Zákon č. 256/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 90/2017
Platnosť od 18.08.2017
Účinnosť od 01.01.2018

256

ZÁKON

ze dne 20. července 2017,

kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 23 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 32/2008 Sb., odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 55 zní:

(3) Na zpracování a přenos utajované informace zpracovávané v elektronickém systému spisové služby, který je součástí informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi a splňuje požadavky stanovené národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, s výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje splnění podmínek certifikace informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi nebo jejichž užití vylučuje zvláštní povaha působnosti původce55), se použijí odstavec 1, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5, s výjimkou části věty první za středníkem, § 21 odst. 6, pokud jde o překlad, § 21 odst. 8 až 10 a § 22 obdobně. V ostatních případech se ustanovení této hlavy na zpracování a přenos utajovaných informací v informačních systémech a kryptografických prostředcích nepoužijí.

55) § 63 odst. 3 a 4 zákona č. 499/2004 Sb.“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené