Vyhláška č. 129/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.

Čiastka 55/2019
Platnosť od 24.05.2019
Účinnosť od 01.06.2019

129

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2019,

kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 14 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 138/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:


Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb., se mění takto:

1. Řádek 226 zní:

„226. ZRUŠENO“.

2. Řádek 246 zní:

„246. ZRUŠENO“.

3. Řádek 267 zní:

„267. ZRUŠENO“.

4. Řádky 278 až 281 znějí:

„278. ZRUŠENO
279. ZRUŠENO
280. ZRUŠENO
281. ZRUŠENO“.

5. V řádku 316 se za slovo „révy“ vkládají slova „ekvilibrační metodou“ a číslo „4870“ se nahrazuje číslem „2910“.

6. V řádku 322 se číslo „11020“ nahrazuje číslem „2910“.

7. Řádek 327 zní:

„327. ZRUŠENO“.

8. V řádku 363 se slova „objemu nebo hmotnosti spotřebitelského balení“ nahrazují slovy „hmotnosti obsahu spotřebitelského balení, obsahu pevných a tekutých částí, hmotnostního podílu složek, odkapaného podílu, náplně výrobku, objemu obsahu spotřebitelského balení nebo počtu tablet ve spotřebitelském balení“.

9. V řádcích 380 a 382 se text „δ13C“ nahrazuje slovy „delta 13C“.

10. V řádku 383 se za slovo „vodíku“ vkládají slova „ve vodě“.

11. Řádek 399 zní:

„399. Stanovení poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C (vyjádřeného jako delta 13C) v ethanolu pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) - stanovení botanického původu cukrů ve fermentovaných ovocných šťávách a přírodních sladidlech10440“.

12. V řádku 408 se text „δ13C“ nahrazuje slovy „delta 13C“.

13. Řádek 413 zní:

„413. ZRUŠENO“.

14. Řádky 417 a 418 znějí:

„417. ZRUŠENO
418. Stanovení poměru stabilních izotopů kyslíku 180/160 a poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C (vyjádřených jako delta 180 a delta 13C) ve vodě a ethanolu produktů révy vinné metodou hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) a průkaz geografického původu vín a částečně zkvašených moštů s deklarovaným původem ČR dopočtem z naměřených hodnot25470“.

15. V řádku 424 se slova „/ Immunolab Egg White ELISA“ zrušují.

16. V řádku 426 se slova „/ Immunolab Casein ELISA“ zrušují.

17. Řádek 473 zní:

„473. ZRUŠENO“.

18. V řádku 483 se za slovo „látek“ vkládá slovo „gravimetricky“.

19. V řádku 485 se slova „ve víně enzymaticky“ nahrazují slovy „ , sacharózy a D-glukózy ve víně enzymaticky se spektrofotometrickou detekcí“.

20. V řádku 486 se číslo „320“ nahrazuje číslem „180“.

21. Na konci přílohy č. 1 se doplňují řádky 501 až 521, které znějí:

„501. Rozlišení orálního a žvýkacího tabáku420
502. Stanovení plochy spotřebitelského balení310
503. Stanovení titrovatelných kyselin v pekařských výrobcích160
504. Stanovení ekvivalentů kakaového másla v čokoládě metodou GC/FID5170
505. Stanovení citrininu v potravinách rostlinného původu metodou LC-MS/MS3950
506. Stanovení kanabinoidů v potravinách rostlinného původu metodou LC-MS/MS3950
507. Stanovení a identifikace charakteristických proteinů v mléce a mléčných výrobcích proteomickou analýzou s využitím LC-MS/MS3490
508. Stanovení a identifikace charakteristických rostlinných proteinů v masných výrobcích proteomickou analýzou s využitím LC-MS/MS3490
509. Stanovení poměru stabilních izotopů kyslíku 180/160 (vyjádřeného jako delta 180) ve vodě pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IRMS) - stanovení přídavku vody do produktů vinné révy pyrolýzou vody izolované z produktů vinné révy4870
510. Stanovení gama-laktonů pro odhalování falšování vína přídavkem syntetického aroma chirální plynovou chromatografií s MS detekcí9610
511. Stanovení obsahu hořčice v potravinách imunoenzymatickou metodou2890
512. Celkový obsah cukrů v lihovinách1180
513. Stanovení a identifikace charakteristických proteinů tvrdé pšenice v mouce a těstovinách proteomickou analýzou s využitím LC-MS/MS3410
514. Výpočet poměru nebo procentuálního zastoupení50
515. Stanovení mléčné sušiny dopočtem z naměřených hodnot7080
516. Stanovení těkavých kyselin v lihovinách290
517. Imunoenzymatická detekce stafylokokových enterotoxinů v potravinách (vč. dialýzy)3310
518. Stanovení hydroxymethylfurfuralu v potravinách metodou UHPLC s UV detekcí1130
519. Stanovení hmotnosti a objemu hotových jídel a nápojů a hmotnostního podílu jednotlivých složek hotových jídel70
520. Stanovení poměru stabilních izotopů uhlíku 13C/12C (vyjádřeného jako delta 13C) ve složkách medu (sacharidy) pomocí hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (LC-IRMS) - průkaz přídavku C3 a C4 cukrů do medu6470
521. Multielementární analýza vína metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem1970
522. Stanovení prvků metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v potravinách a nápojích1970
523. Stanovení celkového obsahu přírodních barviv (ASTA Color) v paprice metodou spektrofotometrickou1080
524. Stanovení hustoty lihovin160“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Výše náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce ze vzorků odebraných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle vyhlášky č. 132/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.