170

VYHLÁŠKA

ze dne 2. července 2019

o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb., a podle § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny ochrany přírody (dále jen „zóna“) na území Národního parku České Švýcarsko, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny podle § 18 odst. 3 zákona. Dále se vymezuje charakteristika jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany.

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1).

(3) Charakteristika zón na území Národního parku České Švýcarsko je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Grafické znázornění zón na území Národního parku České Švýcarsko, včetně území podle § 18 odst. 3 zákona, je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 118/2002 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko, se zrušuje.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 170/2019 Sb.

Charakteristika zón na území Národního parku České Švýcarsko podle přírodních podmínek a cílů ochrany

A. Přírodní zónu tvoří ucelené plochy s převažujícím výskytem

a) přirozených lesních ekosystémů suchých borů, acidofilních doubrav, suťových lesů, smrčin a bučin,

b) přirozených skalních ekosystémů skal a drolin a jeskyní,

c) přirozených vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,

s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů.

B. Přírodě blízkou zónu tvoří plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem částečně pozměněných lesních ekosystémů suchých borů, acidofilních doubrav, suťových lesů, smrčin a bučin,

b) člověkem částečně pozměněných skalních ekosystémů skal a drolin a jeskyní,

c) člověkem částečně pozměněných vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,

s cílem dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům.

C. Zónu soustředěné péče o přírodu tvoří

1. plochy s převažujícím výskytem

a) člověkem významně pozměněných travinných ekosystémů luk a pastvin,

b) člověkem významně pozměněných skalních ekosystémů skal a drolin,

c) člověkem významně pozměněných lesních ekosystémů suchých borů a bučin

s cílem zachování nebo postupného zlepšování stavu ekosystémů, významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence je podmíněna činností člověka a

2. území s převažujícím výskytem

a) člověkem významně pozměněných lesních ekosystémů suchých borů, acidofilních doubrav, suťových lesů a bučin,

b) člověkem významně pozměněných skalních ekosystémů skal a drolin,

c) člověkem významně pozměněných vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,

s cílem obnovy přírodě blízkých ekosystémů.

D. Zónu kulturní krajiny tvoří

a) zastavěné plochy a zastavitelná území obcí s výskytem urbanizovaných území a na ně navazujících antropogenních ploch se sporadickou vegetací mimo sídla, určených k jejich udržitelnému rozvoji,

b) plochy s výskytem člověkem pozměněných ekosystémů lesních kultur, intenzivně nebo extenzivně obhospodařovaných polí, trvalých zemědělských kultur a intenzivně obhospodařovaných luk, určených k trvalému využívání člověkem.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 170/2019 Sb.

Grafické znázornění zón na území Národního parku České Švýcarsko

A. Klad mapových listů

B. Legenda k mapovým listům

státní hranice
hranice národního parku
hranice listu mapového kladu - přehledka
hranice listu mapového kladu - jednotlivé mapové listy
zóny národního parku
A - přírodní
B - přírodě blízká
C - soustředěné péče o přírodu
D - kulturní krajiny
území podle § 18 odst. 3 zákona

C. Jednotlivé mapové listy

Mapový list č. 1

Mapový list č. 2

Mapový list č. 3

Mapový list č. 4

Mapový list č. 5

Mapový list č. 6

Mapový list č. 7

Mapový list č. 8

Mapový list č. 9

Mapový list č. 10

Mapový list č. 11

Mapový list č. 12

Mapový list č. 13

Mapový list č. 14

Mapový list č. 15

Mapový list č. 16

Mapový list č. 17

Mapový list č. 18

Mapový list č. 19

Mapový list č. 20

Mapový list č. 21

Mapový list č. 22

Mapový list č. 23

Mapový list č. 24

Mapový list č. 25

Mapový list č. 26

Mapový list č. 27

Mapový list č. 28

Mapový list č. 29

Mapový list č. 30

Mapový list č. 31

Mapový list č. 32

Mapový list č. 33

Mapový list č. 34

Mapový list č. 35

Mapový list č. 36

Mapový list č. 37

Mapový list č. 38


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.