1

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2018

o oborech státní služby

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb.:


§ 1

Obory státní služby

Obory státní služby jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Přechodná ustanovení

(1) Státní zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vykonával státní službu v oboru státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, uvedeném ve sloupci A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení státní službu v oboru státní služby uvedeném na stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb. uvedený ve sloupci A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, se dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení považuje za osobu, která úspěšně vykonala zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní služby uvedený na stejném řádku ve sloupci B přílohy č. 2 k tomuto nařízení.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2019 Sb.

Obory státní služby

1. Finance

2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry

3. Audit

4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace

5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím

6. Finanční trh

7. Ekonomická ochrana státu

8. Zahraniční vztahy a služba

9. Školství, mládež a tělovýchova

10. Výzkum, vývoj a inovace

11. Kultura, církve a náboženské společnosti

12. Média, audiovize a regulace vysílání

13. Nepojistné sociální dávkové systémy

14. Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika

15. Sociální pojištění

16. Lékařská posudková služba

17. Zaměstnanost

18. Pracovněprávní vztahy

19. Platy, mzdy a jiné odměny za práci

20. Bezpečnost práce

21. Zdravotnictví a ochrana zdraví

22. Legislativa a právní činnost

23. Lidská práva

24. Vnitřní pořádek a bezpečnost státu

25. Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém

26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa

27. Archivnictví a spisová služba

28. Informační a komunikační technologie

29. Energetika

30. Hornictví, geologie, podzemní stavitelství, výbušniny a surovinová politika

31. Průmysl

32. Stavebnictví

33. Obchod, licence a mezinárodní ekonomické vztahy

34. Podnikání a živnosti

35. Ochrana spotřebitele a trhu

36. Elektronické komunikace a poštovní služby

37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy

39. Regionální rozvoj

40. Cestovní ruch

41. Bydlení, územní plánování a stavební řád

42. Zemědělství a rostlinolékařská péče

43. Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství

44. Vodní hospodářství

45. Potravinářská výroba a péče o potraviny

46. Veterinární péče

47. Pozemková správa a krajinotvorba

48. Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky

49. Obrana

50. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv

51. Doprava

52. Ochrana přírody a krajiny

53. Technická ochrana životního prostředí

54. Státní statistická služba

55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí

56. Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících

57. Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním veřejných zakázek

58. Jaderná bezpečnost, radiační ochrana a správa ve věcech chemických a biologických zbraní

59. Ochrana utajovaných informací

60. Ochrana osobních údajů

61. Odborné zabezpečení činnosti vlády

62. Evropská politika vlády

63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 1/2019 Sb.

Převodní tabulka oborů státní služby

A Obory státní služby podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb.B Obory státní služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb.
FinanceFinance
Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plněníDaně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
Loterie a jiné podobné hry
AuditAudit
Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizaceHospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničímFinanční a ekonomická spolupráce se zahraničím
Finanční trhFinanční trh
Ekonomická ochrana státuEkonomická ochrana státu
Zahraniční vztahy a službaZahraniční vztahy a služba
Školství, výchova a vzděláváníŠkolství, mládež a tělovýchova
Mládež, tělovýchova a sport
Výzkum, vývoj a inovaceVýzkum, vývoj a inovace
UměníKultura, církve a náboženské společnosti
Ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahy
Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech knihovnických a informačních služeb
Církve a náboženské společnosti
Média, audiovize, regulace vysíláníMédia, audiovize a regulace vysílání
Nepojistné sociální dávkové systémyNepojistné sociální dávkové systémy
Sociální služby a sociální práceSociální služby, sociální práce, sociálněprávní ochrana dětí a rodinná politika
Sociálněprávní ochrana dětí a rodinná politika
Sociální pojištěníSociální pojištění
Lékařská posudková službaLékařská posudková služba
ZaměstnanostZaměstnanost
Pracovněprávní vztahyPracovněprávní vztahy
Platy, mzdy a jiné odměny za práciPlaty, mzdy a jiné odměny za práci
Bezpečnost práceBezpečnost práce
Zdravotnictví a ochrana zdravíZdravotnictví a ochrana zdraví
Legislativa a právní činnostLegislativa a právní činnost
Lidská právaLidská práva
Vnitřní pořádek a bezpečnost státuVnitřní pořádek a bezpečnost státu
Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systémKrizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
Systém veřejné správySystém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa
Všeobecná vnitřní správa
Archivnictví a spisová službaArchivnictví a spisová služba
Informační a komunikační technologieInformační a komunikační technologie
EnergetikaEnergetika
Surovinová politikaHornictví, geologie, podzemní stavitelství, výbušniny a surovinová politika
Hornictví, geologie, podzemní stavitelství a výbušniny
PrůmyslPrůmysl
StavebnictvíStavebnictví
Licence a jiná povolení v oblasti zahraničního obchoduObchod, licence a mezinárodní ekonomické vztahy
Obchod a mezinárodní ekonomické vztahy
Podnikání a živnostiPodnikání a živnosti
Ochrana spotřebitele a trhuOchrana spotřebitele a trhu
Elektronické komunikace a poštovní službyElektronické komunikace a poštovní služby
Veřejné investování a zadávání veřejných zakázekVeřejné investování a zadávání veřejných zakázek
Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondySpolečné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy
Regionální rozvojRegionální rozvoj
Cestovní ruchCestovní ruch
BydleníBydlení, územní plánování a stavební řád
Územní plánování
Stavební řád
ZemědělstvíZemědělství a rostlinolékařská péče
Rostlinolékařská péče
Lesní hospodářstvíLesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství
Myslivost
Rybářství a včelařství
Vodní hospodářstvíVodní hospodářství
Potravinářská výroba a péče o potravinyPotravinářská výroba a péče o potraviny
Veterinární péčeVeterinární péče
Pozemková správa a krajinotvorbaPozemková správa a krajinotvorba
Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politikyFinancování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky
Zabezpečování obrany státu a správa vojenských ÚjezdůObrana
Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti
Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezervHospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv
DopravaDoprava
Ochrana přírody a krajinyOchrana přírody a krajiny
Technická ochrana životního prostředíTechnická ochrana životního prostředí
Státní statistická službaStátní statistická služba
Zeměměřictví a katastr nemovitostíZeměměřictví a katastr nemovitostí
Ochrana práv duševního vlastnictvíOchrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících
Průmyslové vlastnictví
Hospodářská soutěž, dohled nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí a dohled nad poskytováním veřejné podporyOchrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním veřejných zakázek
Jaderná bezpečnost, radiační ochrana, správa ve věcech chemických a biologických zbraníJaderná bezpečnost, radiační ochrana a správa ve věcech chemických a biologických zbraní
Ochrana utajovaných informacíOchrana utajovaných informací
Ochrana osobních údajůOchrana osobních údajů
Odborné zabezpečení činnosti vládyOdborné zabezpečení činnosti vlády
Evropská politika vládyEvropská politika vlády
Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povoláníOrganizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.