218

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. července 2017

o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu

Vláda nařizuje podle § 79 odst. 1 písm. e) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tímto nařízením se stanoví

a) minimální technické požadavky na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a

b) povinné náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.

(2) Povinnost zajistit dodržení požadavků stanovených tímto nařízením má provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) tunelovou střelnicí pro munici střelnice pro munici umístěná v tunelu s bezpečným zachycením střel a střepin nebo částí střel po celé dráze letu,

b) dálkovou střelnicí pro munici střelnice pro munici pro střelbu do volného terénu,

c) palebným sektorem střelnice pro munici koridor vymezený dálkově palebným stanovištěm a dopadištěm v závislosti na druhu střelby,

d) délkou palebného sektoru střelnice pro munici součet největšího dostřelu nejvýkonnější zbraně, pro kterou je střelnice určena, zvětšeného o 10 % a střepinového účinku nejvýkonnější munice, pro kterou je střelnice určena, nebo taková dálka střelby, pro kterou je střelnice pro munici projektována a pro kterou je konstrukcí dopadiště a zabezpečením ohroženého prostoru podle § 5 zajištěno, že nemůže dojít k úniku střel mimo palebný sektor,

e) ohroženým prostorem prostor v okolí palebného sektoru nebo místa odpalování nebo ničení munice, ve kterém může dojít k ohrožení osob nebo majetku v době střelby, odpalování nebo ničení munice, a to zejména přímým účinkem střelby, tlakovou, zvukovou nebo seismickou vlnou nebo rozletem střepin a kamení.

§ 3

Zvuková a světelná signalizace a stálé výstražné tabulky

(1) Pokud zabezpečení ohroženého prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice pomocí bezpečnostních prvků uvedených v § 5 odst. 3 písm. b) nezamezuje zcela vstupu neoprávněných osob do tohoto ohroženého prostoru,

a) umístí se na hranici ohroženého prostoru nezabezpečeného bezpečnostními prvky podle § 5 odst. 3 písm. b) výstražné tabulky, na kterých se uvedou a vyobrazí

1. text „Životu nebezpečné! Zákaz vstupu do vyhrazeného prostoru a dotyku nalezeného materiálu!“,

2. bezpečnostní značky „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Nedotýkat se“ podle jiného právního předpisu upravujícího vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů1) a

3. popřípadě další výstražná sdělení vhodná s ohledem na místní podmínky a

b) instaluje se zařízení umožňující provedení zvukové a případně též vhodné světelné signalizace počátku a konce střelby, odpálení nebo ničení munice, a to tak, aby zvuková signalizace byla zřetelně slyšitelná alespoň na hranice ohroženého prostoru a světelná signalizace byla jasně viditelná alespoň na přístupových cestách do ohroženého prostoru.

(2) Výstražná tabulka musí mít rozměr nejméně 40 x 25 cm a umisťuje se ve výšce 2 m nad úrovní terénu tak, aby byla dobře viditelná ze všech směrů možného přístupu do ohroženého prostoru. Vzdálenost mezi výstražnými tabulkami je maximálně 20 m. Výstražná tabulka má podklad žluté barvy s textem a piktogramy barvy červené nebo černé.

(3) Význam a způsob provádění signálů podle odstavce 1 písm. b) musí být uvedeny v provozním řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, a to tak, aby zvukové signály nebyly navzájem zaměnitelné. Význam signálů se popíše také na výstražné tabulce.

§ 4

Zajištění spojovací techniky

Střelnice pro munici, trhací jáma pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice musí být vybaveny telefonem, radiostanicí nebo jiným komunikačním prostředkem umožňujícím komunikaci s osobou vykonávající práci v ohroženém prostoru.

§ 5

Zabezpečení ohroženého prostoru

(1) Konkrétní způsob zabezpečení ohroženého prostoru se určuje s ohledem na místní podmínky a druh a typ střílené, odpalované nebo ničené munice. Při určení konkrétního způsobu zabezpečení se zejména přihlédne k tomu, zda je celý ohrožený prostor zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob podle odstavce 3 písm. b) nebo je umístěn v uzavřeném areálu.

(2) Ohrožený prostor střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice musí být bezpečnostními prvky zabezpečen tak, aby nebyl ohrožen život nebo zdraví osob v důsledku střelby, odpalování nebo ničení munice, a to včetně ohrožení v důsledku možného výskytu nevybuchlé munice v ohroženém prostoru.

(3) Zabezpečení ohroženého prostoru se provede kombinací

a) bezpečnostních prvků k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice, které mohou zahrnovat zejména

1. tunely,

2. příkopy,

3. stěny,

4. valy,

5. palisády, nebo

6. záchytná zařízení a lapače střel,

b) bezpečnostních prvků pro zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru, není-li ohrožený prostor zcela zabezpečen podle písmene a), které mohou zahrnovat zejména

1. oplocení, nebo

2. závory,

c) bezpečnostních prvků pro zjištění vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru, není-li ohrožený prostor zcela zabezpečen podle písmene a) nebo b), které mohou zahrnovat zejména

1. fyzické hlídky, nebo

2. technické prostředky pro indikaci a monitorování vstupu a pohybu osob a

d) popřípadě dalších technických a organizačních bezpečnostních opatření, která mohou zahrnovat zejména

1. omezovače směru střelby,

2. omezovače náměru,

3. vedení pouze mířené střelby na povel při kontrole správného zamíření, nebo

4. střelbu pouze ze zbraní pevně upnutých ve střelecké stolici s pevně nastaveným směrem střelby a náměrem.

(4) Prostor okolo oplocení, ochranných stěn a valů nebo jiných obdobných bezpečnostních prvků se udržuje snadno průchozí pro potřebu jejich kontroly a údržby.

(5) Bezpečnostní prvky uvedené v odstavci 3 písm. b) a c), které nejsou instalovány trvale, se uvádějí do funkce před začátkem střelby, odpalování nebo ničení munice a musí být ponechány funkční až do ukončení střelby, odpalování nebo ničení munice.

§ 6

Přístupové cesty

Přístupové cesty ke střelnici pro munici, k trhací jámě pro ničení munice nebo ke zvláštnímu zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a dopravní cesty sloužící pro jejich obsluhu se udržují ve stavu umožňujícím jejich řádný a bezpečný provoz.

Další minimální technické požadavky na střelnici pro munici

§ 7

(1) Střelnice pro munici se umisťuje mimo prostor jiných provozoven téhož provozovatele střelnice pro munici nebo na jejich okraji. U polozakryté střelnice pro munici ráže nad 30 mm musí být palebný sektor střelnice pro munici vzdálen od všech staveb a ploch, které by mohly být ohroženy nakládáním s municí nebo s použitými výbušninami, kromě krytů pro obsluhu a objektů nezbytných pro provoz střelnice, do stran a dozadu nejméně 200 m; to neplatí, je-li toto ohrožení zcela vyloučeno instalovanými bezpečnostními prvky nebo vlastnostmi používané munice, zejména jde-li o střelbu munice s inertní střelou, při níž nedochází ke tvorbě střepin.

(2) Palebná postavení a ohrožený prostor za nimi se oddělí od ostatních objektů a zařízení střelnice pro munici. U polozakryté střelnice pro munici ráže nad 30 mm se toto oddělení provede ochrannou zdí nebo valem.

(3) Směr střelby musí být obvykle orientován do prostoru s terénními překážkami, například kopci, terénními vlnami nebo výmoly.

(4) Laborační dílny střelnice pro munici se oddělí od palebných postavení.

(5) U tunelové střelnice pro munici se jednotlivé palebné sektory od sebe oddělí ochrannou zdí nebo valem, jejichž výška se řídí účelem, pro nějž byla zbudována.

(6) U dálkových střelnic pro munici ráže nad 30 mm musí být vzájemná vzdálenost nechráněných sousedních palebných sektorů nejméně 500 m. Tuto vzdálenost lze snížit, jsou-li palebná postavení chráněna proti tlakovému účinku výstřelu, připouští-li to vlastnosti používané munice.

(7) Při střelbě municí se svítící, zápalnou nebo průbojně zápalnou střelou se provedou opatření k omezení vzniku požáru volbou materiálu dopadiště a vytvoří se možnosti efektivního hasebního zásahu.

§ 8

(1) Šířka dálkové střelnice pro munici se stanoví podle druhu střelby. Jde-li o střelnici pro munici určenou pro střelbu pod jiným než nulovým náměrem do terénu, určí se šířka ze součtu možných bočních úchylek a střepinového účinku střely. Zjištěná vzdálenost se zvýší na každou stranu o 500 m po celé délce střelnice jako boční zajištění. Šířku bočního zajištění lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice, a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.

