Vyhláška č. 133/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 58/2019
Platnosť od 30.05.2019
Účinnosť od 01.06.2019

133

VYHLÁŠKA

ze dne 28. května 2019,

kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. b) a c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb. a vyhlášky č. 398/2013 Sb., se mění takto:

1. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3

Odměna insolvenčního správce při oddlužení

(1) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, činí odměna insolvenčního správce částku určenou podle § 1, nejméně však 45000 Kč.

(2) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, činí odměna insolvenčního správce

a) 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře,

b) z výtěžku zpeněžení dosaženého způsoby podle § 286 insolvenčního zákona určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, zahrnujícího i částku připadající na odměnu insolvenčního správce,

od 0 do 500 tis. Kč15 %
od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč75000 Kč + 9 % z částky přesahující 500 tis. Kč
od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč120000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč
od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč280000 Kč + 3 % z částky přesahující 5 mil. Kč
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč430000 Kč + 2 % z částky přesahující 10 mil. Kč
od 50 mil. Kč1230000 Kč + 1 % z částky přesahující 50 mil. Kč,

c) 4 % z výtěžku zpeněžení dosaženého jinými způsoby určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, zahrnujícího i částku připadající na odměnu insolvenčního správce, a

d) při zpeněžení majetku sloužícího k zajištění částku určenou podle § 1 odst. 1 a 2.

(3) Měsíční částka odměny insolvenčního správce určená podle odstavce 2 písm. a) se

a) zvýší o 50 %, jestliže jde o oddlužení povolené na základě společného návrhu manželů,

b) sníží o 70 % po dobu přerušení průběhu oddlužení.

(4) Odměna insolvenčního správce podle odstavce 2 písm. b) činí nejméně 20000 Kč; jestliže však bylo dosaženo výtěžku nižšího než 20000 Kč, činí odměna insolvenčního správce dosažený výtěžek snížený o hotové výdaje insolvenčního správce.“.

2. V § 7 odst. 4 se za slova „plněním splátkového kalendáře“ vkládají slova „se zpeněžením majetkové podstaty“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

V insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 313/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky pouze při určování odměny insolvenčního správce za zpeněžení, které bylo provedeno nejdříve v den nabytí účinnosti této vyhlášky; oddlužení plněním splátkového kalendáře se při tom považuje za oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.