Vyhláška č. 298/2018 Sb.Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Čiastka 149/2018
Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

298

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2018

o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 23 odst. 4 a § 31 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


§ 1

Předmět vyhlášky

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

Oblastní plány rozvoje lesů

§ 2

(1) Oblastní plán rozvoje lesů (dále jen „oblastní plán“) stanoví pro přírodní lesní oblasti rámcové zásady hospodaření. Oblastní plán je podkladem pro oblastně diferencované uplatňování státní lesnické politiky a doporučením pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov. Hranice přírodních lesních oblastí jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Oblastní plán se zpracovává na období 20 let. V odůvodněných případech je možné oblastní plán zpracovat na kratší období, avšak nejméně na období 5 let. V případě závažné změny podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen, zejména rozsáhlých změn ve využití území přírodní lesní oblasti s dopadem na funkční potenciál daného území, může ministerstvo změnit dobu jeho platnosti.

(3) Ministerstvo uveřejní na svých internetových stránkách záměr vypracovat oblastní plán a stanoví lhůtu, do kdy lze uplatnit připomínky, která nesmí být kratší než 60 dnů. Zpracovatel oblastního plánu v závěrečném šetření podle odstavce 4 předloží ministerstvu přehled o tom, jak se s připomínkami vyrovnal.

(4) Součástí zpracování oblastního plánu je základní šetření stanovující podmínky a podrobnosti pro jeho zpracování v dané přírodní lesní oblasti a závěrečné šetření, ve kterém ministerstvo prověří, zda byly dodrženy podmínky stanovené základním šetřením.

(5) Pokud dojde ke změně přírodních podmínek, za nichž byl oblastní plán schválen, zadá ministerstvo zpracování změny oblastního plánu a určí termín, způsob a rozsah zpracování této změny.

§ 3

(1) Oblastní plán obsahuje

a) zjištění funkčního potenciálu lesů dané přírodní lesní oblasti pro funkci produkční a funkce mimoprodukční (dále jen „funkce lesa“),

b) přehled požadavků na plnění funkcí lesa a informace o kategorizaci lesů,

c) přehled překryvu účelovosti lesů a funkcí lesa,

d) rozbor přírodních podmínek včetně lesnického typologického klasifikačního systému (dále jen „typologický systém“) a způsobu zařazování pozemků do typologického systému,

e) rozbor ohrožení lesů škodlivými činiteli,

f) údaje o stavu lesů a rozbor hospodaření vycházející z lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a lesní hospodářské evidence, včetně historického vývoje hospodaření a z výstupů inventarizace lesů,

g) přehled o přirozených nebo umělých zdrojích požární vody, které jsou dostupné a přístupné pro požární techniku k čerpání vody pro hašení lesních požárů,

h) základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory,

i) návrh dlouhodobých opatření ochrany lesů,

j) návrh využití geograficky nepůvodních dřevin a

k) návrh řešení dopravního zpřístupnění lesů, vyžadují-li to místní podmínky.

(2) Základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory jsou

a) cílová druhová porostní skladba, kterou se rozumí doporučené zastoupení dřevin v mýtním věku, vyjádřené v procentech, které je vhodné z hlediska zabezpečení funkcí lesů v dané přírodní lesní oblasti; při stanovení cílové druhové porostní skladby se vychází z rámcového vymezení druhové skladby porostů uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b) minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) hospodářský způsob

1. podrostní, při němž obnova lesních porostů probíhá pod ochranou těženého porostu,

2. násečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, jejíž šíře nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, popřípadě i pod ochranou přilehlého porostu,

3. holosečný, při němž obnova lesních porostů probíhá na souvislé vytěžené ploše, širší než průměrná výška těženého porostu a

4. výběrný, při němž těžba za účelem obnovy a výchovy lesních porostů není časově a prostorově rozlišena a uskutečňuje se výběrem jednotlivých stromů nebo skupin stromů na ploše porostu,

d) obmýtí, kterým se rozumí plánovaná rámcová ustálená produkční doba lesních porostů, zařazených do hospodářských souborů, udávaná počtem let zaokrouhleným na desítky; při stanovení obmýtí se vychází z hodnot uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce,

e) obnovní doba, kterou se rozumí plánovaná průměrná doba, která uplyne od zahájení do ukončení úmyslné obnovy lesního porostu, zařazeného do hospodářského souboru, udávaná počtem let, zaokrouhleným na desítky; při stanovení obnovní doby se vychází z hodnot uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce a

f) hospodářský tvar

1. vysoký, pro lesní porosty vzniklé ze semen nebo sadebního materiálu lesních dřevin,

2. nízký, pro lesní porosty vzniklé výmladností a

3. střední, pro lesní porosty, u kterých spodní etáž vznikla převážně výmladností a jedna či více horních etáží vznikly převážně ze semen nebo sadebního materiálu lesních dřevin.

(3) Oblastní plán v podobě tematických map vyhotovených v digitální formě v souvislém zobrazení na podkladě státních mapových děl, grafických a tabelárních přehledů a textové části zveřejní zpracovatel oblastního plánu na svých internetových stránkách. Textová část obsahuje údaje podle odstavce 1, výsledná doporučení a závěry a technickou zprávu popisující postup vyhotovení oblastního plánu.

§ 4

Typologický systém

(1) Typologický systém slouží pro klasifikaci trvalých ekologických podmínek lesů, na jejichž základě vymezuje v lesích části s podobnými růstovými a produkčními podmínkami, vyhodnocuje tyto ekologické podmínky a vytváří podklady pro vhodné lesnické hospodaření.

(2) Typologický systém se skládá z

a) lesních vegetačních stupňů,

b) ekologických řad,

c) edafických kategorií,

d) souborů lesních typů a

e) lesních typů.

(3) Typologický systém je na úrovni souborů lesních typů upraven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

Způsob zařazování pozemků do typologického systému

(1) Do typologického systému se zařazují lesní pozemky, případně další pozemky, které lze klasifikovat na základě jejich terénních, půdních a vegetačních vlastností.

(2) Zařazování pozemků do typologického systému provádí zpracovatel oblastního plánu.

§ 6

Aktualizace zařazení pozemků do typologického systému

(1) Aktualizaci zařazení pozemků do typologického systému (dále jen „aktualizace“) provádí zpracovatel oblastního plánu. Za aktualizaci se považuje rovněž zařazení pozemků do typologického systému, které dříve do typologického systému nebyly zařazeny.

(2) Pokud jsou zjištěny vlastnosti pozemků odlišné od původních vlastností, aktualizuje zpracovatel oblastního plánu dosavadní zařazení pozemků do typologického systému na základě nově zjištěných vlastností.

§ 7

Vymezení hospodářských souborů

(1) Při zpracování oblastních plánů se v rámci přírodních lesních oblastí vymezují hospodářské soubory, jako jednotky diferenciace hospodaření v lesích. Označení hospodářských souborů je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Při vymezení hospodářského souboru se vychází

a) z rámcového vymezení cílových hospodářských souborů, případně podsouborů, charakterizovaných stanovištními podmínkami, uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b) z funkčního zaměření lesů, deklarovaného prostřednictvím kategorizace lesů,

c) ze stavu lesních porostů definovaného porostními typy v oblasti, pro kterou se oblastní plán zpracovává; základní porostní typy jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) V číselném označení hospodářského souboru je prvním dvojčíslím označen cílový hospodářský soubor a dalším číslem je označen porostní typ. Případné další určující charakteristiky hospodářského souboru se uvádějí prostřednictvím indexů uvedených v přílohách č. 3 a 5 k této vyhlášce. U lesů zvláštního určení se v označení cílového hospodářského souboru druhá lichá číslice dvojčíslí mění na nejbližší nižší číslici sudou.

(4) V odůvodněných případech převažujícího funkčního zaměření lesů nebo stavu lesních porostů lze při zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov vymezit hospodářské soubory s rozdílnými stanovištními podmínkami nebo s různými porostními typy. Pro nejnižší jednotky rozdělení lesa se u takto vymezených hospodářských souborů základní hospodářské doporučení uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) odvozuje přímo na základě zjištěných souborů lesních typů a jejich částí uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Na území národních parků se při vymezení hospodářských souborů vychází ze zásad péče o národní parky, účelu zachování jejich ekologicky stabilních přirozených ekosystémů odpovídajících danému stanovišti a cílů ochrany sledovaných jejich vyhlášením.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, se zrušuje.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.

Hranice přírodních lesních oblastí (PLO)

PLO 1 - Krušné hory

V úseku Lužná - Rájec státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Antonínov - Tisá - Libouchec - Knínice - Telnice - Liboňov - Chlumec - Unčín - Krupka - Přítkov - Běhánky - Dubí - Střelná - Hrob - Křižanov - Domaslavice - Osek - Loučná - Horní Litvínov - Hamr - Janov - Mariánské údolí - Černice - Jezeří - Vysoká Pec - Jirkov - Chomutov - Černovice - Málkov - Zelená - Nová Víska - Vernéřov - Ciboušov - Útočiště - Klášterecká Jeseň - Perštejn - Osvinov - Krásný Les - Maroltov - Vykmanov - Horní Žďár - Hluboký - Bystřice - Hroznětín - Odeř - Děpoltovice - Nová Role - Vřesová - Dolní Nivy - Svatava - Kluč - Habartov - Úžlabí - Na Rovince - Lítov - Hluboká - Horka - Kopanina - Nový Kostel - Spálená - Dolní Luby - Vackov - Smrčina - Plesná - Šneky - Velký Luh - Skalná - Starý Rybník - Zelený Háj - Mýtinka - Poustka - Ostroh - Drahov - Lužná.

