Nařízení vlády č. 471/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Čiastka 170/2017
Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

471

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


Čl. I

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty pátá a šestá nahrazují větou „Sdělení Komise - Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU a 2009/81/ES.“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2365 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2364 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2366 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise (EU) 2017/2367 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 1 písm. a) se částka „3686000 Kč“ nahrazuje částkou „3873000 Kč“.

4. V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 3 odst. 1 písm. b) se částka „5706000 Kč“ nahrazuje částkou „5944000 Kč“.

5. V § 2 odst. 2 a v § 3 odst. 2 se částka „11413000Kč“ nahrazuje částkou „11915000 Kč“.

6. V § 3 odst. 3 a v § 4 se částka „142668000 Kč“ nahrazuje částkou „149224000 Kč“.

7. V § 3 odstavec 4 zní:

(4) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby, u které více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona, činí 20172000 Kč, s výjimkou

a) sektorové veřejné zakázky na služby, u které činí 26897000 Kč,

b) koncese na služby, u které činí 149224000 Kč.“.

8. V § 5 písm. a) se částka „2184000 Kč“ nahrazuje částkou „2151000 Kč“.

9. V § 5 písm. b) se částka „27305000 Kč“ nahrazuje částkou „26897000 Kč“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené