Vyhláška č. 296/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Čiastka 148/2018
Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.07.2019

296

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slova „dřevní hmoty“ nahrazují slovem „dříví“.

2. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(3) Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše škod na produktech s výjimkou dřeva, zejména škod na vánočních stromcích z plantáží vánočních stromků, škod na reprodukčním materiálu lesních dřevin, škod na uznaných zdrojích reprodukčního materiálu1) nebo škod na vyrobených sortimentech surového dříví.

1) § 11 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 2 odst. 2 se slovo „zjistí“ nahrazuje slovem „určí“.

4. V § 2 odst. 5 se za slovo „typů,“ doplňují slova „o stupni poškození lesních porostů5),“ a na konci odstavce se doplňují věty „Převodní tabulka bonitních stupňů lesních dřevin je uvedena v příloze č. 10 k této vyhlášce. V případě rozdílů mezi relativními bonitami uvedenými v hospodářské knize lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a výsledkem převodu podle přílohy č. 10 k této vyhlášce se použijí hodnoty relativních bonit z této přílohy.“.

5. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

(7) Výši škody způsobené imisemi lze podle této vyhlášky určit u imisí, pro které je stanoven imisní limit vyhlášený pro ochranu ekosystémů a vegetace podle jiného právního předpisu8). Zároveň lze výši této škody určit pouze za kalendářní rok, ve kterém byl na daném území překročen imisní limit pro konkrétní znečišťující látku podle jiného právního předpisu8).

8) Příloha č. 1 bod 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 3 až 6 se slova „celková upravená potenciální renta z lesa“ nahrazují slovy „celková potenciální roční renta z lesa“ a slova „upravených potenciálních rent z lesa“ se nahrazují slovy „potenciálních ročních rent z lesa“.

7. V § 8 odst. 1 se slova „dřevní hmoty“ nahrazují slovem „dříví“.

8. V § 9 odst. 3 se slova „pásem ohrožení5) a stupňů poškození“ nahrazují slovy „stupňů poškození lesních porostů5)“ a slova „ , pásem ohrožení a stupňů poškození“ se nahrazují slovy „a stupňů poškození lesních porostů“.

9. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6) Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.“.

10. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě, že ke snížení produkce lesního porostu došlo v důsledku záměny dřevin vyvolané působením imisí.“.

11. V § 11 odst. 1 se číslo „1,02n“ nahrazuje číslem „1,01n“.

12. V nadpisu § 13 se slova „dřevní hmoty“ nahrazují slovem „dříví“.

13. V § 13 se slova „dřevní hmoty“ nahrazují slovem „dříví“, slovo „odcizené“ se nahrazuje slovem „odcizeného“ a text „§ 7 odst. 1“ se nahrazuje textem „§ 8 odst. 1“.

12. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Tabulkové hodnoty lesního porostu Thlpa při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin, bonitních stupňů (RVB) a věku porostu v Kč/m2

a) Tabulková hodnota lesního porostu Thlpa podle skupin lesních dřevin pro věk 1 až 5 let včetně bez ohledu na bonitní stupeň je uvedena v tabulce č. 1

Tabulka č. 1

Skupina dřevinVěk porostu
1.rok2. rok3. rok4. rok5. rok
Smrk14,6416,7217,3517,6817,75
Jedle23,5125,5126,1826,6828,07
Borovice23,2126,5327,3428,1028,17
Modřín13,9415,9416,5016,8416,89
Douglaska18,3120,2320,7821,0121,64
Buk17,3118,8719,3819,6720,44
Dub20,1622,0722,4622,6623,19
Jasan11,3013,3114,2914,9315,29
Olše8,9510,8411,6012,1212,20
Osika9,2611,1611,9312,4812,85
Akát4,596,126,436,746,74
Topol4,065,335,825,935,93
Bříza5,516,907,327,627,73

b) Tabulková hodnota lesního porostu Thlpa podle skupin lesních dřevin pro věk od 6 let až do maximálního obmýtí se zjistí pomocí vzorce:

Thlpa = P0 + P1 × (a - 5) + P2 × (a - 5)2 + P3 × (a - 5)3 + P4 × (a - 5)4 ,

kde

Thlpa - tabulková hodnota lesního porostu ve věku a vypočtená na 4 desetinná místa

a - věk porostu

P0 - P4 - koeficienty polynomu podle skupin lesních dřevin a bonitních stupňů uvedené v tabulkách č. 2-14

Skupina dřevin: SMRK Tabulka č. 2

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
117,691 833 6000,086 977 1000,007 664 4000,000 096 500-0,000 000 900
217,724 867 2000,012 043 0000,008 785 5000,000 071 000-0,000 000 780
317,815 786 400-0,041 049 8000,014 410 000-0,000 050 800-0,000 000 160
417,814 786 400-0,041 049 7000,014 420 000-0,000 050 900-0,000 000 190
517,907 873 100-0,086 883 7000,013 667 700-0,000 033 600-0,000 000 280
617,811 954 9000,097 962 1000,007 805 100-0,000 008 900-0,000 000 220
717,888 123 800-0,030 097 7000,004 251 5000,000 061 700-0,000 000 550
817,762 566 6000,034 008 4000,001 041 5000,000 068 200-0,000 000 480
917,774 400 6000,035 560 100-0,002 011 0000,000 099 200-0,000 000 570

Skupina dřevin: JEDLE Tabulka č. 3

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
128,267 044 200-0,017 062 1000,016 814 700-0,000 066 6000,000 000 000
228,783 268 2000,008 066 0000,012 432 600-0,000 034 500-0,000 000 100
328,699 238 000-0,127 361 5000,015 040 200-0,000 090 6000,000 000 200
428,815 504 900-0,097 246 4000,010 057 600-0,000 031 5000,000 000 000
528,893 393 300-0,006 311 1000,007 980 000-0,000 077 7000,000 000 400
628,836 291 2000,005 431 0000,002 873 3000,000 018 700-0,000 000 100
728,358 201 6000,106 535 500-0,004 318 4000,000 096 900-0,000 000 400
828,023 235 6000,201 982 500-0,005 478 7000,000 083 200-0,000 000 300
928,877 434 600-0,001 631 8000,000 373 9000,000 009 9000,000 000 000

Skupina dřevin: BOROVICE Tabulka č. 4

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
128,070 409 0000,158 901 700-0,007 771 2000,000 149 900-0,000 000 700
228,493 079 5000,071 376 400-0,004 058 1000,000 087 300-0,000 000 400
328,374 709 200-0,015 181 2000,001 510 000-0,000 004 0000,000 000 000
428,131 710 6000,039 685 4000,000 015 400-0,000 000 2000,000 000 000
528,161 765 6000,008 534 6000,000 003 300-0,000 000 1000,000 000 000
6Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1
7Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1
8Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1
9Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1

Skupina dřevin: MODŘÍN Tabulka č. 5

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
117,915 513 700-0,043 686 4000,006 327 8000,000 058 000-0,000 000 600
217,720 195 900-0,050 806 6000,006 755 0000,000 010 600-0,000 000 300
317,650 830 100-0,026 508 0000,003 171 6000,000 050 100-0,000 000 400
417,944 610 200-0,014 427 4000,001 137 0000,000 061 900-0,000 000 400
517,203 705 6000,121 632 700-0,001 827 1000,000 049 600-0,000 000 200
617,581 997 9000,038 321 100-0,002 310 9000,000 068 800-0,000 000 300
717,780 103 6000,003 866 100-0,000 454 6000,000 012 1000,000 000 000
817,511 397 100-0,017 259 8000,001 491 800-0,000 018 0000,000 000 100
9Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1

Skupina dřevin: DOUGLASKA Tabulka č. 6

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
116,619 313 3001,442 583 100-0,017 937 2000,000 285 800-0,000 001 400
216,973 759 2001,225 176 900-0,016 355 3000,000 279 700-0,000 001 400
316,998 000 4000,801 725 000-0,000 718 6000,000 038 000-0,000 000 300
416,394 343 7001,152 653 600-0,019 247 0000,000 267 500-0,000 001 200
516,300 416 6001,026 618 800-0,018 270 1000,000 250 000-0,000 001 100

Skupina dřevin: BUK Tabulka č. 7

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
119,959 070 6000,509 547 900-0,008 805 6000,000 137 500-0,000 000 560
219,873 419 8000,602 756 500-0,011 555 6000,000 139 900-0,000 000 490
320,141 440 6000,371 963 400-0,006 028 6000,000 085 100-0,000 000 320
420,130 252 3000,357 790 300-0,005 271 3000,000 064 700-0,000 000 220
519,890 238 2000,557 818 100-0,012 985 4000,000 143 300-0,000 000 480
619,832 874 9000,602 655 300-0,014 890 0000,000 153 300-0,000 000 490
720,329 495 5000,445 533 000-0,011 268 7000,000 116 200-0,000 000 370
820,093 417 7000,401 611 450-0,008 987 6000,000 077 100-0,000 000 200
920,488 961 500-0,004 661 3000,000 498 400-0,000 005 8000,000 000 045

Skupina dřevin: DUB Tabulka č. 8

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
123,433 054 500-0,119 688 7000,016 259 500-0,000 082 9000,000 000 100
223,960 343 100-0,030 000 0000,009 320 000-0,000 025 100-0,000 000 020
323,574 846 1000,259 600 000-0,003 077 8000,000 114 100-0,000 000 500
423,764 763 4000,072 101 800-0,001 642 3000,000 100 800-0,000 000 440
523,276 899 0000,053 643 3000,002 800 0000,000 009 700-0,000 000 050
623,492 568 300-0,065 603 8000,008 741 700-0,000 083 2000,000 000 310
723,635 242 0000,123 144 800-0,001 596 0000,000 042 800-0,000 000 151
823,944 043 700-0,002 916 0000,003 226 800-0,000 009 700-0,000 000 013
923,803 158 9000,164 166 000-0,001 069 400-0,000 001 9000,000 000 045

Skupina dřevin: JASAN Tabulka č. 9

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
114,799 746 3000,492 422 900-0,012 762 2000,000 215 600-0,000 000 900
214,153 876 9000,612 032 100-0,019 200 0000,000 259 900-0,000 001 000
314,372 120 7000,492 318 600-0,014 171 5000,000 169 000-0,000 000 600

Skupina dřevin: OLŠE Tabulka č. 10

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
112,694 962 5000,000 001 000-0,000 651 5000,000 089 100-0,000 000 680
212,005 761 8000,129 327 000-0,008 478 6000,000 212 700-0,000 001 300
312,205 958 9000,008 272 400-0,001 507 0000,000 057 500-0,000 000 350
412,194 532 8000,011 836 400-0,000 820 3000,000 022 500-0,000 000 100
5Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1

Skupina dřevin: OSIKA Tabulka č. 11

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
112,962 077 100-0,000 205 5000,001 390 500-0,000 032 2000,000 000 300
2Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1
3Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1

Skupina dřevin: AKÁT Tabulka č. 12

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
16,903 818 600-0,156 023 9000,037 764 600-0,000 615 7000,000 003 000
26,899 468 400-0,046 504 4000,012 850 400-0,000 038 900-0,000 000 600
36,783 471 300-0,038 536 9000,007 320 3000,000 043 300-0,000 000 900
46,757 955 9000,031 017 200-0,001 452 0000,000 192 500-0,000 001 700
56,620 916 2000,133 916 500-0,009 720 9000,000 306 300-0,000 002 100
66,642 159 4000,113 767 500-0,005 940 9000,000 133 400-0,000 000 800
76,726 586 5000,023 016 100-0,001 147 4000,000 022 400-0,000 000 100
8Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1
9Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1

Skupina dřevin: TOPOL Tabulka č. 13

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
16,158 187 400-0,243 613 7000,056 589 600-0,000 237 600-0,000 007 500
26,158 187 400-0,243 613 7000,069 423 300-0,001 750 1000,000 016 500
36,158 187 400-0,243 613 7000,069 423 300-0,001 750 1000,000 015 000
46,078 072 400-0,105 955 8000,049 406 400-0,000 913 1000,000 004 100
55,857 396 9000,121 176 7000,010 071 9000,000 280 100-0,000 006 700
66,007 298 700-0,014 442 6000,017 090 800-0,000 048 000-0,000 002 800
75,732 043 8000,266 748 200-0,010 749 8000,000 555 900-0,000 006 600
85,705 990 8000,271 795 600-0,019 589 1000,000 775 400-0,000 008 200
95,897 200 8000,066 928 600-0,006 595 3000,000 306 800-0,000 003 200

Skupina dřevin: BŘÍZA Tabulka č. 14

Bonitní stupeňKoeficienty
P0P1P2P3P4
17,733 890 3000,012 266 6000,002 21 2000-0,000 049 5000,000 000 320
27,747 317 7000,022 213 700-0,001 144 3000,000 030 000-0,000 000 200
3Hodnota Thlpa = hodnota uvedená v 5. roce v tabulce č. 1

“.

13. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Úprava hodnoty lesního porostu Hlpa

Číslo položkyKvalitativní znakyMaximální srážky (-) a přirážky (+) v %
Bonitní stupně (RVB)
123456789
1Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem
-15-15-16-17-18-20-22-24-25
2Kmeny postižené v dolní části hnilobou jádra v průměrné délce
2.12 m-11-12-13-14-15-17-19-22-26
2.23 m-14-14-15-17-19-21-23-26-30
2.34 m-19-20-21-23-24-27-30-34-38
2.45 m-28-29-31-33-35-39-43-47-52
3Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem a v dolní části hnilobou jádra o průměrné délce 2 m
-22-24-27-30-32-33-34-35-36
4Mimořádně produkční a mimořádně kvalitní porosty
4.1Porosty s výřezy 1. jakostní třídy+ 40
4.2Porosty s mimořádně vysokým produkčním potenciálem (porosty s bonitou +1)+ 20
5Les nízký-60
6Výskyt souší v porostu mimo pásem A a B ohrožení lesních porostů imisemi-30
7Porosty dřevin s významně nižší produkční schopností, nižším zpeněžením sortimentů nebo rozdílnými těžebními náklady oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny
7.1Habr obecný, javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva, jírovec maďal-60
7.2Lípa-40
7.3Borovice černá, dub cer, smrk pichlavý-50
7.4Nepravé jádro u buku a jasanu nad 100 let-50
7.5Porosty všech dřevin s velkou sukovitostí nebo křivostí kmenů-30
7.6Porosty borovice kleče-75
8Ostatní vlivy, např. škody způsobené střelbou, poddolování lesa, prosychání korun listnáčů, výskyt hniloby v dolní části koruny listnáčů-50
9Stupeň poškození lesních porostů
I-20
II-30
IIIa-40
IIIb-60
IV-80
10Uznané zdroje geneticky cennějšího reprodukčního materiálu
10.1Uznaný zdroj selektovaného reprodukčního materiálu (§ 14)*)+ 100
10.2Uznaný zdroj testovaného reprodukčního materiálu (§ 16)*)+ 200

*) § 14 a § 16 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.“.

14. Přílohy č. 4 až 10 znějí:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Potenciální roční renta z lesa r v Kč/m2

KódRentaKódRentaKódRentaKódRentaKódRenta
SLTKč/m2SLTKč/m2SLTKč/m2SLTKč/m2SLTKč/m2
9Z0,02306V0,58455G0,46133Q0,05851Z0,0230
9R0,02306T0,13375F0,57963P0,12001X0,0230
9K0,02306S0,45015D0,69173O0,45321V0,3668
8Z0,05016R0,45005C0,32203N0,24471U0,4242
8Y0,05016Q0,15725B0,58233M0,02301T0,0230
8V0,16306P0,30645A0,40843L0,14081S0,1197
8T0,05016O0,54444Z0,02303K0,10311Q0,0240
8S0,16306N0,26114Y0,13693J0,30121P0,1219
8R0,05016M0,08314X0,07073I0,25441O0,2862
8Q0,10716L0,02304W0,47483H0,47811N0,0651
8P0,05716K0,27174V0,66693G0,35231M0,0633
8N0,16306I0,33264S0,45543F0,47871L0,3953
8M0,10716H0,57284R0,45003D0,48731K0,0230
8K0,16306G0,46134Q0,04923C0,1440U0,1798
8G0,25116F0,49614P0,24843B0,46831I0,0920
8F0,16306D0,57924O0,42153A0,34191H0,2095
8A0,16426B0,57284N0,23652Z0,02301G0,0230
7Z0,06126A0,44354M0,06532X0,02301D0,3842
7Y0,09285Z0,02304K0,31692W0,34351C0,0344
7V0,52055Y0,16574I0,33512V0,35991B0,2784
7T0,15175W0,46354H0,59082T0,02301A0,1266
7S0,23905V0,65164G0,46152S0,16520Z0,0230
7R0,16305U0,58034F0,46842Q0,03110Y0,0230
7Q0,14045T0,09114D0,59082P0,12000X0,0230
7P0,29295S0,47044C0,23952O0,32340T0,0230
7O0,42055R0,09044B0,59082N0,09200R0,0230
7N0,16195Q0,15754A0,48032M0,02300Q0,0230
7M0,10125P0,30463Z0,02742L0,40710P0,0571
7K0,16195O0,52693Y0,10022K0,09850O0,2016
7G0,33535N0,26663X0,10872I0,12970N0,0531
7F0,31325M0,06533W0,55382H0,36680M0,0230
7D0,41935L0,14083V0,66692G0,35230K0,0230
7B0,31405K0,32963U0,59312D0,38420G0,3495
7A0,40795J0,35043T0,02302C0,07170C0,0230
6Z0,06515I0,32893S0,41762B0,1852
6Y0,19205H0,56683R0,22312A0,1721

SLT = soubor lesních typů

Pro výše neuvedené soubory lesních typů se použije průměrná potenciální roční renta z lesa ve výši 0,1822 Kč/m2.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Procenta mýtní nezralosti Mn

a) Procento mýtní nezralosti pro věk porostu 1 až 20 let včetně je rovno 100.

b) Procento mýtní nezralosti pro věk porostu od 21 let až do maximálního obmýtí pro danou skupinu lesních dřevin se zjistí pomocí vzorce:

Mna = M0 + M1 × a + M2 × a2 + M3 × a3 + M4 × a4 + M5 × a5,

kde

Mna - procenta mýtní nezralosti lesního porostu ve věku a

a - věk porostu

M0 - M5 - koeficienty polynomu podle skupin lesních dřevin a relativních bonitních stupňů uvedené v tabulkách č. 1-13

Pro výpočet procenta mýtní nezralosti pomocí polynomu platí tato pravidla:

a) definiční obor je od 21 let do maximálního obmýtí pro danou skupinu lesních dřevin,

b) z vypočtené hodnoty se použije pouze celočíselná část,

c) vyjde-li hodnota větší než 100, je hodnota rovna 100, naopak vyjde-li hodnota menší než nula (záporné číslo), je hodnota rovna 0.

Skupina dřevin: SMRK Tabulka č. 1

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
124,689 050 000 011,341 200 000 0-0,515 534 500 00,008 411 857 0-0,000 058 777 50,000 000 146 5
224,321 990 000 010,630 650 000 0-0,459 983 400 00,007 301 431 0-0,000 050 452 20,000 000 125 3
3-4,254 641 000 012,882 080 000 0-0,519 637 800 00,008 111 358 0-0,000 055 729 30,000 000 138 1
4-4,920 784 000 012,312 060 000 0-0,483 534 200 00,007 551 764 0-0,000 052 406 20,000 000 131 2
56,770 814 000 010,861 360 000 0-0,429 811 800 00,006 846 472 0-0,000 048 559 90,000 000 123 7
6-5,338 234 000 011,902 980 000 0-0,449 944 900 00,007 014 123 0-0,000 049 221 10,000 000 124 7
714,245 290 000 010,121 110 000 0-0,400 261 300 00,006 434 231 0-0,000 046 198 40,000 000 118 9
86,490 319 000 010,479 800 000 0-0,395 138 900 00,006 192 451 0-0,000 043 977 60,000 000 112 7
910,350 030 000 010,067 390 000 0-0,380 573 300 00,005 988 315 0-0,000 042 736 90,000 000 110 0

Skupina dřevin: JEDLE Tabulka č. 2

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
115,080 110 000 010,124 140 000 0-0,391 120 000 00,005 989 868 0-0,000 041 428 90,000 000 104 2
2-46,611 650 000 015,484 020 000 0-0,535 834 900 00,007 602 974 0-0,000 049 295 30,000 000 118 0
3-22,966 370 000 012,799 120 000 0-0,437 112 200 00,006 191 716 0-0,000 040 669 00,000 000 099 0
4-4,495 528 000 010,929 130 000 0-0,376 520 300 00,005 435 563 0-0,000 036 665 00,000 000 091 4
58,636 890 000 09,226 958 000 0-0,306 739 300 00,004 347 211 0-0,000 029 519 40,000 000 074 7
639,002 170 000 06,288 190 000 0-0,216 882 100 00,003 282 686 0-0,000 024 175 60,000 000 065 l
766,305 310 000 03,517 689 000 0-0,125 151 200 00,002 044 309 0-0,000 016 872 10,000 000 049 4
897,614 790 000 00,724 701 800 0-0,048 394 410 00,001 241 758 0-0,000 013 486 20,000 000 044 8
995,422 010 000 01,635 894 000 0-0,105 423 100 00,002 412 083 0-0,000 022 718 90,000 000 069 5

Skupina dřevin: BOROVICE Tabulka č. 3

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
15,945 429 000 010,780 980 000 0-0,431 239 100 00,006 904 868 0-0,000 049 039 50,000 000 124 9
230,627 680 000 08,175 311 000 0-0,348 914 200 00,005 846 239 0-0,000 043 042 30,000 000 112 4
363,391 960 000 04,517 289 000 0-0,221 848 300 00,004 072 102 0-0,000 032 275 80,000 000 088 6
482,251 360 000 02,444 860 000 0-0,146 057 800 00,002 949 158 0-0,000 025 098 30,000 000 072 1
569,305 040 000 03,758 133 000 0-0,182 208 400 00,003 426 146 0-0,000 028 096 20,000 000 079 2
6Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100
7Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100
8Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100
9Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100

Skupina dřevin: MODŘÍN Tabulka č. 4

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
1111,367 300 000 02,083 240 000 0-0,186 836 000 00,003 496 200 0-0,000 026 220 10,000 000 067 5
279,638 870 000 04,561 114 000 0-0,235 103 000 00,003 797 941 0-0,000 026 369 80,000 000 064 9
373,843 490 000 04,847 462 000 0-0,232 640 300 00,003 747 712 0-0,000 026 361 70,000 000 065 9
484,879 680 000 03,511 486 000 0-0,181 781 900 00,003 023 443 0-0,000 022 009 20,000 000 056 5
588,235 840 000 02,636 685 000 0-0,131 850 600 00,002 165 482 0-0,000 016 191 40,000 000 042 7
670,321 540 000 04,210 502 000 0-0,174 160 500 00,002 655 324 0-0,000 018 766 10,000 000 047 8
775,226 360 000 03,013 003 000 0-0,109 975 300 00,001 432 612 0-0,000 009 495 10,000 000 023 6
895,244 720 000 01,016 219 000 0-0,047 681 330 00,000 734 724 9-0,000 006 400 60,000 000 019 2
9Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100

Skupina dřevin: DOUGLASKA Tabulka č. 5

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
140,256 850 000 09,563 199 000 0-0,454 776 900 00,007 520 501 0-0,000 052 993 40,000 000 132 8
212,642 730 000 012,131 950 000 0-0,525 500 900 00,008 369 404 0-0,000 057 661 80,000 000 142 5
3-28,779 450 000 015,491 460 000 0-0,608 937 700 00,009 282 414 0-0,000 062 257 40,000 000 151 2
4-53,021 640 000 017,572 760 000 0-0,659 904 400 00,009 814 929 0-0,000 064 782 90,000 000 155 6
5-50,532 290 000 016,668 140 000 0-0,609 813 900 00,008 950 171 0-0,000 058 837 80,000 000 1414

Skupina dřevin: BUK Tabulka č. 6

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
121,983 560 000 09,072 599 000 0-0,314 173 200 00,004 074 419 0-0,000 022 623 10,000 000 043 2
210,755 850 000 09,907 206 000 0-0,325 935 800 00,003 999 717 0-0,000 020 893 80,000 000 037 0
3-14,199 690 000 011,767 680 000 0-0,362 108 300 00,004 285 653 0-0,000 021 822 80,000 000 037 9
419,748 490 000 08,280 454 000 0-0,245 454 300 00,002 687 094 0-0,000 012 257 10,000 000 017 1
513,698 130 000 08,721 234 000 0-0,255 221 100 00,002 795 545 0-0,000 012 819 40,000 000 018 1
660,931 070 000 04,093 036 000 0-0,107 980 600 00,000 827 772 0-0,000 001 170 0-0,000 000 007 2
778,974 430 000 02,319 330 000 0-0,051 802 260 00,000 104 424 90,000 002 924 8-0,000 000 015 7
8118,099 900 000 0-1,312 787 000 00,057 571 350 0-0,001 276 203 00,000 010 590 2-0,000 000 031 2
987,714 470 000 01,806 536 000 0-0,050 215 560 00,000 315 185 90,000 000 374 3-0,000 000 007 7

Skupina dřevin: DUB Tabulka č. 7

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
1-53,641 020 000 015,209 710 000 0-0,451 366 100 00,005 119 604 0-0,000 024 709 50,000 000 040 3
2-26,210 850 000 011,964 360 000 0-0,328 997 900 00,003 302 336 0-0,000 013 140 70,000 000 013 7
334,827 940 000 06,204 843 000 0-0,157 484 100 00,001 274 613 0-0,000 002 758 2-0,000 000 005 6
478,297 630 000 02,162 318 000 0-0,038 296 670 0-0,000 139 912 60,000 004 552 4-0,000 000 019 4
573,944 510 000 02,559 973 000 0-0,050 199 020 00,000 008 151 50,000 003 757 9-0,000 000 017 9
698,864 410 000 00,570 536 900 0-0,006 478 779 0-0,000 244 390 40,000 003 314 3-0,000 000 013 1
786,127 440 000 02,184 813 000 0-0,074 782 320 00,000 953 100 8-0,000 005 430 50,000 000 009 2
851,087 820 000 05,937 351 000 0-0,212 774 600 00,003 145 690 0-0,000 020 318 10,000 000 044 9
9120,315 900 000 0-0,799 841 800 00,004 605 733 00,000 164 775 3-0,000 002 430 90,000 000 006 1

Skupina dřevin: JASAN Tabulka č. 8

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
175,767 280 000 03,942 604 000 0-0,185 035 400 00,002 935 361 0-0,000 020 773 30,000 000 052 4
230,493 740 000 07,955 264 000 0-0,296 095 300 00,004 240 806 0-0,000 027 643 60,000 000 065 8
3135,704 100 000 0-2,914 364 000 00,066 438 360 0-0,000 791 289 20,000 003 099 5-0,000 000 002 8

Skupina dřevin: OLŠE Tabulka č. 9

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
1144,087 700 000 0-5,662 465 000 00,283 438 100 0-0,006 126 270 00,000 049 353 5-0,000 000 132 8
2139,976 400 000 0-5,301 440 000 00,275 550 100 0-0,006 053 906 00,000 049 052 9-0,000 000 132 3
3235,535 100 000 0-14,618 540 000 00,566 360 200 0-0,009 890 695 00,000 071 606 2-0,000 000 181 1
4226,406 500 000 0-14,113 290 000 00,566 173 000 0-0,010 034 210 00,000 073 057 1-0,000 000 185 3
5Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100

Skupina dřevin: OSIKA Tabulka č. 10

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
1139,000 000 000 0-5,960 290 000 00,329 615 100 0-0,007 098 132 00,000 056 634 2-0,000 000 151 1
2Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100
3Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100

Skupina dřevin: AKÁT Tabulka č. 11

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
1158,687 400 000 0-4,760 807 000 00,153 166 900 0-0,003 196 936 00,000 025 630 4-0,000 000 068 1
2148,317 100 000 0-3,629 223 000 00,119 002 800 0-0,002 754 301 00,000 023 025 4-0,000 000 062 4
3114,593 900 000 0-0,481 396 500 00,030 559 350 0-0,001 673 910 00,000 016 993 5-0,000 000 049 7
482,989 120 000 02,480 509 000 0-0,053 175 780 0-0,000 648 435 10,000 011 269 8-0,000 000 037 8
569,633 420 000 02,747 570 000 0-0,025 227 520 0-0,001 374 103 00,000 017 120 8-0,000 000 053 2
6123,183 600 000 0-2,798 994 000 00,148 841 000 0-0,003 689 132 00,000 030 898 0-0,000 000 083 4
7106,256 400 000 0-2,719 454 000 00,215 705 400 0-0,005 232 511 00,000 042 751 8-0,000 000 113 6
8Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100
9Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100

Skupina dřevin: TOPOL Tabulka č. 12

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
152,755 540 000 011,374 880 000 0-0,565 961 800 00,008 185 360 0-0,000 048 328 10,000 000 101 3
235,872 180 000 012,730 800 000 0-0,599 644 300 00,008 551 907 0-0,000 050 160 40,000 000 104 8
3-21,000 810 000 017,375 610 000 0-0,717 663 700 00,009 869 734 0-0,000 056 934 30,000 000 117 9
4-38,256 590 000 019,151 810 000 0-0,770 363 600 00,010 537 060 0-0,000 060 755 70,000 000 126 1
5-38,176 980 000 019,160 880 000 0-0,770 674 200 00,010 540 420 0-0,000 060 770 40,000 000 126 1
6-47,781 180 000 020,260 700 000 0-0,805 544 000 00,011 003 590 0-0,000 063 521 00,000 000 132 1
7-57,889 280 000 021,421 580 000 0-0,841 721 900 00,011 476 290 0-0,000 066 290 10,000 000 138 1
8-76,687 810 000 023,390 050 000 0-0,901 137 800 00,012 239 440 0-0,000 070 711 20,000 000 147 6
9-89,976 780 000 023,721 120 000 0-0,895 968 100 00,012 047 520 0-0,000 069 073 80,000 000 143 2

Skupina dřevin: BŘÍZA Tabulka č. 13

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3M4M5
1107,288 500 000 0-3,307 452 000 00,263 564 300 0-0,006 385 398 00,000 053 117 5-0,000 000 144 6
2137,013 100 000 0-6,588 981 000 00,381 127 900 0-0,008 089 793 00,000 063 827 3-0,000 000 169 0
3Procento mýtní nezralosti pro každý věk porostu je rovno 100

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Hodnota ročního přírůstu Z podle skupin dřevin v Kč/m2 pro průměrnou bonitu

Skupina dřevinRoční přírůst Z v Kč/m2
Smrk0,7264
Jedle0,8065
Borovice0,2797
Modřín0,5198
Douglaska0,7373
Buk0,4391
Dub0,8203
Jasan0,3500
Olše0,1905
Osika0,1331
Akát0,0866
Topol0,5052
Bříza0,1053

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Koeficient K1 pro výpočet škody ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku imisí

Stupeň poškození lesního porostuKoeficient Ki
01,00
I1,00
II0,95
IIIa0,75
IIIb0,55
IV0,35

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Koeficient K2 vyjadřující míru poškození podle stupňů poškození okusem zvěří

Skupina dřevinKoeficient K2 podle místa a intenzity poškození
Terminál zničenOkus ostatních bočních výhonů
30 - 50 %> 50 %
Jedle2,00,100,20
Smrk, modřín1,50,100,20
Ostatní dřeviny1,00,100,25

Koeficient K2 se určí jako součet dvou dílčích koeficientů přiznaných za jednotlivá kritéria poškození (terminální vrchol, okus bočních výhonů) pro danou skupinu dřevin.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Koeficient K3 pro výpočet škody ze snížení kvality lesního porostu způsobené mechanickým poškozením stromů loupáním a ohryzem zvěří nebo soustřeďováním dříví apod.

Nástup škody ve věkuBonitní stupeň (RVB)
123456789
do 290,400,410,440,430,410,390,390,330,36
30 - 390,390,400,430,420,400,380,380,320,35
40 - 490,380,390,420,410,390,360,370,310,34
50 - 590,370,380,410,400,380,340,350,300,33
60 - 690,350,360,390,380,360,330,320,270,32
70 - 790,340,350,380,370,350,320,310,250,30
80 - 890,320,330,360,360,340,310,300,240,29
90 - 990,300,310,340,330,310,270,260,200,23
100 a více0,270,280,310,310,280,240,230,150,17

Tabulka platí pro skupinu dřevin smrk. Pro ostatní skupiny dřevin se koeficient K3 stanoví přiměřeně.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Převodní tabulka bonitních stupňů lesních dřevin

Skupiny dřevinVěkAbsolutní výškové bonitní stupně (AVB)
10121416182022242628303234363840
Relativní výškové bonitní stupně (RVB)
Smrkdo 60--9776543321111-
61 - 80--9876554321111-
nad 80--9887654321111-
Borovicedo 60-987654321111---
61 - 80-987765321111---
nad 80-988765431111---
Jedledo 50----754321111111
nad 50----865432111111
Modříndo 50-987665421111---
nad 50-987654321111---
Douglaskacelý věk-------55555543
Bukdo 80---876543211111-
nad 80---876654321111-
Dubdo 60-877654321111---
61 - 80-9876554211-----
nad 80-9877654211-----
Jasancelý věk----3333221-----
Olšecelý věk----5543221-----
Břízacelý věk-333332111------
Osikacelý věk-333332111------
Akátdo 5099987765--------
nad 5098876654--------
Topolcelý věk---99999876-----
Habrdo 509987642---------
nad 509986532---------

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 11, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.