Nařízení vlády č. 220/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Čiastka 80/2017
Platnosť od 27.07.2017
Účinnosť od 01.08.2017

220

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. července 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě druhé a v § 4 odst. 2 větě druhé se slova „dohlížejícího příslušníka policie, je-li přítomen“ nahrazují slovem „policie“.

2. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a se způsobem označování správných odpovědí a případných oprav“.

3. V § 2 se odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5.

4. V § 2 odstavec 3 zní:

(3) Zkušební komisař vyzve žadatele k namátkovému výběru jednoho testového souboru tak, aby žadateli předem nebylo známo jeho číslo. Číslo testového souboru žadatel následně zapíše do příslušné kolonky na tiskopise přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (dále jen „tiskopis“).“.

5. V § 4 odst. 4 se část věty druhé za středníkem včetně středníku zrušuje.

6. V § 4 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

(5) Zkušební komisař určí žadateli bezpečný směr a svěří mu zbraň za účelem předvedení bezpečné manipulace se zbraní a vykonání dalších činností stanovených jiným právním předpisem3).

3) Vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.“.

7. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Při praktické části zkoušky zkušební komisař jedná tak, aby postupy, které má žadatel se zbraní nebo střelivem předvést, byly žadateli sděleny srozumitelně, jejich zadání nebylo matoucí a neporušovalo pravidla bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a provozní řád střelnice. Přehled základních postupů v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem3) stanoví příloha č. 1 k tomuto nařízení. Základní postupy uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, které nejsou povinnou součástí zkoušky, nebo postupy neuvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení mohou být žadateli zkušebním komisařem zadány, jejich nevykonání, nesprávný popis nebo nesprávné provedení však není důvodem pro hodnocení žadatele stupněm „neprospěl“.“.

8. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

9. V § 5 odst. 4 větě čtvrté se slova „až 4“ nahrazují slovy „a 3“.

10. V § 5 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.

11. V § 5 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta „V případě pochybností o zásahu terče v rámci hodnocené střelby se terč s označenými zásahy žadatele přiloží k tiskopisu.“.

12. V § 6 odst. 3 se slova „osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu6)“ nahrazují slovy „odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu, jehož vzor stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

13. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 315/2011 Sb.

Přehled základních postupů k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem

1. Základní pravidla pro manipulaci se zbraní a střelbu

1.1 Bezpečný směr

1. Bezpečný směr se určí tak, aby v běžném rozsahu umožňoval bezpečnou manipulaci se zbraní v souladu s vyhláškou č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních. Bezpečný směr je možno určit zejména tak, že směřuje k dopadišti střel vymezenému provozním řádem střelnice.

2. Zbraň, u které nebyla provedena kontrola podle bodu 2 této přílohy, musí směřovat do bezpečného směru.

3. Při zkoušce se nepřipouští simulace situací, při kterých by zbraň, u níž nebyla kontrola podle bodu 2 této přílohy provedena nebo se kterou se simuluje nabitý stav zbraně nebo střelba, nesměřovala do bezpečného směru.

4. Veškeré osoby přítomné při zkoušce musejí respektovat vymezený bezpečný směr a nesmí do něj v průběhu zkoušky vstupovat nebo jinak zasahovat.

1.2 Rána jistoty

1. Rána jistoty se provádí vždy tak, aby zbraň směřovala do bezpečného směru.

2. Rána jistoty, při níž se provádí zamíření zbraně do bezpečného směru s využitím mířidel zbraně, se provádí, pokud tak určí zkušební komisař, a to způsobem, který zkušební komisař určí.

1.3 Nabití zbraně

1. Nabití zbraně se provede uvedením zbraně do stavu, ve kterém je ke střelbě zapotřebí pouze stisknutí spouště.

2. Není-li vydán pokyn ke střelbě, musí být prst ruky mimo lučík zbraně. Zbraň neustále směřuje do bezpečného směru.

1.4 Prst mimo spoušť a lučík

Prst ruky na spoušti nebo v prostoru lučíku se považuje za porušení zásad bezpečné manipulace, s výjimkou případů, kdy je stisknutí spouště nezbytné k záměrnému provedení výstřelu nebo je v případě nenabité zkontrolované zbraně nezbytné pro manipulaci, například provedení rány jistoty, nebo pokud takovou manipulaci se zbraní stanovuje její výrobce, například před nebo při rozebrání zbraně.

1.5 Přerušení střelby

Přerušení střelby se provede s ohledem na konkrétní charakter situace, která k přerušení střelby vedla, například při vstupu osoby do prostoru ohroženého střelbou nebo v případě jiné události neumožňující pokračovat bezpečně ve střelbě. Při přerušení střelby lze zejména provést kontrolu zbraně nebo zajistit zbraň vnější manuální pojistkou, pokud to konstrukce zbraně umožňuje. Přitom je nezbytné směřovat zbraň do prostoru, kde by náhodný výstřel nezpůsobil škody.

1.6 Ukončení střelby

1. Při ukončení střelby se provede kontrola zbraně podle bodu 2 této přílohy.

2. Je-li přítomen vedoucí střelby, zejména zkušební komisař, předloží se mu zbraň tak, aby mohl provést vizuální kontrolu nábojové komory, popřípadě nábojových komor nebo zásobníkové šachty zbraně. Předložení zbraně se provede se zbraní směřující do bezpečného směru. Je-li zbraň vybavena odnímatelným zásobníkem, předloží se samostatně také zásobník ke kontrole jeho vyústění.

2. Kontrola zbraně

2.1 Obecná pravidla

1. Účelem kontroly zbraně je její vybití a uvedení do stavu bezpečného pro odložení zbraně nebo další manipulaci, například rozebrání zbraně. Zbraň, která není uvedena do bezpečného stavu, musí v průběhu zkoušky vždy směřovat do bezpečného směru.

2. V případě kontroly zbraně, jejíž konstrukce neumožňuje postup uvedený v bodě 2.2, je třeba postupovat podle návodu jejího výrobce. O postupu, který výrobce udává, poučí zkušební komisař žadatele a seznámí jej s umístěním a funkcí příslušných ovládacích prvků zbraně.

3. Využití dodatečných bezpečnostních prvků konkrétního typu zbraně pro její uvedení do bezpečného stavu není povinnou součástí zkoušky.

4. Kontrola technického stavu vnitřního mechanismu zbraně, ověření funkčnosti zbraně pro střelbu nebo průchodnosti vývrtu hlavně není povinnou součástí zkoušky.

5. Není-li v této příloze stanoveno jinak, provádí se kontrola zbraně vždy při první manipulaci se zbraní. V případě, že zkušební komisař vyžaduje provádět opakovanou kontrolu zbraně také v jiných případech, upozorní žadatele na nutnost jejího provedení před každou takovou opakovanou kontrolou.

6. Je-li zbraň vybavena odnímatelným zásobníkem, který je při kontrole zbraně a jejím uvedení do bezpečného stavu ze zbraně vyjmut, není vybití nábojů z vyňatého zásobníku povinnou součástí zkoušky.

2.2 Postup při kontrole jednotlivých typů zbraní

a) Samonabíjecí pistole

1. Provede se vyjmutí zásobníku, po stažení závěru do zadní polohy se přes výhozné okénko provede vizuální kontrola nábojové komory a zásobníkové šachty.

2. Po provedení vizuální kontroly lze závěr ponechat v zadní poloze nebo jej spustit do přední polohy. V přední poloze závěru lze buď provést ránu jistoty, vypustit bicí mechanismus za pomoci k tomu konstruovaného ovládacího prvku nebo manuálně bezpečným bržděným spuštěním vnějšího bicího kohoutu nebo zajistit bicí mechanismus manuální pojistkou.

b) Revolver

1. Provede se vyklopení nábojového válce a vizuální kontrola jeho nábojových komor.

2. Odložení zkontrolované zbraně se provede s vyklopeným válcem.

c) Zbraň se sklopnou hlavní nebo hlavňovým svazkem

1. Provede se sklopení hlavně nebo hlavňového svazku a vizuální kontrola nábojových komor.

2. Odložení zkontrolované zbraně se provede buď se sklopenými hlavněmi nebo se při uzamčení nenabité zkontrolované zbraně provede vypuštění bicího mechanismu prostřednictvím rány jistoty nebo manuálně, připouští-li bicí mechanismus předložené zbraně takový způsob vypuštění.

d) Opakovací zbraň s odsuvným závěrem

1. Jde-li o zbraň s odnímatelným zásobníkem, provede se vyjmutí zásobníku, otevření závěru a následně vizuální kontrola nábojové komory a zásobníkové šachty. Jde-li o zbraň s pevnou nábojovou schránkou, provede se otevření závěru a následně vizuální kontrola nábojové komory a podavače nábojové schránky.

2. Odložení zbraně se provede se závěrem v otevřené poloze. Při uzamčení nenabité zkontrolované zbraně se provede vypuštění bicího mechanismu prostřednictvím rány jistoty.

3. Závady na zbrani nebo střelivu

3.1 Obecná pravidla

1. Popis možných technických příčin vzniku závady a možných způsobů likvidace selhaného náboje, jakož i kontrola stavu vnitřního mechanismu zbraně není povinnou součástí zkoušky.

2. Simulace jiných než výše uvedených běžných závad nebo předvedení alternativních, například taktických, postupů při odstranění závady není povinnou součástí zkoušky.

3.2 Postup při jednotlivých závadách

a) Selhač

1. Nedojde-li k iniciaci náboje, je třeba vyčkat minimálně 10 vteřin se zbraní směřující do bezpečného směru. Pokud výrobce zbraně nebo střeliva použitých k předvedení činností podle vyhlášky č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, nebo ke střelbě předepisuje vyčkat delší dobu, seznámí zkušební komisař žadatele s touto skutečností.

2. Po uplynutí příslušné doby se provede kontrola zbraně podle bodu 2 této přílohy. Následně je také třeba zkontrolovat otisk zápalníku na zápalce pro zjištění, zda je závada zapříčiněna zbraní nebo střelivem.

b) Slabá rána

Provede se kontrola zbraně podle bodu 2 této přílohy. Následně se provede kontrola průchodnosti vývrtu hlavně, které bude u zbraní většiny konstrukcí předcházet rozebrání zbraně. V případě, že střela je uvízlá v hlavni, provede se její odstranění. Provedení rány jistoty po kontrole zbraně, u které došlo ke slabé ráně, není porušení zásad bezpečné manipulace se zbraní, a to zejména pokud je takový způsob uvolnění spoušťového a bicího mechanismu nezbytný pro její rozebrání.

c) Zádržka

1. Závadu je třeba řešit s ohledem na její konkrétní charakter. Zpravidla se nejprve provede vyjmutí zásobníku, je-li zbraň vybavena odnímatelným zásobníkem, a vnější vizuální kontrola zbraně a zjištění druhu závady.

2. Následně se provede odstranění příčiny zádržky.

3. V případě, že nelze vysunout zásobník, například z důvodu náboje vzpříčeného ve vývodkách zásobníku, je třeba pokud možno zachytit závěr v zadní poloze a odstranit příčinu zádržky přes výhozné okénko.

4. Částečné rozebrání a složení zbraně

4.1 Obecná pravidla

1. Bezprostředně před částečným rozebráním zbraně se provede kontrola zbraně. Po složení zbraně se provede kontrola správného a úplného složení a kontrola funkce zbraně, a to zejména přezkoušením funkčního cyklu zbraně a ránou jistoty.

2. Zkušební komisař vždy dotazem zjistí, zda je žadatel seznámen s konstrukčním řešením a postupem rozebrání a složení předložené zbraně a případně jej ústně poučí o tomto postupu a seznámí žadatele s umístěním a ovládáním rozborných prvků zbraně. Zkušební komisař však žadateli postup rozebrání a složení předložené zbraně sám prakticky nepředvádí.

3. V případě zbraně, jejíž konstrukce neumožňuje výše uvedený postup, je třeba postupovat podle návodu jejího výrobce. O postupu, který výrobce udává, poučí zkušební komisař žadatele a seznámí jej s umístěním a ovládáním příslušných rozborných prvků zbraně.

4.2 Částečné rozebrání u jednotlivých typů zbraní

a) Samonabíjecí pistole

1. Pokud je zbraň vybavena vyjímatelným zásobníkem, začíná rozebrání vyjmutím zásobníku. Následně se provede sejmutí závěru z těla zbraně a vyjmutí vratné pružiny. Není-li hlaveň pevně spojena s rámem, provede se vyjmutí hlavně.

2. Demontáž spoušťového a bicího mechanismu nebo rozebrání závěru nebo zásobníku, s výjimkou jejich vyjmutí ze zbraně, není povinnou součástí zkoušky.

b) Revolver

1. Revolver se považuje za způsobilý pro běžné vyčištění při vyklopeném válci.

2. Demontáž konzoly nábojového válce a spoušťového a bicího mechanismu není povinnou součástí zkoušky.

c) Zbraň se sklopnou hlavní nebo hlavňovým svazkem

Provede se demontáž předpažbí, pokud je demontáž nezbytná pro částečné rozebrání zbraně, a sejmutí hlavně nebo hlavňového svazku z lůžka zbraně.

d) Opakovací zbraň s odsuvným závěrem

1. Pokud je zbraň vybavena vyjímatelným zásobníkem, začíná rozborka vyjmutím zásobníku. Následně se provede vyjmutí závěru z pouzdra závěru.

2. Rozebrání závěru nebo zásobníku, s výjimkou jejich vyjmutí ze zbraně nebo otevření pevné nábojové schránky, není povinnou součástí zkoušky.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 315/2011 Sb.

Vzor dokladu o odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu

Doklad o odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.