Vyhláška č. 139/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

Čiastka 59/2019
Platnosť od 04.06.2019
Účinnosť od 04.12.2019

139

VYHLÁŠKA

ze dne 22. května 2019,

kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 187/2014 Sb. a zákona č. 135/2019 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 1 a 2, § 18 odst. 3, § 22 odst. 4 a § 29k zákona:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

Čl. I

Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb., vyhlášky č. 666/2004 Sb., vyhlášky č. 423/2005 Sb., vyhlášky č. 517/2006 Sb., vyhlášky č. 44/2008 Sb., vyhlášky č. 66/2015 Sb. a vyhlášky č. 259/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1, 2, 3 a 4 se slovo „části“ nahrazuje slovem „odstavci“.

2. V § 3 písm. a) se slova „vodní tok Vltavy od říčního km 241,40 (České Budějovice, Litvínovický potok) po říční km 239,6 (České Budějovice, Jiráskův jez) včetně slepého ramene Vltavy,

vodní tok Malše od říčního km 1,757 (České Budějovice, odběr vody pro teplárnu) po říční km 0,00 (České Budějovice, po ústí do vodního toku Vltavy),“ nahrazují slovy „vodní tok Chrudimky od říčního km 0,596 (silniční most - Pardubice) po říční km 0,00 (ústí do vodního toku Labe),

vodní tok Cidliny od říčního km 2,113 (železniční most - Libice nad Cidlinou) po říční km 0,00 (ústí do vodního toku Labe),“.

3. V § 3 písm. a) se slova „Lužnice od říčního km 4,0 (Koloděje nad Lužnicí)“ nahrazují slovy „Lužnice od říčního km 4,20 (silniční most - Koloděje nad Lužnicí)“.

4. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „je tvořena“ nahrazují slovem „tvořená“.

5. V § 5 odst. 1 písm. b) body 1 a 2 znějí:

1. v řece

u stávajících vodních cest nejméně 0,30 m,

u nových a nově upravovaných vodních cest nebo jejich úseků nejméně 0,30 m pro klasifikační tř. 0., a nejméně 0,50 m pro klasifikační tř. I., IV., Va. nebo Vb.,

2. v plavebním kanálu

u stávajících vodních cest nebo jejich úseků nejméně tolik, kolik činí stávající dosažená bezpečnostní marže,

u nově upravovaných vodních cest nebo jejich úseků nejméně tolik, kolik činí stávající dosažená bezpečnostní marže, ne však méně než 0,30 m pro klasifikační tř. 0. a 0,50 m pro klasifikační tř. I., IV., Va. nebo Vb.,

u nových vodních cest nebo jejich úseků nejméně 0,30 m pro klasifikační tř. 0., nejméně 0,50 m pro klasifikační tř. I. a nejméně 1,00 m pro klasifikační tř. IV., Va. nebo Vb.“.

6. V § 5 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

7. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „U nových a nově upravovaných vodních cest nebo jejich úseků se šířka plavební dráhy v oblouku vypočítává podle přílohy č. 2 k této vyhlášce; výpočet šířky plavební dráhy podle věty první musí být obsažen v dokumentaci stavby předávané plavebnímu úřadu pro účely vydání závazného stanoviska podle zákona.“.

8. § 29 až 34 se včetně nadpisu zrušují.

9. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 222/1995 Sb.

Šířka plavební dráhy v oblouku

Rozšíření plavební dráhy v obloucích se provádí na vnitřní straně oblouku, kdy rozšířený okraj plavební dráhy je dán ekvidistantní kružnicí o poloměru R — e. Ve stísněných poměrech je možné provést rozšíření plavební dráhy shodnou hodnotou na vnější i vnitřní straně oblouku. Při stanovení velikosti rozšíření e se pro nové a nově upravované vodní cesty užívá vztah:

L2,

e =

———
2R

kdy:

e - výpočtová hodnota rozšíření plavební dráhy,

L - délka největšího plavidla či sestavy,

R - poloměr vnitřního okraje plavební dráhy.

Výsledná šířka plavební dráhy v oblouku pro nové a nově upravované vodní cesty vyjma úprav charakteru údržby plavební dráhy dosahuje:

a) Pro vodní cestu na vodním toku volně tekoucím

B = nejmenší šířka přímé plavební dráhy podle § 5 odst. 1 písm. a) bod 1. + e, nebo

b) Pro vodní cestu s hladinou udržovanou pomocí jezu nebo v plavebním kanálu

B = 2b + 2Δb' + Δb" + e , ne však méně než je šířka přímé plavební dráhy podle § 5 odst. 1 písm. a),

kdy:

b - největší šířka plavidla či sestavy,

Δb' - boční rezerva plavební dráhy, pro klasifikační tř. Va. nebo Vb. nejméně 5,0 m,

Δb" - střední rezerva plavební dráhy, pro klasifikační tř. IV, Va. nebo Vb. nejméně 5,0 m.

Konstrukce přechodových oblouků

V případě velkého středového úhlu se pomocné tečny tt a t2, jež protínají normály na začátku a konci oblouku v poloviční vzdálenosti mezi nerozšířeným a rozšířeným okrajem plavební dráhy, dotýkají ekvidistantní kružnice s poloměrem R − e ve dvou bodech T1 a T2. V případě malého středového úhlu a body průniku T1 a T2 splynou do jednoho bodu T1,2 ,

kdy:

Rp - poloměr přechodové kružnice,

t1 , t2 - pomocné tečny, jež protínají normály na začátku a konci oblouku v poloviční vzdálenosti mezi nerozšířeným a rozšířeným okrajem plavební dráhy,

α - středový úhel oblouku,

β' - krajní úhly vytvořené tečnami t1 a t2 .

Konstrukce přechodových oblouků pro velký středový úhel

V případě velkého středového úhlu a je možno určit charakteristiku oblouku β' podle vztahu:

Ri − e
β' = arccos—————,
e
Ri——
2

přičemž platí α = γ + 2β'.

Návrhové prvky přechodových oblouků se spočítají podle vztahu:

t'1,2 = (Ri − e). tg β' , přičemž platí β' = β" ,

e,

t"1,2 =

—————
2 sin β"

tRp = t'1,2 + t"1,2 a

tRp
Rp =————.
β"
tg——
2

Rozšíření plavební dráhy na vnitřní straně oblouku se v tomto případě rozdělí do tří úseků. Vnitřní úsek okraje plavební dráhy o středovém úhlu y má tvar ekvidistantní kružnice k původnímu oblouku okraje plavební dráhy o poloměru R. Krajní úseky okraje dráhy budou mít charakter přechodových kružnic o poloměrech Rp svírajících středové úhly β". Přechodové oblouky spojí původní vnitřní okraj plavební dráhy v přímých úsecích na středový oblouk ve tvaru ekvidistanty odsazený od původního okraje o hodnotu e.

KONSTRUKCE

Konstrukce přechodových oblouků pro malý středový úhel

V případě malého středového úhlu α vytváří na ekvidistantní kružnici normály vedené na začátku a konci oblouku v poloviční vzdálenosti mezi nerozšířeným a rozšířeným okrajem dráhy pouze jeden bod. Přičemž platí: α = g + 2β' = 2β'.

Návrhové parametry jednoho přechodového oblouku se vypočítají ze vztahů:

t'1,2 = (Ri − e)tg β' a

Ri − e,

R =

———
cos β'

přičemž platí:

ē = RiR , β' = β" ,

ē,

t"1,2 =

—————
sin β"

tRp = t'1,2 + t"1,2 a

tRp
Rp =————.
β"
tg——
2

Rozšíření plavební dráhy na vnitřní straně oblouku se v tomto případě bude skládat z jednoho přechodového oblouku rozděleného na dva krajní úseky. Přechodový oblouk bude mít poloměr Rp a bude opisovat středový úhel 2β". Ekvidistantní kružnici vedenou ve vzdálenosti e od okraje původní plavební dráhy protne v jediném bodě T1,2 .

KONSTRUKCE

“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o pravidlech plavebního provozu

Čl. II

Vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu), se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. g) se slova „České Budějovice-Jiráskův jez ř. km 239,50“ nahrazují slovy „České Budějovice ř. km 241,40“.

2. V § 5 odst. 1 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

p) Malše ř. km 1,60 až ř. km 0,00 při vodním průtoku v profilu vodočtu České Budějovice 100 m3/s a vyšším,“.

Dosavadní písmena p) a q) se označují jako písmena q) a r).

3. V § 5 odst. 1 písm. q) se číslo „140“ nahrazuje číslem „238“.

4. V § 8 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „plavidla, a nebylo-li přiděleno, tak“.

5. V § 8 odstavec 2 zní:

(2) Poznávací znaky musí být uvedeny dobře čitelnými a nesmazatelnými latinskými písmeny anebo arabskými číslicemi. Výška písmen a číslic poznávacího znaku uvedeného v odstavci 1 písm. a) nesmí být menší než 20 cm, v ostatních označeních méně než 15 cm; šířka písmen a číslic a tloušťka tahu musí být úměrná jejich výšce; písmena a číslice musí být světlé barvy na tmavém podkladě nebo tmavé barvy na světlém podkladě.“.

6. V § 9 odstavec 1 zní:

(1) Malé plavidlo evidované v rejstříku malých plavidel nese na lodním tělese poznávací znak, jímž je evropské identifikační číslo plavidla, a nebylo-li přiděleno, tak evidenční označení. Poznávací znak musí být vyznačený na vnějších stranách obou boků plavidla poblíž přídě a provedený dobře čitelnými nesmazatelnými latinskými písmeny anebo arabskými číslicemi o výšce nejméně 10 cm. K provedení poznávacího znaku se použijí písmena a číslice světlé barvy na tmavém podkladě nebo tmavé barvy na světlém podkladě.“.

7. Nadpis § 40 zní:

„Signalizace zákazu vstupu nepovolaným osobám“.

8. V § 40 větě první se za slova „zákaz vstupu“ doplňují slova „nepovolaným osobám“.

9. V § 40 větě poslední se slova „znak „zákaz vstupu““ nahrazují slovy „tento znak“.

10. Nadpis § 41 zní:

„Signalizace zákazu kouření a zákazu manipulace s otevřeným ohněm“.

11. V § 41 se slovo „plamenem“ nahrazuje slovy „otevřeným ohněm“.

12. § 53 se včetně nadpisu zrušuje.

13. V § 72 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a plavidlo obecní policie při výkonu její působnosti“.

14. V § 85 odst. 2 písmeno a) zní:

a) plavidla čekající na vplutí zaujmou místa jen v jedné šířce za sebou co nejblíže břehu, aby neuzavírala plavební dráhu,“.

15. V § 85 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , to neplatí pro plavidla používaná při správě, údržbě, opravě nebo modernizaci vodní cesty mimo běžnou provozní dobu plavební komory nebo při zastavení plavebního provozu přes plavební komoru“.

16. V § 85 odst. 4 se za text „§ 84“ vkládá text „odst. 1 písm. a)“.

17. V § 85 odst. 4 se vkládá nové písmeno a), které zní:

a) plavidlo používané při ochraně před povodněmi při nebezpečí povodně,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

18. V § 85 odst. 4 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

c) plavidlo, kterému na základě jeho ohlášení prostřednictvím systému říčních informačních služeb, jež bylo učiněno nejméně jednu hodinu před očekávaným časem vplutí do plavební komory, obsluha plavební komory oznámila prostřednictvím systému říčních informačních služeb požadovaný čas vplutí do plavební komory, jde-li o plavidlo

1. používané k provozování nákladní nebo osobní vodní dopravy3),

2. Státní plavební správy,

3. ozbrojených sil České republiky,

4. obecní policie,

5. správce vodního toku,

6. složek integrovaného záchranného systému, nebo

7. používané v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích.

3) § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.“.

19. V § 85 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Plavidlo podle odstavce 4 je povinno nejpozději před vplutím do obvodu plavební komory užívat signalizaci podle § 26.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

20. V příloze č. 5 bod 4 zní:

4. Zvláštní signalizace

Zvláštní signalizace


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 12, které nabývá účinnosti 6 měsíců po jejím vyhlášení.


Ministr dopravy:

JUDr. Kremlík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.