Vyhláška č. 131/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 57/2019
Platnosť od 28.05.2019
Účinnosť od 01.06.2019

131

VYHLÁŠKA

ze dne 27. května 2019,

kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 31/2019 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se slova „plněním splátkového kalendáře,“ zrušují.

2. V § 8 odst. 1 písm. g) se na konci bodu 2 slovo „a“ zrušuje a za bod 2 se vkládá nový bod 3, který zní:

3. u pohledávek uspokojovaných pouze z majetku poskytnutého k zajištění obsahuje přihláška pohledávky údaj o osobním dlužníku odlišném od dlužníka a uvedení předmětu, ohledně nějž bylo zajištění zřízeno, a“.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

3. V § 17 odst. 1 se písmena e), f), j) a k) zrušují.

Dosavadní písmena g) až i) a l) až r) se označují jako písmena e) až g) a h) až n).

4. V § 17 odst. 1 písm. e) se slova „poslední 3 roky“ nahrazují slovy „posledních 12 měsíců“ a slova „5 letech“ se nahrazují slovy „12 měsících“.

5. V § 17 odst. 1 písm. f) se za slovo „určení“ vkládají slova „ , vysvětlení důvodů pro snížení splátek“ a slovo „popis“ se zrušuje.

6. V § 17 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „s uvedením celkové výše výživného stanovené soudem“.

7. V § 17 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).

8. V § 17 odst. 2 písm. c) se slova „poslední 3 roky“ nahrazují slovy „posledních 12 měsíců“.

9. V § 17 odst. 2 písm. e) se slova „30 % jeho pohledávky“ nahrazují slovy „míra uspokojení podle § 412a odst. 1 písm. b) nebo c) insolvenčního zákona“.

10. V § 17 odst. 2 se na konci písmene h) slovo „a“ zrušuje.

11. V § 17 odst. 2 písm. i) se slova „kopie oddacího listu manželů a“ a slova „zpeněžením majetkové podstaty“ zrušují.

12. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) čestné prohlášení dlužníka, že byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že bude plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré své příjmy v plné výši.“.

13. V § 17 se odstavec 3 zrušuje.

14. V § 18 odst. 1 písm. j) se slova „a příjmení“ zrušují.

15. V § 18 odst. 1 písm. k) se slova „a příjmení“ zrušují.

16. V § 18 odst. 1 písm. l) se slova „a výši zpeněžení“ zrušují.

17. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova „ , odůvodnění ocenění položek soupisu“.

18. V § 18 odst. 1 písmeno m) zní:

m) bližší údaje o majetku dlužníka, formě bydlení, životních nákladech a očekávané výši výtěžku zpeněžení obydlí dlužníka, a údaj o tom, zda by dlužník měl být povinen vydat své obydlí ke zpeněžení z důvodu, že jeho hodnota přesahuje hodnotu určenou podle jiného právního předpisu,“.

19. V § 18 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:

n) bližší údaje o potenciálně neplatných nebo neúčinných právních úkonech dlužníka ve vztahu k majetkové podstatě a o návrhu dlužníka na stanovení jiné výše měsíčních splátek,“.

Dosavadní písmena n) až u) se označují jako písmena o) až v).

20. V § 18 odst. 1 písm. q) se slova „splátkovým kalendářem,“ zrušují a slova „splátkovým kalendářem“ nahrazují slovy „plněním splátkového kalendáře“.

21. V § 18 odst. 1 se za písmeno t) vkládá nové písmeno u), které zní:

u) doporučení insolvenčního správce, zda navrhuje uložit dlužníku povinnost využít služby odborného sociálního poradenství, z jakých důvodů a v jakém rozsahu,“.

Dosavadní písmena u) a v) se označují jako písmena v) a w).

22. V § 21 odst. 1 písm. h) se slova „plnění splátkového kalendáře nebo“ zrušují.

23. V § 24 odstavec 1 zní:

(1) Fyzická osoba se označuje jménem, datem narození a bydlištěm. Fyzická osoba - podnikatel se označuje jménem, identifikačním číslem osoby a sídlem. Zahraniční fyzická osoba se označuje též státní příslušností. V označení fyzické osoby, která je dlužníkem, se místo data narození uvádí rodné číslo, pokud je podateli známo.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 191/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.