PLO 2 - Podkrušnohorské pánve

Oblast je tvořena dvěma oddělenými částmi: 2a - Chebská a Sokolovská pánev; 2b - Mostecká a Žatecká pánev.

2a - Chebská a Sokolovská pánev

V úseku Lužná - Maroltov je hranice společná s PLO 1 - Krušné hory. Hranice dále pokračuje na Květnová - Ostrov - Kfely - Hájek - Nová Víska - Bor - Všeborovice - Drahovice - Tašovice - Loučky - Loket - Staré Sedlo - Vítkov - Březová - Rudolec - Šabina - Dasnice - Chlum svaté Maří - Kynšperk nad Ohří - Kamenný Dvůr - Štědrá - Mokřina - Těšov - Milíkov - Manský Dvůr - Dolní Žandov - Salajna - Horní Lažany - Doubrava - Kozly - Hrozňatov. V úseku Hrozňatov - Svatý kříž státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Cheb - Skalka - Podhoří - Pomezí nad Ohří. V úseku Pomezí nad Ohří - Lužná státní hranice se SRN.

2b - Mostecká a Žatecká pánev

V úseku Vernéřov - Telnice je hranice společná s PLO 1 - Krušné hory. Hranice dále pokračuje na Varvažov - Podhoří - Český Újezd - Klíše - Ústí nad Labem - Trmice - Koštov - Roudníky - Věšťany - Drahkov - Prosetice - Teplice - Řetenice - Štěrbina - Straky - Hostomice - Štrbice - Radovesická výsypka - Bílina - Braňany - Rudolice - Most - Vtelno - Volevčice - Počerady - Vrbka - Lenešice - Březno - Malnice - Drahomyšl - Dubčany - Liběšice - Kluček - Holedeč - Měcholupy - Siřem - Blšany - Valov - Vroutek - Buškovice - Dolánky - Vysoké Třebušice - Zlovědice - Široké Třebčice - Nové Třebčice - Vitčice - Podlesice - Vilémov - Zahořany - Blov - Vinaře - Hořenice - Kopeček - Tušimice - Kadaň - Vernéřov.

PLO 3 - Karlovarská vrchovina

V úseku Dolní Žandov - Všeborovice je hranice společná s PLO 2 - Podkrušnohorské pánve, část 2a - Chebská a Sokolovská Pánev. Hranice pokračuje na Pulovice - Šemnice u Mostu - Sedlečko - Dubina - Lučiny - Žalmanov - Nová Víska - Horní Tašovice - Bochov - Herstošice - Knínice - Polom - Jesínky - Hlineč - Sovolusky - Přestání - Lažany - Brložec - Komárov - Hrádek - Buč - Služetín - Krašov - Kamenná Hora - Chudeč - Úterý - Křivce - Řešín - Pačín - Zhořec - Vrbice u Bezdružic - Lestkov - Hostíčkov - Michalovy Hory - Výškov - Dolní Kramolín - Chotěnov - Skláře - Hamrníky - Velká Hleďsebe - Valy - Kynžvart - Stará Voda - Horní Žandov.

PLO 4 - Doupovské hory

V úseku Maroltov - Vernéřov je hranice společná s PLO 1 - Krušné hory. V úseku Vernéřov - Vroutek je hranice společná s PLO 2 - Podkrušnohorské pánve, část 2b - Mostecká a Žatecká pánev. Hranice dále pokračuje na Dvérce - Dětaň - Hlína - Kamýk - Kostrčany - Vrbice - Bošov - Skřípová - Mokrá - Čichalov - Verušičky - Budov - Knínice. V úseku Knínice - Pulovice hranice společná s PLO 3 Karlovarská Vrchovina. V úseku Bor - Maroltov je hranice společná s PLO 2 Podkrušnohorské pánve, část 2a - Chebská a Sokolovská pánev.

PLO 5 - České středohoří

V úseku Telnice - Libouchec je hranice společná s PLO 1 - Krušné hory. Hranice dále pokračuje na Jílové - Děčín - Ludvíkovice - Huntířov - Markvartice - Veselé - Česká Kamenice - Kamenický Šenov - Polevsko - Arnultovice - Nový Bor - Pihel - Skalice u České Lípy - Manušice - Horní Libchava - Stružnice - Dubice - Bořetín - Kozly - Kolné - Kravaře - Lukov - Úštěk - Zimoř - Liběšice - Horní Řepčice - Trnovany - Litoměřice - Žalhostice - Velké Žernoseky - Lovosice - Třebenice - Podsedice - Chrášťany - Dřemčice - Solany - Třebívlice - Děčany - Semeč - Židovice - Třtěno - Chožov - Vršovice - Dobroměřice - Lenešice. V úseku Lenešice - Telnice je hranice společná s PLO 2 - Podkrušnohorské pánve, část 2b - Mostecká a Žatecká pánev.

PLO 6 - Západočeská pahorkatina

V úseku Valy - Buč je hranice společná s PLO 3 - Karlovarská vrchovina. Hranice dále pokračuje na Prohoř - Zbraslav - Luková - Mezí - Újezd - Manětín - Česká Doubravice - Štichovice - Křečov - Mladotice - Řemešín - Bukovina - Kralovice - Výrov - Kopidlo - Kočín - Dolní Hradiště - Koryta - Dobříč - Planá - Nynice - Kostelec - Nadryby - Sedlecko - Střapole - Stupno - Březina - Osek - Volduchy - Rokycany - Dobřív - Mirošov - Příkosice - Mešno - Lipnice - Spálené Poříčí - Struhaře - Přešín - Železný Újezd - Čížkov - Dožice - Čečovice - Liškov - Čmelíny - Mohelnice - Želvice - Záhoří - Kramolín - Soběsuky - Neurazy - Radochovy - Petrovice - Petrovičky - Třebišov - Pečetín - Kroměždice - Myslovice - Obytce - Hoštice - Mochtín - Újezdec - Vrhaveč - Horní Lhota - Klenová - Petrovice nad Úhlavou - Bystřice nad Úhlavou - Pocinovice - Běhařov - Miletice - Dlažov - Nová Víska - Slavíkovice - Úsiliv - Mezholezy - Němčice - Podzámčí - Kdyně - Prapořiště - Starec - Kout na Šumavě - Tlumačov - Stráž - Domažlice - Havlovice - Pila - Trhanov - Klenčí pod Čerchovem - Postřekov - Nový Kramolín - Vlkanov - Šitboř - Hvožďany - Načetín - Hora Svatého Václava - Mutěnín - Starý Kramolín - Újezd Svatého Kříže - Bělá nad Radbuzou - Třemešné - Třískolupy - Malé Dvorce - Kundratice - Velké Dvorce - Mlýnec - Nové Sedliště - Úšava - Maršovy Chody - Dlouhý Újezd - Světce - Ctiboř - Horní Ves - Velká Hleďsebe - Valy.

PLO 7 - Brdská vrchovina

V úseku Dožice - Stupno je hranice společná s PLO 6 - Západočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Bezděkov - Přívětice - Skomelno - Vejvanov - Sebečice - Chotětín - Plískov - Sirá - Kařez - Cerhovice - Újezd - Komárov - Hořovice - Podluhy - Rpety - Lhotka - Běštín - Lštěň - Velký Chlumec - Vižina - Podbrdy - Drahlovice - Hatě - Halouny - Řevnice - Všenory - Černolice - Řitka - Stříbrná Lhota - Mníšek pod Brdy - Kytín - Voznice - Trnová - Dobříš - Lhotka - Sychrov - Buková u Příbramě - Pičín - Občov - Trhové Dušníky - Hluboš - Dominikální Paseky - Sádek - Obecnice - Lhota u Příbramě - Březové Hory - Bohutín - Vysoká u Příbramě - Strýčkovy - Nesvačily - Vranovice - Hoděmyšl - Rožmitál pod Třemšínem - Bezděkov pod Třemšínem - Vševily - Volenice - Vacíkov - Hvožďany - Pozdyně - Starý Smolivec - Radošice - Dožice.

PLO 8 - Křivoklátsko a Český kras

Oblast je tvořena dvěma částmi: 8a - Křivoklátsko; 8b - Český kras.

8a - Křivoklátsko

V úseku Stupno - Kralovice je hranice společná s PLO 6 - Západočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Kožlany - Čistá - Zdeslav - Václavy - Zavidov - Petrovice - Příčina - Senec - Rakovník - Ruda - Lány - Žilina - Lhota - Dolní Bezděkov - Horní Bezděkov - Unhošť - Červený Újezd - Ptice - Úhonice - Drahelčice - Rudná - Chrášťany - Třebonice - Řeporyje - Zbuzany - Tachlovice - Kuchař - Mezouň - Loděnice - Vráž - Beroun - Králův Dvůr - Zdice - Chodouň - Libomyšl - Všeradice - Nesvačily - Zadní Třebáň - Řevnice. V úseku Řevnice - Stupno je hranice společná s PLO 7 - Brdská vrchovina.

8b - Český kras

V úseku Řevnice - Řeporyje je hranice společná s částí 8a - Křivoklátsko. Hranice dále pokračuje na Jinonice - Radlice - Braník - Modřany - Lahovice - Radotín - Černošice - Všenory. V úseku Všenory - Řevnice je hranice společná s PLO 7 - Brdská vrchovina.

PLO 9 - Rakovnicko - kladenská pahorkatina

V úseku Vroutek - Kluček je hranice společná s PLO 2 - Podkrušnohorské pánve, část 2b - Mostecká a Žatecká pánev. Hranice dále pokračuje na Tuchořice - Hřivice - Hořany - Senkov - Brodec - Smolnice - Hříškov - Panenský Týnec - Úherce - Kokovice - Klobuky - Zlonice - Skůry - Hobšovice - Osluchov - Zvoleněves - Kamenný Most - Neuměřice - Olovnice - Zeměchy - Míkovice - Otvovice - Zákolany - Kováry - Libochovičky - Číčovice - Běloky - Dobrovíz - Jeneč - Hostivice - Sobín - Chrášťany. V úseku Chrášťany - Kralovice je hranice společná s PLO 8 - Křivoklátsko a Český kras, část 8a - Křivoklátsko. V úseku Kralovice - Služetín je hranice společná s PLO 6 - Západočeská pahorkatina. V úseku Služetín - Knínice je hranice společná s PLO 3 - Karlovarská vrchovina. V úseku Knínice - Vroutek je hranice společná s PLO 4 - Doupovské hory.

PLO 10 - Středočeská pahorkatina

V úseku Dožice - Všenory je hranice společná s PLO 7 - Brdská vrchovina. V úseku Všenory - Modřany je hranice společná s PLO 8 - Křivoklátsko a Český kras, část 8b - Český kras. Hranice dále pokračuje na Libuš - Písnice - Vestec - Průhonice - Pitkovice - Uhříněves - Královice - Křenice - Sluštice - Zlatá - Škvorec - Přišimasy - Limuzy - Tismice - Přistoupím - Kšely - Hřiby - Lipany - Třebovle - Kouřim - Dolní Chvatliny - Mančice - Pučery - Kořenice - Těšínky - Suchdol - Bořetice - Bohouňovice I - Bojiště - Červené Pečky - Přítoky - Bylany - Vrchlice - Poličany - Křesetice - Chrást - Úmonín - Olšany - Nová Lhota - Souňov - Vodranty - Krchleby - Žáky - Čáslav - Dolní Bučice - Zbyslav - Bílé Podolí - Brambory - Horušice - Bernardov - Chvaletice - Zdechovice - Morašice - Kozašice - Brloh - Mokošín - Jedousov - Choltice - Jeníkovice - Heřmanův Městec - Chotěnice - Nerozhovice - Vápenný Podol - Hrbokov - Nové Lhotice - Petrkov - Bojanov - Seč - Hoješín - Podhořice - Jeřišno - Horní Lhotka - Jeníkovec - Lány - Libice nad Doubravou - Chotěboř - Nová Ves u Chotěboře - Uhelná Příbram - Vepříkov - Leškovice - Rybníček - Frýdnava - Golčův Jeníkov - Chlumek - Vlkaneč - Klucké Chvalovice - Chlum - Čejkovice - Dobrovítov - Petrovice I - Plhov - Červené Janovice - Opatovice I - Krasoňovice - Zdeslavice - Chroustkov - Všesoky - Vernýřov - Žandov - Nepoměřice - Onomyšl - Mančice - Uhlířské Janovice - Staňkovice - Mirošovice u Rataj nad Sázavou - Opatovice II - Vlková - Tlučeň - Čestín - Krasoňovice - Hranice u Slavošova - Ostrov u Bohdanče - Milanovice - Machovice - Pavlovice - Jedlá - Souboř - Vrbka - Kozlov - Olešná - Hradec - Ostrov u Ledče nad Sázavou - Vilémovice - Dobrovítova Lhota - Veliká - Bojiště - Kožlí - Žibřidovice - Martinice u Dolních Kralovic - Vraždovy Lhotice - Tomice - Brzotice - Loket - Alberovice - Křivsoudov - Strojetice - Keblov - Sedmpány - Javorník - Chlum - Zdislavice - Bolina - Vracovice - Kondrac - Ostrov u Veliše - Veliš - Nespery - Věžníčky - Popovice - Vojslavice - Ouběnice u Votic - Tomice II - Zahradnice - Olbramovice - Votice - Heřmaničky - Radíč - Víska - Staré Mitrovice - Vrchotice - Jetřichovice - Uhřice - Sušetice - Kvasejovice - Malkovice - Nové Dvory - Ředice - Mokřany u Nechvalic - Obděnice - Porešín - Ratiboř - Záluží - Blehov - Vlksice - Modíkov - Slabov - Pohoří - Drahnětice - Padařov - Makov - Vlásenice - Radkov u Tábora - Pikov - Pejšova Lhota - Borotín - Chotoviny - Sedlečko - Jedlany - Hlasivko - Ratibořské Hory - Dobronice u Chýnova - Vřesce - Hlinice - Záluží - Smyslov - Měšice - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí - Skalice - Soběslav - Dráchov - Vlastiboř - Svinky - Hlavatce - Dudov - Všechlapy - Bechyňská Smoleč - Sudoměřice u Bechyně - Březnice - Záhoří - Krakovčice - Sobětice - Bzí - Radonice - Drahotěšice - Vitín - Chotýčany - Červený Újezdec - Lišov - Jivno - Hlincová Hora - Kaliště - Třebotovice - Zborov - Nová Ves - Borovnice - Střížov - Doudleby - Plav - Vidov - Nové Hodějovice - Dobrá Voda u Českých Budějovic - Vráto - Borek - Hrdějovice - Hluboká nad Vltavou - Dříteň Pazderna - Kočín - Temelín - Krč - Žďár - Tálín - Semice - Písek - Zátaví - Kestřany - Štěkeň - Přešťovice - Řepice - Strakonice - Dražejov - Krty - Sedlo - Dolní Poříčí - Kladruby - Štěchovice - Volenice - Kalenice - Střelské Hoštice - Horažďovice - Bojanovice - Budětice - Lipová Lhota - Tedražice - Hrádek - Mokrosuky - Čermná - Čejkovy - Ústaleč - Buršice - Skránčice - Plichtice - Velenovy - Zborovy - Kvasetice - Štipoklasy - Nehodiv - Myslív - Kovčín - Nekvasovy - Oselce - Řesanice - Polánka - Kasejovice - Chloumek - Mladý Smolivec - Dožice.

PLO 11 - Český les

V úseku Pomezí nad Ohří - Svatý Kříž a Starý Hrozňatov - Dolní Žandov je hranice společná s PLO 2 - Podkrušnohorské pánve, část 2a - Chebská a Sokolovská pánev. V úseku Dolní Žandov - Valy je hranice společná s PLO 3 - Karlovarská vrchovina. V úseku Valy - Hadrava je hranice společná s PLO 6 - Západočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Chudenín - Uhliště - Svatá Kateřina, státní hranice se SRN a po ní zpět k výchozímu bodu Pomezí nad Ohří.

PLO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor

V úseku Hadrava - Dožice je hranice společná s PLO 6 - Západočeská pahorkatina. V úseku Dožice - Štěchovice je hranice společná s PLO 10 - Středočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Novosedly - Drachkov - Sousedovice - Přední Zborovice - Radošovice - Strakonice - Hajská - Modlešovice - Nebřehovice - Cehnice - Mladějovice - Drahonice - Skočice - Lidmovice - Krašlovice - Svinětice - Bavorov - Bavorovské Svobodné Hory - Pražák - Stožice - Chelčice - Libějovice - Nestanice - Rabín - Olšovice - Babice - Chvalovice - Horní Chrášťany - Dobčice - Lipanovice - Holašovice - Jankov - Čakov - Čakovec - Kvítkovice - Habří - Slavče - Hradce - Závraty - Dvůr Koroseky - Vrábče - Kroclov - Jamné - Rančice - Bukovec - Milíkovice - Krasejovka - Římov - Straňany. V úseku Straňany - Střížov hranice společná s PLO 10 - Středočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Strážkovice - Trocnov - Radostice - Borovany - Dvorec - Trhové Sviny - Bukvice - Lhotka - Olešnice - Buková - Žár - Božejov - Údolí - Nové Hrady - Nakolice - Vyšné. V úseku Vyšné - Šejby státní hranice s Rakouskem. Hranice dále pokračuje na Šejby - Horní Stropnice - Konratice - Hartunkov - Benešov nad Černou - Kuří - Meziříčí - Lužnice - Pohorská Ves - Rapotice - Bělá - Dolní Přibrání - Sklípky, státní hranice s Rakouskem. V úseku Sklípky - hraniční přechod Studánky státní hranice s Rakouskem. Hranice dále pokračuje na Studánky - Vyšší Brod - Dolní Jílovice - Březovice - Všímary - Horní Okolí - Suš - Světlík - Hořice na Šumavě - Mýto - Polná na Šumavě - Míšňany - Vítěšovice - Třebovice - Sádlno - Tisovka - Miletínky - Ovesné - Chroboly - Leptáč - Prachatice - Horní Záblatí - Hlásná Lhota - Cudrovice - Řepešín - Švihov - Žárovná - Mojkov - Radhostice - Štítkov - Máří - Trhonín - Vimperk - Hrabice - Cejsice - Račov - Vítovce - Branišov - Zdíkovec - Stachy - Jaroškov - Benešova Hora - Rohanov - Maleč - Lazny - Nezdice na Šumavě - Kašperské Hory - Radešov - Vatětice - Palvinov - Trpěšice - Hořejší Krušec - Chlum - Hořejší Těšov - Dolejší Těšov - Vlastějov - Petrovice u Sušice - Hlavňovice - Milínov - Nemilkov - Čachrov - Horní Němčíce - Mladotice - Divišovice - Děpoltice - Dešenice - Milence - Nýrsko - Skelná Huť - Uhliště. V úseku Uhliště - Hadrava je hranice společná s PLO 11 - Český les.

PLO 13 - Šumava

V úseku Svatá Kateřina - Uhliště je hranice společná s PLO 11 - Český les. V úseku Uhliště - Studánky je hranice společná s PLO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor. V úseku Studánky - Svatá Kateřina státní hranice s Rakouskem a SRN.

PLO 14 - Novohradské hory

V úseku státní hranice Sklípky - Dolní Přibrání - Bělá - Rapotice - Pohorská Ves - Lužnice - Meziříčí - Kuří - Benešov nad Černou - Hartunkov - Konratice - Horní Stropnice - Šejby je hranice společná s PLO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor. V úseku Šejby - Sklípky státní hranice s Rakouskem.

PLO 15 - Jihočeské pánve

Oblast je tvořena dvěma oddělenými částmi: 15a - Českobudějovická pánev; 15b - Třeboňská pánev.

15a - Českobudějovická pánev

V úseku Štěchovice - Straňany (severovýchodní hranice) je hranice společná s PLO 10 - Středočeská pahorkatina. V úseku Straňany - Štěchovice (jihozápadní hranice) je hranice společná s PLO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor.

15b - Třeboňská pánev

Dobronice u Chýnova - Kloužovice - Chýnov - Hroby - Radenín - Krtov - Choustník - Krátošice - Brandlín - Tučapy - Budislav - Chotěmice - Deštná - Jižná - Pluhův Žďár - Pohoří - Klenov - Plasná - Mnich - Ratiboř - Polště - Políkno - Jindřichův Hradec - Horní Pěna - Staňkov - Pele státní hranice s Rakouskem. V úseku státní hranice s Rakouskem Pele - Vyšné státní hranice s Rakouskem. V úseku Vyšné - Střížov je hranice společná s PLO 12 - Předhoří Šumavy a Novohradských hor. V úseku Střížov - Dobronice u Chýnova je hranice společná s PLO 10 - Středočeská pahorkatina.

PLO 16 - Českomoravská vrchovina

V úseku Dobronice u Chýnova - Bojanov je hranice společná s PLO 10 - Středočeská pahorkatina. Hranice dále pokračuje na Nasavrky - Bratroňov - Čekov - Tisovec - Mrákotín - Radčice - Lešany - Otradov - Proseč - Budislav - Kamenné Sedliště - Lubná - Kamenec u Poličky - Sádek - Korouhev - Jedlová - Nedvězí - Sulkovec - Nyklovice - Velké Tresné - Kněževes - Bohuňov - Horní Poříčí - Sulíkov - Rudka - Hluboké u Kunštátu - Kunice - Lhota u Lysic - Bedřichov - Žleby - Synalov - Skorotice - Dolní Čepí - Horní Čepí - Olešnička - Borovec - Lhota u Olešnice - Bolešín - Věstínek - Věstín - Vír - Vrtěžíř - Byšovec - Pernštejnské Janovice - Josefov - Zlatkov - Rodkov - Rožná - Dolní Rožínka - Zvole - Olešinky - Strážek - Jemnice - Dolní Libochová - Radňoves - Vidonín - Milešín - Skřinářov - Ruda - Březejc - Lhotky - Martinice - Vídeň - Netín - Blízkov - Dědkov - Milíkov - Černá - Chlumek - Geršov - Pohořílky - Horní Radslavice - Bochovice - Batouchovice - Vlčatín - Rudíkov - Přeckov - Horní Vilémovice - Budíkovce - Okřešice - Račerovice - Čihalín - Přibyslavice - Okříšky - Hvězdoňovice - Čechočovice - Kojetice - Čáslavice - Bolíkovice - Cidlina - Lesonice - Martínkov - Domamil - Štěpkov - Radkovice - Budeč - Vesce - Budíškovice - Třebětice - Ostojkovice - Nové Dvory - Chlumec - Borek - Malý Pěčín - Černíč - Zadní Vydří - Dolní Němčíce - Peč - Cizkrajov - Mutišov - Slavonice. V úseku Slavonice - Pele státní hranice s Rakouskem. V úseku Pele - Dobronice u Chýnova je hranice společná s PLO 15 - Jihočeské pánve, část 15b - Třeboňská pánev.

PLO 17 - Polabí

V úseku Kluček - Lenešice je hranice společná s PLO 2 - Podkrušnohorské pánve, část 2b - Mostecká a Žatecká pánev. V úseku Lenešice - Liběšice je hranice společná s PLO 5 - České středohoří. Hranice dále pokračuje na Břehoryje - Drahobuz - Vědlice - Julčín - Střížovice - Snědovice - Křešov - Radouň - Stračí - Liběchov - Vehlovice - Chloumek - Lhotka - Hleďsebe - Řepín - Radouň - Chotětov - Jizerní Vtelno - Vinec - Mladá Boleslav - Malá Bělá - Nová Ves u Bakova - Klášter Hradiště nad Jizerou - Jivina - Mohelnice nad Jizerou - Drahotice - Sezemice - Koryta - Svijany - Příšovice - Přepeře - Turnov - Modřišice - Všeň - Žďár - Olšina - Dneboh - Boseň - Kněžmost - Horní Bousov - Ošťovice - Střehom - Sobotka - Kdanice - Trní - Dolní Bousov - Spařence - Markvartice - Rakov - Střevač - Bukvice - Veliš - Staré Místo - Jičín - Valdice - Radim - Úlibice - Konecchlumí - Ostroměř - Hořice - Jeřice - Třebovětice - Cerekvice nad Bystřicí - Vrchovnice - Račice nad Trotinou - Rodov - Holohlavy - Černožice - Jaroměř - Dolany - Česká Skalice - Velká Jesenice - Černčice - Krčín - Bohuslavice - Pulice - Dobruška - Opočno - Přepychy - Křivice - Rašovice - Olešnice - Čestice - Častolovice - Kostelec nad Orlicí - Svídnice - Krchleby - Přestavlky - Rajec - Skořenice - Běstovice - Choceň - Sruby - Dobříkov - Zámrsk - Stradouň - Ostrov - Čankovice - Hrochův Týnec - Kočí - Chrudim - Markovice - Bylany - Heřmanův Městec. V úseku Heřmanův Městec - Praha - Modřany je hranice společná s PLO 10 - Středočeská pahorkatina. V úseku Praha - Modřany - Chrášťany je hranice společná s PLO 8 - Křivoklátsko a Český kras, část 8b - Český kras. V úseku Chrašťany - Kluček je hranice společná s PLO 9 - Rakovnicko - kladenská pahorkatina.

PLO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj

V úseku Liběšice - Arnultovice je hranice společná s PLO 5 - České středohoří. Hranice dále pokračuje na Svor - Trávník - Mařenice - Heřmanice v Podještědí - Kněžice - Lvová - Rynoltice - Jítrava - Zdislava - Křižany - Hoření Paseky - Jiříčkov - Proseč pod Ještědem - Vlčetín - Bohdánkov - Hodkovice nad Mohelkou - Radoňovice - Bezděčín - Sestroňovice - Frýdštejn - Vranové - Koberovy - Smrčí - Vesec - Loktuše - Lestkov - Tatobity - Křečovice - Liščí kotce - Semínova Lhota - Újezd pod Troskami - Čímyšl - Libuň - Kněžnice - Jinolice - Podůlší - Kbelnice - Jičín. V úseku Jičín - Liběšice je hranice společná s PLO 17 - Polabí.

PLO 19 - Lužická pískovcová vrchovina

V úseku Libouchec - Rájec je hranice společná s PLO 1 - Krušné hory. V úseku Rájec - Ptačí vrch státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Kopec - Brtníky - Vlčí hora - Kyjov - Rybniště - Horní Podluží - Jiřetín pod Jedlovou - Dolní Podluží. V úseku Dolní Podluží - Sedlecký Špičák státní hranice se SRN. Hranice dále pokračuje na Dolní Sedlo - Horní Sedlo - Jítrava. V úseku Jítrava - Arnultovice je hranice společná s PLO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj. V úseku Arnultovice - Libouchec je hranice společná s PLO 5 - České středohoří.

PLO 20 - Lužická pahorkatina

Oblast je tvořena třemi oddělenými částmi: Šluknovská pahorkatina, Žitavská pánev, Frýdlantská pahorkatina.

Šluknovská pahorkatina: V úseku Dolní Podluží - Ptačí vrch je hranice společná s PLO 19 - Lužická pískovcová vrchovina. V úseku Ptačí vrch - Dolní Podluží státní hranice se SRN.

Žitavská pánev: V úseku Sedlecký Špičák - Horní Vítkov státní hranice se SRN a Polskem. Hranice dále pokračuje na Růžek - Nová Ves - Mlýnice - Filipov - Mníšek - Oldřichov v Hájích - Fojtka - Kateřinky - Ruprechtice - Starý Harcov - Kunratice - Vratislavice nad Nisou - Dlouhý Most - Jeřmanice - Javorník - Rašovka - Šimonovice - Hluboká - Pilínkov - Horní Hanychov - Horní Suchá - Karlov pod Ještědem - Machnín - Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Dolní Suchá - Dolní Sedlo - Sedlecký Špičák.

Frýdlantská pahorkatina: V úseku Kristiánov - Dětřichovec státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Jindřichovice pod Smrkem - Horní Řasnice - Hajniště - Nové Město pod Smrkem - Ludvíkov pod Smrkem - Lázně Libverda - Hejnice - Raspenava - Dětřichov - Kristiánov.

PLO 21 - Jizerské hory a Ještěd

Oblast je tvořena dvěma oddělenými částmi: Jizerské hory a Ještěd.

Jizerské hory: V úseku Horní Vítkov - Kristiánov státní hranice s Polskem. V úseku Kristiánov - Dětřichovec je hranice společná s PLO 20 - Lužická pahorkatina, část Frýdlantská pahorkatina. V úseku Dětřichovec - Mýtiny státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Kořenov - Příchovice - Šumburk nad Desnou - Velké Hamry - Zbytky - Huť - Dolní Černá Studnice - Kokonín - Rádlo - Jeřmanice. V úseku Jeřmanice - Horní Vítkov je hranice společná s PLO 20 - Lužická pahorkatina, část Žitavská pánev.

Ještěd: V úseku Bohdánkov - Jítrava je hranice společná s PLO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český ráj. V úseku Jítrava - Dolní Sedlo je hranice společná s PLO 19 - Lužická pískovcová vrchovina. V úseku Dolní Sedlo - Rašovka je hranice společná s PLO 20 - Lužická pahorkatina, část Žitavská pánev. Hranice dále pokračuje na Žďárek - Bohdánkov.

PLO 22 - Krkonoše

V úseku Příchovice - Mýtiny je hranice společná s PLO 21 - Jizerské hory a Ještěd, část Jizerské hory. V úseku Mýtiny - Bobr státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Žacléř - Prkenný Důl - Vernířovice - Babí - Bystřice - Mladé Buky - Svoboda nad Úpou - Černý Důl - Horní Lánov - Hořejší Vrchlabí - Žalý - Mrklov - Benecko - Zákoutí - Vítkovice - Roudnice - Jestřabí v Krkonoších - Horní Dušnice - Horní Rokytnice - Rokytno - Rokytnice nad Jizerou - Dolní Rokytnice - Vilémov - Havírna - Hoření Kazdice - Rejdice - Příchovice.

PLO 23 - Podkrkonoší

V úseku Česká skalice - Jičín je hranice společná s PLO 17 - Polabí. V úseku Jičín - Bohdánkov je hranice společná s PLO 18 - Severočeská pískovcová plošina a Český Ráj. V úseku Bohdánkov - Rašovka je hranice společná s PLO 21 Jizerské hory a Ještěd, část Ještěd. V úseku Rašovka - Jeřmanice je hranice společná s PLO 20 - Lužická pahorkatina, část Žitavská pánev. V úseku Jeřmanice - Příchovice je hranice společná s PLO 21 - Jizerské hory a Ještěd, část Jizerské hory. V úseku Příchovice - Babí je hranice společná s PLO 22 - Krkonoše. Hranice dále pokračuje na Libeč - Voletiny - Poříčí - Bohuslavice nad Úpou - Suchovršice - Úpice - Batňovice - Rtyně v Podkrkonoší - Horní Kostelec - Zbečník - Hronov - Velké Poříčí - Běloves - Náchod - Vysokov - Kleny - Česká Skalice.

PLO 24 - Sudetské mezihoří

V úseku Babí - Bobr je hranice společná s PLO 22 - Krkonoše. V úseku Bobr - Běloves státní hranice s Polskem. V úseku Běloves - Babí je hranice společná s PLO 23 - Podkrkonoší.

PLO 25 - Orlické hory

V úseku Dlouhé - Rzy - Dolní Lipka státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Dolní Boříkovice - Červená Voda - Bílá Voda - Mlýnický Dvůr - Heroltice - Horní Heřmanice - Dolní Heřmanice - Koburk - Výprachtice - Čenkovice - Orličky - Jamné nad Orlicí - Sobkovice - Pastviny - Klášterec nad Orlicí - Kunvald - Rokytnice v Orlických horách - Julinčino údolí - Kunčina Ves - Kačerov - Velký Uhřínov - Osečnice - Chmeliště - Šediviny - Plasnice - Sedloňov - Rzy.

PLO 26 - Předhoří Orlických hor

V úseku Rájec - Česká Skalice je hranice společná s PLO 17 - Polabí. V úseku Česká Skalice - Běloves je hranice společná s PLO 23 - Podkrkonoší. V úseku Běloves - Dlouhé - Rzy státní hranice s Polskem. V úseku Dlouhé - Rzy - Dolní Heřmanice je hranice společná s PLO 25 - Orlické hory. Hranice dále pokračuje na Albrechtice - Lanškroun - Nepomuky - Horní Čermná - Dolní Čermná - Kunčice - Letohrad - Písečná - Žampach - České Libchavy - Velká Skrovnice - Malá Skrovnice - Lhoty - Rájec.

PLO 27 - Hrubý Jeseník

V úseku Heřmanice - vrchol Smrku státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Lipová-lázně - Jeseník - Dětřichov - Rejvíz - Mnichov - Vrbno pod Pradědem - Ludvíkov - Karlova Studánka - Malá Morávka - Dolní Moravice - Horní Moravice - Nová Ves - Janovice - Stará Ves - Žďárský potok - Klepáčov - Rudoltice - Sobotín - Maršíkov - Loučná nad Děsnou - Rejhotice - Přemyslov - Nové Losiny - Branná - Ostružná - Petříkov - Adamov - Malé Vrbno - Staré Město - Stříbrnice - Hynčice pod Sušinou - Vysoká - Vojtíškov - Malá Morava - Červený Potok - Horní Lipka - Heřmanice.

PLO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku

Tato oblast se dělí na dvě oddělené části: jižní a severní část.

Jižní část: V úseku Štíty - Dolní Lipka je hranice společná s PLO 25 - Orlické hory. V úseku Dolní Lipka - Heřmanice státní hranice s Polskem. V úseku Heřmanice - Stará Ves je hranice společná s PLO 27 - Hrubý Jeseník. Hranice dále pokračuje na Janovice - Bedřichov - Oskava - Mostkov - Dolní Libina - Nová Hradečná - Pískov - Klopina - Police - Dubicko - Hrabová - Vitošov - Leština - Lesnice - Kolšov - Sudkov - Dolní Studénky - Šumperk - Bludov - Chromeč - Klášterec - Zborov - Horní Studénky - Štíty - Červená Voda - Dolní Boříkovice.

Severní část: V úseku Malá Morávka - vrchol Smrku je hranice společná s PLO 27 - Hrubý Jeseník. V úseku vrchol Smrku - Bílá Voda státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Horní Hoštice - Bílý Potok - Javorník - Horní Fořt - Uhelná - Vlčice - Bergov - Dolní Skorošice - Tomíkovice železniční stanice - Kobylá nad Vidnavkou - Velká Kraš - Vidnava - dále státní hranice s Polskem do Velkých Kunětic. Hranice dále pokračuje na Písečnou - Mikulovice - Salisov - dále na Vysokou ve Slezsku - státní hranice s Polskem - Pitárné - Dívčí Hrad - Horní Povelice - Víno - Pelhřimovy. V úseku Pelhřimovy - Město Albrechtice státní hranice s Polskem. Hranice dále pokračuje na Opavice - Linhartovy - Krásné Loučky - Krnov horní předměstí - Brantice - Loučky - Krnov - Brantice - Nové Heřminovy - Oborná - Bruntál - Staré Město u Bruntálu - Stará Rudná - Nová Rudná - Malá Morávka.

PLO 29 - Nízký Jeseník

Oblast je tvořena dvěma oddělenými částmi.

V úseku Rýmařov - Malá Morávka je hranice společná s PLO 27 - Hrubý Jeseník. V úseku Malá Morávka - Brantice je hranice společná s PLO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, severní část. Hranice dále pokračuje na Krnov - Úvalno - Brumovice - Holasovice - Stěbořice - Opava - Slavkov - Dolní Životice - Mikolajice - Štáblovice - Uhlířov - Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Chvalíkovice - Vršovice - Raduň - Nové Sedlice - Mokré Lazce - Háj ve Slezsku - Dobroslavice - Děhylov - Ostrava-Poruba - Klimkovice - Jistebník - Bravantice - Studénka - Pustějov - Kujavy - Hladké Životice - Suchdol nad Odrou - Mankovice - Odry - Vražné - Bělotín - Střítež nad Ludinou - Olšovec - Hranice - Hrabůvka - Milenov - Lipník nad Bečvou - Bohuslávky - Dolní Újezd - Veselíčko - Radvanice - Prosenice - Buk - Přerov - Kokory - Majetín - Krčmaň - Velký Týnec - Velká Bystřice - Bukovany - Olomouc - Samotišky - Tovéř - Dolany - Bělkovice-Lašťany - Šternberk - Babice - Mladějovice - Komárov - Paseka - Dlouhá Loučka - Šumvald. V úseku Šumvald - Rýmařov je hranice společná s PLO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, jižní část.

Samostatnou částí oblasti je Landek, jehož hranice prochází podél levého břehu řeky Opavy od soutoku s řekou Odrou, dále na Hlučín - Ludgeřovice - Ostrava-Koblov, kde se vrací podél levého břehu řeky Odry zpět k soutoku s Opavou.

PLO 30 - Drahanská vrchovina

Loštice - Palonín - Řimice - Mladeč - Nasobůrky - Myslechovice - Cholina - Senička - Náměšť na Hané - Střížov - Drahanovice - Slatinice - Slatinky - Lípy - Kaple - Čelechovice na Hané - Stařechovice - Služín - Lutotín - Zdětín - Ohrozím - Stichovice - Seloutky - Určice - Dětkovice - Otaslavice - Sněhotice - Ondratice - Drysice - Pustiměř - Radslavice - Lhota - Opatovice - Drnovice - Luleč - Nemojany - Habrovany - Vítovice - Viničně Šumice - Pozořice - Velatice - Líšeň - Maloměřice - Obřany - Brno (Lužánky) - Královo Pole - Řečkovice - Ivanovice - Česká - Kuřim - Lipůvka - Lažany - Újezd u Černé Hory - Malá Lhota - Žernovník - Černá hora - Bořitov - Obora - Jabloňany - Skalice nad Svitavou - Mladkov - Boskovice - Vážany - Knínice u Boskovic - Šebetov - Přívěšť - Světlá - Cetkovice - Uhřice - Jaroměřice - Zálesí - Biskupice - Březinky - Hartínkov - Kozov - Jeřmaň - Loštice.

PLO 31 - Českomoravské mezihoří

V úseku Petrkov - Heřmanův Městec je hranice společná s PLO 10 - Středočeská pahorkatina. V úseku Heřmanův Městec - Skořenice je hranice společná s PLO 17 - Polabí. V úseku Skořenice - Horní Heřmanice je hranice společná s PLO 26 - Předhoří Orlických hor. V úseku Horní Heřmanice - Heroltice je hranice společná s PLO 25 - Orlické hory. V úseku Štíty - Vyšehoří je hranice společná s PLO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, jižní část. Hranice dále pokračuje na Vyšehoří - Postřelmůvek - Rovensko - Zábřeh - Rájec - Zvole - Vlachov - Slavoňov - Květín - Libivá - Mohelnice - Loštice. V úseku Loštice - Černá Hora je hranice společná s PLO 30 - Drahanská vrchovina. Hranice dále pokračuje na Býkovice - Žerůtky - Lysice - Drnovice - Zbraslavec - Kunštát. V úseku Kunštát - Bojanov je hranice společná s PLO 16 - Českomoravská vrchovina.

PLO 32 - Slezská nížina

Oblast je tvořena čtyřmi oddělenými částmi.

V úsecích Javorník - Vidnava, Velké Kunětice - Mikulovice, Vysoká - Slezské Rudoltice, Město Albrechtice - Krnov je hranice společná s PLO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, severní část. V úsecích Javorník - Vidnava, Velké Kunětice - Mikulovice, Vysoká - Slezské Rudoltice, Město Albrechtice - Šilheřovice je hranice PLO totožná se státní hranicí. V úseku Krnov - Ostrava- Poruba a Hlučín - Ostrava-Koblov je hranice společná s PLO 29 - Nízký Jeseník.

PLO 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny

V úseku Slavonice - Rudka je hranice společná s PLO 16 - Českomoravská vrchovina. V úseku Rudka - Černá Hora je hranice společná s PLO 31 - Českomoravské mezihoří. V úseku Černá Hora - Brno (Lužánky) je hranice společná s PLO 30 - Drahanská vrchovina. Hranice dále pokračuje na Bohunice - Starý Lískovec - Ostopovice - Moravany - Hajany - Ořechov - Prštice - Silůvky - Mělčany - Dolní Kounice - Nové Bránice - Maršovice - Vedrovice - Bohutice - Miroslavské Knínice - Miroslav - Hostěradice - Kadov - Lesonice - Skalice - Morašice - Želetice - Tvořihráz - Kyjovice - Těšetice - Suchohrdly - Dyje - Načeratice - Popice - Havraníky - Šatov - Hnanice. V úseku Hnanice - Slavonice státní hranice s Rakouskem.

PLO 34 - Hornomoravský úval

V úseku Chromeč - Dolní Libina je hranice společná s PLO 28 - Předhoří Hrubého Jeseníku, jižní část. V úseku Dolní Libina - Olšovec je hranice společná s PLO 29 - Nízký Jeseník. Hranice dále pokračuje na Hranice - Černotín - Milotice nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou - Poruba - Lešná - Valašské Meziříčí - Poličná - Choryně - Skalička - Ústí - Teplice nad Bečvou - Rybáře - Týn nad Bečvou - Nové Dvory - Sušice - Tučín - Želatovice - Prusy - Beňov - Dobrčice - Říkovice - Břest - Hulín - Záhlinice - Tlumačov - Otrokovice - Napajedla - Bělov - Kvasice - Střížovice - Trávník - Kotojedy - Vážany - Kroměříž - Postoupky - Bezměrov - Křenovice - Stříbrnice - Pavlovice u Kojetína - Uhřice - Koválovice - Dětkovice - Švábenice - Medlovice - Rybníček - Hlubočany - Zvonovice - Rostěnice - Luleč. V úseku Luleč - Loštice je hranice společná s PLO 30 - Drahanská vrchovina. V úseku Loštice - Vyšehoří je hranice společná s PLO 31 - Českomoravské mezihoří. Hranice dále pokračuje na Chromeč.

PLO 35 - Jihomoravské úvaly

V úseku Brno (Lužánky) - Luleč je hranice společná s PLO 30 - Drahanská vrchovina. V úseku Luleč - Rostinice je hranice společná s PLO 34 - Hornomoravský úval. Hranice dále pokračuje na Zvonovice - Lysovice - Čechyně - Rousínovec - Velešovice - Slavkov u Brna - Vážany nad Litavou - Hrušky - Otnice - Borkovany - Klobouky - Kašnice - Žarošice -Ždánice - Želetice - Strážovice - Sobůlky - Bukovany - Čeložnice - Vřesovice - Žeravice - Syrovín - Ořechov - Polešovice - Nedakonice - Kostelany nad Moravou - Staré Město - Babice - Spytihněv - Napajedla - Topolná - Bílovice - Jarošov - Uherské Hradiště - Kunovice - Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou - Vnorovy - Strážnice - Petrov - Sudoměřice. V úseku Sudoměřice - Hnanice státní hranice se Slovenskem a Rakouskem. V úseku Hnanice - Brno (Lužánky) je hranice společná s PLO 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny.

PLO 36 - Středomoravské Karpaty

V úseku Rostěnice - Kroměříž - Napajedla je hranice společná s PLO 34 - Hornomoravský úval. V úseku Napajedla - Staré Město - Rostěnice je hranice společná s PLO 35 - Jihomoravské úvaly.

PLO 37 - Kelečská pahorkatina

V úseku Chrášťany - Valašské Meziříčí je hranice společná s PLO 34 - Hornomoravský úval. Hranice dále pokračuje na Branky - Loučka - Komárno - Osičko - Loukov - Bystřice pod Hostýnem - Jankovice - Holešov - Martinice - Chrášťany.

PLO 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy

V úseku Sudoměřice - Napajedla je hranice společná s PLO 35 - Jihomoravské úvaly. Hranice dále pokračuje na Otrokovice - Louky - Zlín - Želechovice nad Dřevnicí - Lípa - Zádveřice - Vizovice - Bratřejov - Pozděchov - Prlov - Lužná - Horní Lideč - Střelná. V úseku Střelná - Sudoměřice státní hranice se Slovenskem.

PLO 39 - Podbeskydská pahorkatina

V úseku Olšovec - Ostrava-Koblov je hranice společná s PLO 29 - Nízký Jeseník. V úseku Ostrava-Koblov - Šilheřovice je hranice společná s PLO 32 - Slezská nížina. V úseku Šilheřovice - Vendryně je hranice PLO totožná se státní hranicí. Dále hranice pokračuje na Bystřice - Hrádek - Návsí - Jablunkov - Písečná - Písek - Bukovec - Mosty u Jablunkova - Dolní Lomná - Bocanovice - Milíkov - Košařiska - Třinec - Řeka - Smilovice - Komorní Lhotka - Vyšní Lhoty - Morávka - Pražmo - Raškovice - Krásná - Janovice - Frýdlant nad Ostravicí - Malenovice - Ostravice - Čeladná - Kunčice pod Ondřejníkem - Trojanovice - Frenštát pod Radhoštěm - Lichnov - Bordovice - Veřovice - Mořkov - Hodslavice - Hostašovice - Krhová. V úseku Valašské Meziříčí - Olšovec je hranice společná s PLO 34 - Hornomoravský úval.

PLO 40 - Moravskoslezské Beskydy

Oblast je tvořena dvěma oddělenými částmi.

V úseku Krhová - Vendryně je hranice společná s PLO 39 - Podbeskydská pahorkatina. V úseku Vendryně - Bíla je hranice totožná se státní hranicí. Hranice dále pokračuje na Horní Bečva - Prostřední Bečva - Dolní Bečva - Rožnov pod Radhoštěm - Zubří - Zašová - Valašské Meziříčí - Krhová.

Samostatnou část oblasti tvoří masiv Ondřejníku s hranicí Kunčice pod Ondřejníkem - Kozlovice - Lhotka - Metylovice - Frýdlant nad Ostravicí - Pstruží - Čeladná - Kunčice pod Ondřejníkem.

PLO 41 - Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky

V úseku Otrokovice - Chrášťany je hranice společná s PLO 34 - Hornomoravský úval. V úseku Chrášťany - Valašské Meziříčí je hranice společná s PLO 37 - Kelečská pahorkatina. V úseku Valašské Meziříčí - Bumbálka je hranice společná s PLO 40 - Moravskoslezské Beskydy. V úseku Bumbálka - Střelná státní hranice se Slovenskem. V úseku Střelná - Otrokovice je hranice společná s PLO 38 - Bílé Karpaty a Vizovické vrchy.

Přírodní lesní oblasti České republiky

Přírodní lesní oblasti České republiky

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.

Rámcové vymezení cílových hospodářských souborů

Rámcové vymezení cílových hospodářských souborů

Vysvětlivky:

1) - index „e“ v označení vybraných souborů lesních typů (SLT) určuje tzv. „svahové“ lesní typy (LT), u kterých je sklon svahu větší než 40 %

2) - pěstování smrku ztepilého jako základní cílové dřeviny je s ohledem na možnou změnu klimatu na stanovištích 4. lesního vegetačního stupně (LVS) rizikové a na stanovištích 3. LVS velmi rizikové, a proto je jeho obnova přípustná pouze na stanovištích odpovídajících jeho ekologickým nárokům (např. inverzní polohy a vodou ovlivněná stanoviště, zejména na místech, kde se smrk přirozeně zmlazuje)

3) - pěstování doporučeno pouze v 5. LVS

4) - zkratky dřevin jsou použity podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

5) - pouze ve 2. a vyšších LVS

CÍLOVÉ HOSPODÁŘSKÉ SOUBORY (CHS) jsou jednotky sdružující stanoviště s podobnými klimatickými a půdními charakteristikami vytvářejícími předpoklady pro racionalizaci lesnického hospodaření. Pro stanovení vhodného lesnického hospodaření jsou pro CHS definována základní hospodářská doporučení a rámcové vymezení druhové skladby porostů. CHS se mohou dle potřeby dělit na podsoubory cílového hospodářského souboru (PCHS).
DŘEVINY ZÁKLADNÍ CÍLOVÉ (DZC) jsou stanovištně vhodné dřeviny, případně jedna dřevina, které mají v lesním porostu rozhodující význam z hlediska optimálního plnění stanovených funkcí lesa. Tvoří základ doporučené cílové druhové skladby dřevin uváděné v oblastních plánech rozvoje lesů.

DŘEVINY ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVNÉ (DZP) jsou dřeviny s vhodnými ekologickými vlastnostmi pro přípravu stanoviště, dočasně pěstované na plochách po kalamitních těžbách v lesích nebo na zemědělských půdách při prvním zalesnění, za účelem přípravy těchto stanovišť na obnovu základními cílovými dřevinami. Pro účely této vyhlášky se za plochu po kalamitní těžbě považuje holina, případně navazující holiny, vzniklá nahodilou těžbou mimo plánovaný systém obnovy, která svými rozměry překračuje přípustnou velikost holé seče uvedenou v § 31 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.

Základní hospodářská doporučeni podle hospodářských souborů pro odvozeni závazného ustanovení maximální celkové výše těžby

Lesy hospodářské:

Hospodářský souborObmýtí
(v letech)
Obnovní doba
(v letech)
Cílový hospodářský souborPorostní typ
13
Přirozená borová stanoviště
(a stanoviště borových doubrav)
1iSM ohrožený60-8020-30
3kBO kvalitní130 (110-140)20
3BO běžné kvality100 (90-130)20
3sBO nepřirůstavý110 (90-140)20
5DB běžné kvality130 (120-150)20-30
7listnatý70 (60-80)20
7aAK70-8020
8DZP běžné kvality20-5020
9xpařezina tvrdá20 (20-40)10
19
Přirozená lužní stanoviště
(nižších poloh)
1iSM ohrožený60-8020-30
5kDB kvalitní150 (130-180)20-30
7klistnatý kvalitní110 (80-130)20
7listnatý70 (50-90)20
7oOL80 (70-90)20
7jJS90 (80-120)20
7tTP30-4010
9xpařezina tvrdá20 (20-40)10
9ypařezina měkká (včetně VR a DZP)10-2010
21
Exponovaná stanoviště nižších poloh
1iSM ohrožený60-8020-30
3BO běžné kvality120 (100-130)20-30
5DB běžné kvality130 (110-150)20-30
5nDB nekvalitní110 (80-120)20-30
7listnatý80 (60-90)20
7aAK60-8020
8DZP běžné kvality20-5020
9xpařezina tvrdá20 (20-40)10
23
Kyselá stanoviště nižších poloh
1iSM ohrožený60-8020-30
3BO běžné kvality110 (90-130)20-30
5DB běžné kvality130 (110-150)20-30
5nDB nekvalitní110 (80-120)20-30
7listnatý70 (60-90)20
7aAK60-8020
8DZP běžné kvality20-5020
9xpařezina tvrdá20 (20-40)10
25
Živná stanoviště nižších poloh
1iSM ohrožený60-8020-30
3BO běžné kvality100 (90-120)20-30
5kDB kvalitní160 (130-180)20-30
5nDB nekvalitní120 (100-130)20-30
7listnatý70 (60-90)20
7aAK50-7020
7tTP40-5010-20
8DZP běžné kvality20-5020
9xpařezina tvrdá20 (20-40)10
27
Oglejená chudá stanoviště nižších a středních poloh
1iSM ohrožený60-8020-30
3BO běžné kvality120 (100-130)20-30
5DB běžné kvality130 (110-140)20-30
7listnatý70 (60-90)20-30
8DZP běžné kvality20-5020
9xpařezina tvrdá20 (20-40)10
29
Olšová a jasanová stanoviště na podmáčených a lužních půdách
1SM běžné kvality90 (80-100)20-30
7oOL80 (70-100)20
7iJS (DB, JV, tvrdé listnáče)110 (80-130)20
7tTP (VR)40 (30-50)10-20
8DZP běžné kvality20-5020
9xpařezina tvrdá20 (20-40)10
39
Chudá podmáčená stanoviště nižších a středních poloh
1SM (s BO) běžné kvality100 (90-120)30
3BO (se SM) běžné kvality100 (90-120)30
7oOL (BR, OS)70-8020
8DZP běžné kvality20-5020
41
Exponovaná stanoviště středních poloh
1SM běžné kvality (DG)100 (90-130)30-40
1pSM poškozený80-9020-30
3BO běžné kvality120 (110-130)30
5DB běžné kvality140 (120-150)30-40
6BK běžné kvality120 (100-130)30-40
7listnatý80 (60-90)20-30
8DZP běžné kvality20-5020
9xpařezina tvrdá20 (20-40)10
43
Kyselá stanoviště středních poloh
1SM běžné kvality (DG)100 (90-130)30-40
1pSM poškozený80-9020-30
2JD běžné kvality120 (110-140)40
3kBO kvalitní120-13030
3BO běžné kvality110 (100-130)20-30
3BO (se SM) běžné kvality110 (90-130)20-30
5DB běžné kvality130 (120-140)30-40
6BK běžné kvality120 (100-130)30-40
7listnatý70 (60-90)20-30
8DZP běžné kvality20-5020
9xpařezina tvrdá20 (20-40)10
45
Živná stanoviště středních poloh
1SM běžné kvality (JDO)100 (90-120)30-40
1pSM poškozený80-9020-30
2JD běžné kvality120 (110-140)40
3BO běžné kvality100 (90-120)20-30
5kDB kvalitní160 (130-180)30
5DB běžné kvality130 (120-140)30
6BK běžné kvality120 (100-130)30-40
7listnatý70 (50-90)20-30
7tTP50-6020
8DZP běžné kvality20-5020
9xpařezina tvrdá20 (20-40)10
47
Oglejená stanoviště středních poloh
1SM běžné kvality (JDO)100 (90-130)30-40
1pSM poškozený80-9020-30
3kBO kvalitní120-13030
3BO běžné kvality110-12030
5kDB kvalitní160 (130-180)30
5DB běžné kvality130 (120-140)20-30
6BK běžné kvality120 (100-130)30-40
7listnatý70 (60-90)20-30
7tTP50-6020
8DZP běžné kvality20-5020
9xpařezina tvrdá20 (20-40)10
51
Exponovaná stanoviště vyšších poloh
1rSM rezonanční160 (150-170)40-50
1kSM kvalitní130 (110-140)40-50
1SM běžné kvality (DG)120 (100-130)30-40
1pSM poškozený90 (80-110)20-30
2JD běžné kvality120 (110-140)40
3BO běžné kvality120 (110-130)30
6BK běžné kvality120 (100-140)30-40
7listnatý80 (60-90)20-30
8DZP běžné kvality50 (40-60)20
53
Kyselá stanoviště vyšších poloh
1rSM rezonanční160 (150-170)40-50
1kSM kvalitní120 (110-140)40-50
1SM běžné kvality (DG)110 (100-130)30-40
1pSM poškozený90 (80-100)20-30
3BO běžné kvality120 (100-130)30
6BK běžné kvality120 (100-140)30-40
7listnatý70 (60-80)20-30
8DZP běžné kvality50 (40-60)20
55
Živná stanoviště vyšších poloh
1rSM rezonanční160 (150-170)40-50
1kSM kvalitní120 (110-130)30-40
1SM běžné kvality (JDO)110 (100-130)30-40
1pSM poškozený80-9020-30
2JD běžné kvality120 (110-140)40
3BO běžné kvality110 (90-120)30
6BK běžné kvality120 (100-140)30-40
7listnatý70 (60-80)20-30
8DZP běžné kvality50 (40-60)20
57
Oglejená stanoviště vyšších poloh
1rSM rezonanční160 (150-170)40-50
1kSM kvalitní120 (100-130)40
1SM běžné kvality (JDO)110 (90-130)30-40
1pSM poškozený80-9020-30
3BO běžné kvality110 (100-130)30
6BK běžné kvality120 (100-140)30-40
7listnatý70 (60-90)20-30
8DZP běžné kvality50 (40-60)20
59
Podmáčená stanoviště středních a vyšších poloh
1kSM kvalitní110 (100-130)40
1SM běžné kvality (BO)100 (90-120)30-40
1pSM poškozený80-9020-30
7listnatý80 (60-90)20-30
8DZP běžné kvality50 (40-60)20
71
Exponovaná stanoviště horských poloh
1SM běžné kvality130 (120-150)30-40
1pSM poškozený100 (80-120)20-30
6BK běžné kvality140 (120-150)30-40
8DZP běžné kvality50 (40-60)20
73,75
Kyselá, živná stanoviště horských poloh
1rSM rezonanční160-17040-50
1SM běžné kvality130 (110-140)30-40
1pSM poškozený100 (80-120)20-30
6BK běžné kvality140 (120-150)30-40
8DZP běžné kvality50 (40-60)20
77
Oglejená stanoviště horských poloh
1rSM rezonanční160-17040-50
1SM běžné kvality130 (110-140)30-40
1pSM poškozený100 (80-120)20-30
8DZP běžné kvality50 (40-60)20
79
Podmáčená stanoviště horských poloh
1SM běžné kvality120 (110-140)30-40
1pSM poškozený100 (80-110)30
8DZP běžné kvality50 (40-60)20

Poznámky:

DZP je označením pro "dřeviny základní přípravné".
Zkratky dřevin jsou použity podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
U porostních typů alternativně reprezentovaných douglaskou tisolistou (DG) nebo jedlí obrovskou (JDO) je vhodné volit hodnoty obmýtí při spodní hranici v příloze uváděného rozpětí.

Lesy ochranné:

Hospodářský souborObmýtí
(v letech)
Obnovní doba
(v letech)
Cílový hospodářský souborSoubory lesních typů (SLT) a jejich části (specifické LT)Porostní typ
01*)0XBazický zakrslý BORBO150 - f
0ZZakrslý BORBO
0YSkeletový BORBO se SM
0Y9Skeletová BOROVÁ smrčina
0N2Kyselý kamenitý BOR chudší
0M2, 0M9Chudý BOR chudší; specifický - na dunáchBO
0Q4Oglejený chudý BOR sušší
0C4Hadcový BOR suššíBO
1XBazická zakrslá DOUBRAVADB, DBP
2XBazická zakrslá buková DOUBRAVADB
3XBazická zakrslá dubová BUČINABK
4XBazická zakrslá BUČINA
1ZZakrslá DOUBRAVADB40 - ∞
2ZZakrslá buková DOUBRAVA
2YSkeletová buková DOUBRAVA
3ZZakrslá dubová BUČINABK, BO
4ZZakrslá BUČINA
3YSkeletová dubová BUČINA
4YSkeletová BUČINA
5ZZakrslá jedlová BUČINABK, SM
5YSkeletová jedlová BUČINA
6ZZakrslá smrková BUČINA
6YSkeletová smrková BUČINA
7ZZakrslá buková SMRČINASM
7YSkeletová buková SMRČINA
1JObohacená skeletová habrová JAVOŘINADBsJV
3JObohacená skeletová lipová JAVOŘINABKsJV
5JObohacená skeletová jilmojasanová JAVOŘINABKsJV
6JObohacená skeletová jilmosmrková JAVOŘINASM, BKsKL
4L9Podhorský LUH specifický
- iniciální přírodní stádia
VR60 - f
6LLUH olše šedéOLS100 - f
7L9Smrkový LUH specifický
- skeletový
SM120 - f
0R (kromě 0R4, 0R5, 0R9)Rašelinný BORBO130 - f
0R4, 0R5Rašelinný BOR blatkovýBL
0R9Rašelinný BOR - rašelinná borová BŘEZINABO, BL
7R9Kyselá rašelinná SMRČINA specifická - zakrsláSM150 - f
8T(v7.LVS)Glejová chudá zakrslá SMRČINA
8R (v 7. a nižších LVS)Vrchovištní SMRČINA
9R (v 8. a nižších LVS)VRCHOVIŠTĚ klečovéKLEČ200 - f
9R6 (v 8. a nižších LVS)VRCHOVIŠTĚ s borovicí rašelinnouborovice rašelinná
02**)8Z, 8Y; 8N, 8F, 8M, 8K, 8S; pro 8.LVS: 8V, 8O, 8P, 8Q, 8G, 8V9, 8Q9, 8T, 8RKlimaxové SMRČINY a
SMRČINY na vodou ovlivněných půdách v 8.LVS
SM140 - f40 - ∞
SM geneticky nevhodné110 - 13040
03***)9KKlečová SMRČINASM s KOSf
9ZKLEČKOS
9Z2-9
9R (v 9.LVS)VRCHOVIŠTĚ klečové
9R2-4, 9R7ArktoalpinumPRIMÁRNÍ BEZLESI
10ZPRIMÁRNÍ BEZLESI

Vysvětlivky:

f fyzický věk porostu

∞ obnovní doba nepřetržitá

*) Mimořádně nepříznivá stanoviště

**) Stanoviště přirozených vysokohorských smrčin pod hranicí stromové vegetace

***) Stanoviště v klečovém a alpínském vegetačním stupni

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.

Přehled souborů lesních typů ČR

Přehled souborů lesních typů ČR

LESNÍ VEGETAČNÍ STUPEŇ - vyjadřuje závislost změn vegetace na změnách výškového a expozičního klimatu. Nositeli vegetační stupňovitosti v ČR jsou dřeviny: dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba), smrk obecný (Picea abies) a kleč horská (Pinus mugo), podle nichž byly jednotlivé lesní vegetační stupně nazvány, a to z důvodu dominance či významného vlivu na formování společenstva. V České republice je vylišeno 10 vegetačních stupňů.
EKOLOGICKÁ ŘADA - sdružuje edafické kategorie podle jejich ekologické příbuznosti.
EDAFICKÁ KATEGORIE -je určena nejdůležitějšími fyzikálními a chemickými vlastnostmi půd a tvary terénu.
SOUBOR LESNÍCH TYPŮ - sdružuje lesní typy podle jejich ekologické podobnosti.
LESNÍ TYP - je základní lesnická typologická jednotka, představující soubor přirozených a změněných biogeocenóz (lesních ekosystémů) vývojově k sobě patřících. Je to jednotka s určitým rozpětím přírodních podmínek pro růst dřevin, jejich produkci a obnovu, a v důsledku toho i pro žádoucí druhovou a prostorovou skladbu lesů a podobnost hospodářských opatření. Lesní typ je charakterizován význačnou kombinací druhů příslušné fytocenózy, půdními vlastnostmi, výskytem v terénu a potenciální bonitou dřevin.
Lesní typy jsou mapovacími jednotkami lesnických typologických map.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.

Označení hospodářských souborů a přehled indexů používaných pro označení dalších určujících charakteristik hospodářských souborů

Označení hospodářských souborů

Kategorie lesůHospodářský soubor
Cílový hospodářský soubor3. číslice
1. číslice2. číslice
Výšková polohaEkologická řadaPorostní typ
hospodářských2,4,5,71 - exponovaná1 - smrkové
1,2,4,5,73 - kyselá2 - jedlové
2,4,5,75 - živná3 - borové
2,4,5,77- oglejená4 - ostatní jehličnaté
1,2,3,5,79 - podmáčená5 - dubové
zvláštního určení2,4,5,70 - exponovaná6 - bukové
1,2,4,5,72 - kyselá7 - ostatní listnaté
2,4,5,74 - živná8 - dřeviny základní přípravné
2,4,5,76 - oglejená9 - výmladkový les
1,2,3,5,78 - podmáčená
ochranných01 - mimořádně nepříznivá stanoviště
02 - vysokohorské lesy
03 - klečový stupeň

Přehled indexů používaných pro označení dalších určujících charakteristik hospodářských souborů

Index*)Další určující charkteristiky hospodářského souboru
Určující charakteristiky porostního typuUrčující charakteristiky funkčního zaměření
aakátový
blesy lázeňské
clesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí
dlesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce
elesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou, nebo krajinotvornou
flesy potřebné pro zachování biologické různorodosti (zejména genové základny, uznané jednotky pro sběr reprodukčního materiálu, územní systémy ekologické stability, evropsky významné lokality, ptačí oblasti)
glesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích
hlesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření
iohrožený - porosty ohrožené klimatickou změnou (zejména smrkové porosty na nevhodných stanovištích)
jjasanový
kkvalitní
llesy v 1. zónách chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervacích, přírodních památkách a národních přírodních památkách
mlesy v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod
nnekvalitní
oolšový
ppoškozený - porosty s hospodářsky významným poškozením (zejména poškození vyvolané přímým či chronickým imisním zatížením, hmyzem, zvěří, hnilobou, suchem, větrem, sněhem, mrazem, nespecifickou příčinou hynutí)
rrezonanční
snepřirůstavý
ttopolový
ulesy na území národních parků a národních přírodních rezervací
vlesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů 1. stupně
xpařezina tvrdá
ypařezina měkká
zprvní zalesnění nelesních pozemků

Poznámka:

*) indexy dalších určujících charakteristik hospodářského souboru lze mezi sebou kombinovat s ohledem na funkční zaměření, stav porostu a preferované hospodářské záměry vlastníka.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.