Vyhláška č. 121/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 59/2018
Platnosť od 21.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018

121

VYHLÁŠKA

ze dne 12. června 2018,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2013 Sb., vyhlášky č. 390/2013 Sb. a vyhlášky č. 120/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 12a odst. 1 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „mládeže“ se vkládají slova „ , určeného advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení před Ústavním soudem“.

2. V § 12a odst. 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „mládeže“ se vkládají slova „ , určeného advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení před Ústavním soudem“.

3. Za § 12a se vkládá nový § 12b, který zní:

㤠12b

(1) Sazba mimosmluvní odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18a zákona o advokacii činí 150 Kč za každou i jen započatou půlhodinu právní porady.

(2) Sazba mimosmluvní odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18b zákona o advokacii činí 300 Kč za každou i jen započatou hodinu právní porady.“.

4. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Při poskytování právní porady podle § 18a a 18b zákona o advokacii náleží advokátu náhrada cestovních výdajů pouze v odůvodněných případech. Náhrada jiných hotových výdajů mu nenáleží.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.


Ministr spravedlnosti:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené