Vyhláška č. 166/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

Čiastka 72/2019
Platnosť od 04.07.2019
Účinnosť od 04.07.2019

166

VYHLÁŠKA

ze dne 24. června 2019,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 110a odst. 7 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče, se mění takto:

1. V § 1 se slovo „vyhláška1)“ nahrazuje slovem „vyhláška“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 1 se slova „Evropských společenství2)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí, v platném znění.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

3. V § 2 odst. 3 písm. c) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

4. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) označení „G2“ provedené velkým písmem v modré barvě.“.

5. V § 2 odst. 4 se čárka za slovy „7. podpis řidiče“ nahrazuje tečkou.

6. V § 2 odst. 4 se slova „8. adresa.“ zrušují.

7. V § 2 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) pod čipem je označení národního identifikátoru „e8“ provedené v modré barvě.“.

8. V § 2 odstavec 6 zní:

(6) Údaj podle odstavce 4 uvedený pod bodem 4d se na paměťové kartě řidiče nevyplňuje.“.

9. Příloha včetně nadpisu zní:

„Příloha k vyhlášce č. 124/2007 Sb.

Vzor paměťové karty řidiče

Přední strana

Zadní strana

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Kremlík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.