokládaný stav a další životnost stavby. Výpočet se provede metodou lineární, analytickou nebo v odůvodněných případech lze opotřebení stavby určit odhadem; opotřebení však může činit nejvýše 85 %.“.

11. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku

Tabulka č. 1

Kra, v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m3)
Kraj v členění na okresy, obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m3)
Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m3)
Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu nebo oblasti
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA2446KRÁL. HRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Praha - oblast 1*193202001-100002004Hradec Králové3447Jeseník1307
Praha - oblast 2*5912do 2000 obyvatel1881Jičín2394Olomouc3233
Praha - oblast 3*6447PLZEŇSKÝ KRAJNáchod1386Prostějov2247
Praha - oblast 4*6123Plzeň-oblasti*2570 1Rychnov nad Kn.1973Přerov1479
Praha - oblast 5*6782Plzeň - oblast 2*3770Trutnov2292Šumperk2721
Praha - oblast 6*10537Plzeň - oblast 3*401110001-50000236210001-500002003
Praha - oblast 7*4241Domažlice13042001 - 1000017842001-100001678
Praha - oblast 8*6038Klatovy1996do 2000 obyvatel1905do 2000 obyvatel1635
Praha - oblast 9*6420Rokycany2066PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha - oblast 10*7265Tachov2205Chrudim2721Kroměříž2141
Praha - oblast 11*602910001-500002079Pardubice2956Luhačovice2464
Praha - oblast 12*60052001-100002089Svitavy2254Uherské Hradiště1480
Praha - oblast 13*5116do 2000 obyvatel1807Ústí nad Orlicí1753Vsetín1675
Praha - oblast 14*3433KARLOVARSKÝ KRAJ10001-500001860Zlín3415
Praha - oblast 15*8308Karlovy Vary- oblast 1*36632001 - 10000173810001-500002287
Praha - oblast 16*4163Karlovy Vary - oblast 2*3019do 2000 obyvatel16012001-100001379
Praha - oblast 17*2719Karlovy Vary - oblast 3*1998KRAJ VYSOČINAdo 2000 obyvatel1400
Praha - oblast 18*4833Karlovy Vary - oblast 4*3507Havlíčkův Brod2317MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Praha - oblast 19*4783Cheb2448Jihlava2731Ostrava - oblast 1*2272
Praha - oblast 20*7225Františkovy Lázně2490Pelhřimov2076Ostrava - oblast 2*1999
Praha - oblast 21*7013Mariánské Lázně2157Třebíč1916Ostrava - oblast 3*2042
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov2499Žďár nad Sázavou2564Ostrava - oblast 4*1411
Benešov291710001-50000159010001-500002015Ostrava-oblast 5*1869
Beroun42542001-1000014112001 - 100001353Ostrava - oblast 6*2744
Kladno2880do 2000 obyvatel1979do 2000 obyvatel1338Ostrava - oblast 7*2682
Kolín2421ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava - oblast 8*2848
Kutná Hora2358Děčín1466Brno - oblast 1*6206Ostrava - oblast 9*4102
Mělník2270Chomutov2847Brno - oblast 2*3775Ostrava - oblast 10*2360
Mladá Boleslav2946Litoměřice3072Brno - oblast 3*5756Ostrava - oblast 11*2422
Nymburk3101Louny2056Brno - oblast 4*5405Ostrava - oblast 12*1817
Poděbrady2594Most3133Brno - oblast 5*4242Bruntál1524
Praha-východ**5402Teplice2471Brno - oblast 6*5007Frýdek-Místek1929
Praha-západ**5429Ústí nad Labem1500Brno - oblast 7*4505Havířov2526
Příbram190710001-500001655Brno - oblast 8*3731Karviná2111
Rakovník20762001-100001422Brno - oblast 9*3745Nový Jičín2178
10001-500002644do 2000 obyvatel1751Blansko2628Opava2430
2001 - 100002692LIBERECKÝ KRAJBřeclav181410001-500001750
do 2000 obyvatel2358Česká Lípa1880Hodonín28612001-100001866
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou2086Vyškov2027do 2000 obyvatel1631
České Budějovice3232Liberec2694Znojmo2020
Český Krumlov3157Semily134210001-500002807
Jindřichův Hradec193310001-5000020442001-100002260
Písek24892001-100001702do 2000 obyvatel1855
Prachatice2182do 2000 obyvatel2350
Strakonice2003

Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2. ** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

12. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1

Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblastiZákladní cena skupiny obcí, nebo oblasti
(Kč/ m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA - oblast 1-
PRAHA - oblast 2-
PRAHA - oblast 3-
PRAHA - oblast 43022
PRAHA - oblast 52284
PRAHA - oblast 62864
PRAHA - oblast 72384
PRAHA - oblast 82626
PRAHA - oblast 92229
PRAHA - oblast 102604
PRAHA - oblast 112511
PRAHA - oblast 125934
PRAHA - oblast 133997
PRAHA - oblast 141678
PRAHA - oblast 153969
PRAHA - oblast 162498
PRAHA - oblast 173715
PRAHA - oblast 183936
PRAHA - oblast 192224
PRAHA - oblast 202803
PRAHA - oblast 213525
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1008
10001-500001637
2001-100002529
do 2000 obyvatel3231
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1661
10001-500001051
2001-100001828
do 2000 obyvatel2727
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1410
10001-50000895
2001-100002068
do 2000 obyvatel2850
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1178
10001-500001062
2001-100001278
do 2000 obyvatel2282
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel991
10001-500001136
2001-100001425
do 2000 obyvatel1913
Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblastiZákladní cena skupiny obcí, nebo oblasti
(Kč/ m3)
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1389
10001-500002422
2001-100001582
do 2000 obyvatel2709
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2127
10001-500001849
2001-100001498
do 2000 obyvatel2970
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel964
10001-500001060
2001-100001681
do 2000 obyvatel2020
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel667
10001-500001094
2001-100001153
do 2000 obyvatel2317
BRNO
BRNO - oblast 1-
BRNO - oblast 21833
BRNO - oblast 31528
BRNO - oblast 42315
BRNO - oblast 51376
BRNO - oblast 62103
BRNO - oblast 71999
BRNO - oblast 82539
BRNO - oblast 91555
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
nad 10000 obyvatel909
2001-100001499
do 2000 obyvatel2344
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1872
10001-500001080
2001-100001451
do 2000 obyvatel1878
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1715
10001-50000999
2001-100001626
do 2000 obyvatel2181
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1569
10001-500001950
2001-100001816
do 2000 obyvatel2609

Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

13. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblastiZákladní cena skupiny obcí, nebo oblasti
(Kč/ m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA - oblast 17062
PRAHA - oblast24068
PRAHA - oblast 34222
PRAHA - oblast 44518
PRAHA - oblast 52845
PRAHA - oblast 67143
PRAHA - oblast 72488
PRAHA - oblast 82740
PRAHA - oblast 93784
PRAHA-oblast 104415
PRAHA - obast 112984
PRAHA - oblast 122350
PRAHA - oblast 132808
PRAHA - oblast 142223
PRAHA - oblast 151471
PRAHA - oblast 162131
PRAHA - oblast 171318
PRAHA - oblast 183043
PRAHA - oblast 191784
PRAHA - oblast 204156
PRAHA - oblast 215317
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2023
10001-500002263
2001-100001761
do 2000 obyvatel1842
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1676
10001-500002057
2001-100001578
do 2000 obyvatel1399
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1686
10001-500002153
2001-100001728
do 2000 obyvatel1509
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1337
10001-50000926
2001-10000732
do 2000 obyvatel1255
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1383
10001-500001207
2001-100001070
do 2000 obyvatel1426
Kraj v členění na skupiny obcí podle počtu obyvatel, nebo vyjmenované oblastiZákladní cena skupiny obcí, nebo oblasti
(Kč/ m3)
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1365
10001-500001930
2001-100001285
do 2000 obyvatel1106
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2211
10001-500001869
2001-100001411
do 2000 obyvatel1294
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1407
10001-500001985
2001-100001431
do 2000 obyvatel1306
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel1841
10001-500002122
2001-100001441
do 2000 obyvatel1231
BRNO
BRNO - oblast 13050
BRNO - oblast 25015
BRNO - oblast 35011
BRNO - oblast 43597
BRNO - oblast 54681
BRNO - oblast 63580
BRNO - oblast 74593
BRNO - oblast 83281
BRNO - oblast 91549
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
nad 10000 obyvatel2072
2001-100001604
do 2000 obyvatel1557
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2642
10001-500001793
2001-100001223
do 2000 obyvatel862
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1973
10001-500002254
2001-100001801
do 2000 obyvatel1041
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1490
10001-500001801
2001-100001732
do 2000 obyvatel1142

Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

14. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu

Tabulka č. 1

Kra v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce. okresu, nebo oblasti
(Kč/m2)
Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí*Základní cena vyj. obce, okresu nebo oblasti
(Kč/m2)
HLAVNI MĚSTO PRAHATábor21918KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
1085382001-1000016918Hradec Králové37436Jeseník13961
Praha - oblast 2*81777do 2000 obyvatel15571Jičín28846Olomouc34782
Praha - oblast 3*73000PLZEŇSKÝ KRAJNáchod18484Prostějov23221
Praha - oblast 4*63079Plzeň-oblast 1*34678Rychnov nad Kněžnou27766Přerov19156
Praha - oblast 5*63347Plzeň - oblast 2*34855Trutnov18486Šumperk18978
Praha - oblast 6*73495Plzeň -oblast 3*3120310001-500001984810001-5000019616
Praha - oblast 7*57613Domažlice216152001-10000176022001-1000015453
Praha - oblast 8*58689Klatovy21948do 2000 obyvatel25453do 2000 obyvatel12317
Praha - oblast 9*64000Rokycany24237PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha - oblast 10*60124Tachov20567Chrudim27091Kroměříž22467
Praha - oblast 11*5773610001-5000019471Pardubice34309Luhačovice27130
Praha - oblast 12*576612001 1000021082Svitavy19908Uherské Hradiště30250
Praha - oblast 13*47176do 2000 obyvatel17717Ústí nad Orlicí18148Vsetín20664
Praha - oblast 14*55634KARLOVARSKÝ KRAJ10001-5000020854Zlín30635
Praha - oblast 15*53091Karlovy Vary oblasti*301692001-100002105210001-5000024384
Praha - oblast 16*58242Karlovy Vary oblast 2*20655do 2000 obyvatel150782001-1000019988
Praha - oblast 17*44626Karlovy Vary -oblast 3*19541KRAJ VYSOČINAdo 2000 obyvatel15519
Praha - oblast 18*58444Karlovy Vary -oblast 4*18659Havlíčkův Brod20140MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Praha - oblast 19*53775Cheb14672Jihlava29335Ostrava - oblast 1*18743
Praha - oblast 20*68153Františkovy Lázně17049Pelhřimov23005Ostrava - oblast 2*16880
Praha - oblast 21*66506Mariánské Lázně19337Třebíč23748Ostrava - oblast 3*18365
STŘEDOČESKY KRAJSokolov11753Žďár nad Sázavou25612Ostrava - oblast 4*11632
Benešov3434110001-500001198810001-5000022830Ostrava - oblast 5*17527
Beroun375562001-1000090662001-1000018172Ostrava - oblast 6*17892
Kladno32307do 2000 obyvatel8512do 2000 obyvatel13543Ostrava - oblast 7*21475
Kolín27161ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava - oblast 8*18220
Kutná Hora25322Děčín13825Brno - oblast 1*55640Ostrava - oblast 9*21839
Mělník30514Chomutov8055Brno - oblast 2*50351Ostrava - oblast 10*18852
Mladá Boleslav36201Litoměřice20196Brno - oblast 3*50058Ostrava - oblast 11*15192
Nymburk27593Louny14562Brno - oblast 4*50380Ostrava - oblast 12*13847
Poděbrady37052Most6906Brno - oblast 5*48407Bruntál10262
Praha - východ**42516Teplice15318Brno - oblast 6*45539Frýdek-Místek21352
Praha - západ**48110Ústí nad Labem13906Brno - oblast 7*49091Havířov16024
Příbram2321110001-500009309Brno - oblast 8*37804Karviná9087
Rakovník252622001-1000010633Brno - oblast 9*41712Nový Jičín19122
10001-5000029065do 2000 obyvatel8243Blansko32459Opava23094
2001-1000027687LIBERECKÝ KRAJBřeclav2316210001-5000017148
do 2000 obyvatel18949Česká Lípa16277Hodonín208682001-1000017014
JIHOČESKY KRAJJablonec nad Nisou19409Vyškov27055do 2000 obyvatel11511
České Budějovice32499Liberec28448Znojmo23475
Český Krumlov25831Semily1180310001-5000022247
Jindřichův Hradec1917110001-50000195792001-1000030487
Písek228662001-1000015687do 2000 obyvatel21222
Prachatice17123do 2000 obyvatel24576
Strakonice20463

