Vyhláška č. 120/2018 Sb.Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady

Čiastka 59/2018
Platnosť od 21.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018

120

VYHLÁŠKA

ze dne 12. června 2018

o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 18a odst. 4, § 18b odst. 2 a § 18c odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 258/2017 Sb.:


§ 1

Vzory formulářů

(1) Žádost o právní poradu podle § 18a zákona o advokacii se podává na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Podnět k poskytnutí jednorázové právní porady podle § 18b zákona o advokacii se podává na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Žádost o právní službu pro fyzickou osobu a žádost o právní službu pro právnickou osobu podle § 18c zákona o advokacii se podávají na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu, se zrušuje.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.


Ministr spravedlnosti:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 120/2018 Sb.

ŽÁDOST O PRÁVNÍ PORADU (§ 18a zákona o advokacii)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 120/2018 Sb.

PODNĚT K POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉ PRÁVNÍ PORADY (§ 18b zákona o advokacii)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 120/2018 Sb.

ŽÁDOST O PRÁVNÍ SLUŽBU PRO FYZICKOU OSOBU (§ 18c zákona o advokacii)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 120/2018 Sb.

ŽÁDOST O PRÁVNÍ SLUŽBU PRO PRÁVNICKOU OSOBU (§ 18c zákona o advokacii)


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené