Vyhláška č. 294/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.

Čiastka 147/2018
Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

294

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., k provedení § 13 odst. 3 a § 49 odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 a 4 a v § 10 odst. 1 písm. c) se za slovo „délce“ vkládá slovo „trupu“.

2. V § 10 odst. 4 se slovo „tiskopisů“ zrušuje.

3. V § 11 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

4. V § 18 odst. 1 písmeno b) zní:

b) plavební nauka

1. v ovládání jachet s oplachtěním vybavených motorovým pohonem, má-li být průkaz způsobilosti určen k vedení jachet bez omezení, nebo

2. v ovládání jachet motorových bez oplachtění, má-li být průkaz způsobilosti omezen na vedení jachet motorových,“.

5. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Tematické okruhy zkušebních otázek ověřujících požadované teoretické znalosti podle odstavce 1 jsou uvedeny v části A přílohy č. 4 k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

6. V § 20 odst. 3 se slova „vykonaném písemném testu z“ nahrazují slovy „úspěšném vypracovaní písemné úlohy z námořní“.

7. V § 20 odst. 3 se slovo „minimálně“ zrušuje.

8. V § 20 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Podrobnosti o provádění zkoušky stanoví zkušební řád, který je uveden v části B přílohy č. 4 k této vyhlášce.“.

9. V § 25 odst. 1 a § 25 odst. 2 písm. a) se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“.

10. V § 25 odst. 1 se slova „nejméně 2 měsíce“ zrušují.

11. V § 25 odst. 1 se slova „rodné číslo, a není-li rodné číslo,“ zrušují.

12. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

Vzor průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty

Vzor průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty

“.

13. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

Okruhy zkušebních otázek a zkušební řád teoretické části zkoušky

A. Tematické okruhy zkušebních otázek

1. Základy námořního práva a Úmluvy o mezinárodních Pravidlech COLREG

Okruhy otázek jsou společné pro všechna oprávnění A, B i C.

1.1. Okruhy otázek z Pravidel COLREG

1.1.1. Platnost pravidel COLREG, základní pojmy: plachetnice, loď se strojním pohonem, loď provádějící lov ryb (rybářská loď), loď s omezenou manévrovací schopností, neovladatelná loď, loď omezená svým ponorem, lodě ve vzájemném dohledu, loď za plavby, snížená viditelnost. Signály pro upoutání pozornosti, nouzové signály.

1.1.2. Nepřetržité pozorování za plavby, bezpečná rychlost, nebezpečí srážky. Úzká plavební dráha a systém rozdělené plavby. Vzájemné vyhýbání se plachetnic, předjíždění, lodě plující proti sobě, křižování.

1.1.3. Činnost lodě, která uvolňuje cestu, a činnost lodě, které je cesta uvolňována. Vzájemné povinnosti plavidel a plavba v podmínkách snížené viditelnosti. Zvukové signály při snížené viditelnosti: lodě se strojním pohonem, plachetnice, rybářské lodě, vlečení, lodě zakotvené a lodě nasedlé na dno.

1.1.4. Definice světel, světla lodí se strojním pohonem za plavby, vlečení a tlačení lodí. Světla plachetnice a veslice za plavby, světla rybářských lodí. Světla neovladatelné lodě, zakotvené lodě a lodě nasedlé na dno. Světla lodě s omezenou manévrovací schopností a lodě omezené svým ponorem, světla lodivodského plavidla.

1.2. Okruhy otázek z českého námořního práva

1.2.1. Přehled českých právních předpisů upravujících problematiku námořního práva (zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, vyhláška č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, vyhláška č. 277/2000 Sb., o užívání vlajek, vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel).

1.2.2. Námořní jachty jako druh rekreačního plavidla, podstata práva vlajky, námořní rejstřík a hlavní zapisované údaje, rejstříkový list. Technická způsobilost námořní jachty, rejstříkový přístav a označení jachty, povinné doklady na jachtě.

1.2.3. Povinnosti a oprávnění velitele jachty. Zásady vyvěšování státní vlajky na jachtách, užívání jiných vlajek, vyvěšování vlajek jiných států, rozměry vlajky. Seznam posádky.

1.2.4. Druhy průkazů způsobilosti k vedení jachty, podmínky pro vydání průkazu způsobilosti k vedení jachty. Kontroly na jachtě při najetí a opuštění přístavu. Doklady, které nutno předložit při najetí a opuštění přístavu.

1.2.5. Poskytnutí pomoci na moři, poskytnutí pomoci v nouzi, právní následky poskytnutí pomoci v nouzi. Nehody na moři, postup při srážce plavidel, srážka s jinou jachtou, srážka se zakotvenou nebo vyvázanou jachtou.

1.3. Okruhy otázek z mezinárodního námořního práva

1.3.1. Úmluva SOLAS - Kapitola 5 - navigační vybavení plavidla (možno odpovídat podle vyhlášky č. 315/2000 Sb.). Organizace záchranné služby na moři, záchrana osob a majetku na moři. Námořní varování.

1.3.2. Úmluva UNCLOS - právní režim plavby na volném moři a v pobřežních vodách. Role státu vlajky ve vztahu k plavidlu, pod jehož vlajkou je registrované.

1.3.3. Úmluva MARPOL. Příloha IV. a V. zacházení s odpadky a odpadními vodami. Tabulka vyhazování odpadků (možno odpovídat podle vyhlášky č. 315/2000 Sb.).

1.3.4. Druhy pojištění jachty, pojištění posádky. Srážka plavidel: vzájemná pomoc, výměna informací, odpovědnost plavidla, nahlášení srážky.

2. Plavební nauka v ovládání jachet s oplachtěním vybavených motorovým pohonem, nebo v ovládání jachet motorových bez oplachtění

2.1. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním C

2.1.1. Názvosloví částí jachty, hlavní rozměry, druhy takeláže*, příčná a směrová stabilita.

2.1.2. Aerodynamická a hydrodynamická síla, rovnováha sil a momentů.

2.1.3. Bezpečnostní vybavení jachty - individuální záchranné prostředky, pyrotechnické prostředky.

2.1.4. Příčiny požárů a prevence, protipožární prostředky.

2.1.5. Syntetická lana na jachtě, druhy základních uzlů, stálé lanoví* a okutí, druhy ocelových lan, spojování lan s okutím.

2.1.6. Příprava jachty k plavbě - kontrola vybavení a funkčnosti zařízení.

2.1.7. Zásady manévrování plachetnicí - stavění plachet, návětrnost a závětrnost plachetnice, refování plachet za plavby, základní obraty.*

2.1.8. Vyvázání jachty u břehu, druhy kotev, zakotvení jachty.

2.1.9. Manévr muž přes palubu, opuštění jachty.

2.1.10. Nasednutí jachty na dno.

2.1.11. Základní rozlišení používaných motorů, druhy chlazení, palivová instalace, výměna oleje a filtrů, kontrolní přístroje.

2.1.12. Druhy lodních vrtulí, jejich vliv na plavbu.

2.1.13. Elektrická instalace na jachtě - akumulátory a jejich údržba, kapacita akumulátorů, dobíjení akumulátorů.

2.1.14. Druhy vařičů, kontrola a údržba plynové instalace na lodi.

2.1.15. Zdroje nebezpečí a rizika v prostorách námořní jachty nebo související s její plavbou.

* při zkoušce s omezením pouze na ovládání jachet motorových bez oplachtění se tato témata vynechávají

2.2. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním B

Okruhy zkušebních otázek uvedených v bodě 2.1. a dále:

2.2.1. Příčná, podélná a dynamická stabilita jachty.

2.2.2. Záchranný vor a jeho použití, radiobóje EPIRB - základní informace o funkci a přivolání pomoci.

2.2.3. Systém hlídek na jachtě za plavby, procvičování záchranných manévrů, kontrola a údržba jachty za plavby.

2.2.4. Vlečení - druhy vlečení, mořská kotva a její použití, vlečení lan za těžkého počasí.

2.2.5. Příprava jachty a posádky k plavbě za těžkého počasí, ustavení jachty pod plachtami do driftu*, plavba motorovou jachtou v těžkém počasí, příčiny převržení jachty a možná prevence.

2.2.6. Zásobení jachty na delší plavbu, zásady výživy, systém pitné a užitkové vody.

2.2.7. Havárie takeláže*, kormidelního zřízení, zatékání do jachty.

* při zkoušce s omezením pouze na ovládání jachet motorových bez oplachtění se tato témata vynechávají

2.3. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním A

Okruhy zkušebních otázek uvedených v bodě 2.2. a dále:

2.3.1. Druhy nouzových a havarijních situací: srážka, požár, poškození takeláže* a činnost při jejich vyskytnutí.

2.3.2. Základní zásady ochrany mořského prostředí před znečištěním.

* při zkoušce s omezením pouze na ovládání jachet motorových bez oplachtění se tato témata vynechávají

3. Námořní navigace

Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.

3.1. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním C

3.1.1. Písemná část

Navigační úloha:

Určení výchozí polohy ze dvou náměrů a z této polohy plavba daným kurzem kompasovým a danou rychlostí plavby při zahrnutí deklinace a působení větru. Po určité době plavby je dán záměr plout do nově stanoveného cíle - výpočet odpovídajícího kompasového kurzu (s ohledem na deklinaci a působení větru).

3.1.2. Ústní část

3.1.2.1. Základní informace o Zemi - osa, póly, rovník, rovnoběžka, poledník, zeměpisná šířka a zeměpisná délka.

3.1.2.2. Vzdálenosti v navigaci, jednotka rychlosti plavby, způsob měření rychlosti jachty, způsob měření hloubky, okružní systém značení směru.

3.1.2.3. Pojem deklinace, její výpočet v daném roce, značení na mapách.

3.1.2.4. Působení větru na jachtu za plavby, výpočet kurzu vodou z kurzu kompasového a výpočet kurzu kompasového z kurzu vodou, stanovení velikosti snosu větrem na jachtě.

3.1.2.5. Poziční linie, určení polohy jachty ze dvou náměrů, ze dvou nesoučasných náměrů na jeden objekt.

3.1.2.6. Rozdělení námořních map podle použití; titul, měřítko, datum a číslo námořní mapy; značení hloubek na námořní mapě, kontury dna, používané znaky a zkratky na námořní mapě.

3.1.2.7. Majáky a názvy a zkratky charakteristiky jejich světel. Práce se Seznamem světel, význam jednotlivých rubrik. Nominální, geografický a skutečný dosah světla, sektory světel.

3.1.2.8. Systém navigačního značení IALA A.

3.1.2.9. Práce na mapě, lodní deník a jeho vyplňování.

3.1.2.10. Základy systému satelitního určení polohy GPS, body změny kurzu.

3.2. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním B

3.2.1. Písemná část

Navigační úloha:

a) Určení výchozí polohy ze dvou náměrů a z této polohy plavba do zadané polohy. Ze změřeného kurzu dnového (směru plavby) výpočet kurzu kompasového při zahrnutí deklinace, působení větru a podle data plavby a místa plavby určení přílivového proudu a jeho zahrnutí do výpočtu.

b) Výpočet časového rozpětí vplutí jachty do přílivového přístavu - základní a sekundární přístavy.

3.2.2. Ústní část

3.2.2.1. Princip Merkatorovy projekce.

3.2.2.2. Rychlost jachty vodou a nad dnem, uplutá vzdálenost po vodě a nad dnem, vliv mořských proudů na rychlost a směr plavby.

3.2.2.3. Výpočet kurzu dnového (směru plavby) z kurzu kompasového a kurzu kompasového z kurzu dnového (směru plavby).

3.2.2.4. Stanovení směru a velikosti přílivového proudu z navigačních map a atlasů přílivových proudů.

3.2.2.5. Přílivy. Základní pojmy, přílivová křivka. Výpočty přílivů, tabulky přílivů, výpočet výšky přílivu pro standardní a sekundární přístavy.

