Vyhláška č. 42/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Čiastka 21/2018
Platnosť od 13.03.2018
Účinnosť od 28.03.2018

42

VYHLÁŠKA

ze dne 15. února 2018,

kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 327/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, se mění takto:

1. V § 1 písm. g) se slova „rozvrh hodin vzorového výukového dne, jedná-li se o prezenční formu vzdělávání“ nahrazují slovy „časový rozvrh vzdělávání“.

2. V § 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , není-li v odstavci 2 nebo 3 stanoveno jinak“.

3. V § 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu podle § 5a“.

4. V § 1 písmeno j) zní:

j) učební plán, jehož obsahem je seznam tematických celků s určenou minimální hodinovou dotací a s minimálním celkovým počtem hodin výuky s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,“.

5. V § 1 písm. k) se slovo „předmětů“ nahrazuje slovy „tematických celků“ a slova „popřípadě jeho částí, pokud je na ně rekvalifikační program členěn,“ se zrušují.

6. V § 1 písmeno n) zní:

n) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek podle rekvalifikačního programu (§ 4), doklady o jejím vzdělání a odborné praxi a její souhlas, že bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek (§ 4),“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

7. V § 1 písmeno o) zní:

o) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti lektorů pro výuku jednotlivých tematických celků, údaje o jejich kvalifikaci a odborné a pedagogické praxi a jejich souhlas, že budou vykonávat lektorskou činnost,“.

8. V § 1 písm. q) se za slovo „osvědčení“ vkládají slova „o rekvalifikaci nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“.

9. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Je-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností stanoven jiným právním předpisem nebo připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, podle kterého právního předpisu se řídí způsob ověření získaných znalostí a dovedností a složení zkušební komise.

(3) Připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, že se způsob ověření získaných znalostí a dovedností řídí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti nebo název autorizované osoby nebo autorizovaných osob, u kterých je zabezpečen, a jejich souhlas se zabezpečením.“.

10. V § 2 odst. 3 větě druhé se slovo „vzdělávání“ zrušuje.

11. V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona se ukončuje úspěšným ověřením získaných znalostí a dovedností formou závěrečné zkoušky podle rekvalifikačního programu (dále jen „závěrečná zkouška“) nejpozději do 15 dnů po ukončení výuky, nestanoví-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností jiný právní předpis nebo nepřipravuje-li vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu.“.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

12. V § 3 odst. 2 se slova „ukončení vzdělávání má účastník vzdělávání“ nahrazují slovy „vykonání závěrečné zkoušky podle § 4 má účastník“.

13. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:

㤠3a

Podmínky vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Neověřují-li se získané znalosti a dovednosti podle § 4, má účastník právo na vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, pokud absolvoval nejméně 80 % vzdělávání z celkové hodinové dotace vzdělávání podle rekvalifikačního programu.“.

14. V § 4 se za text „§ 1“ vkládá text „odst. 1“.

15. V § 4 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , v termínu stanoveném zkušební komisí, nejpozději však do 30 dnů po termínu řádné závěrečné zkoušky“.

16. V § 5 písm. d) se za slovo „příjmení,“ vkládají slova „případné akademické tituly a vědecké hodnosti,“.

17. V § 5 písmeno h) zní:

h) celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu a hodinové dotace výuky podle jednotlivých tematických celků s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,“.

18. V § 5 se na konci textu písmene i) doplňují slova „podle § 4“.

19. V § 5 se na začátek písmene k) vkládají slova „jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a“ a za slova „komise a“ se vkládají slova „jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a“.

20. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a

Náležitosti potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu obsahuje:

a) údaje stanovené v § 5 písm. a) až h),

b) údaj, že toto potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném ověření získaných znalostí a dovedností podle jiného právního předpisu,

c) místo a datum vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu,

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a podpis fyzické osoby odpovědné za odbornou úroveň rekvalifikace podle § 1 odst. 1 písm. n) a podpis osoby, která je oprávněna jednat za rekvalifikační zařízení.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.