(2) Jde-li o střelnici pro munici určenou pro střelbu s dopadovým úhlem do 25°, je nutné, aby byl možný odraz střel eliminován zvolením terénu dopadiště nebo vhodnými bezpečnostními prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice. Pokud nelze odraz střel zcela vyloučit, určí se šířka dálkové střelnice pro munici jako součet čtvrtiny nejvyššího dostřelu nejvýkonnější zbraně, pro kterou je střelnice určena, a střepinového účinku munice. Zjištěná vzdálenost se zvýší na každou stranu o 500 m po celé délce jako boční zajištění. Obdobně se určí také ohrožený prostor v ose palebného sektoru za dopadištěm. Šířku bočního zajištění a ohrožený prostor za dopadištěm lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice, a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.

(3) Při stanovování délky a šířky dálkové střelnice pro munici určené pro protiletadlovou střelbu se přihlíží k doletu střepin, který může být podle síly větru až na vzdálenost poloviny výšky rozprasku střely.

(4) Dopadiště, které není vybaveno účinnými bezpečnostními prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice, se umístí v odděleném prostoru vzdáleném od všech staveb a ploch, které by mohly být ohroženy střelbou, odpalováním nebo ničením munice, kromě krytů pro obsluhu a objektů nezbytných pro provoz střelnice, do stran a dozadu nejméně 700 m. U střelnic pro munici s chráněným dopadištěm nebo připouští-li to vlastnosti používané munice, lze tuto vzdálenost přiměřeně snížit.

(5) Záchytná zařízení tunelové střelnice pro munici se upraví tak, aby při střelbě nedošlo k jejich proražení nebo zpětnému odrazu střel. Při střelbě na pancíře musí být palebný sektor krytý nebo musí být po dobu střelby v ohroženém prostoru učiněna opatření zabraňující úrazu střepinami.

Další minimální technické požadavky na trhací jámu pro ničení munice

§ 9

(1) Trhací jámu pro ničení munice nelze zřídit v blízkosti staveb a ploch, které by mohly být ohroženy nakládáním s municí nebo případným použitím výbušnin, zejména v blízkosti obytné zástavby, výrobních objektů, dopravní infrastruktury nebo inženýrských sítí. Požadavky podle věty první se považují za splněné, jsou-li splněny bezpečnostní vzdálenosti podle jiného právního předpisu, který vymezuje bezpečnostní vzdálenosti pro stavby a plochy určené k výrobě, zpracování nebo skladování výbušnin2).

(2) Trhací jáma pro ničení munice se zpravidla umisťuje v uzavřeném terénu, například ve výmolu, v údolí, v terénní vlně nebo v lese.

(3) Místo pro zřízení trhací jámy pro ničení munice nesmí mít kamenitý podklad, který by mohl vést k vyvržení kamenů mimo vymezený ohrožený prostor, a oblast v okruhu nejméně 25 m od místa ničení musí být zbavena lesního porostu, trávy a jiných hořlavých materiálů. Trhací jáma pro ničení munice musí být vybavena úkrytem pro obsluhu, zvláštním místem pro uložení munice určené ke zničení a signalizačním zařízením a dále může být vybavena příručním skladem munice nebo příručním skladem výbušnin2). Úkryt pro obsluhu musí být odolný proti účinkům ničené munice.

(4) Vzdálenost úkrytu a ostatních staveb od místa ničení se stanoví podle způsobu ničení a nejvyššího přípustného množství ničené munice a s ohledem na její druh a typ. Je-li prostor pro ničení munice zabezpečen valem, lze úkryt umístit na vnější straně valu.

§ 10

(1) V trhací jámě pro ničení munice lze společně ničit vždy pouze munici stejného druhu. Neohrozí-li to bezpečnost provozu trhací jámy pro ničení munice, lze v ní za podmínek stanovených jejím provozním řádem společně ničit i munici různých druhů. Při ničení munice nesmí být překročena celková maximální hmotnost výbušnin zalaborovaných v ničené munici a výbušnin použitých pro ničení munice povolená pro konkrétní trhací jámu.

(2) Při ničení munice v trhací jámě je třeba zvolit takový způsob ničení, který povede ke spolehlivému zničení munice; nepřipouští-li to povaha munice, nelze ji v trhací jámě pro ničení munice ničit spalováním munice.

§ 11

Další minimální technické požadavky na zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

(1) Zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice nelze zřídit v blízkosti jiných staveb a ploch, které by mohly být ohroženy nakládáním s municí nebo případným použitím výbušnin, zejména v blízkosti obytné zástavby, veřejných komunikací a inženýrských sítí. Požadavky podle věty první se považují za splněné, jsou-li splněny bezpečnostní vzdálenosti podle jiného právního předpisu, který vymezuje bezpečnostní vzdálenosti pro stavby a plochy určené k výrobě, zpracování nebo skladování výbušnin2).

(2) Je-li zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice určeno pro střelbu, odpalování nebo ničení munice ve venkovním prostoru, použijí se pro ně a jeho provozní řád přiměřeně ustanovení tohoto nařízení na střelnici pro munici nebo trhací jámu pro ničení munice.

§ 12

Provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice

(1) Povinnými obsahovými náležitostmi provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice jsou

a) osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu držitele obecné muniční licence, který je provozovatelem střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,

b) uvedení místa, kde jsou střelnice pro munici, trhací jáma pro ničení munice nebo zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice provozovány, včetně uvedení vlastníka pozemku, na kterém jsou provozovány, není-li totožný s osobou uvedenou v písmenu a),

c) vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici pro munici, v trhací jámě pro ničení munice nebo ve zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice provádět střelbu, odpalovat nebo ničit munici,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení a telefonický kontakt na každého držitele vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, který je pověřen střelbou, odpalováním nebo ničením munice na střelnici pro munici, v trhací jámě pro ničení munice nebo ve zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a dohledem nad jejich provozem,

e) přehledný situační nákres střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice s vyznačením dovoleného směru střelby, místa odpalování nebo ničení munice, včetně vymezení palebných sektorů, krytů a dalších objektů nacházejících se v jejich prostoru a vymezení ohroženého prostoru,

f) uvedení druhu a typu munice povoleného ke střelbě a druhu a typu munice povoleného pro odpalování nebo ničení, včetně nejvyššího dovoleného množství odpalované nebo ničené munice pro jedno odpálení, které je vyjádřené počtem kusů pro každý typ a ráži munice nebo hmotností zalaborované výbušniny pro daný druh munice a výbušnin použitých pro ničení munice,

g) minimální a maximální dálky střelby na střelnici pro munici,

h) způsob a postup při ničení munice v trhací jámě pro ničení munice,

i) postup při střelbě, odpalování nebo ničení munice ve zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,

j) pravidla bezpečnosti provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, zejména zásady zacházení s municí a zbraněmi v jejich prostoru a zásady pro přístup osob do tohoto prostoru a jejich evidenci,

k) zásady výkonu dohledu nad provozem střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,

l) rozsah a obsah poučení nezbytného pro zachování bezpečnosti v ohroženém prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, které musí být vždy před zahájením odpalování, střelby nebo ničení munice poskytnuto osobám nacházejícím se v tomto prostoru, včetně osob zajišťujících provádění fyzických hlídek, a způsob evidence provedení tohoto poučení,

m) vymezení osobních ochranných pracovních prostředků, které jsou osoby nacházející se v prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice povinny použít v době mezi výstražnými zvukovými signály ohlašujícími začátek a ukončení střelby, odpalování nebo ničení munice,

n) způsob zvukové a světelné signalizace před zahájením a po skončení střelby, odpalování nebo ničení munice, a podobu a umístění výstražných tabulek,

o) zásady pro zajištění komunikace s osobou vykonávající práci v ohroženém prostoru,

p) způsob zabezpečení ohroženého prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice a zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,

q) postup při selhání munice a postup při vyhledávání, ničení nebo odstraňování nevybuchlé munice v prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice, přičemž se odliší případ dohledové kontroly na místě po skončení střelby, odpalování nebo ničení munice od situace, kdy je nezbytné provést pyrotechnický průzkum místa, a to zejména v případě ukončení provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,

r) způsob vedení záznamů v provozním deníku o činnostech prováděných na střelnici pro munici, v trhací jámě pro ničení munice nebo ve zvláštním zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice,

s) postup při vzniku mimořádných událostí a

t) další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a bezpečnost jejich provozu.

(2) Provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice musí obsahovat výslovné upozornění, že pokud se při ničení munice nakládá s výbušninami, musí být splněny požadavky jiného právního předpisu upravujícího nakládání s výbušninami3).

(3) Náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice uvedené v odstavci 1 písm. e), f), g) a p) a jejich změnu ověřuje znalec v oboru balistiky nebo v oboru střelivo a výbušniny.


§ 13

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 14

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

2) Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb. Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.