Nařízení vlády č. 332/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

Čiastka 161/2018
Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

332

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 6 ve II. skupině se body 4 a 5 zrušují.

Dosavadní body 6 až 10 se označují jako body 4 až 8.

2. V příloze č. 6 ve III. skupině se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 1 až 9.

3. V příloze č. 6 ve IV. skupině se doplňují body 4 až 6, které znějí:

4. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

5. Soustavné poskytování zdravotních služeb na

5.1. operačních a porodních sálech,

5.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,

5.3. jednotkách intenzivní péče,

5.4. onkologických odděleních.

6. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb

6.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,

6.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,

6.3. s tělesným nebo mentálním postižením.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené