Vyhláška č. 149/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 64/2019
Platnosť od 27.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019

149

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2019,

kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 45 odst. 3, § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3:


Čl. I

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb., vyhlášky č. 194/2005 Sb., vyhlášky č. 305/2007 Sb., vyhlášky č. 16/2012 Sb., vyhlášky č. 33/2013 Sb. a vyhlášky č. 129/2017 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se text „a § 48 odst. 1,“ nahrazuje textem „ , § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3 a“.

2. V úvodní větě se slova „a v dohodě s Ministerstvem vnitra podle § 66 odst. 3“ zrušují.

3. Na konci textu úvodní věty se doplňují slova „ , ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.“.

4. § 3 se včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

5. V § 4 odst. 1 písm. a) bodu 2 se část věty první za středníkem včetně středníku a věta druhá zrušují.

6. V § 4 odst. 1 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

7. V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

8. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slovo „glykemie“ vkládají slova „ , orientační vyšetření na přítomnost psychoaktivních látek“.

9. V § 6 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

10. V § 6 odst. 2 se věta první zrušuje.

11. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

12. V § 6 odst. 4 se slova „stanoveno jinak“ nahrazují slovy „stanovena doba platnosti kratší“.

13. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

14. § 7 se včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 zrušuje.

15. V příloze č. 1 části A. bodu 1 písmeno c) zní:

c) diabetes mellitus, pokud způsobuje takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro provoz na dráze, a to zejména

1. druhá a další hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby, nebo

2. druhá a další hypoglykemie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a kterou žadatel není schopen rozpoznat („syndrom nerozpoznávání hypoglykemie“),“.

16. V příloze č. 1 části A. bodu 1 písmeno v) zní:

v) zraková ostrost v lepším oku menší než 1,0 a v horším oku menší než 0,5, a to i za použití korekčních čoček,“.

17. V příloze č. 1 části A. bodu 1 se za písmeno v) vkládají nová písmena w) a x), která znějí:

w) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,

x) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene v) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +5/-8 dioptrií,“.

Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno y).

18. V příloze č. 1 části A. bodu 2 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

q) stavy související s nemocí diabetes mellitus, a to

1. stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby,

2. závažné orgánové komplikace,

3. léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykemie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus a žadatel

i. si hypoglykemii nebo její varovné příznaky uvědomuje,

ii. je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň dvakrát denně v době související s řízením, a

iii. prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykemie přináší; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě,“.

Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno r).

19. V příloze č. 1 části B. bodu 1 písmeno r) zní:

r) zraková ostrost v lepším oku menší než 1,0 a v horším oku menší než 0,5, a to i za použití korekčních čoček,“.

20. V příloze č. 1 části B. bodu 1 se za písmeno r) vkládají nová písmena s) a t), která znějí:

s) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,

t) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene r) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +5/-8 dioptrií,“.

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno u).

21. V příloze č. 1 části B. bodu 2 písm. d) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

22. V příloze č. 1 části C. a D. včetně nadpisů zní:

C. Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové, na dráze trolejbusové a žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení dráhy lanové a osob řídících dráhu lanovou při vstupních preventivních lékařských prohlídkách

1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) nemoci uvedené v části A bodu 1 písm. a) - s) této přílohy,

b) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korekčních čoček, menší než 0,5,

c) zraková ostrost v lepším oku menší než 0,8 a v horším oku menší než 0,1, a to i za použití korekčních čoček,

d) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,

e) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene b) nebo c) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +8 dioptrií,

f) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, současně rozsah menší než 70 stupňů na levou a pravou stranu,

g) rozsah vertikálního zorného pole menší než 30 stupňů směrem nahoru a dolů,

h) změny v centrálním zorném poli do 30 stupňů,

i) diplopie,

j) závažná porucha kontrastní citlivosti,

k) ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera); žadatele nebo osoby řídící drážní vozidlo se ztrátou sluchu vyšší než 30 % lze uznat za zdravotně způsobilé k řízení drážního vozidla, pokud jsou schopni rozumět hovorové řeči alespoň do vzdálenosti 5 m, a to i pomocí zdravotnického prostředku,

l) tělesná výška menší než 150 cm.

2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) všechny nemoci uvedené v části A bodu 2 této přílohy, pokud není dále uvedeno jinak,

b) binokulární zraková ostrost menší než 0,7 za použití korekčních čoček,

c) zraková ostrost menší než 1,0 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a tento stav trvá déle než 6 měsíců,

d) změna rozsahu zorného pole,

e) nemoci oka a očních adnex, pokud způsobují snížení zrakové ostrosti nebo způsobují změnu rozsahu zorného pole podle písmene b), c) nebo d),

f) závažná porucha barvocitu,

g) porucha prostorového vidění,

h) porucha vidění za šera,

i) tělesná výška menší než 160 cm za podmínky, že řidič bude řídit vozidlo se zvláštním technickým vybavením umožňujícím bezpečné ovládání vozidla.

D. Podmínky zdravotní způsobilosti osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové a osob řídících dráhu lanovou při pravidelných a mimořádných preventivních lékařských prohlídkách

1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

a) všechny nemoci uvedené v části B bodu 1 písm. a) - o) této přílohy,

b) binokulární zraková ostrost, a to i za použití korekčních čoček, menší než 0,5,

c) zraková ostrost v lepším oku menší než 0,8 a v horším oku menší než 0,1, a to i za použití korekčních čoček,

d) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou k dosažení zrakové ostrosti nezbytné,

e) dosažení minimální zrakové ostrosti podle písmene b) nebo c) za použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent +8 dioptrií,

f) rozsah horizontálního zorného pole obou očí menší než 160 stupňů, současně rozsah menší než 70 stupňů na levou a pravou stranu,

g) rozsah vertikálního zorného pole menší než 30 stupňů směrem nahoru a dolů,

h) změny v centrálním zorném poli do 30 stupňů,

i) diplopie,

j) závažná porucha kontrastní citlivosti,

k) ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera); osoby řídící drážní vozidlo se ztrátou sluchu vyšší než 30 % lze uznat za zdravotně způsobilé k řízení drážního vozidla, pokud jsou schopni rozumět hovorové řeči alespoň do vzdálenosti 5 m, a to i pomocí zdravotnického prostředku.

2. Vady, stavy a nemoci, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

a) nemoci uvedené v části A bodu 2 této přílohy, pokud není dále uvedeno jinak,

b) nemoci uvedené v části A bodu 1 písm. i) - l) této přílohy, hemeralopie,

c) hypertenzní nemoc s výjimkou nekomplikovaných, nebo nezávažných stavů, kde odborné vyšetření provede posuzující lékař,

d) porucha reakce zornic,

e) závažná porucha barvocitu,

f) porucha prostorového vidění,

g) porucha vidění za šera,

h) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 5 m každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření celková ztráta sluchu vyšší než 20 % (dle Fowlera).“.

23. V příloze č. 2 části A. bodu 1 písm. b) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“ a slova „5/10 nebo 6/12“ se nahrazují číslem „0,3“.

24. V příloze č. 2 části A. bodu 1 písm. b) se část věty za druhým středníkem včetně středníku zrušuje.

25. V příloze č. 2 části B. bodu 1 písm. b) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

26. V příloze č. 2 části B. bodu 1 písm. b) se část věty za druhým středníkem včetně středníku zrušuje.

27. V příloze č. 2 části B. bodu 2 písm. d) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

28. V příloze č. 2 části C. bodu 1 písm. b) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“ a slova „5/10 nebo 6/12“ se nahrazují číslem „0,3“.

29. V příloze č. 2 části C. bodu 1 písm. b) se část věty za druhým středníkem včetně středníku zrušuje.

30. V příloze č. 2 části C. bodu 2 písm. d) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

31. V příloze č. 2 části D. bodu 1 písm. b) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.

32. V příloze č. 2 části D. bodu 2 písm. d) se slova „5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.


Ministr:

JUDr. Kremlík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.