Vyhláška č. 362/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 127/2017
Platnosť od 07.11.2017
Účinnosť od 01.04.2018

362

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 3 a 6 a § 35 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb., podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 150/2016 Sb., a podle § 373 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 129/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb., vyhlášky č. 135/2005 Sb. a vyhlášky č. 425/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se číslo „78“ nahrazuje číslem „72“.

2. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „pokud s prováděním srážek odsouzený vyjádřil písemně souhlas,“ zrušují.

3. V § 3 odst. 1 se číslo „32“ nahrazuje číslem „26“.

4. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „zvýšené náklady zdravotní péče podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona, zvýšené náklady střežení, náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení podle § 36 zákona,“ nahrazují slovy „o uložení povinnosti nahradit další náklady spojené s výkonem trestu podle § 36 zákona, o uložení povinnosti obviněného nahradit náklady spojené s výkonem vazby podle § 21a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o výkonu vazby“),“ a slova „38 zákona“ se nahrazují slovy „38 a § 39a zákona a § 21b zákona o výkonu vazby“.

5. V § 6 odst. 1 se číslo „20“ nahrazuje číslem „17“.

6. V § 7 odst. 1 se číslo „2“ nahrazuje číslem „11“.

7. V § 7 odstavec 3 zní:

(3) Z úložného nad 35000 Kč se na základě rozhodnutí ředitele věznice uhradí i náhrada nákladů výkonu trestu podle § 35 zákona, náhrada dalších nákladů spojených s výkonem trestu podle § 36 zákona, náhrada nákladů výkonu vazby podle § 10, náhrada nákladů spojených s výkonem vazby podle § 21a zákona o výkonu vazby a náhrada škody podle § 38 a § 39a zákona a § 21b zákona o výkonu vazby, pokud nebudou tyto pohledávky uhrazeny srážkami z odměny odsouzeného; tyto úhrady je možné provádět průběžně při výkonu trestu.“.

8. V § 7 odst. 4 se věty první a druhá nahrazují větou „Odsouzený může po splnění povinnosti uložené podle odstavce 3 použít část úložného přesahující částku 35000 Kč k úhradě výživného osobám, kterým je povinen výživné poskytovat, k úhradě škody nebo nemajetkové újmy, kterou způsobil trestným činem, nebo k vydání bezdůvodného obohacení, které trestným činem získal, k úhradě nákladů spojených se zajištěním vlastního bydlení, k úhradě nákladů spojených s pořízením dokladů potřebných po propuštění z výkonu trestu, k podpoře své rodiny a jiných osob blízkých a osob, které jej ve výkonu trestu odnětí svobody pravidelně navštěvují, a při přerušení výkonu trestu.“.

9. V § 8 odst. 5 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

10. V § 9 se na konci textu odstavce 2 a v § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby“.

11. V § 13 odst. 1 a v § 16 písm. b) se slovo „zaměstnání“ nahrazuje slovem „práce“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené