Vyhláška č. 268/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách

Čiastka 136/2018
Platnosť od 29.11.2018 do31.03.2019
Účinnosť od 15.02.2019 do31.03.2019
Zrušený 82/2019 Sb.

268

VYHLÁŠKA

ze dne 27. listopadu 2018,

kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., k provedení § 131 písm. a) až g):


Čl. I

Vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách, se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

(1) Tabáková nálepka vzoru č. 1 pro jednotkové balení cigaret, doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření je vydávána v rozměru 20 mm x 44 mm.

(2) Tabáková nálepka vzoru č. 2 pro jednotkové balení cigaret, doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření je vydávána v těchto rozměrech:

a) 16 mm x 32 mm,

b) 20 mm x 44 mm.“.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

㤠1a

(1) Tabáková nálepka je tištěna ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.

(2) Ofsetový ceninový podtiskový rastr tabákové nálepky vzoru č. 1

a) je vytvořen kombinací ofsetových barev šedomodré a zelené,

b) obsahuje ceninovou giloš vytištěnou hnědorůžovou barvou mezi středovou a okrajovou částí tabákové nálepky po celé její délce a

c) obsahuje souběžně s oběma delšími stranami nálepky text „ČESKÁ REPUBLIKA“ vytištěný šedomodrou barvou.

(3) Liniovým hlubotiskem je na tabákové nálepce vzoru č. 1 vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části tohoto motivu převázány třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy „Česká republika“ s mikrotextem měnícím svou výšku.

(4) Ofsetový ceninový podtiskový rastr tabákové nálepky vzoru č. 2

a) je vytvořen kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek, a

b) obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou s opakujícím se textem „ČESKÁ REPUBLIKA“.

(5) Liniovým hlubotiskem je na tabákové nálepce vzoru č. 2 v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední části tabákové nálepky oválem, ve kterém se při naklopení nálepky zobrazí písmena „CZ“.“.

3. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „obsahuje“ nahrazuje slovy „má tyto náležitosti“.

4. V § 2 odst. 1 písm. c) bodu 2 se slova „v gramech“ nahrazují slovy „v kilogramech, pokud se jedná o tabákovou nálepku vzoru č. 1, nebo v gramech, pokud se jedná o tabákovou nálepku vzoru č. 2“.

5. V § 2 odst. 2 se slovo „Údaje“ nahrazuje slovem „Náležitosti“.

6. V § 4 odstavec 1 zní:

(1) V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede druh tabákového výrobku, pro který jsou tabákové nálepky určeny, rozměr a náležitosti tabákových nálepek a jejich počet, který u

a) cigaret odpovídá násobkům počtu tabákových nálepek na jednom archu,

b) doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření odpovídá násobkům čísla

1. 12 v případě tabákových nálepek vzoru č. 1,

2. 15 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo

3. 11 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.“.

7. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Odběr a distribuce tabákových nálepek

(1) Tabákové nálepky vzoru č. 1 se odebírají v arších formátu 465 mm x 550 mm. Na jednom archu je vytištěno 252 ks tabákových nálepek vzoru č. 1.

(2) Tabákové nálepky vzoru č. 2 se odebírají v arších formátu 500 mm x 450 mm. Na jednom archu je vytištěno

a) 375 ks tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo

b) 220 ks tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.

(3) Tabákové nálepky pro doutníky, cigarillos a tabák ke kouření lze odebrat na části archu v množství odpovídajícím násobkům čísla

a) 12 v případě tabákových nálepek vzoru č. 1,

b) 15 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo

c) 11 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.

(4) Pokud na základě požadavku odběratele vydá pověřený správce daně tabákové nálepky na vratné paletě, je odběratel povinen uhradit zálohu ve výši pořizovací ceny této palety. Záloha na vratnou paletu se odběrateli vrátí při vrácení této palety.“.

8. V § 6 odstavec 1 zní:

(1) Odběratel vede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek na tiskopisu pro vedení evidence, a to samostatně pro tabákové nálepky stejného druhu tabákového výrobku, pro který jsou tyto tabákové nálepky určeny, stejných rozměrů a náležitostí.“.

9. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a

Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení § 4 až 6 a přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce se do dne 14. února 2019 použijí pouze pro tabákové nálepky vzoru č. 2.

(2) Na tabákové nálepky vzoru č. 2 odebrané do 14. února 2019 se pro účely jejich vracení hledí jako na tabákové nálepky odebrané dnem 15. února 2019.

(3) Na tabákové nálepky vzoru č. 1 podle této vyhlášky, které byly objednány podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, ale do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky nebyly odebrány, se do jejich odebrání použije vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Pro objednávání a evidenci tabákových nálepek vzoru č. 1 podle této vyhlášky, které byly objednány podle této vyhlášky, nebo podle vyhlášky č. 467/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky do 31. prosince 2019 použijí vzory tiskopisů uvedené v přílohách č. 3 a 4 k vyhlášce č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.“.

10. Na konci textu § 11 se doplňují slova „ , s výjimkou ustanovení § 4 až 6 a 9a a příloh č. 2 a 3 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2018“.

11. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

Vzory tabákové nálepky

I. Vzory tabákové nálepky pro jednotkové balení cigaret

1. Vzor č. 1 tabákové nálepky pro jednotkové balení cigaret

Vzor č. 1 tabákové nálepky pro jednotkové balení cigaret

2. Vzor č. 2 tabákové nálepky pro jednotková balení cigaret

Vzor č. 2 tabákové nálepky pro jednotková balení cigaret

II. Vzory tabákové nálepky pro jednotková balení doutníků a cigarillos

1. Vzor č. 1 tabákové nálepky pro jednotková balení doutníků a cigarillos

Vzor č. 1 tabákové nálepky pro jednotková balení doutníků a cigarillos

2. Vzor č. 2 tabákové nálepky pro jednotková balení doutníků a cigarillos

Vzor č. 2 tabákové nálepky pro jednotková balení doutníků a cigarillos

III. Vzory tabákové nálepky pro jednotková balení tabáku ke kouření

1. Vzor č. 1 tabákové nálepky pro jednotková balení tabáku ke kouření

Vzor č. 1 tabákové nálepky pro jednotková balení tabáku ke kouření

2. Vzor č. 2 tabákové nálepky pro jednotková balení tabáku ke kouření

Vzor č. 2 tabákové nálepky pro jednotková balení tabáku ke kouření“.

12. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

Formulář objednávky tabákových nálepek

Formulář objednávky tabákových nálepek

Vysvětlivka:

1) Odběratel doplní druh tabákového výrobku (cigarety, doutníky a cigarillos nebo tabák ke kouření).

2) Do tohoto sloupce se zaznamenává kód tabákových nálepek v následujícím tvaru:

a) první část kódu je tvořena velkým písmenem, které označuje druh tabákového výrobku (C pro cigarety, D pro doutníky a cigarillos, T pro tabák ke kouření),

b) druhá část kódu je tvořena malým písmenem označujícím velikost tabákové nálepky (m pro rozměr 16 mm x 32 mm, v pro rozměr 20 mm x 44 mm),

c) třetí část kódu je tvořena vybranými náležitostmi tabákové nálepky, a to v případě

1. cigaret počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě a cenou pro konečného spotřebitele; tyto dvě náležitosti se oddělí lomítkem,

2. doutníků a cigarillos počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,

3. tabáku ke kouření množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,

d) čtvrtá část kódu je tvořena velkým písmenem, které charakterizuje sazbu spotřební daně.

Příklady kódu tabákové nálepky:

1. Cm20/105M (tabáková nálepka pro cigarety o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů cigaret s cenou 105 Kč za toto balení a se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),

2. Dv20M (tabáková nálepka pro doutníky a cigarillos o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů doutníků nebo cigarillos se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),

3. Tv30M (tabáková nálepka pro tabák ke kouření o rozměru 20 x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 30 gramů tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 110/2018 Sb.

Formulář pro vedení evidence tabákových nálepek

Formulář pro vedení evidence tabákových nálepek

Vysvětlivka:

1) Na tento řádek se zaznamenává kód tabákové nálepky v následujícím tvaru:

a) první část kódu je tvořena velkým písmenem, které označuje druh tabákového výrobku (C pro cigarety, D pro doutníky a cigarillos, T pro tabák ke kouření),

b) druhá část kódu je tvořena malým písmenem označujícím velikost tabákové nálepky (m pro rozměr 16 mm x 32 mm, v pro rozměr 20 mm x 44 mm),

c) třetí část kódu je tvořena vybranými náležitostmi tabákové nálepky, a to v případě

1. cigaret počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě a cenou pro konečného spotřebitele; tyto dvě náležitosti se oddělí lomítkem,

2. doutníků a cigarillos počtem kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,

3. tabáku ke kouření množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,

d) čtvrtá část kódu je tvořena velkým písmenem, které charakterizuje sazbu spotřební daně.

Příklady kódu tabákové nálepky:

1. Cm20/105M (tabáková nálepka pro cigarety o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů cigaret s cenou 105 Kč za toto balení a se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),

2. Dv20M (tabáková nálepka pro doutníky a cigarillos o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 20 kusů doutníků nebo cigarillos se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),

3. Tv30M (tabáková nálepka pro tabák ke kouření o rozměru 20 x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 30 gramů tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M).

2) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet odebraných tabákových nálepek.

3) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek použitých na jednotkových baleních, která byla uvedena do volného daňového oběhu.

4) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek vrácených pověřenému správci daně podle § 122 odst. 1 zákona o spotřebních daních (poškozené tabákové nálepky) nebo § 122 odst. 3 zákona o spotřebních daních (nepoužité tabákové nálepky).

5) Do tohoto sloupce se zaznamenává počet tabákových nálepek, které byly zničeny, ztraceny nebo zcizeny.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2019, s výjimkou čl. I bodů 6 až 10 a 12, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2018.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené