Nařízení vlády č. 146/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 62/2019
Platnosť od 19.06.2019
Účinnosť od 01.03.2020

146

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. června 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/736 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/737 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/738 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/739 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/740 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/741 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/742 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení.“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/178 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití.“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/169 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/170 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/171 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/172 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/173 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/174 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/175 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/176 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pokovené vrstvě některých diod.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/177 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory.“.

4. V příloze č. 2 položka 6 a) zní:

6 a)Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění a pozinkované oceli, obsahující až 0,35 % hmotnostních olovaPlatnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. g) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

5. V příloze č. 2 se za položku 6 a) vkládá nová položka 6 a)-I, která zní:

6a)-IOlovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění, obsahující až 0,35 % hmotnostních olova, a v součástech z oceli kusově žárově pozinkované, obsahujících až 0,2 % hmotnostní olovaPlatnost do 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).

“.

6. V příloze č. 2 položka 6 b) zní:

6 b)Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku, obsahujících až 0,4 % hmotnostních olovaPlatnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

7. V příloze č. 2 se za položku 6 b) vkládají nové položky 6 b)-I a 6 b)-II, které znějí:

6b)-IOlovo jako legující prvek ve slitinách hliníku, obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova, za předpokladu, že pochází z recyklace olovnatého hliníkového šrotuPlatnost do 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
6 b)-IIOlovo jako legující prvek ve slitinách hliníku pro účely strojního obrábění obsahujících až 0,4 % hmotnostních olovaPlatnost do 18. května 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).

“.

8. V příloze č. 2 položka 6 c) zní:

6 c)Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olovaPlatnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

9. V příloze č. 2 položka 7 a) zní:

7 a)Olovo v pájkách s vysokým bodem tavení, například slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo vícePlatnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou použití, na něž se vztahuje položka 24 této přílohy,
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

10. V příloze č. 2 položka 7 c)-I zní:

7c)-IOlovo, obsažené ve skleněných nebo keramických částech elektrických a elektronických dílů, kromě dielektrických keramických částí kondenzátorů, například v piezoelektrických přístrojích, nebo ve skleněné nebo keramické pojivové směsiPlatnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou použití, na něž se vztahuje položka 34 této přílohy,
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické a zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. i).

“.

11. V příloze č. 2 položka 7 c)-II zní:

7 c)-IIOlovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů pro jmenovité střídavé napětí 125 V nebo stejnosměrné napětí 250 V nebo vyššíNevztahuje se na použití spadající pod položky 7 c)-I a 7 c)-IV této přílohy. Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

12. V příloze č. 2 položka 7 c)-IV zní:

7 c)-IVOlovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) pro kondenzátory, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičůPlatnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

13. V příloze č. 2 položka 8 b) zní:

8 b)Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktechVztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

14. V příloze č. 2 se za položku 8 b) vkládá nová položka 8 b)-I, která zní:

8b)-IKadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech používaných:
a) v jističích,
b) v řídicích zařízeních pro snímání teploty,
c) v tepelných chráničích motorů, s výjimkou hermetických tepelných chráničů motorů,
d) ve spínačích střídavého proudu
1. pro jmenovitý střídavý proud 6 A a vyšší při jmenovitém střídavém napětí 250 V a vyšším, nebo
2. pro jmenovitý střídavý proud 12 A a vyšší při jmenovitém střídavém napětí 125 V a vyšším,
e) ve spínačích stejnosměrného proudu pro jmenovitý stejnosměrný proud 20 A a vyšší při jmenovitém stejnosměrném napětí 18 V a vyšším a
f) ve spínačích pro použití při frekvenci napájecího napětí > 200 Hz.
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
Platnost do 21. července 2021.

“.

15. V příloze č. 2 položka 15 zní:

15Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

16. V příloze č. 2 se za položku 15 vkládá nová položka 15 a), která zní:

15 a)Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“,-jedná-li se o:
a) výrobní technologie 90 nm nebo více,
b) jediný čip s plochou 300 mm2 nebo větší při použití jakékoli výrobní technologie (nm), nebo
c) pouzdra s vrstvenými čipy, v nichž čip má plochu 300 mm2 nebo větší anebo křemíkové vložky mají plochu 300 mm2 nebo větší.
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
Platnost do 21. července 2021.

“.

17. V příloze č. 2 položka 18 b) zní:

18 b)Olovo jakožto aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory, jako je například BSP (BaSi2O5:Pb)Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. i).

“.

18. V příloze č. 2 se za položku 18 b) vkládá nová položka 18 b)-I, která zní

18 b)-IOlovo jakožto aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, obsahujících luminofory, jako je například BSP (BaSi2O5: Pb), jsou-li používány ve zdravotnickém fototerapeutickém vybaveníPlatnost do 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. d) a g), s výjimkou použití, na něž se vztahuje položka 34 přílohy č. 3.

“.

19. V příloze č. 2 položka 21 zní:

21Olovo a kadmium v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo, jako je borosilikátové sklo nebo sodnovápenaté skloVztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
b) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
c) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

20. V příloze č. 2 se za položku 21 vkládají nové položky 21 a) až 21 c), které znějí:

21a)Kadmium používané k zajištění filtračních funkcí v barevně potištěném skle, které tvoří součást systémů vizualizace v displejích a ovládacích panelech EEZVztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou použití spadajících do položek 21 b) nebo 39 této přílohy.
Platnost do 21. července 2021.
21b)Kadmium v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo, jako je borosilikátové sklo nebo sodnovápenaté skloVztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou použití spadajících do položek 21 a) nebo 39 této přílohy.
Platnost do 21. července 2021.
21c)Olovo v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na jiné než borosilikátové skloVztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).
Platnost do 21. července 2021.

“.

21. V příloze č. 2 položka 24 zní:

24Olovo v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorechPlatnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

22. V příloze č. 2 položka 29 zní:

29Olovo v křišťálovém skle podle přílohy I (kategorie 1, 2, 3 a 4) směrnice Rady 69/493/EHS ze dne 15. prosince 1969 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se křišťálového sklaPlatnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

23. V příloze č. 2 položka 32 zní:

32Oxid olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro argonové a kryptonové laserové trubicePlatnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

24. V příloze č. 2 položka 34 zní:

34Olovo v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálůVztahuje se na všechny kategorie.
Platnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j).

“.

25. V příloze č. 2 položka 37 zní:

37Olovo v pokovené vrstvě vysokonapěťových diod s pouzdrem ze skla na bázi borátu zinečnatéhoPlatnost do:
a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),
b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů,
c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),
d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm.j).

“.

26. V příloze č. 2 se doplňuje položka 42, která zní:

42Olovo v ložiscích a pouzdrech motorů s vnitřním spalováním poháněných naftou nebo plynným palivem, které jsou používány v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití:
a) s celkovým zdvihovým objemem motoru ≥ 15 litrů, nebo
b) s celkovým zdvihovým objemem motoru < 15 litrů, přičemž motor je určen pro provoz v aplikacích, kde doba mezi signálem k zahájení a plným zatížením musí být kratší než 10 sekund; nebo se pravidelná údržba obvykle provádí v nepříznivém venkovním prostředí, jako je hornictví, stavebnictví a zemědělství.
Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j), s výjimkou žádostí, na něž se vztahuje položka 6 c) této přílohy.
Platnost do 21. července 2024.

“.

27. V příloze č. 3 položkách 35 a 43 se slovo „kontrolních“ nahrazuje slovem „řídicích“.

28. V příloze č. 3 položkách 36, 39 a 40 se slovo „kontrolní“ nahrazuje slovem „řídicí“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019, s výjimkou

a) ustanovení čl. I bodů 2 a 26, která nabývají účinnosti dnem 22. července 2019, a

b) ustanovení čl. I bodů 3, 11 až 20, 22, 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1. března 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.