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

15. V příloze č. 33 tabulka č. 2 zní:

„Tabulka č. 2

Číslo položkyKvalitativní znakyMaximální srážky (-) a přirážky (+)
Bonitní stupně (RVB)
123456789
4Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem
-15-15-16-17-18-20-22-24-25
5Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra v průměrné délce
5.12m-11-12-13-14-15-17-19-22-26
2.23m-14-14-15-17-19-21-23-26-30
5.34 m-19-20-21-23-24-27-30-34-38
5.45m-28-29-31-33-35-39-43-47-52
6Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem a v dolní části hnilobou jádra o průměrné délce 2 m
-22-24-27-30-32-33-34-35-36
7Mimořádně produkční a mimořádně kvalitní porosty
7.1Porosty s výřezy I. jakostní třídy+ 40
7.2Porosty s mimořádně vysokým produkčním potenciálem (porosty s bonitou +1)+ 20
8Les nízký-60
9Výskyt souší v lesním porostu
9.1Výskyt souší v porostu mimo imisní les-30
9.2Plošně odumírající a plošně odumřelé lesní porosty (např. kůrovcové souše, ohořelé kmeny stromů) mimo imisní les neplnící produkční funkci lesa-75
10Porosty dřevin s významně nižší produkční schopností, nižším zpeněžením sortimentů nebo rozdílnými těžebními náklady oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny
10.1Habr obecný-60
10.2Javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva, lípa, jírovec maďál-40
10.3Borovice černá, dub cer-50
10.4Nepravé jádro u buku a jasanu nad 100 let-50
10.5Porosty všech dřevin s velkou sukovitostí 1 nebo křivostí kmenů-30
10.6Porosty borovice kleče-75
11Ostatní vlivy, např. škody způsobené střelbou, poddolování lesa, prosychání korun listnáčů, výskyt hniloby v dolní části koruny listnáčů-50

“.

16. Příloha č. 41 zní:

„Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kód cz-ccKód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
SEKCE 1 BUDOVY
11BUDOVY BYTOVÉ
111Budovy jednobytové
46.21.11.1Budovy jednobytové2,254
46.21.11.3-4Budovy pro rodinnou rekreaci
112Budovy dvou a vícebytové
112146.21.11.2Budovy dvoubytové2,250
112246.21.11.2Budovy tří a vícebytové2,220
46.21.12..
113Budovy bytové ostatní
46.21.18.2Budovy se službami sociální péče2,150
46.21.19.1Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
12BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY
121Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1Budovy hotelů2,160
46.21.19.2Budovy restauračních zařízení
122Budovy administrativní
46.21.14.3..Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...)2,225
123Budovy pro obchod
46.21.14.2..Budovy pro obchod, prodejny2,243
46.21.14.3..Budovy pro služby
124Budovy pro dopravu a telekomunikace
124146.21.14.4..Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2,213
46.21.64.3
124246.21.14.5..Garáže2,217
125Budovy pro průmysl a skladování
125146.21.13.1..Budovy pro průmysl2,217
46.21.51.2..
46.21.13.3..Budovy pro vodní hospodářství
125246.21.13.2..Budovy skladů, nádrže a sila2,170
46.21.64.1 a 2
126Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
126146.21.16Budovy pro společenské a kulturní účely2,206
126246.21.17.2Budovy muzeí a knihoven2,165
126346.21.17..Ia3Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum2,170
126446.21.18.1Budovy pro zdravotnictví2,176
126546.21.61..Budovy pro sport
tj. např. budovy tělocvičen, stavby stadionů,
kryté bazény
2,189
46.21.63..
127Budovy nebytové ostatní
127146.21.15.2..Budovy pro zemědělství tj. např. budovy pro živočišnou a rostlinnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů, budovy pro lesnictví2,243
46.21.15.3..
127246.21.14.6..1Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity2,160
127346.21.19.9..Historické nebo kulturní památky
127446.21.19.9..Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené2,192
SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
21DOPRAVNÍ DÍLA
211Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
46.23.11..Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru2,348
212Dráhy kolejové
46.23.13..Dráhy železniční a visuté2,225
213Plochy letišť
46.23.14Dráhy letištní a ostatní plochy2,364
214Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
214146.21.21..Mosty a visuté dálnice2,097
214246.21.22..Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních)2,152
215Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
215146.24.12.1 46.24.11Přístavy a plavební kanály2,173
215246.24.12.3Hráze, jezy a stupně na tocích2,211
46.24.12.4Objekty budované v souvislosti s hrázemi
46.24.12.8Přehrady a nádrže na tocích
46.24.12.9Úpravy vodních toků (regulace)
215346.24.12.6-7Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
Kód cz-ccKód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
22VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
221146.21.31..Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní2,459
46.21.32.7
221246.21.32..Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní včetně souvisejících objektů2,442
46.21.64.1Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
221346.21.36-37..Vedení dálkové telekomunikační2,366
46.21.52.5Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry
221446.21.33..Vedení elektrická trakční2,318
46.21.34..Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení
46.21.35..
222Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
222146.21.42.3Vedení plynu místní trubní2,433
222246.21.41.1,2,9Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících objektů2,445
46.21.42.1,2
46.21.64.1
46.25.22.1Vrty čerpací (studny vrtané)
46.25.22.2Studny jinde neuvedené a jímání vody
222346.21.41.4,9 46.21.64.1Vedení kanalizace místní trubní2,416
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
222446.21.43..Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení2,307
46.21.43.9Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené
23SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
230146.21.52..Stavby důlní a pro těžbu2,379
230246.21.51..Stavby elektráren
46.25.61
230346.25.61Stavby pro chemický průmysl
2304Stavby průmyslové jinde neuvedené
24OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
241Stavby pro sport a rekreaci
241146.23.22.9Sportovní hřiště
dále např. nekrytá koupaliště, dostihové dráhy, plochy stadionů a hřišť
2,365
241246.23.21..Ostatní stavby pro sport a rekreaci
dále např., parky a zahrady, golfová hřiště
2,549
242Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
46.21.64..Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená2,437
46.39.99

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen koeficient polohy.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2019.


Ministryně:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.