Nařízení vlády č. 219/2017 Sb.Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva, ničení střeliva a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

(v znení č. 27/2021 Sb.)

Čiastka 80/2017
Platnosť od 27.07.2017
Účinnosť od 30.01.2021

219

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. července 2017

o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva, ničení střeliva a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

Tímto nařízením se stanoví

a) postup a technické požadavky na znehodnocování zbraní a jejich hlavních částí, na jejichž znehodnocování se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti znehodnocování palných zbraní1),

b) postup a technické požadavky na znehodnocování střeliva,

c) postup a technické požadavky na zhotovování řezů zbraní a střeliva,

d) postup a technické požadavky na ničení střeliva,

e) minimální obsah dokumentace technologického postupu delaborace, znehodnocení nebo ničení munice příslušného typu nebo zhotovování řezů munice,

f) postup znehodnocení nebo zhotovování řezů zbraní a postup znehodnocení, ničení nebo zhotovování řezů munice formou demilitarizace v režimu regulace podle mezinárodní smlouvy2) a

g) postup při nevratném zničení zbraní nehodou v režimu regulace podle mezinárodní smlouvy2).

§ 2

Částmi zbraně a mechanismy umožňujícími střelbu se pro účely tohoto nařízení rozumí části zbraně podílející se na mechanickém funkčním cyklu zbraně, a to zejména všechny hlavní části zbraně, jednotlivé části složeného závěrového mechanismu a ovládací prvky závěru, části tvořící spoušťový a bicí mechanismus včetně pojistek, spušťadlo, části podílející se na činnosti zásobovacího ústrojí zbraně a části zajišťující nabití a vybití nábojové komory.

ČÁST DRUHÁ

ZBRANĚ A STŘELIVO

§ 3

Znehodnocování zbraní

(1) Při znehodnocování zbraně

a) se musí zajistit, aby části zbraně a mechanismy umožňující střelbu nebylo možno od sebe oddělit a aby nebyl umožněn jejich vzájemný pohyb; u zbraní se sklopnými hlavněmi se připouští možnost sklopit tyto hlavně,

b) se provádí zaslepení hlavně v nábojové komoře vložením ocelového kolíku o délce a průměru nábojové komory; ocelový kolík je po obvodu pevně spojen s hlavní svarem; vodící část vývrtu hlavně musí být opatřena nejméně 3 otvory o průměru vývrtu hlavně vyvrtanými kolmo na osu hlavně a procházejícími její stěnou; při průměru vývrtu hlavně nad 11 mm se vrtají otvory o průměru 11 mm a

c) úderník a zápalník se odstraní nebo úderník s pevným zápalníkem se zkrátí minimálně o zápalník.

(2) Při znehodnocování zbraně musí být dále

a) u zbraně opatřené závěrem ubroušeno čelo závěru pod úhlem 45°, a není-li to možné, zápalníkový otvor zaslepen svarem,

b) u zbraní s revolverovým válcem stěny mezi nábojovými komorami revolverového válce odstraněny, a to alespoň do poloviny jeho délky, a

c) u zbraně opatřené zásobníkem zásobník trvale zajištěn proti vyjmutí ze znehodnocené zbraně nebo zásobníková šachta trvale uzpůsobena proti vložení zásobníku.

§ 4

Znehodnocování hlavních částí zbraně

Pro znehodnocování hlavní části zbraně nebo zbraně neobsahující všechny příslušné hlavní části se použije přiměřeně § 3, a to v rozsahu, který se týká této hlavní části nebo hlavních částí obsažených ve zbrani, která neobsahuje všechny příslušné hlavní části. Současně se provede

a) zaslepení připojovacích míst hlavních částí přivařenou vložkou, nebo

b) odstranění konstrukčních prvků pro připojení chybějící hlavní části.

§ 5

Znehodnocování střeliva

(1) Při znehodnocování střeliva

a) se v nábojnici vyvrtá otvor o průměru nejméně 2,5 mm umožňující vysypání prachové náplně, kterým se do nábojnice nakape kapalina způsobující flegmatizaci zápalky, nebo

b) se ze střeliva vyjme střela, z nábojnice se vysype prachová náplň a provede se odpálení nebo flegmatizace zápalky; při případném opětovném osazení střelou se nábojnice ponechá prázdná nebo se vyplní inertní hmotou.

(2) Obsahuje-li střela výbušné látky nebo jiné aktivní náplně, provede se jejich delaborace ze střely.

§ 6

Zhotovování řezu zbraně

(1) Zhotovování řezu zbraně nebo hlavní části zbraně se provádí tak, že u všech zbraní

a) nábojová komora hlavně, nábojová komora vložné hlavně nebo vložná nábojová komora musí mít upravenu stěnu nábojové komory vytvořením podélného otvoru, který odkrývá nejméně dvě třetiny délky nábojové komory,

b) vodící část hlavně musí mít upravenu stěnu hlavně vytvořením podélného otvoru za nábojovou komorou, který odkrývá vodící část hlavně v délce nejméně desetiny celkové délky hlavně, přičemž šířka otvoru musí být rovna minimálně průměru vývrtu hlavně,

c) hrot úderníku a zápalníku musí být zkrácen tak, aby v přední poloze nevyčníval z čela závěru; není-li to proveditelné, úderník se vyjme a zápalníkový otvor se zaslepí svarem,

d) rám zbraně, pouzdro závěru, tělo zbraně nebo lůžko zbraně musí být odstraněno tak, aby byla viditelně odkryta ústrojí napínacího, spoušťového, bicího a vratného mechanismu,

e) se provede úprava hlavně zajišťující, že při pokusu o výstřel střela neopustí hlaveň, a

f) lze vzájemně pohybovat hlavními částmi a mechanismy zbraně a rozebírat je.

(2) U zbraně se závěrem musí být dále

a) závěr z jedné strany upraven podélným otvorem v délce poloviny délky závěru a šířce čtvrtiny výšky nebo průměru závěru, to platí pro tělo závěru, nosič závorníku a závorník a

b) pouzdro závěru z jedné strany upraveno podélným otvorem v délce poloviny délky pouzdra závěru a šířce čtvrtiny výšky nebo průměru pouzdra závěru.

(3) U zbraně se zásobníkem musí být zásobník upraven podélným otvorem na boční a zadní straně v délce čtvrtiny délky zásobníku a šířce pětiny šířky zásobníku.

(4) U zbraní s revolverovým válcem musí být dále

a) polovina počtu sousedních nábojových komor revolverového válce zaslepena vložením ocelového kolíku o délce a průměru nábojové komory pevně spojeného s válcem svarem a druhá polovina počtu nábojových komor upravena podélnou drážkou v délce dvou třetin délky válce a šířce rovné průměru nábojové komory směrem od ústí válce; při lichém počtu nábojových komor se zaslepují 3 nábojové komory revolverového válce, zbylé nábojové komory se upravují podélnou drážkou a

b) hlaveň upravena ze strany podélným otvorem o šířce rovnající se průměru vývrtu a o délce minimálně desetiny délky hlavně, počínaje 10 mm od zadního čela hlavně.

(5) Při zhotovování řezu samostatné hlavní části zbraně se postupuje obdobně podle odstavců 1 až 4.

§ 7

Zhotovování řezu střeliva

(1) Před vlastním řezem střeliva se provede jeho znehodnocení postupem uvedeným v § 5.

(2) Při zhotovování řezu střeliva

a) se odstraní nejméně 25 % materiálu pláště nábojnice po celé její délce na straně vyvrtaného otvoru nebo alespoň tak, aby byly odfrézovány dvě třetiny její délky v místě dna a ústí nábojnice; obdobně se postupuje u řezu střely,

b) u ostatních částí střeliva, jako jsou například zápalky, se odstraní nejméně 25 % materiálu zápalky z plochy obvodu nejméně do dvou třetin jejich délky nebo se ponechají v původním tvaru, jestliže jejich rozměry nebo konstrukce neumožňují zhotovení řezu.

(3) Na řezy střeliva od ráže 12,7 mm se ustanovení odstavce 2 o minimálním množství odstraněného materiálu nepoužije.

§ 8

Jiný způsob znehodnocování

Nelze-li při znehodnocování zbraně, hlavní části zbraně, střeliva nebo zhotovování jejich řezů použít postupy uvedené v § 3 až 7, přiloží se k žádosti o schválení postupu při znehodnocování zbraně, hlavní části zbraně, střeliva nebo zhotovování jejich řezů Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva také

a) návrh postupu obsahující seznam technických operací při znehodnocování nebo zhotovení řezu, použité zařízení, montážní a demontážní přípravky a materiál,

b) výkresová dokumentace a

c) zbraň, hlavní část zbraně nebo vzorek střeliva ve stavu před znehodnocením; pokud rozměry nebo hmotnost nedovolují jejich předložení, sdělí se dostupné místo jejich uložení.

§ 9

Ničení střeliva

Podle typu střeliva se zvolí 1 z těchto postupů ničení:

a) delaborace s následným roztavením,

b) výbuch, nebo

c) spálení.

ČÁST TŘETÍ

MUNICE

Minimální obsah dokumentace technologického postupu

§ 10

(1) Dokumentace technologického postupu stanoví postup delaborace munice, který musí být bezpečný, technicky odůvodněný a proveditelný.

(2) Provozní dokumentace zpracovaná podle jiného právního předpisu upravujícího požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin3) se považuje za dokumentaci technologického postupu zpracovanou držitelem obecné muniční licence před delaborací, znehodnocováním nebo ničením munice nebo zhotovováním řezů munice podle zákona o zbraních, pokud splňuje požadavky stanovené tímto nařízením.

(3) Dokumentace technologického postupu pro delaboraci obsahuje:

a) titulní list, na kterém se uvede

1. druh a typ munice,

2. osobní údaje osoby, která dokumentaci technologického postupu vypracovala,

3. osobní údaje a podpis osoby, která dokumentaci technologického postupu schválila, a datum jejího schválení a

4. seznam změn dokumentace technologického postupu,

b) seznam delaborovaných součástek s uvedením názvu součástky, čísla výkresu a počtu pro 1 výrobek,

c) bezpečnostní předpisy pro daný charakter práce; v případě munice, o které nejsou známy všechny údaje podle písmene a) bodu 1 a písmene b), se stanoví odpovídající dodatečné bezpečnostní požadavky na delaboraci,

d) přehled potřebného nářadí, zařízení, měřidel, osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek pro delaboraci a seznam spotřebního a pomocného materiálu,

e) základní směrnice pro vnitropodnikovou přepravu s udáním způsobu přepravy a skladování v příručních skladech, pokud tyto údaje nejsou obsaženy ve vnitřních předpisech držitele obecné muniční licence,

f) schéma delaboračního procesu, včetně popisu sledu operací, nákresy rozmístění jednotlivých operací a popis pohybu munice a materiálů,

g) popis jednotlivých delaboračních operací, údaje o časovém sledu a trvání jednotlivých operací,

h) způsob nakládání s nebezpečným odpadem a

i) způsob kontroly delaboračního procesu.

§ 11

Pro účely vyhodnocování a ověřování správnosti a úplnosti dokumentace technologického postupu v provozních podmínkách zpracuje držitel obecné muniční licence jako součást dokumentace technologického postupu provozní směrnici.

§ 12

Znehodnocení a řez munice

(1) Z delaborované munice se stává znehodnocená munice označením delaborované munice kontrolní znehodnocovací značkou.

(2) Na zhotovení řezu munice z delaborované munice se přiměřeně použije ustanovení o zhotovení řezu střeliva a jejím označením kontrolní znehodnocovací značkou.

ČÁST ČTVRTÁ

ZBRANĚ A MUNICE V REŽIMU REGULACE PODLE MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

§ 13

Demilitarizace

(1) Postup podle této části se použije v případě znehodnocování nebo zhotovování řezů zbraní kategorie A a v případě znehodnocování, ničení nebo zhotovování řezů zakázané munice, na které se vztahuje kontrolní působnost Ministerstva obrany podle § 74 odst. 4 zákona o zbraních.

(2) Znehodnocování nebo zhotovení řezu zbraní podle odstavce 1 spočívá v demilitarizaci

a) nehodou zbraně, nebo

b) úpravou zbraně na exponát.

(3) Munice podle odstavce 1 se demilitarizuje zničením nebo delaborací; část třetí tohoto nařízení se použije obdobně.

(4) Demilitarizované zbraně nebo munice, které se nepovažují za zničené, se označí kontrolní znehodnocovací značkou až po kontrole provedené Ministerstvem obrany.

§ 15

Nehoda zbraně

(1) Dojde-li k nehodě zbraně uvedené v § 13 odst. 1, která vede k jejímu nevratnému poškození nebo zničení a učiní ji nepoužitelnou, oznámí držitel zbraně nehodu zbraně Ministerstvu obrany do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k nehodě došlo, a přiloží protokol o nehodě a fotodokumentaci. Protokol o nehodě obsahuje:

a) údaje o zbrani,

b) datum nehody,

c) alespoň přibližné určení místa nehody a

d) okolnosti nehody.

(2) Zbraň, která byla demilitarizována nehodou, která vedla ke zničení jejích hlavních částí, se považuje za zničenou.

§ 16

Úprava zbraně na exponát

Při úpravě zbraně na exponát se u demilitarizované zbraně

a) její hlaveň a pouzdro závěru vyplní betonem nebo polymerovou pryskyřicí, a to od čela závěru až po tři čtvrtiny celkové délky hlavně, nebo

b) do její nábojové komory napevno navaří ocelová zátka o minimální délce 2 ráží.

ČÁST PÁTÁ

OZNAČOVÁNÍ A POTVRZENÍ

Kontrolní znehodnocovací značka a potvrzení

§ 17

(1) U kontrolní znehodnocovací značky je pod písmenem velké D v kroužku uvedeno registrační číslo lomené posledním dvojčíslím roku jeho přidělení držiteli zbrojní licence skupiny B nebo E nebo obecné muniční licence.

(2) Umístění kontrolní znehodnocovací značky na zbrani nebo na munici se uvádí v potvrzení o jejím znehodnocení.

(3) Vzor kontrolní znehodnocovací značky stanoví příloha č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Vzor potvrzení o znehodnocení zbraně, střeliva nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, střeliva nebo munice stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení.

§ 18

(1) Potvrzení o delaboraci munice nebo o zničení střeliva nebo munice se opatří číslem složeným z pořadového čísla potvrzení v posloupné číselné řadě a roku vydání potvrzení.

(2) V potvrzení o zničení střeliva se uvedou:

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu toho, kdo byl držitelem střeliva,

b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu držitele zbrojní licence, který zničení provedl,

c) ráže a počet kusů zničeného střeliva a

d) datum zničení střeliva.

(3) V potvrzení o delaboraci nebo zničení munice se uvedou:

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu toho, kdo byl držitelem munice,

b) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu držitele obecné muniční licence, který delaboraci nebo zničení provedl,

c) druh a typ delaborované nebo zničené munice a počet kusů delaborované nebo zničené munice a

d) datum delaborace nebo zničení munice.

(4) Potvrzení podle odstavců 2 a 3 lze vydat pro různé ráže a více kusů zničeného střeliva nebo různé druhy a typy více kusů delaborované nebo zničené munice, k jejichž zničení nebo delaboraci došlo za časové období nepřesahující 30 dnů; v takovém případě lze v potvrzení namísto údaje o datu zničení nebo delaborace uvést časové období, v němž došlo ke zničení střeliva nebo delaboraci nebo zničení munice.

§ 19

Je-li zničené střelivo nebo delaborovaná nebo zničená munice předávána osobě oprávněné v rámci své podnikatelské činnosti provádět technologické zpracování kovového odpadu, předá se této osobě též duplikát potvrzení uvedeného v § 18. Nelze-li určit konkrétní střelivo nebo munici, které jsou předávány podle věty první, předají se duplikáty potvrzení vydaných za období, ve kterém kovový odpad zničením střeliva nebo delaborací nebo zničením munice vznikl, a uvede se hmotnost předávaných kovů.

§ 20

(1) Znehodnocená zbraň, hlavní část zbraně nebo jejich řezy se označí kontrolní znehodnocovací značkou, která se vyrazí viditelným a trvalým způsobem, a to alespoň na 1 hlavní části zbraně.

(2) Znehodnocené střelivo nebo řez střeliva od ráže 12,7 mm nebo znehodnocená munice nebo řez munice se označí kontrolní znehodnocovací značkou, která se vyrazí viditelným a trvalým způsobem na nábojnici a střele. Znehodnocená munice nebo řez munice, kterou nelze označit podle věty první, se označí na těle munice.


ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 21

(1) Kontrolní znehodnocovací značka přidělená Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle dosavadních právních předpisů4) se považuje za kontrolní znehodnocovací značku podle tohoto nařízení.

(2) Zbraně znehodnocené podle dosavadních právních předpisů4) se považují za zbraně znehodnocené podle tohoto nařízení za předpokladu, že jsou označené kontrolní znehodnocovací značkou.

(3) Střelivo a munice znehodnocené podle dosavadních právních předpisů4) se považují za střelivo a munici znehodnocenou podle tohoto nařízení. Řezy zbraní, střeliva a munice zhotovené podle dosavadních právních předpisů4) se považují za řezy zhotovené podle tohoto nařízení.

§ 22

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 23

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 219/2017 Sb.

Vzor kontrolní znehodnocovací značky

Vzor kontrolní znehodnocovací značky

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 219/2017 Sb.

Vzor potvrzení o znehodnocení zbraně, střeliva nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, střeliva nebo munice

Vzor potvrzení o znehodnocení zbraně, střeliva nebo munice nebo o provedení řezu zbraně, střeliva nebo munice

Poznámky pod čiarou

1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby, v platném znění.

2) Například Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.

3 Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

4) Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.
Vyhláška č. 216/1996 Sb., o způsobu a technologickém postupu při znehodnocování zbraní a výrobě řezů zbraní.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.