3.2.2.6. Dvanáctinové pravidlo pro určení výšky přílivu.

3.2.2.7. Princip činnosti radaru. Navigační využití radaru. Určování nebezpečí srážky na radaru.

3.2.2.8. Navigační využití GPS. Přesnost určení polohy GPS. Korekce polohy GPS dle map.

3.2.2.9. Princip radiobóje EPIRB, použití systému Navtex.

3.3. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním A

3.3.1. Písemná část

Navigační úloha:

a) Určení parametrů astronomické poziční linie z měření výšky Slunce, Měsíce, významných hvězd a planet.

b) Výpočet kurzu a vzdálenosti mezi dvěma polohami pomocí Merkatorova trojúhelníku.

3.3.2. Ústní část

3.3.2.1. Rozdíl zeměpisné šířky a délky, plavba po rovnoběžce.

3.3.2.2. Loxodroma a princip plavby po loxodromě, loxodromický a Merkatorův trojúhelník, výpočet parametrů loxodromy.

3.3.2.3. Sestrojení sítě souřadnic Merkatorovy mapy.

3.3.2.4. Princip a funkce sextantu, chyby sextantu a jejich odstranění, případně zahrnutí do výpočtu změřeného úhlu, použití sextantu v terestrické navigaci.

3.3.2.5. Nebeská sféra, systém nebeských souřadnic, souřadnice nebeských těles.

3.3.2.6. Astronomická ročenka a navigační tabulky, výpočet místního hodinového úhlu (LHA), deklinace a oprava změřené výšky Slunce, Měsíce, významných hvězd a planet.

3.3.2.7. Měření času na jachtě, časová pásma, Greenwichský čas, místní čas a vzájemné přepočty, změna data při překročení poledníku linie datové změny.

3.3.2.8. Určení zeměpisné šířky v momentě kulminace Slunce, určení celkové opravy kompasu z azimutu nebeských těles.

3.3.2.9. Stanovení polohy jachty z astronomických pozičních linií.

4. Meteorologie

4.1. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním C

4.1.1. Zemská atmosféra, základní meteorologické prvky a jevy, počasí a podnebí.

4.1.2. Změna teploty vzduchu s nadmořskou výškou, inverze, teplotní pásma Země.

4.1.3. Tlak vzduchu - jednotky tlaku vzduchu, měření tlaku vzduchu, změna tlaku vzduchu s nadmořskou výškou, izobara a tlakové útvary.

4.1.4. Směr větru v tlakových útvarech, rychlost větru, Beaufortova stupnice, mořská a pevninská bríza, lokální větry - bora, sirocco, mistral, meltemi, jugo.

4.1.5. Vznik oblaků, klasifikace oblaků, složení oblaků a srážky, mlha a její druhy.

4.1.6. Atmosférické fronty - oblačnost, srážky, vítr v teplé, studené a okluzní frontě, značení front na synoptických mapách.

4.1.7. Zdroje informací o meteorologické situaci, odhad nebezpečné situace z vlastního pozorování, předpověď počasí ze synoptické mapy.

4.2. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním B

4.2.1. Vliv slunečního záření na atmosférické procesy, ohřívání a ochlazování zemského povrchu. Teplotní zvrstvení ovzduší - stabilní, nestabilní a indiferentní zvrstvení ovzduší a tvorba oblačnosti v jednotlivých zvrstveních.

4.2.2. Vztah mezi směrem větru a izobarami, vztah mezi tlakovým gradientem a rychlostí větru, všeobecná cirkulace atmosféry.

4.2.3. Vznik srážek, atmosférické jevy, bouřky. Třídění vzduchových hmot, advekce, vznik atmosférických front, třídění front.

4.2.4. Změny tlaku, větru, teploty, oblačnosti, srážek a dohlednosti při přechodu teplé, studené a okluzní fronty.

4.2.5. Stadia vývoje tlakových níží, pohyb níží, podružné tlakové níže, stadia vývoje anticyklon, dráhy anticyklon a anticyklonální počasí.

4.2.6. Vlhkost vzduchu - stav nasycení, relativní (měrná) vlhkost vzduchu, rosný bod, kondenzace vodní páry.

4.2.7. Vzduchové hmoty - třídění vzduchových hmot, vlastnosti stabilní a labilní vzduchové hmoty.

4.2.8. Zdroje informací o meteorologické situaci, odhad nebezpečné situace z vlastního pozorování, předpověď počasí ze synoptické mapy. Mapy počasí.

4.3. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním A

4.3.1. Rozložení tlaku vzduchu na povrchu Země, převažující směr větrů, monzunová cirkulace v Bengálském zálivu, Arabském a Jihočínském moři, pasátová cirkulace na severní a jižní polokouli, intertropická zóna konvergence.

4.3.2. Rozdělení tropických poruch podle síly větru. Podmínky vzniku tropických cyklonů, trasy tropických cyklonů, kvadranty tropického cyklonu.

4.3.3. Změny denního chodu tlaku vzduchu blížící se tropické cyklony, určení centra, vzdálenosti a kvadrantu blížící se tropické cyklony.

4.3.4. Manévrování plachetnicí a motorovou jachtou při přechodu tropické cyklony na severní a jižní polokouli.

4.3.5. Tropické cyklony na Atlantiku, Arabském moři a Bengálském zálivu.

4.3.6. Tropické cyklony v severní části Tichého oceánu včetně Jihočínského moře.

4.3.7. Tropické cyklony v jižní části Indického a Tichého oceánu.

4.3.8. Vznik oceánských proudů a jejich charakteristika, proudy v severním a jižním Atlantiku.

4.3.9. Oceánské proudy Indického a Tichého oceánu.

4.3.10. Charakteristika vlnění, hlavní parametry vlnění, vliv hloubky na profil vlnění, předpověď rozvoje vlnění.

4.3.11. Zdroje informací o meteorologické situaci - synoptické mapy, Routeing Charts.

5. Základy angličtiny

5.1. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním C

5.1.1. Znalost anglických číslovek a námořního hláskování číslic. Schopnost anglicky udat kurz, rychlost a polohu plavidla v souřadnicích.

5.1.2. Znalost základních termínů potřebných pro komunikaci s přístavními orgány. Názvy lodních dokumentů a dokladů. Názvy druhů přístavních úřadů - pohraniční odbavení, celní úřad, zdravotní úřad, námořní nebo přístavní úřad. Zásobení vodou, palivem a potravinami.

5.1.3. Znalost terminologie meteorologických zpráv. Schopnost porozumět psanému textu meteorologických zpráv.

5.1.4. Znalost terminologie navigačních varování. Schopnost porozumět psanému textu navigačních varování.

5.1.5. Frazeologie odvysílání nouzové zprávy - zkoušený sestaví a názorně předvede odvysílání nouzové zprávy.

5.2. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním B

5.2.1. Frazeologie potřebná pro popis kurzu plavby. Zkoušený prokáže schopnost nahlásit kurz plavidla, jeho rychlost a polohu souřadnicemi.

5.2.2. Frazeologie potřebné pro komunikaci s přístavními orgány. Zkoušený prokáže schopnost ohlásit se u přístavního odbavení, prezentovat lodní dokumenty a požádat o informace, kde je dostupné zásobení plavidla vodou, palivem a potravinami.

5.2.3. Frazeologie meteorologických zpráv. Zkoušený prokáže porozumění vysílaným meteorologickým zprávám, zkoušející přednese nebo dá přečíst několik příkladů meteorologických zpráv.

5.2.4. Frazeologie navigačních varování. Zkoušený prokáže porozumění vysílaným navigačním zprávám, zkoušející přednese nebo dá přečíst několik příkladů navigačních varování.

5.2.5. Frazeologie odvysílání nouzové zprávy - zkoušený sestaví a názorně předvede odvysílání nouzové zprávy, zkoušející předvede možnou reakci pobřežní stráže nebo asistující lodi, zkoušený by měl navázat efektivní komunikaci.

5.3. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním A

5.3.1. Frazeologie potřebná pro popis plavby. Zkoušený prokáže schopnost nahlásit kurz plavidla, jeho rychlost a polohu různými způsoby, souřadnicemi i náměry a vzdálenostmi od známých bodů. Dokáže popsat plavební podmínky a chování plavidla (houpání, kymácení, ovladatelnost), velikost vln, sílu větru.

5.3.2. Frazeologie potřebné pro komunikaci s přístavními orgány. Zkoušený prokáže schopnost ohlásit se u přístavního odbavení, prezentovat lodní dokumenty a požádat o informace, kde je dostupné zásobení plavidla vodou, palivem a potravinami. Zkoušený prokáže schopnost požádat o asistenci dalších úřadů.

5.3.3. Frazeologie meteorologických zpráv. Zkoušený prokáže porozumění vysílaným meteorologickým zprávám, zkoušející přednese nebo dá přečíst několik příkladů meteorologických zpráv.

5.3.4. Frazeologie navigačních varování. Zkoušený prokáže porozumění vysílaným navigačním zprávám, zkoušející přednese nebo dá přečíst několik příkladů navigačních varování. Zkoušený sestaví vlastní varovné hlášení např. pro nebezpečný plovoucí objekt.

5.3.5. Frazeologie odvysílání nouzové zprávy - zkoušený sestaví a názorně předvede odvysílání nouzové zprávy, zkoušející předvede možnou reakci pobřežní stráže nebo asistující lodi, zkoušený by měl navázat efektivní komunikaci. Zkoušený prokáže schopnost formulovat, jakým nebezpečím je ohrožen.

5.3.6. Frazeologie odvysílání tísňové zprávy - zkoušený sestaví a názorně předvede odvysílání tísňové zprávy o zdravotním problému na plavidle. Zkoušející předvede možnou reakci pobřežní stráže nebo asistující lodi, zkoušený by měl navázat efektivní komunikaci.

6. Základy poskytování první pomoci

6.1. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním C a B

6.1.1. Vybavení lodní lékárničky.

6.1.2. Obecné principy první pomoci na jachtě.

6.1.3. Kardiopulmonální resuscitace u dospělého a u dítěte.

6.1.4. Bezvědomí, příčiny, diagnostika.

6.1.5. Šok, příčiny, diagnostika.

6.1.6. Krvácení, druhy.

6.1.7. Popálení a poleptání, požití žíraviny.

6.1.8. Úraz elektrickým proudem.

6.1.9. Zlomeniny, podvrtnutí a vymknutí kloubu, poranění lebky, poranění páteře.

6.1.10. Poranění hrudníku a břicha včetně penetrujících.

6.1.11. Prvotní ošetření řezné a bodné rány.

6.1.12. Úrazy oka.

6.1.13. Poškození teplem a UV zářením, poškození chladem.

6.1.14. Tonutí.

6.1.15. Mořská nemoc, nebezpeční mořští živočichové.

6.1.16. Otravy, náhlé břišní příhody, průjmové stavy.

6.1.17. Náhlé interní stavy, srdeční infarkt, mozková příhoda, komplikace cukrovky.

6.1.18. Základy obvazové techniky, fixace končetin a těla, včetně používání improvizovaných obvazů.

6.1.19. Přivolání pomoci, radiokomunikace, příprava postižného k transportu.

6.2. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním A

Okruhy zkušebních otázek uvedených v bodě 6.1. a dále:

6.2.1. Posouzení potřeb obětí a stupeň ohrožení bezpečnosti posádky, pořadí naléhavosti při postižení více osob.

6.2.2. Ošetření řezné a bodné rány většího rozsahu.

6.2.3. Režim v záchranném prostředku (člunu, voru). Strava, voda, podchlazení.

6.2.4. Rozlišení základních poruch psychiky, opatření při nich.

B. Zkušební řád teoretické části zkoušky k prokázání odborné způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti povolené námořní plavby

I.

Účel

Tento zkušební řád upravuje podmínky provádění teoretické části zkoušky k prokázání odborné způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti povolené námořní plavby (dále jen „zkouška“) k získání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty s oprávněním pro oblast plavby A, B i C.

II.

Provádění zkoušky

1) Zkouška se provádí před zkušební komisí. Každý člen zkušební komise zkouší uchazeče nejvýše ze dvou odborností. Nad prováděním zkoušek dohlíží osoba pověřená Námořním úřadem k výkonu státního dozoru.

2) Odbornostmi se rozumí základy námořního práva a Úmluvy o mezinárodních Pravidlech COLREG, plavební nauka v ovládání jachet s oplachtěním vybavených motorovým pohonem, nebo v ovládání jachet motorových bez oplachtění, námořní navigace, meteorologie, základy angličtiny, základy poskytování první pomoci

3) Zkouška se zahajuje písemnou částí zkoušky z odbornosti námořní navigace. Zkušební komisař jmenovaný pro odbornost námořní navigace zadá účastníkům zkoušek navigační úlohy z příslušných okruhů otázek 3.1, 3.2. nebo 3.3. podle části A této přílohy. Vypracování písemné navigační úlohy, které předchází ústní zkoušce, k získání průkazu s oprávněním A a B trvá nejdéle 1,5 hodiny a k získání průkazu s oprávněním C nejdéle 1 hodinu. Tuto část zkoušky zpracovávají pod dohledem zkušební komise a státního dozoru všichni přítomní uchazeči najednou.

4) Oprava a klasifikace písemné úlohy musí být provedena příslušným zkušebním komisařem do zahájení ústní zkoušky uchazeče. Pokud je písemná úloha vyhodnocena jako neúspěšná, k ústní části zkoušky z odbornosti navigace není uchazeč připuštěn a na zkoušku z této odbornosti se pohlíží jako na nevykonanou.

5) Ústní část zkoušky z odbornosti námořní navigace a zkoušky z ostatních odborností se vykonávají ústně; zkušební komise může požadovat po uchazeči provedení pomocných nákresů na označené listy.

6) Doba ústní části zkoušky v žádné odbornosti nepřekročí 30 minut.

7) O průběhu zkoušek a o zadaných otázkách a klasifikaci vyplňuje průběžně příslušný zkušební komisař protokol.

III.

Klasifikace zkoušek

1) Každá jednotlivá správně zodpovězená otázka se v protokolu hodnotí jedním bodem. Každá nesprávně zodpovězená otázka se hodnotí nulovým počtem bodů.

2) Z každé odbornosti (základy námořního práva a Úmluvy o mezinárodních Pravidlech COLREG, plavební nauka v ovládání jachet s oplachtěním vybavených motorovým pohonem, nebo v ovládání jachet motorových bez oplachtění, námořní navigace, meteorologie, základy angličtiny, základy poskytování první pomoci) v příslušném okruhu pro oprávnění A, B i C si uchazeč vylosuje 5 otázek. Prokázal-li uchazeč při řešení teoretických úkolů požadované znalosti a zodpověděl-li nadpoloviční většinu otázek správně, je z dané odbornosti hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“.

3) Pokud uchazeč nezodpoví nadpoloviční většinu zadaných otázek správně, je v dané odbornosti hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“.

4) Výsledek celé zkoušky se hodnotí výsledným klasifikačním stupněm „vyhověl“ - „nevyhověl“. Výsledným klasifikačním stupněm „vyhověl“ je hodnocen uchazeč, který byl ve všech odbornostech hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“.

5) Výsledným klasifikačním stupněm „nevyhověl“ je hodnocen uchazeč, který byl v jedné nebo více odbornostech hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“, a rovněž uchazeč, jestliže se bez řádné omluvy nedostavil ke zkoušce nebo během zkoušky odstoupil.

IV.

Opravné zkoušky

1) Opravnou zkoušku koná uchazeč jen z těch odborností, ve kterých byl hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“.

2) Opravná zkouška může být vykonána nejdříve po dvou měsících ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.“.

14. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

PŘIHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZKOUŠKY

PŘIHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZKOUŠKY k prokázání odborné způsobilosti k vedení námořní jachty za účelem získání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty s oprávněním

“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Průkazy způsobilosti k vedení námořní jachty vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.